Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 66 

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024 (sivltk)

 

Sivistyslautakunta 16.09.2021 § 66     

1003/02.02.00/2021  

 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Tasapainon arvioinnissa huomioidaan tarvittaessa taseeseen edellisiltä tilikausilta muodostuneet ylijäämät. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

Vuosittaisen talousarviovalmistelun käynnistämiseksi kunnanhallitus hyväksyy kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti talousarvion suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.6.2021 § 170 hyväksynyt talousarviokehyksen ja palvelujen järjestämissuunnitelman vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023-2024 laatimista varten sekä talousarvion laadintaohjeen. Talousarviokehys 2022 on laadittu siten, että kunnan oman palvelutuotannon osalta käyttötalouden kasvu on rajattu 1,5 prosenttiin. Talousarviokehyksen asettamisessa on huomioitu NUUKA-ohjelman ja NUUKA:n toimenpidesuunnitelman tavoitteet. Toimialojen kehykset sisältävät Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelmaan (NUUKA-ohjelma). Ohjelma on voimassa 2020-2026.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvio ja -suunnitelmaesitys 2022-2024 on valmisteltu kunnanhallituksen antaman talousarvioraamin pohjalta.

 

yttötalouden talousarvioraami on sitova toimialoittain toimintakatetasolla.

 

Talousarviokirjassa esitettävät osat toimialoittain:

 

Talousarviokirjassa esitettävät osat toimialoittain ja liikelaitoksittain + henkilöstösuunnittelu

.            Toimialojen suoritteet ja niiden hinnat (linjassa palvelujen järjestämissuunnitelman kanssa)

.            Yhteenvetotaulukko keskeisistä muutoksista verrattuna vuoteen 2021, joilla on vaikutusta määrärahoihin ja tuloarvioihin

.            Henkilöstösuunnittelua varten toimialat kokoavat erikseen toimitettavaa henkilöstösuunnittelutaulukkoon esitykset uusista vakansseista

 

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

.           Toimialojen ja liikelaitosten sitovat vuositavoitteet esitetään talousarvion perustelutekstissä.

.           Tavoitteet esitetään strategisten linjausten ja tavoitteiden mukaisesti toimialoittain.

.           Tavoitteet kootaan talouspalvelujen erikseen toimittamaan pohjaan.

 

 

 

 

Suunnitelmavuosien 2023 ja 2024 budjetointi

Suunnitelmavuosien budjetoinnissa tulee huomioida NUUKA-ohjelmaan pohjautuvat käyttötalouden kasvurajoitteet, joiden perusteella käyttötalouden nettomenojen (toimintakate) muutos nykyisten talousennusteiden perusteella on kunnan omien toimialojen osalta -1 % vuosina 2023 ja 2024. Budjetoinnissa tulee myös ottaa huomioon NUUKA-toimenpideohjelman toimenpiteet.

  

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioraamiin perustuvat talousarvioehdotuksensa 19.9.2021 mennessä. Valtuusto hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2022-2024 17.11.2021.

Kunnanhallituksen 21.6.2021 hyväksymä sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarviokehys (toimintakate) vuodelle 2022 oli 97 155 610 euroa. Talousarviovalmistelun aikana toimialalle kohdentuvien sisäisten erien budjetointiin (sisäiset ICT-palvelut, Aleksian tuottamat ruoka- ja siivouspalvelut sekä sisäiset vuokrat) on tullut korotuksia 1 214 000 euroa suhteessa annettuun kehykseen. Samoin tuloihin on tullut lisäys koulutuspalveluihin päivähoito Aleksin osalta 189 000 euroa annettuun kehykseen verrattuna. Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston siirryttyä hyvinvointipalvelujen tulosalueelle on lisätty tulosalueen budjettiin niihin kohdistuvat menot 18 000 euroa. Näiden muutosten johdosta sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvioesitys vuodelle 2022 on 98 198 120 euroa, joten toimintakate ylittyy annettuun kehykseen verrattuna noin 1 043 000 euroa.

Sivistyslautakunnan alaisilla tulosalueilla annettu kehys ylittyy seuraavasti: hallinto- ja talouspalvelut 10 000 euroa, koulutuspalvelut 426 900 euroa ja varhaiskasvatuspalvelut 691 500 euroa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan laatima talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys, sitovat tavoitteet ja henkilöstösuunnitelma ovat liitteinä.

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistys- ja hyvinvointitoimialan laatiman talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Sivistyslautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia.

 

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

 

Asian käsittely

Sivistyslautakunta käsitteli valtuuston 15.9.2021 hyväksymää pontta, joka liittyi valtuustoaloitteeseen nuorten tukitoimien parantamiseksi. Lautakunta sai kokouksessa selvityksen tukitoimista, jotka sisältyvät vuoden 2022 talousarvioon sekä meneillään oleviin eri hankkeisiin. Lautakunta päätti tehdä mahdolliset lisämäärärahaesitykset tukitoimien jatkamiseen vuoden 2022 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

 

Päätös

Esitys hyväksyttiin.