Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 61 

 

Päätös päällystyskohteiden toteuttamisohjelman hyväksymistä koskevaan oikaisuvaatimukseen (oikaisuvaatimus 2)

 

Kunnanhallitus 24.04.2023 § 61     

21/02.02.00/2023  

 

 

Kunnanhallitus on 6.3.2023 (28 §) päättänyt hyväksyä ohjeellisesti päätöksen liitteen mukaisen päällystyskohteiden toteuttamisohjelman vuodelle 2023.

 

Kunnallistekniikan päällikkö oikeutettiin tekemään tarpeellisia täsmennyksiä ja muutoksia päällystyskohteiden toteuttamisohjelmaan määrärahavaltuuksien puitteissa.

 

Päätöksestä on tehty tämän päätöksen liitteenä oleva oikaisuvaatimus määräajassa 27.3.2023 (oikaisuvaatimus 2).

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut, että kunnanhallituksen otto-oikeudella tehty päätös Teknisen lautakunnan päätökseen tulee kumota (teknisen lautakunnan päätös on pätevä) ja että yksityistie Iivarin metsätie tulee poistaa kunnan päällystystyölistalta.

 

Oikaisuvaatimusta on perusteltu seuraavasti

a)      Kunnanhallituksen päätös yksityistien (Iivarin metsätie) sisällyttämistä kunnan päällystyskohteiden listalle on ainakin vastoin yksityistielain avustuksen jaolle asettamia rekisteröintivaatimuksia, sekä

b)      vastoin kunnan omia yksityisteitä koskevaa avustusperiaatepäätöstä.

c)       Kunta ei ole kadunpitovelvollinen kyseisellä katualueella, koska lain vaatimaa kadunpitopäätöstä ei ole tehty.

d)      Kunta ei ole saattanut katualuetta haltuunsa ja omistukseensa maankäyttö- ja rakennuslain

e)      vaatimalla tavalla, joten kyseinen tiealue on yksiselitteisesti yksityistie.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 86§) mukaan pelkkä vahvistettu asemakaava ei riitä alueen kadunpitovelvollisuuden alkamiseen, vaan siihen vaaditaan myös kadunpitopäätös. Alueen haltuunottoon (RML 95§) ja omistusoikeuden (RML 94§) muuttamiseen tarvitaan vähintään kiinteistötoimitus tai lunastustoimi. Kunta ei ole tehnyt kadunpitopäätöstä eikä kiinteistötoimitusta. Tiettävästi lunastusmenettelyäkään ei ole pantu vireille.

 

Koska kunta ei ole lakien vaatimusten mukaisesti ottanut aluetta kadunpitovelvollisuuden alaisuuteen, eikä saanut aluetta haltuunsa eikä omistukseensa, on kyseinen alue edelleen yksiselitteisesti yksityistie ja kunnan tulee päätöksenteossaan noudattaa yksityistielakia sekä kunnan omia yksityisteiden avustussääntöjä. Avustussääntöjen mukaan kunta ei hoida eikä kunnosta yksityisteitä. KH:n pöytäkirjassa oli myös maininta, että Iivarin metsätien tiekunta ei ole järjestäytynyt ja rekisteröitynyt yksityistielain vaatimilla tavoilla, joten yksityistielain mukaisesti kunta ei saa avustaa kyseistä tiekuntaa millään tavalla.

 

 

Vastaus oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin ja väitteisiin

 

Päällystyskohteiden toteuttamisohjelmaa koskevassa päätöksessä ei ole kyse yksityistien avustamisesta, joten tältä osin päätöksessä ei oteta kantaa enempää yksityisteiden avustusperiaatteisiin Nurmijärven kunnassa. Päätöksessä ratkaistaan kadunpitovelvoitteen hoitamiseen liittyviä asioita.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 86 § 1 momentin mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kadun rakentamisesta kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina kadun rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna. Alueelle on vahvistettu asemakaava vuonna 2006, jolloin Iivarin metsätielle perustettiin myös tiekunta. Tiekunta ei ole kuitenkaan pitänyt kokouksia, sillä ei ole hallintoa ja se on siten järjestäytymätön. Asemakaavan mukainen maankäyttö on toteutunut mm. Metsä-Tuomelan jäteaseman osalta ja se on kyseisen tien pääasiallinen käyttötarkoitus.

 

MRL 86 §:ssä otetaan kantaa kadunpitovelvollisuuden alkamiseen, oli tie statukseltaan mikä hyvänsä. Lainkohta ei edellytä, että kadunpitopäätös on tehtynä ennen kadunpitovelvollisuuden tosiasiallista alkamista. Kohteena on jo päällystetty tie, jonka paikkaamiseen ja kunnostamiseen kunta on velvoitettu tien kulkukelpoisena ja liikenneturvallisena pitämiseksi. Kunnan on otettava kaduksi muuttuvan yksityistien tai sen osan tienpito hoidettavakseen kunnan kadunpitovelvollisuuden alettua tai kunnan ryhdyttyä sellaista katua rakentamaan.

 

Nurmijärven kunnalla on maankäyttö- ja rakennuslain 86 § 1 momentin ja siihen perustuvan oikeuskäytännön nojalla velvollisuus huolehtia Iivarin metsätien kunnossa- ja puhtaanapidosta edellyttäen, ettei kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina siten tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna. Kadun rakentaminen edellyttää kuitenkin lainvoimaista katusuunnitelmaa.

 

Yksityistie tai sen osa lakkaa, kun sen liikennettä välittämään tarkoitetun kadun rakentamista tai parantamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n 3 momentissa tarkoitettu kadunpitopäätös on tehty. Tätä edeltää katusuunnitelman laatiminen ja haltuunottopäätös kiinteistönmuodostamistoimineen. Kunnan velvoite huolehtia päällystyskohteena olevan Iivarin metsätien paikkaamiseen ei edellytä, että nämä toimenpiteet on tehty, ennen kuin kunta voi huolehtia velvoitteiden täyttämisestä, vaan se voi toimeenpanna tien parantamista koskevat toimenpiteet ja toteuttaa MRL:ssa määritellyt toimenpiteet sen jälkeen, suunnitelmansa mukaisesti. Tämän myös maankäyttö- ja rakennuslakiin joustavaan muotoon kirjoitetut säännökset (kuten MRL 84 §) mahdollistavat.

 

Kunnanhallituksen päätös on siten lainmukainen, eikä perusteita sen kumoamiseen tai oikaisemiseen ole. Kunnanhallituksen 6.3.2023 antama päätös § 28 pysytetään voimassa.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen edellä mainituin perustein.

 

Valmistelijat

kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, jyrki.meronen(at)nurmijarvi.fi

kiinteistöinsinööri Riku Hellgren, riku.hellgren[at)nurmijarvi.fi

tekninen johtaja Juha Oksanen, juha.oksanen(at)nurmijarvi.fi

kunnanlakimies Sari Forsström, sari.forsstrom(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Maiju Tapiolinna teki Maijalan ja Örlingin kannattamana muutosesityksen, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Muutosesityksen perustelut: Aiempi esitykseni käsittelystä oli kunnanhallituksen otto-oikeuden käyttämistä vastaan. Teknisen lautakunnan tekemä päätös olisi pitänyt jättää voimaan.

 

Arto Hägg esitti Sivulan ja Mattilan kannattamana, että tekstiin lisätään kohdan Vastaukset oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin ja väitteisiin toisen kappaleen loppuun seuraava lause: "Asemakaavan mukainen maankäyttö on toteutunut mm. Metsä-Tuomelan jäteaseman osalta ja se on kyseisen tien pääasiallinen käyttötarkoitus."

 

Puheenjohtaja totesi suoritettavan nimenhuutoäänestyksen. Ensimmäisessä äänestyksessä laitetaan vastakkain pohjaesityksestä poikkeavat kannatetut muutosesitykset.

 

Ensimmäisessä äänestyksessä olivat vastakkain muutosesitykset siten, että

JAA = Häggin muutosesitys

EI = Tapiolinnan muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 8 (Hägg, Lepolahti, Mattila, Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Vaulamo)

EI 3 (Maijala, Tapiolinna, Örling)

 

Puheenjohtajan tiedustellessa, voiko kunnanhallitus olla yksimielinen äänestyksen voittaneesta Häggin esityksestä, kukaan ei vastustanut asiaa, joten kunnanhallituksen päätökseksi tuli Häggin esittämällä lisäyksellä täydennetty pohjaesitys.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavalla lisäyksellä: kohdan Vastaukset oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin ja väitteisiin toisen kappaleen loppuun lisätään seuraava lause: "Asemakaavan mukainen maankäyttö on toteutunut mm. Metsä-Tuomelan jäteaseman osalta ja se on kyseisen tien pääasiallinen käyttötarkoitus."

Tapiolinna jätti päätökseen eriävän mielipiteen seuraavin perustein: Aiempi esitykseni käsittelystä oli kunnanhallituksen otto-oikeuden käyttämistä vastaan. Teknisen lautakunnan tekemä päätös olisi pitänyt jättää voimaan. Maijala yhtyi Tapiolinnan eriävään mielipiteeseen. 

 

Jakelu

oikaisuvaatimuksen tekijä