Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 60 

 

Päätös päällystyskohteiden toteuttamisohjelman hyväksymistä koskevaan oikaisuvaatimukseen (oikaisuvaatimus 1)

 

Kunnanhallitus 24.04.2023 § 60     

21/02.02.00/2023  

 

 

Kunnanhallitus on 6.3.2023 (28 §) päättänyt hyväksyä ohjeellisesti päätöksen liitteen mukaisen päällystyskohteiden toteuttamisohjelman vuodelle 2023.

 

Kunnallistekniikan päällikkö oikeutettiin tekemään tarpeellisia täsmennyksiä ja muutoksia päällystyskohteiden toteuttamisohjelmaan määrärahavaltuuksien puitteissa.

 

Päätöksestä on tehty tämän päätöksen liitteenä oleva oikaisuvaatimus määräajassa 27.3.2023 (oikaisuvaatimus 1).

 

Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat kunnanhallituksen 6.3.2023 §28 päätöstä muutettavan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston aiempien päätösten, maankäyttö- ja rakennuslain, yksityistielain ja eräiden alueiden kunnossapidosta annetun lain määräysten mukaiseksi. Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat vaatineet kunnanhallituksen 6.3.2023 tekemän päätöksen peruuttamista vahvistamalla Teknisen lautakunnan 26.1.2023 tekemä päätös.

 

Perusteluina oikaisuvaatimuksen tekijät esittävät muun ohella, että Iivarin metsätien yksityistie ei saisi olla päällystyskohteena, koska Nurmijärven kunnanvaltuusto on päättänyt, että yksityisteitä avustetaan lain ehtojen mukaisesti vain rahallisesti ja koska Iivarin metsätie on yksityistie.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijät kiinnittävät kunnanhallituksen huomiota myös päätösesitykseen ja sen kirjoitusasuun. Kunnanhallitus on päättänyt asiasta esityksen mukaisesti ohjeellisesti, joten kuntalain mukaista hallintopäätöstä ei ole tarkalleen ottaen edes syntynyt. Lisäksi esitystekstin ja päätöksen mukaan kunnallistekniikan päällikölle on annettu mandaatti muuttaa päätöksen sisältöä täysin omavaltaisesti, eli mikään päällystysohjelman sisällöstä ei ole viranhaltijoita sitovaa. Tämänkaltainen muutosoikeuksien rajoittamaton varaaminen on kunnallisten päätöstoimielinten toiminnan halventamista, tähän puututtiin jo 26.1.2023 Teknisen lautakunnan kokouksessa. Edellisten lisäksi kunnanhallituksen tulee antaa viranhaltijoille ohjausta, jotta asemakaavoitetuilla alueilla sijaitsevien yksityisteiden tilanne saadaan kuntoon ja lainsäädännön mukaiselle tasolle kunnanhallituksen tai katuasioissa toimivaltaisen lautakunnan määrittelemässä aikataulussa.

 

Vastaukset oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin ja väitteisiin

 

Päällystyskohteiden toteuttamisohjelmaa koskevassa päätöksessä ei ole kyse yksityistien avustamisesta, joten tältä osin päätöksessä ei oteta kantaa enempää yksityisteiden avustusperiaatteisiin Nurmijärven kunnassa. Päätöksessä ratkaistaan kadunpitovelvoitteen hoitamiseen liittyviä asioita.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 86 § 1 momentin mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kadun rakentamisesta kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina kadun rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna. Asemakaavan mukainen maankäyttö on toteutunut mm. Metsä-Tuomelan jäteaseman osalta ja se on kyseisen tien pääasiallinen käyttötarkoitus.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijöidenkin viittamassa maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:ssä otetaan kantaa kadunpitovelvollisuuden alkamiseen, oli tie statukseltaan mikä hyvänsä. Lainkohta ei edellytä, että kadunpitopäätös on tehtynä ennen kadunpitovelvollisuuden tosiasiallista alkamista. Kohteena on jo päällystetty tie, jonka paikkaamiseen ja kunnostamiseen kunta on velvoitettu tien kulkukelpoisena ja liikenneturvallisena pitämiseksi.

 

Nurmijärven kunnalla on maankäyttö- ja rakennuslain 86 § 1 momentin ja siihen perustuvan oikeuskäytännön nojalla velvollisuus huolehtia Iivarin metsätien kunnossa- ja puhtaanapidosta edellyttäen, ettei kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina siten tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna. Kadun rakentaminen puolestaan edellyttää lainvoimaista katusuunnitelmaa. Kunnanhallituksen päätös on siten lainmukainen, eikä perusteita sen oikaisemiseen tai peruuttamiseen ole.

 

Mitä tulee väitteisiin siitä, että kunnassa on oikaisuvaatimuksen laatijoiden mielestä noin 30 vastaavaa kohdetta asemakaava-alueella, joita tulisi yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kohdella tienpidon osalta samalla tavalla, todettakoon, että kyseisessä luettelossa luetellut tiet eivät ole vastaavanlaisia kuin Iivarin metsätie. Kunta etenee suunnitelmallisesti niiden teiden osalta, joiden osalta tienpito-, tai kadunpitovelvoite edellyttää toimimaan. Kunta edelleen aktivoi yksityisteitä muun ohella niiden järjestäytymisen osalta, kuten esimerkiksi Uotilan koulutie ja Mutaanmäentie.

 

Väitteeseen siitä, että kuntalain mukaista hallintopäätöstä ei olisi syntynyt, koska kunnanhallitus on päättänyt asiasta ohjeellisesti, todetaan seuraavaa.

 

Hallintopäätöksen muodosta säädetään hallintolaissa (434/2003). Hallintopäätöksestä on selvästi käytävä ilmi päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu tai miten asia muuten on ratkaistu (HL 44.1 § 3-kohta). Nämä päätöksen sisältöä koskevat perusvaatimukset täyttyvät sillä, että viranomainen ilmoittaa päätöksessään, mitä asioita päätös koskee sekä myös sen, miten nämä asiat on ratkaistu. Kunnanhallituksen päätöksessä esitetään yksi lopputulos, joka jättää määritellyin reunaehdoin mahdollisuuden tehdä tarkennuksia ohjelmaan.

 

Toimivaltainen viranomainen (tässä tapauksessa kunnanhallitus) voi siis antaa oikeuttavan ja ehdollisen päätöksen viranhaltijalle päätöksen tarkempaa täytäntöönpanoa varten. Ehtona päätöksen täytäntöönpanolle on toteuttamisohjelman ja määrärahavaltuuksien mukaisuus. Kyse on tältä osin tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, millä tavalla päätös muotoillaan vastaamaan päällystyskohteiden tosiasiallisiin tarpeisiin. Näin ollen kunnanhallituksen päätöstä ei ole tarpeen oikaista tälläkään perusteella.

 

Kunnanhallituksen 6.3.2023 antama päätös (§ 28) pysytetään voimassa.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen edellä mainituin perustein.

 

 

Valmistelijat

kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, jyrki.meronen(at)nurmijarvi.fi

kiinteistöinsinööri Riku Hellgren, riku.hellgren[at)nurmijarvi.fi

tekninen johtaja Juha Oksanen, juha.oksanen(at)nurmijarvi.fi

kunnanlakimies Sari Forsström, sari.forsstrom(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Maiju Tapiolinna teki Maijalan ja Örlingin kannattamana muutosesityksen, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Muutosesityksen perustelut: Aiempi esitykseni käsittelystä oli kunnanhallituksen otto-oikeuden käyttämistä vastaan. Teknisen lautakunnan tekemä päätös olisi pitänyt jättää voimaan.

 

Arto Hägg esitti Sivulan ja Mattilan kannattamana, että tekstiin lisätään kohdan Vastaukset oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin ja väitteisiin toisen kappaleen loppuun seuraava lause: "Asemakaavan mukainen maankäyttö on toteutunut mm. Metsä-Tuomelan jäteaseman osalta ja se on kyseisen tien pääasiallinen käyttötarkoitus."

 

Puheenjohtaja totesi suoritettavan nimenhuutoäänestyksen. Ensimmäisessä äänestyksessä laitetaan vastakkain pohjaesityksestä poikkeavat kannatetut muutosesitykset.

 

Ensimmäisessä äänestyksessä olivat vastakkain muutosesitykset siten, että

JAA = Häggin muutosesitys

EI = Tapiolinnan muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 8 (Hägg, Lepolahti, Mattila, Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Vaulamo)

EI 3 (Maijala, Tapiolinna, Örling)

 

Puheenjohtajan tiedustellessa, voiko kunnanhallitus olla yksimielinen äänestyksen voittaneesta Häggin esityksestä, kukaan ei vastustanut asiaa, joten kunnanhallituksen päätökseksi tuli Häggin esittämällä lisäyksellä täydennetty pohjaesitys.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavalla lisäyksellä: kohdan Vastaukset oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin ja väitteisiin toisen kappaleen loppuun lisätään seuraava lause: "Asemakaavan mukainen maankäyttö on toteutunut mm. Metsä-Tuomelan jäteaseman osalta ja se on kyseisen tien pääasiallinen käyttötarkoitus." 

Tapiolinna jätti päätökseen eriävän mielipiteen seuraavin perustein: Aiempi esitykseni käsittelystä oli kunnanhallituksen otto-oikeuden käyttämistä vastaan. Teknisen lautakunnan tekemä päätös olisi pitänyt jättää voimaan. Maijala yhtyi Tapiolinnan eriävään mielipiteeseen.

 

Jakelu

oikaisuvaatimuksen tekijä