Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 59


 

 

Lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle GRK Suomi Oy:n Mäntymäen asfalttiaseman ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta

 

Kunnanhallitus 22.04.2024 § 59     

228/11.01.00/2024  

 

 

AVI pyytää Nurmijärven kunnan lausuntoa GRK Suomi Oy:n asfalttiaseman ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta 4.4.2024 mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 26.4.2024 saakka. Hanke sijoittuu Mäntymäen alueelle Palojoella Rudus Oy:n louhinta-alueelle kiinteistölle 543-410-2-94.

 

GRK Suomi Oy hakee ympäristölupaa asfalttiaseman toimintaan sekä eräiden jätteiden

vastaanottoon, käsittelyyn, varastointiin ja hyödyntämiseen asfaltin raaka-aineena. Lupaa

haetaan aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

 

Hakemus

 

Toiminta sijoittuu kiinteistön 543-410-2-94 Mäntymäki I -alueelle. Asfalttiasema sijaitsee   kiviaineksen ottoalueella, joka sijoittuu välittömästi Hämeenlinnanväylän (vt 3) itäpuolelle.

Tieyhteys alueelle kulkee Hämeenlinnantieltä.

 

Asfaltin tuotantomäärän on suunniteltu olevan enintään 350 000 t/a. Lupaa haetaan vastaanottaa ja käsitellä asfalttijätettä enintään 300 000 t/a. Lisäksi haetaan lupaa vastaanottaa, käsitellä ja varastoida muita siihen soveltuvia raaka-aineita ja uusiomateriaaleja. Asfalttiasemalla voidaan pilotoida ja testata pienimuotoisesti myös uusien kierrätysasfalttituotteiden valmistusta.

 

Toiminta ei normaalitilanteessa aiheuta merkittäviä päästöjä maaperään, pohjaveteen eikä vesistöön. Ilmaan aiheutuvia päästöjä syntyy asfalttiaseman poistokaasuista sekä liikenteestä ja

materiaalin käsittelystä aiheutuvasta pölystä. Asfalttiaseman ilmaan aiheutuvat päästöt vaihtelevat valmistettavan massan mukaan. Asfalttiasemalle on tehty useita päästömittauksia, joista viimeisin on esitetty hakemuksen liitteenä. Tehtyjen mittausten, mallinnuksien ja arvion mukaan asfalttiaseman päästöt ovat asfalttiasema-asetuksessa esitettyjen raja-arvojen sisällä ja asema edustaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

 

Merkittävin asemasta mahdollisesti aiheutuva vaikutus yleiseen viihtyvyyteen on aseman toiminnasta aiheutuva haju. Hakemuksessa on arvioitu asemasta aiheutuvaa hajua sekä hajun leviämistä piipun korotuksen sekä tuotantomäärän nousun myötä. Selvityksessä esitettyjen mittausten mukaan 99 % hajuista vapautuu piipun kautta. Hetkellisesti aseman esim. lastaus ja kuljetus voi olla merkittävä hajun lähde lähialueella. Nämä hetkelliset vaikutukset eivät kuitenkaan ole merkityksellisiä pitkällä aikavälillä.

 

Tehdyn mallinnuksen mukaan aseman tekniset ratkaisut ovat riittäviä. Mallinnuksen mukaan 50 m korkealla piipulla hajupitoisuudet laimenevat voimakkaasti, eikä selkeästi tunnistettavaa (3 hy/m3) pitkäkestoista (1 h) hajupitoisuutta ole lainkaan leviämiskartoissa. Hajukynnyksen (1 hy/m3) ylittävää pitkäkestoista hajupitoisuutta voi esiintyä noin 1,5 km säteellä asemasta. Selkeästi tunnistettavaa lyhytkestoista (30 s) hajua esiintyy noin 400–1000 m säteellä asemasta. Hajukynnyksen ylittävää lyhytkestoista hajua esiintyy lähes koko mallinnettavalla alueella. Lähialueella hajutuntien määrä ei ylitä 263 tuntia eli 3 % vuoden kokonaisajasta.

 

Tehtyjen päästömittausten, leviämismallinnusten ja asiantuntija-arvioiden sekä terveydensuojeluviranomaisen ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausuntojen mukaan aseman päästöt eivät aiheuta välitöntä terveyshaittaa.

 

Asfalttiaseman toiminnan aikana tehdyssä melumittauksessa on todettu, että asfalttiaseman aiheuttamaa melua ei pystytä havaitsemaan louhinta- ja murskaustoimintojen melun alta.

 

Lupa-asiakirjat löytyvät osoitteesta https://ylupa.avi.fi hakusanalla GRK Suomi Oy. Asian tiedoista saa lupa-asiakirjat esiin.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle GRK Suomi Oy:n Mäntymäen asfalttiaseman ympäristöluvasta:

Ympäristö asukkaat ovat toistuvasti ottaneet yhteyttä asfalttiaseman aiheuttamista haitoista Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen. 13.6.2023 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on todennut, että vuonna 2022 toiminnasta on aiheutunut kohtuutonta hajuhaittaa asukkaille. Lautakunta on määrännyt GRK Suomi Oy:n hakemaan ympäristölupaa toiminnalleen. GRK Suomi Oy on valittanut em. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksestä.

Samalla alueella Rudus Oy louhii alueella kalliota ja harjoittaa kierrätystoimintaa. Rudus Oy:n ympäristö- ja maa-ainesluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Valittajina ovat olleet kuntalaiset yhteisvalituksellaan, Nurmijärven kunta. Lisäksi Rudus Oy on valittanut vakuuden määrästä.

Hakemuksessa on viitattu Palojoen osayleiskaavaluonnokseen. Kyseinen kaavatyö on edelleen luonnosvaiheessa. Jatkossa kaava tullaan asettamaan uudelleen luonnoksena nähtäville, koska kaavaratkaisu tulee merkittävässä määrin muuttumaan.

Louhinta alueella on jatkunut noin 17 vuoden ja uuden ympäristö- ja maa-ainesluvan perusteella toiminta tulee jatkumaan vielä 20 vuotta. Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että toiminta tulee alueella jatkumaan vielä vuoden 2044 jälkeen. Louhinta-alue on laajentunut vuosien varrella haettujen lupien myötä.

Rudus Oy:n toiminta on aiheuttanut vuosien kuluessa haittaa asukkaille – melu, pöly, tärinä ja talousvesikaivojen kuivumista. Asfalttiaseman hajuhaitat ovat tulleet lisänä louhinnan aiheuttamiin haittoihin. Haitat ovat aiheuttaneet jo nyt kohtuutonta rasitusta lähialueen asukkaille.

Asfalttiaseman ja louhinnan yhteisvaikutuksia ei ole missään vaiheessa arvioitu. Alueella toiminnot ovat lisääntyneet ja louhinta-alue laajentunut vuosien mittaan.

Asfalttiaseman hakemuksesta ei yksiselitteisesti ilmene toiminta-ajat. Pääsääntöisesti toimitaan maanantaista perjantaihin klo 5 -22- Lisäksi toimitaan yöaikaan, lauantaisin ja sunnuntaisin. Lauantain ja sunnuntain toiminta-aikoja ei ole kerrottu tarkemmin. Toiminta-ajat tulee määritellä yksiselitteisesti, jotta niiden valvonta on mahdollista.

Yhteenvetona kunnanhallitus toteaa, että GRK Suomi Oy:lle asfalttiasemalle ei tule myöntää ympäristölupaa. Toissijaisesti tulee toiminta-aikoja rajoittaa arkipäiviin. Asfalttiaseman ja louhinnan yhteisvaikutukset ovat aiheuttaneet ja tulevat uusien mahdollisesti myönnettävien lupien myötä aiheuttamaan lähialueen asukkaille pitkäkestoista kohtuutonta rasitusta.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, anita.pihala(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto