Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 14 

 

Valitus AVI:n päätöksestä koskien Rudus Oy:n Mäntymäen tuotantoalueen maa-aines- ja ympäristölupapäätöstä sekä kierrätystoimintojen alueen ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupaa

 

Kunnanhallitus 12.02.2024 § 14     

1644/11.01.00/2020  

 

 

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on tehnyt ympäristö- maa-aineslupapäätöksen Rudus Oy:n Mäntymäen alueelle 15.1.2024. Viimeinen valituspäivä Vaasan hallinto-oikeuteen on 21.2.2024.

 

Hakemus

 

Rudus Oy haki yhdistettyä maa-aines- ja ympäristölupaa kallion louhinnalle, louheen vastaanotolle ja louheen murskaukselle sekä pilaantumattomien maa-ainesten vastaanotolle ja loppusijoitukselle louhosalueelle. Lisäksi lupaa haettiin betoni- ja tiilijätteen vastaanotolle ja murskaukselle sekä pilaantumattomien ja jätteellisten maiden vastaanotolle, käsittelylle ja läjitykselle jo toiminnassa olevalle kierrätystoimintojen alueella. Hakemuksen tarkoituksena oli yhdistää alueen maa-ainesten ottotoiminnot ja kierrätystoiminnot yhteen maa-aines- ja ympäristölupaan. Samalla haettiin lupaa louhosalueen laajentamiselle ja osittaiselle syventämiselle. Lisäksi haettiin lupaa pilaantumattomien ylijäämämaiden loppusijoitukselle louhokseen eli maankaatopaikkatoiminnalle. Lupaa haettiin 20 vuodeksi. Kokonaisuudessaan hakemuksen mukainen toiminta-alue (kuva 1) on pinta-alaltaan 47,9 hehtaaria, mukaan lukien louhosalue, kierrätystoimintojen alue ja pintamaiden varastointialueet.

 

Toiminta sijoittuu Nurmijärven Mäntymäkeen kiinteistöllä RN:o 543-410-2-94. Helsinki-Tampere moottoritie (vt3) kulkee heti alueen länsipuolella. Nurmijärven keskus sijaitsee noin viisi kilometriä toiminta-alueesta pohjoiseen. Maa-ainesten ottotoiminta alueella on alkanut alueen eteläosasta vuonna 2007. Alkuperäinen louhittava-alue oli pinta-alaltaan 12,5 hehtaaria, ja se on suurimmaksi osaksi jo louhittu luvan mukaiseen alimpaan ottotasoon noin +55 m. Marraskuussa 2020 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt uuden maa-aines- ja ympäristöluvan louhoksen laajentamiseksi siten, että ottamisalueen pinta-ala on 27,2 hehtaaria.

 

Kunnanhallituksen lausunto lupahakemuksesta 24.4.2023

 

Lausunnossaan kunnanhallitus toi esiin, että louhinta ja murskaus on aloitettu alueella vuonna 2007, eli toiminta on jatkunut tähän mennessä 16 vuotta. Nyt lausunnolla olevan hakemuksen mukaan louhinta-aluetta laajennetaan, ja toiminta-aikoja esitetään pidennettäväksi louheen vastaanoton osalta myös yöaikaan. Hakemuksen mukaan lupaa haetaan 20 vuodeksi. Hakemuksen mukaan toimintaa tullaan jatkossa laajentamaan vielä uusilla hakemuksilla kierrätysalueen louhinnan ja täyttökorkeuden osalta.

 

Toiminta on jatkunut jo 16 vuotta, ja jatkolupaa haetaan 20 vuodeksi, jonka jälkeen toimintaa on tarkoitus edelleen laajentaa uusilla luvilla. Toiminnan kokonaiskestoaika on yhteensä laskettuna kohtuuttoman pitkä ja aiheuttaa naapurustolle pitkäkestoisuudellaan kohtuutonta rasitusta, vaikka mallinnusten mukaiset raja-arvot eivät ylitykään.

 

Yöaikaisia kuljetuksia ei tule sallia, koska yöaikaan on vähemmän muuta melua, joten kuljetusten ja kuorman purku tulevat aiheuttamaan melua. Yöaikaiset yksittäiset hetkelliset melutapahtumat vaikuttavat herkästi unen laatuun ja voivat aiheuttaa heräilemistä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat vain 300 metrin etäisyydellä alueesta. Melumallinnuksessa ei ole lainkaan esitetty yöaikaista melua 22 – 06 välisenä aikana, ainoastaan välillä 06 – 07. Yöaikaisen melun arviointiin tulee käyttää maksimimeluja, ei keskiäänitasoja.

 

Jos lupa päädytään myöntämään, toiminta-aikoja tulee rajoittaa erityisesti ilta-aikaan ja viikonloppuisin sekä lupaehdot tulee asettaa siten, että ympäröivän asutuksen jo kokemia haittoja lievennetään merkittävästi. Yöaikainen toiminta tulee kokonaan kieltää. Koska lupahakemukseen liittyy avoimia kysymyksiä, aloituslupaa ei tule myöntää.

 

AVI:n lupapäätös 15.1.2024

 

Ympäristö- ja maa-aineslupa on myönnetty ja lupaehdoilla on tavoiteltu haittojen lieventämistä.

 

Aloittamislupaa ei myönnetty louhinta-alueen uudella osalla evättiin. Myöskään muulta tuotavan ylijäämälouheen yöaikaisille kuljetuksille ei myönnetty aloituslupaa.

 

Toiminta-aikojen osalta päätös poikkesi hakemuksen mukaisista toiminta-ajoista seuraavasti:

 

Hakemus: Ylijäämälouheen yöaikainen vastaanotto ma klo 0.00-6.00, ti-pe klo 22.00-6.00, perjantain ja lauantain välinen yö klo 22.00-7.00.

 

Lupapäätös: Ylijäämälouheen yöaikainen vastaanotto ti-pe klo 22.00-6.00, perjantain ja lauantain välinen yö klo 22.00-7.00.

 

Lupapäätöksen mukaan kaikki toiminta on kielletty sunnuntaisin ja arkipyhinä. Yöaikaisen vastaanoton aloittamisesta ja arvioidusta kestosta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle sekä lähiympäristön asukkaille etukäteen. Yli kaksi viikkoa kestävän ylijäämälouheen yöaikaisen vastaanoton haittojen estämiseksi tulee esittää yksityiskohtainen suunnitelma valvontaviranomaiselle ja Nurmijärven kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle vähintään kahta viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

 

Melun osalta lupaehdoissa on edellytetty, että toiminnasta aiheutuva melu yhdessä asfalttiaseman melun kanssa ei saa ylittää päivällä klo 7–22 lähimpien häiriintyvien asuinrakennusten piha-alueella

yhden tunnin ekvivalenttimelutasoa (LAeq 1h) 55 dB eikä loma-asumiseen käytettävillä alueilla ekvivalenttimelutasoa (LAeq 1h) 45 dB. Yöllä (klo 22‒07) raja-arvot ovat (LAeq 1h) 45 dB (asuinrakennukset) ja (LAeq 1h) 40 dB (loma-asuntoalueet).

 

Edelleen yöaikaisen melun osalta lupaehto: Ylijäämälouheen vastaanottotoiminnan yöaikainen (klo 22‒07) enimmäisäänitaso (LAFmax) ei saa ylittää lähimpien häiriintyvien asuin- tai loma-asuntojen

nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa sisällä arvoa 45 dB määritettynä kolmen toiminnasta mitattujen enimmäistasojen keskiarvona. Sisätilan enimmäismelutaso voidaan määrittää oleskelupiha-alueelta tehtävästä ympäristömelumittauksesta. Asuin- tai loma-asunnon ulkoseinän äänitasoero tulee tällöin huomioida vähentämällä mittaustuloksesta 28 dB ennen tuloksen vertaamista raja-arvoon 45 dB (LAFmax).

 

Edellä asetettuja raja-arvoja katsotaan noudatetun, jos melumittauksissa tai -mallinnuksissa saadut tulokset eivät ylitä raja-arvoja ottaen huomioon käytetyn menetelmän epävarmuus.

 

Melua koskevan lupaehdon perusteluita:

Lupamääräys on annettu melusta aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen estämiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) toteutuminen meluntorjunnassa saattaa edellyttää mm. toimintojen sijoittamista meluhaittojen torjumisen kannalta optimaalisesti, melulähteiden kotelointeja sekä melun leviämisen estäviä rakenteita.

 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) ei määrittele melun ohjearvon laskentajaksoa. Aluehallintovirasto katsoo, että tuntikeskiäänitasona annettu enimmäismelutaso vastaa valtioneuvoston päätöksen perimmäistä tarkoitusta sekä ehkäisee kohtuuttoman rasituksen muodostumista pidemmän laskentajakson mukaisesti määrättyä raja-arvoa tehokkaammin. Laskentajakson määrääminen selkeyttää valvontaa ja sen järjestämistä.

Yöajan toiminnan aiheuttaman keskiäänitason raja-arvo on määrätty melutasojen yleistä ohjearvoa alhaisemmaksi riittävän levon edellytysten varmistamiseksi ympäristön asutuksessa.

 

Lisää lupaehtojen meluun liittyviä perusteluita päätöksen sivulta 144 alkaen.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää tehdä seuraavan sisältöisen valituksen AVI:n 15.1.2024 tekemästä ympäristö- maa-aineslupapäätöksestä Rudus Oy:n Mäntymäen alueelle:

Vaatimukset:

-Lupapäätös tulee kumota.
-Toissijaisesti yöaikainen toiminta tulee kieltää.

Perustelut

Toiminta on alkanut alueella vuonna 2007 eli lähes 17 vuotta sitten. Nyt myönnetyn luvan voimassaoloaika on 20 vuotta.  Tämän jälkeen toimija on ilmoittanut tarkoituksenaan jatkaa ja laajentaa toimintaa uusilla luvilla. Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa mm. eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Em. lain kohdan mukaan: Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Hankkeen lähialueen naapurit ovat kokeneet erilaista haittaa esimerkiksi melusta, pölystä, tärinästä yli 16 vuoden ajan. Uuden lupapäätöksen mukaisesti haittaa on siedettävä seuraavan 20 vuoden ajan. Vaikka eri haitoille kuten melulle asetetut raja-arvot eivät ylittyisikään, pitkään jatkuvat haitat – tässä tapauksessa 36 vuotta – ylittävät kohtuuttoman rasituksen kriteerit.

Yöaikaisen toiminnan aiheuttama melu on terveydellinen haitta, mikäli se aiheuttaa heräämistä yöaikaan, vaikka lupaehdot täyttyisivätkin. Lupaehdon mukaiset rajoitukset eivät poista yöheräämisiä yksittäisiin melutapahtumiin. On kohtuutonta, että luvan mukaisesti yöaikaisia kuljetuksia tulee sietää 20 vuoden ajan. Lupaehdoista huolimatta yöaikaisista kuljetuksista aiheutuu haittaa lähialueen asukkaille, mikä etenkin yöaikaan on haitallisempaa kuin päiväsaikaan.

Lisäksi kunta vetoaa lisäksi valituksessaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen 18.4.2023 § 55 antamaan lausuntoon hakemuksesta.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, anita.pihala(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Joona Suomi ilmoitti esteellisyydestään (hallintolaki 28.1 § kohta 3; intressijäävi, rajanaapuri) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui kokouksesta.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Joona Suomi poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1§ 3-kohta; intressijäävi, rajanaapuri) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.             

 

Jakelu

Vaasan hallinto-oikeus