Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 124 

 

Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 ja talousarviomuutokset

 

Kunnanhallitus 11.09.2023 § 124     

613/02.02.01/2023  

 

 


Hallintosäännön 66 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

 

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

 

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2023 annetaan valtuustolle syyskuussa. Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.06.2023) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen.

 

Kunnan hallintosäännön 67 §:n mukaan talousarvion muutosehdotukset esitellään pääsääntöisesti valtuustoon raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Kesäkuun loppuun mennessä kunnan talous on toteutunut huomattavasti talousarviota paremmin ja tilinpäätösennuste on parantunut talousarvioon nähden.  Kesko Oyj:n tonttikaupan toteutuminen kesäkuussa toi merkittävän lisäyksen toimintatuottoihin parantaen kuluvan vuoden näkymiä. Palvelutuotannon nettomenojen toteuma on kesäkuun lopun tilanteessa ollut -38,0 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 35,3 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden palvelutuotannon nettomenot ovat toteutuneet 8,2 milj. euroa pienempinä kun tarkastelusta jätetään sote-menot pois.

 

Tulorahoituksen osalta verotulot ovat toteutuneet talousarviota parempana verotulokertymän ollessa 66,3 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 60,4 prosenttia. Alkuvuoden suotuisaa verotulokertymää selittää kunnallisverojen osalta varsinkin palkka- ja eläketulojen positiivinen kehitys. Yhteisöveron osalta alkuvuoden kertymä on ollut hyvällä tasolla ja vuoden 2022 valmistuvan verotuksen ennakkotietojen pohjalta jäännösverojen kertymäarvio kasvaa. Yhteisöveron kehitys kuitenkin heikkenee selvästi kevään arvioista, koska yritykset ovat kesästä alkaen alentaneet maksettuja ennakkoveroja. Kiinteistöveron osalta ennakkotiedot kuluvalle vuodelle ovat olleet huomattavasti arvioita paremmat johtuen varsinkin kiinteistöjen jälleenhankinta-arvojen korotuksista, joihin kasvaneet rakennuskustannukset ovat vaikuttaneet. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden verotulot ovat toteutuneet 49,8 milj. euroa pienempinä, joka on seurausta sote-uudistuksen aiheuttamasta verotulojen uusjaosta kuntien ja valtion kesken. Valtionosuudet ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä hieman talousarviota heikompina kertymän ollessa 15,6 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 48,4 prosenttia.

 

Tulorahoituksen suotuisasta kehityksestä ja kertaluonteisesti tuloeristä johtuen kunnan tilinpäätösennuste näyttäytyy alkuperäistä talousarviota huomattavasti parempana, vaikka käyttötalouden menoissa onkin merkittäviä kasvupaineita. Tilikauden ylijäämän arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan 16,1 milj. euroon, joka on 13,6 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Kunnan nettomenojen ennustetaan toteutuvan 10,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempina johtuen pitkälti kertaluonteisesta Ilvesvuori Pohjoisen maanmyyntitulosta. Tulorahoituksen palatessa tulevina vuosina normaalille tasolle ja kertaluonteisten erien poistuessa tuloksesta kunnan talous kääntyy selkeästi heikommalle tasolle ja edellyttää rakenteellisia muutoksia kehityksen kääntämiseksi.

 

Verotulojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa nousevan 114,2 milj. euroon ylittäen muutetun talousarvion 4,4 milj. eurolla. Valtionosuuksien ennakoidaan asettuvan 31,5 milj. euroon alittaen alkuperäisen talousarvion 0,7 milj. eurolla.

 

Rahoituserien ennuste on heikentynyt alkuperäiseen talousarvioon nähden 0,8 milj. euroa, joka selittyy korkokustannusten nousulla.

 

Investointien ennakoidaan toteutuvan 4,9 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä, koska kiinteän omaisuuden maa-alueiden myynti on toteutunut talousarviota parempana johtuen Kesko Oyj:n tonttikaupan toteutumisesta. Nurmijärven Veden investointien ennustetaan pienenevän 1,9 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden johtuen pääosin vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeisiin varatun määrärahan pienenemisestä merkittävästi.

 

Kunnan parantunut tulosennuste vaikuttaa merkittävästi kiluvan vuoden lainanottotarpeisiin. Talousarviossa ennakoitiin lainakannan pienentyvän 3,0 milj. eurolla ja pitkäaikaisten lainojen nostotarpeen olevan 11,0 milj. euroa. Tulorahoituksen kasvun ja investointiennusteen pienentymisen myötä vuoden aikana ei ole nykyennusteen valossa tarvetta nostaa uutta pitkäaikaista rahoitusta, vaan investoinnit saadaan katettua tulorahoituksella ja kassavaroja pienentämällä. Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaavan toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan 14,5 milj. euroon, joka on noin 18,4 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Lainakannan ennakoidaan pienentyvän kertaluonteisista tuloista johtuen 31,1 milj. euroa. Ennusteen mukaan lainakanta asettuisi vuoden lopussa 196,8 milj. euroon.

 

Tarkemmat tiedot kuluvan vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta on esitetty liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa.

 

Tässä vaiheessa esitetään seuraavat talousarviomuutokset:

 

A) Esitettävät muutokset käyttötalousosaan

 

  1. Konsernipalvelujen yhteiset toiminnot -tulosalueelle esitetään 100 000 euron määrärahalisäystä Rajamäen Uimahalli Oy:n toiminta-avustukseen. Ylimääräisellä toimintatuella turvataan yhtiön maksuvalmius loppuvuodelle 2023. Uimahalliyhtiö velvoitetaan löytämään keinoja parantaa yhtiön kannattavuutta jo loppuvuoden aikana, jotta lisätoimintatukea ei nosteta kuin viimeisenä keinona.
  2. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueen tuloarviota esitetään nostettavan 128 000 euroa. Henkilöstömenojen määrärahoja esitetään nostettavan 49 000 euroa.
  3. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden tuloarvioita esitetään nostettavan 712 000 euroa. Määrärahoja esitetään nostettavan 1 001 000 euroa.
  4. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan varhaiskasvatuksen tulosalueen tuloarvioita esitetään nostettavan 70 000 euroa. Määrärahoja esitetään nostettavan henkilöstömenojen osalta 509 000 euroa ja palvelujen ostoihin 173 000 euroa, joka sisältää varhaiskasvatuksen palvelusetelin indeksikorotuksen.
  5. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan koulutuspalvelujen tulosalueen määrärahoja esitetään nostettavan henkilöstömenojen osalta 635 000 euroa ja palvelujen ostojen osalta 50 000 euroa.
  6. Ympäristötoimialan omaisuuden tuottojen ja hallinnan tuloarviota esitetään lisättävän 12 840 000 eurolla. Hallinto- ja talouspalvelut tulosalueen tuloarviota esitetään vähennettävän 200 000 eurolla.

 

B) Esitettävät muutokset tulorahoitukseen

 

  1. Nurmijärven kunnan tulorahoitukseen esitetään seuraavat muutokset:

 

 

C) Esitettävät muutokset tuloslaskelman rahoituseriin

 

Nurmijärven kunnan rahoituserien määrärahoja esitetään lisättävän 772 000 euroa.

 

D) Esitettävän muutokset investointiosaan

 

  1. Talonrakennushankkeiden määrärahoihin esitetään seuraavat hankekohtaiset muutokset:

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, kuvakaappaus, Fontti, numero

Kuvaus luotu automaattisesti

 

  1. Kiinteään omaisuuden esitetään seuraavat määrärahamuutokset:

 

E) Esitettävät muutokset rahoitusosaan

 

Nurmijärven kunnan lainakannan muutosta esitetään vähennettävän 28 100 000 euroa, jolloin valtuuston nähden sitova lainakannan muutos asettuu -31 100 000 euroon.

 

F) Esitettävät muutokset Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen talousarvioon

 

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta on esittänyt valtuustolle liikelaitoksen talousarviota muutettavan seuraavasti:

 

Nurmijärven Veden investointien kokonaismäärärahaa esitetään vähennettäväksi 1 860 000 euroa ja rahoituslaskelman liittymismaksutuottoja pienennetään 2 400 000 eurolla alkuperäiseen talousarvioon nähden.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus:

1. Merkitsee Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2023 ja sitovien vuositavoitteiden raportoinnin tiedoksi ja esittää ne edelleen valtuustolle tiedoksi, sekä
2. esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan lautakuntien ja johtokuntien esityksen mukaisesti edellä selostusosassa, kohdissa A-F, esitetyllä tavalla.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi

taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, maiju.paaaso(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Arto Hägg esitti, että päätökseen tehdään seuraava tekstilisäys: Jatkossa merkittävimpien hankkeiden toteutumat raportoidaan myös hankkeen kokonaiskustannusten osalta, tavoite ja toteutuma/ennuste.

 

Häggin esitys raukesi kannattamattomana.

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.