Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 45


Liite12 Valtuustoaloite Sompiontien liikenneturvallisuudesta
Liite13 Liitteet_Sompiontie

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen Sompiontien liikenneturvallisuudesta

 

Valtuusto 26.05.2021 § 79   

 

Mira Lappalainen (ps.) ja muut viisi kannattajaa jättivät valtuustoaloitteen Sompiontien liikenneturvallisuudesta ja esittävät, että tie otetaan uudelleen suunnitteluun.

 

Päätös 

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

 

Tekninen lautakunta 07.03.2023 § 12   

 

 

Mira Lappalainen (ps.) ja muut viisi kannattajaa esittävät valtuustoaloitteessaan 26.5.2021 § 79, että Sompiontien liikenneturvallisuutta parannettaisiin.

 

Valtuustoaloite

Aloitteessa kerrotaan, että Sompiontie on profiililtaan suurelta osin suora katu (n. 300 m suoraa osuutta), joka aiheuttaa sen, että Sompiontien voimassa olevaa nopeusrajoitusta 30 km/h ei noudateta. Todetaan, että Sompiontiehen liittyvät kadut Polvitie, Järvitie ja Einolantie sekä useita suoria tonttien ajoneuvoliittymiä. Lisäksi Sompiontien varressa ovat Lukkarin ja Kivenpuiston koulut, joten katu on osa pienten lasten koulutietä. Todetaan, että Sompiontiellä ei ole erillistä jalankulku- ja pyörätietä ja että Sompiontietä käytetään läpiajoyhteytenä Perttulantien ja Kirkonkylän keskustan suuntaan. Todetaan, että kyse on mahdollistetusta läpiajoyhteydestä siten, että katu ei täytä sille asetettuja vaatimuksia kokoojakadusta ja aiheuttaa jatkuvaa vaaraa jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

 

Aloitteessa todetaan, että asukkaat ovat olleet kuntaan yhteydessä sähköpostitse vuodesta 2016 alkaen, mutta kunnasta ei ole vastattu sähköposteihin tai jos on vastattu, niin vastaukset eivät ole tyydyttäneet asukkaita. Lisäksi Sompiontien liikenneturvallisuuden parantamisesta on tehty kuntalaisaloite, johon ei ole myöskään vastattu. Aloitteessa todetaan, että asukkaat ovat olleet kunnan suuntaan aktiivisia, mutta huolta ei ole kunnassa otettu tosissaan. Aloitteissa on esitetty mm. liikennemerkin lapsia ja nopeusrajoitus asettamista kadulle.

 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Sompiontien liikenneturvallisuutta parannettaisiin esim. toteuttamalla sivuttaishidasteet ja kapea jalankulkuväylä. Lisäksi esitetään, että läpiajoa Sompiontien kautta rajoitettaisiin tai katu katkaistaisiin liikenteeltä jostakin kohdasta kokonaan. Vielä esitetään, että Sompiontien mutkat tulisi muuttaa 90 asteen kulmiin, jotta autoilijat eivät pääsisi oikaisemaan mutkissa ja hidastaisivat vauhtia. Lisäksi esitetään, että Järvitien ja Polvitien risteysalueet tulisi muotoilla uudelleen. Alkuperäinen valtuustoaloite on kokonaisuudessaan listan liitteenä.

 

Vastine

Sompiontie on vuoden 1965 aikana tai sen jälkeen (katusuunnitelma T-4 vuodelta 1965) rakennettu asuinalueen kokoojakatu Kirkonkylän taajamassa. Sompiontiehen liittyvät kadut Polvitie, Järvitie ja Einolantie, joiden liittymät Sompiontiehen ovat tasa-arvoiset ts. liittymiin ei ole asetettu liikennemerkkiä väistämisvelvollisuus risteyksessä ja oikealta tulevaa autoilijaa, mopoilijaa, ym. tulisi väistää. Lisäksi useilta tonteilta on suorat ajoneuvoliittymät Sompiontiehen. Sompiontien alueella on voimassa alueellinen nopeusrajoitus 30 km/h, joka on merkitty liikennemerkein mm. Punamullantielle ja Aleksis Kiven tielle Keskustien risteykseen. Sompiontien asemakaavan mukaisen katualueen leveys vaihtelee reilusta 10 metristä reiluun 16 metriin. Kadun hyväksytyn katusuunnitelman mukainen päällysteen leveys on 5,5 m ja kadun molemmissa reunoissa olevan sorapientareen leveys on 0,25 m (piirustukset 1422 ja 1423 vuodelta 1982). Kadun syvä- ja pintakuivatus on hoidettu pääsääntöisesti sivuojin eli kadulle on vain lyhyelle osuudelle toteutettu hulevesiviemäriä. Kadulle on asetettu pysäköintikieltoa Punamullantien liittymän läheisyyteen. Kadulla ei ole erillistä jalankulku- ja pyöräilyväylää. Kadun vaikutusalueella sijaitsevat Lukkarin ja Kivenpuiston koulut.

 

Liikenneonnettomuusraporttien mukaan Sompiontiellä on aikavälillä 2006-2021 tapahtunut yksi poliisin tietoon tullut, omaisuusvahinkoon johtanut kääntymisonnettomuus elokuussa 2020 ilmeisesti Polvitien risteyksessä.

 

Sompiontiellä tehtiin liikennetutkimus vuonna 2011. Tuolloin Sompiontien nopeusrajoitus oli vielä 40 km/h. Liikennetutkimuksen mukaan Sompiontiellä liikennöi noin 295 ajoneuvoa suunnassa Aleksis Kiven tie ja noin 368 ajoneuvoa suunnassa Punamullantie. Autoilijoiden keskinopeudeksi muodostui 38 km/h suunnassa Aleksis Kiven tie ja 39,5 km/h suunnassa Punamullantie. Liikennetutkimuksen aikana 94,2 % autoilijoista ajoi nopeusrajoituksen mukaisesti tai 10 km/h ylinopeutta suunnassa Aleksis Kiven tie ja 94 % suunnassa Punamullantie. Suunnassa Aleksis Kiven tie 5,3 % autoilijoista ajoi nopeudella 50-60 km/h ja 5,5 % suunnassa Punamullantie. Korkeimmat keskinopeudet mitattiin aikavälillä (noin) klo 00-02 suunnassa Punamullantie.

 

Sompiontiellä tehtiin uudestaan liikennetutkimus vuonna 2017, jolloin kadun nopeusrajoitus oli ollut jo joitakin vuosia 30 km/h (aluerajoitus). Liikennetutkimuksessa ilmeni, että Sompiontiellä liikennöi noin 337 ajoneuvoa suunnassa Aleksis Kiven tie ja noin 425 ajoneuvoa suunnassa Punamullantie. Autoilijoiden keskinopeudeksi liikennetutkimuksen aikana muodostui 36,3 km/h suunnassa Aleksis Kiven tie ja 38,50 km/h suunnassa Punamullantie. Liikennetutkimuksen aikana 70 % autoilijoista ajoi nopeusrajoituksen mukaisesti tai 10 km/h ylinopeutta suunnassa Aleksis Kiven tie. Autoilijoista 61 % ajoi nopeusrajoituksen mukaisesti tai 10 km/h ylinopeutta suunnassa Punamullantie. Suunnassa Aleksis Kiven tie keskimäärin 4 % autoilijoista ajoi nopeudella 50-60 km/h ja suunnassa Punamullantie keskimäärin 5 % autoilijoista ajoi nopeudella 50-60 km/h. Korkeimmat keskinopeudet mitattiin aikavälillä (noin) klo 22-6.

 

Sompiontiellä pidettiin kunnan siirrettävää nopeusnäyttötaulua keväällä ja syksyllä 2021. Keväällä taulu oli sijoitettuna Einolantien ja Järvitien liittymien välille. Sijoituspaikka sai negatiivista palautetta asukkailta, jotka olivat sitä mieltä, että sijoituspaikka ei anna oikeaa kuvaa todellisista ajonopeuksista, kun taulu oli sijoitettuna tasa-arvoisten liittymien läheisyyteen. Nopeusnäyttötaulun tietojen mukaan autoilijoiden keskinopeudeksi muodostui 24 km/h. Syksyllä 2021 nopeusnäyttötaulu oli sijoitettuna Sompionkujan läheisyyteen Sompiontien suoralle osuudelle. Autoilijoiden keskinopeudeksi muodostui syksyn mittauksissa 31 km/h. Nopeusnäyttötaulu mittasi vain niiden autoilijoiden ajonopeuksia, jotka ajoivat nopeusnäyttötaulua kohti.

 

Maaperä Sompiontien alueella on savea. Ajoradasta korotetun hidasterakenteen toteuttaminen ei ole suositeltavaa sellaisille kaduille, jonka ympäristössä maaperä on savea, sillä ajoneuvon ajaessa korotettuun rakenteeseen, saattaa lähirakennuksiin aiheutua tärinän tuntua. Ajorataan toteutetut sivuttaissiirrot toimivat huonosti hidastavana rakenteena silloin, kun vastaantuleva ajoneuvoliikennettä on vähän. Autoilija ei välttämättä noudata ajoradan sivusiirrettyä ajolinjaa vaan oikaisee vastaantulevien kaistan kautta, kun vastaantulevaa liikennettä ei ole. Em. kokemuksia kunnassa on ollut mm. Isoseppälä-kadulla, josta ajoradan sivusiirrot poistettiin joitakin vuosia sitten. Ajoradan kavennuksia on luontevaa toteuttaa sellaisissa kadunkohdissa, joihin voidaan merkitä suojatie. Tällöin ajoradan kavennus turvaa myös jalankulkijan kadunylityksen.

 

Sompiontien vaikutusalueella sijaitsevat Lukkarin ja Kivenpuiston koulut. Sompiontiellä ei ole erillistä jalkakäytävää tai jalankulku- ja pyöräilyväylää. Kunnan katuverkosta, koulujen läheisyydestä puuttuu erillinen jalkakäytävä tai jalankulku- ja pyöräilyväylä ainakin Sompiontieltä, Takamaantieltä Röykästä ja Mäntytieltä Lepsämästä. Sompiontielle on esitetty jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttamista kunnan Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmassa, joka valmistui 12/2020. Sen sijaan Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelmassa vuodelta 2010 ei ole esitetty Sompiontielle erillistä jalankulku- ja pyöräilyväylää. Kunnassa on käynnistynyt Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laatiminen, jonka yhteydessä tarkastellaan uudestaan mm. jalankulun ja pyöräilyn yhteystarpeet kunnassa ym.

 

Sompiontien vaikutusalueelle on laadittu Rantapuiston asemakaava, jossa asemakaava-alueelle on merkitty 12 kpl pienehköjä omakotitalotontteja. Asemakaavan laatimisen yhteydessä on laadittu katusuunnitelma (5927-1) asemakaava-alueen kaduista sekä Sompiontiestä asemakaava-alueen kohdalla. Sompiontielle on katusuunnitelmaehdotuksessa esitetty jalankulku- ja pyöräilyväylää kadun eteläreunaan sekä ajoradan kaventamista Sompionkujan kohdalla. Katusuunnitelmaehdotus on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 27.10.2022 § 50.

 

Kuntaan tulee paljon palautetta ja aloitteita eri kanavien kautta (SOLMU-järjestelmä, henkilöstön suorat sähköpostit, puhelut, kuntalaisaloite-järjestelmä, kunta-sähköposti, valtuustoaloitteet, ym.). Palautteet ja aloitteet ohjautuvat käsittelyyn yleensä sellaisille henkilöille, jotka muutenkin ovat hyvin työllistettyjä. Kaikkiin palautteisiin ja aloitteisiin pyritään vastaamaan, mutta aina tässä ei onnistuta täydellisesti. Erityisesti sähköpostiin lähettäjän omalla nimellä lähetetyt palautteet tahtovat hukkua sähköpostitulvaan. Sen sijaan SOLMU-järjestelmän kautta lähetetyt palautteet löytyvät sähköpostista helposti ja niihin vastataan muun työn lomassa. Tätä listatekstiä kirjoitettaessa ei allekirjoittaneella tiettävästi ole vastaamatta yhteenkään kuntalaispalautteeseen. Sen sijaan on muita palautteita ml. SOLMU-palautteet, aloitteita ja valtuustoaloitteita, joihin ei ole vielä ehditty vastata.

 

Sompiontiehen liittyviä palautteita ja esityksiä löytyi arkistosta vajaat 10 kpl aikaväliltä 10.12.2015-4.11.2022. Valtuustoaloitteessa mainittu kuntalaisaloite on tehty 20.9.2017 ja siihen on vastattu suoraan aloitteen tekijälle 6.11.2017 ja uudestaan 17.2.2021 siten, että aloite on poistunut myös kuntalaispalautejärjestelmästä. Kaikkiin edellä mainittuihin palautteisiin on tiettävästi vastattu, mutta viive vastauksissa vaihtelee. Jossakin aikaisemmassa palautteessa on esitetty Sompiontielle hidastetta ja tekninen lautakunta on 2.12.2012 § 12 päättänyt, että Sompiontielle ei rakenneta hidasteita. Kunnallistekniikan päällikön päätös suojatiemerkeistä Sompiontielle Punamullantien risteykseen sekä lyhyestä pysäköintikiellosta Sompiontien varteen on tehty 16.5.2021 § 61 ja liikennemerkit on tuolloin asennettu maastoon.

 

Sompiontiellä on voimassa alueellinen nopeusrajoitus 30 km/h, joka on merkitty liikennemerkein mm. Punamullantielle ja Aleksis Kiven tielle. Alueellista nopeusrajoitusta ei toisteta liikennemerkein. Liikennemerkkien lapsia asentamisesta on tehty kunnallistekniikan päällikön viranhaltijapäätös 27.4.2021 § 36. Liikennemerkit on asennettu maastoon helmikuussa 2023. Sompiontien ajorataan on päätetty merkitä ajoratamerkintä lapsia (KTP VHP 3.6.2022 § 90) ja merkinnät pyritään toteuttamaan vuoden 2023 ajoratamerkintäkaudella. Sompiontien mutkia ei voida toteuttaa 90 asteen kulmissa, koska asemakaavan mukainen katualue ei tätä mahdollista. Sompiontie toimii rinnakkaisyhteytenä mm. Punamullantielle, joten Sompiontietä ei voida katkaista liikenteeltä kokonaan. Tien katkaiseminen edellyttäisi mahdollisesti myös asemakaavan muuttamista. Mahdollista läpiajoa Punamullantielle ja Aleksis Kiven tielle Sompiontien kautta voidaan rajoittaa liikennemerkein moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty (C2), mutta läpiajoa on vaikea valvoa. Läpiajokiellosta on mahdollista tehdä kunnallistekniikan päällikön viranhaltijapäätös.

 

Lähivuosina tutkitaan Sompiontielle ja Antturintielle välille Punamullantie - Aleksis Kiven tie kadun eteläreunaan esim. reunatuella ajoradasta erotetun jalkakäytävän tai jalankulku- ja pyöräilyväylän toteutusta siten, että asemakaavan mukaista katualuetta ei tarvitsisi laajentaa yksityisessä omistuksessa olevien tonttien puolelle. Suunnittelutyön yhteydessä tarkastellaan Sompiontien katuliittymien mitoitus Einolantiehen, Järvitiehen ja Polvitiehen sekä Antturintien liittymäalueella. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa turvalliset tienylityskohdat Lukkarin ja Kivenpuiston koulujen suuntaan.
 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta päättää, että Sompiontielle ja Antturintielle välille Punamullantie - Aleksis Kiven tie tutkitaan lähivuosina esim. reunatuella ajoradasta erotetun jalkakäytävän tai jalankulku- ja pyöräilyväylän toteutusta sekä katuliittymien mitoitusta esittelytekstissä kuvatun mukaisesti.

Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastineen Mira Lappalaisen, Kimmo Pirkkalan, Jussi Malkamäen, Merja Lounelan, Elli Mantilan ja Eero Santalan valtuustoaloitteeseen.

Tekninen lautakunta esittää, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi(at)nurmijarvi.fi  

 

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

 

 

         

 

Kunnanhallitus 20.03.2023 § 45     

902/00.02.00.02/2021  

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi(at)nurmijarvi.fi  

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.