Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 44


Liite8 Yksityisteiden perusparannusavustukset_2022

 

 

Yksityisteiden perusparannusavustukset vuonna 2022

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 30.08.2022 § 44     

495/02.05.01.02/2022  

 

 

Perusparannusavustusten jakoperusteena noudatetaan valtuuston 22.4.2020 § 35 hyväksymiä yksityistieavustusten myöntämisehtoja.

 

Myöntämisehtojen kohdan 4 mukaan:

Perusparannusavustus on harkinnanvarainen ja sitä myönnetään hankkeiden tarpeellisuus ja toteuttamismahdollisuus huomioiden.

  

Tien perusparannusmenoiksi hyväksytään suurehkoihin perusparannuksiin liittyvät menot kuten:

. huonokuntoisten siltojen ja tierumpujen uusimiset tai korjaukset

. tulva- ja routavaurioiden korjaukset

. liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, kuten vaarallisen kaarteen oikaisu,

. liittymäkohdan parantaminen tai tielinjan siirtäminen

. tien kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen

 

Valtion avustamat perusparantamiskohteet

Valtion perusparannusavustukseen oikeutettujen yksityisteiden tulee hakea ensin ELY-keskuksen avustuspäätös, joka on liitettävä kunnan avustushakemukseen.

Kunta osallistuu niiden tiekuntien perusparannushankkeisiin, joihin valtio on myöntänyt perusparannusavustusta. Kunnan avustuksen suuruus on enintään 15 % hankkeen hyväksytystä kokonaiskustannuksesta.

Siltojen osalta avustusta maksetaan kuitenkin enintään 10 % hankkeen hyväksytystä kokonaiskustannuksesta.

 

Muut yksityisteiden perusparantamiskohteet, joihin ei valtio myönnä avustusta

Kunta voi avustaa määrärahojen puitteissa harkinnanvaraisesti sellaisten yksityisteiden perusparantamista, jotka eivät saa valtionapua hankkeen pienuuden takia. Kunta avustaa näitä parantamishankkeita ensisijaisesti liikenteellisen merkityksen perusteella.

Kunnan myöntämä perusparannusavustus maksetaan tiekunnalle perusparannushankkeen valmistuttua toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen esitettyjä tositteita vastaan sen jälkeen, kun tiekunta ja kunnan edustaja ovat suorittaneet loppukatselmuksen kohteessa.

 

Hanke tulee toteuttaa kahden (2) vuoden sisällä avustuspäätöksestä. Perusparannusavustusta saava tiekunta sitoutuu vastaamaan sille jäävän osuuden rahoittamisesta, jotta hanke saadaan asianmukaisesti loppuun suoritettua.

 

Yksityisteiden perusparannusavustusta haki määräaikaan 31.5 mennessä 25 tiekuntaa.

Hankkeiden kokonaiskustannusarvio on 388 947 euroa ja haettu avustus

yhteensä 147 867 euroa.

 

ELY-keskus on myöntänyt päätöksellään UUDELY/861616/2021 Helkuntien tiekunnalle

valtionavustusta siltarummun uusimiseen 75 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista

(200 000 euroa). Kunta on myöntänyt vuonna 2021 14 000 euroa perusparannusavustusta

hankkeelle. Hankkeen kustannusarvio on noussut 140 000 eurosta 200 000 euroon. Kunnan

perusparannusavustus myönnetään 60 000 eurosta.

 

Aallokontien ja Uudenmäentien tiekunnat hakevat perusparannusavustuksia teiden sorastukseen ja lanaukseen.

Mikkolanmäentie tiekunta hakee perusparannusavustusta postilaatikoiden

ja ilmoitustaulun uusimiseen. Perusparannusavustusten myöntämisehtojen mukaan tien

perusparannusmenoiksi hyväksytään suurehkoihin perusparannuksiin liittyvät menot, mutta

pelkästään tien sorastusta, lanausta tai postilaatikoiden/ilmoitustaulun hankintaa ei avusteta.

 

Ennen lautakunnan kokousta suoritettiin katselmus kyseisillä yksityisteillä.

 

Esityksen mukaan avustusmäärärahasta varataan 87 340 euroa perusparannusavustuksiin.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää:

1. hylätä Aallokontien, Uudenmäentien ja Mikkolanmäentien tiekuntien avustushakemukset,
koska hankkeet eivät täytä perusparannusavustuksen myöntämisehtoja liitteen perusteluiden
mukaisesti.

2. myöntää perusparannusavustukset tiekunnille liitteenä olevan laskelman ja perusteluiden
mukaisesti.

Mäkimaantien perusparannusavustuspäätös on ehdollinen. Avustuksen maksaminen
edellyttää, että ELY-keskus myöntää hankkeelle valtionavustusta ja tiekunta toimittaa kopion
avustuspäätöksestä kuntaan.

Lisäksi tiekuntien tulee ilmoittaa työn valmistumisesta asemakaavoitus- ja
rakennuslautakunnalle ja toimittaa maksujäljennökset tarkastettavaksi. Avustettavilla teillä
suoritetaan katselmus sen jälkeen, kun valmistumisesta on ilmoitettu.

 

 

Valmistelija

kiinteistöinsinööri Riku Hellgrén, riku.hellgren@nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Mäkimaantien tiekunnan edellytykset perusparannusavustuksen maksamisen osalta täyttyvät. ELY-keskus on myöntänyt päätöksellään UUDELY/8550/2022 Mäkimaantien tiekunnalle valtionavustusta 50 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista ja tiekunta on toimittanut kopion avustuspäätöksestä kuntaan. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin siten muutettuna, että Mäkimaantien tiekunnan osalta edellytykset perusparannusavustuksen maksamisen osalta täyttyvät.