Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 95 

 

Kirkonkylän osayleiskaava

 

Elinvoimalautakunta 08.12.2020 § 134   

 

 

 

Kirkonkylän osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä 4.4.-24.5.2019. Luonnoksesta pyydettiin viranomaislausunnot ja osallisilta saatiin mielipiteitä. Lausuntoja saatiin 10 kpl ja mielipiteitä 24 taholta.

 

Kirkonkylän osayleiskaavaehdotusta valmistellaan. Elinvoimalautakunnan kokouksessa 17.11.2020 käytiin läpi osayleiskaavaluonnoksessa esitettyjen selvitysalueiden suunnittelutilannetta.

 

Kokouksessa käydään läpi pääpiirteittäin saadut lausunnot ja esitetään muutosesityksiä lausuntojen perusteella luonnokseen.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi ja keskustelee lausuntojen perusteella tehtävistä muutoksista Kirkonkylän osayleiskaavaluonnokseen.

 

Valmistelija

Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 317 2045

 

 

Asian käsittely

 Lautakunnan jäsen Viljakainen ilmoitti esteellisyydestään (peruste: intressijäävi, hallintolaki 28.1 § kohta 3) osallistua asian käsittelyyn sekä päätöksentekoon.

 

Kunnanhallituksen edustaja Peltonen ilmoitti esteellisyydestään (peruste: intressijäävi, hallintolaki 28.1 § kohta 3) osallistua asian käsittelyyn sekä päätöksentekoon.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Lautakunnan jäsen Viljakainen poistui esteellisenä (peruste: intressijäävi, hallintolaki 28.1 §:n
kohta 3) ennen pykälän käsittelyä sekä päätöksentekoa.

Kunnanhallituksen edustaja Peltonen poistui esteellisenä (peruste: intressijäävi, hallintolaki 28.1 §:n kohta 3) ennen pykälän käsittelyä sekä päätöksentekoa.

 

 

 

 

Elinvoimalautakunta 15.06.2021 § 51   

 

 

 

Kirkonkylän osayleiskaava on luonteeltaan taajama-alueen yleiskaava, jonka keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa Nurmijärven Kirkonkylän kehittyminen osoittamalla uusia asuin- ja työpaikka-alueita taajamaan ja sen välittömään läheisyyteen.

 

Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 4.4. - 24.5.2019. Lausuntoja saatiin 10 kpl ja mielipiteitä 24 taholta. Karhunkorvan lisäselvitysten osalta saatiin 3 lausuntoa.

 

Kaavaluonnoksesta saatiin lausuntoja 13:lta taholta. Lausunnoissa kiinnitettiin erityisesti huomiota ympäristö- ja kulttuuriarvoihin, selvitysalueisiin ja uusiin rakentamisalueisiin sekä ympäristöhäiriöiden torjuntaan. Lausunnoissa otettiin kantaa luontoarvojen esittämiseen, arvottamiseen sekä kaavamääräyksiin erityisesti maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla. Heinojan ja Härkähaanmäen uusien rakentamisalueiden osalta toivottiin tarkempaa maankäyttöratkaisua jo yleiskaavassa. Karhunkorven työpaikka-alueen laajennoksen osalta todettiin mahdolliset riskit pohjavedelle. Lentomelun torjumiseksi nähtiin tarpeelliseksi tarkentaa kaavamääräyksiä mm. ääneneristävyyden osalta.

 

Kaavaluonnoksesta saatiin 24 mielipidettä. Eniten mielipiteitä esitettiin Karhunkorven ja Härkähaanmäen alueista. Useassa mielipiteessä nähtiin Karhunkorven työpaikka-alueen laajentamisen kasvattavan ympäristöhaittoja. Härkähaanmäen osoittaminen asuinalueeksi nähtiin työpaikkakäyttöä perustellumpana.

 

Kirkonkylän osayleiskaavaehdotus käsittää Kirkonkylän asemakaavoitetun taajaman ja sitä ympäröivät maaseutualueet. Suunnittelualuetta laajennettiin keväällä 2021 Ojakkalantien ja Sudentarhantien risteyksen ympäristössä, jotta yhdessä yleiskaavassa voitaisiin käsitellä kattavasti Härkähaanmäelle suunniteltu uusi maankäyttö ja sen vaatimat yhteydet.

 

Osayleiskaavaluonnoksessa osoitettiin viisi aluetta selvitysalueiksi. Kaavaehdotuksessa alueiden maankäyttöratkaisuja on tarkennettu ja osoitettu niiden pääasiallinen käyttötarkoitus.

 

Kaavaehdotuksessa tehokkain maankäyttö on osoitettu olemassa olevan keskustan alueelle ja sen läheisyyteen. Nykyisen rakenteen reunoilta on varattu tilaa uusille pientalovaltaisille asuinalueille sekä työpaikkatoiminnoille. Uusia asuntorakentamisen painopisteitä on kolme: 1) Keskustan täydennysrakentaminen, 2) Heinojan uudet asuinalueet sekä 3) Härkähaanmäen uudet asuinalueet. Uusina työpaikkarakentamisen alueina on osoitettu Ilvesvuoren pohjoisosa sekä Härkähaanmäen eteläpuoli.

 

Pääosa asemakaavoitetuista rakennetuista alueista on osoitettu nykyisellään säilyvinä alueina.

 

Punamullantien ja Pratikankujan ympäristö on osoitettu pienin toimenpitein kehitettävänä keskustatoimintojen alueena. Alueen rakennuskanta täydentyy ja osin uusiutuu tulevina vuosikymmeninä. Tällä alueella on merkittävä määrä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, joiden suojelu tulee ratkaista asemakaavoituksen yhteydessä. Uutena keskustatoimintojen alueena on osoitettu Helsingintien varsi Paloasemalta Ojakkalantien risteykseen.

 

Terveyskeskuksen ympäristö Toreenissa on osoitettu pienin toimenpitein kehitettävänä palvelujen ja asumisen alueena. Kaksoismerkintä mahdollistaa asumisen sijoittumisen alueelle, mikäli alueen maan-käyttötarpeet muuttuvat tulevaisuudessa. Pienin toimenpitein kehitettävänä asuinalueena on osoitettu myös kuivatun järven pohjoispuolinen kaistale Rantapuiston ja vanhan lääketehtaan välissä.

 

Suurin osa Heinojan alueesta on varattu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Alueen keskiosaan on osoitettu laaja virkistysalue, jota uudet asuinalueet ympäröivät. Toreeninmäkeen ja Rajamäentiehen rajautuva kulma on osoitettu muuta aluetta tehokkaampaan rakentamiseen. Alueen ohjeellinen kokoojakatuverkko on osoitettu kaavaehdotuksessa.

 

Härkähaanmäen pohjoisosa ja Vahterinmäki on osoitettu asumisen reservialueeksi. Alueet asemakaavoitetaan asumiseen, mikäli muilla asuinrakentamiseen osoitetuilla alueilla kehittäminen ei edisty odotetunlaisesti, tai asumisen kysyntä suunnittelualueella kasvaa merkittävästi. Härkähaanmäen eteläosa on osoitettu työpaikka-alueeksi. Sijoittamalla työpaikkarakentaminen alueen eteläosaan voidaan välttää negatiiviset maisemalliset vaikutukset kuivatun järven ja keskustan suuntaan. Härkähaanmäen maankäyttöä palvelemaan on osoitettu uusi ohjeellinen kokoojakatu.

 

Ilvesvuoren pohjoisosa on osoitettu kokonaisuudessaan työpaikka-alueeksi, jolle saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Alueen asemakaavan laatimisen yhteydessä tulee riskiselvityksen avulla osoittaa, että kyseinen toiminta voidaan sijoittaa alueelle.

 

Karhunkorven työpaikka-aluetta ei ole esitetty laajennettavaksi, pohjavedelle mahdollisesti aiheutuvien riskien johdosta. 

 

Alueen palveluverkkoa ei ole osoitettu osayleiskaavassa, vaan palvelut voivat sijoittua pääkäyttötarkoitukseltaan muihin toimintoihin varatuille alueille. Tämä mahdollistaa palveluverkon joustavan kehittämisen, sillä palveluiden tilatarpeet muuttuvat yleiskaavaa huomattavasti tiheämmällä syklillä.

 

Luonnonsuojelualueiksi on osoitettu kolme erityisen arvokasta luontokohdetta: Mutaanmäen noro, Toreenin pohjoispuolinen metsä sekä Heinojan puronvarsilehto.

 

Kaavaehdotuksessa on osoitettu selvityksiin perustuen myös muut arvokkaat luontokohteet, ekologiset yhteydet, muinaisjäännökset, maisemallisesti arvokkaat alueet sekä rakennusperintökohteet.

 

Kaavatyön selvitykset löytyvät yleiskaavoituksen kotisivuilta Kirkonkylän osayleiskaavan aineistosta.

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy laaditut vastineet ja Kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti.

 

Valmistelija

Yleiskaavasuunnittelija Sakari Jäppinen, puh. 040 317 2380, Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 317 2045

 

Asian käsittely

Lautakunnan jäsen Viljakainen ilmoitti esteellisyydestään (peruste: intressijäävi; hallintolaki 28.1.§ kohta 3) osallistua asian käsittelyyn sekä päätöksentekoon. Kunnanhallituksen edustaja Peltonen ilmoitti esteellisyydestään (peruste: intressijäävi; hallintolaki 28.1.§ kohta 3) osallistua asian käsittelyyn sekä päätöksentekoon.

Haapalainen esitti Rantalan ja Santalan kannattamana, että päätökseen lisätään lause "Lautakunta haluaa kuitenkin kiinnittää jatkossa huomiota Suojalantien ja Kyläjoentien alueiden kehittämismahdollisuuksiin tulevaisuudessa.". Elinvoimalautakunta hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. Lautakunta haluaa kuitenkin kiinnittää jatkossa huomiota Suojalantien ja Kyläjoentien alueiden kehittämismahdollisuuksiin tulevaisuudessa.

Lautakunnan jäsen Viljakainen poistui esteellisenä (peruste: intressijäävi; hallintolaki 28.1.§ kohta 3) ennen pykälän käsittelyä sekä päätöksentekoa. Kunnanhallituksen edustaja Peltonen poistui esteellisenä (peruste: intressijäävi; hallintolaki 28.1.§ kohta 3) ennen pykälän käsittelyä sekä päätöksentekoa.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 21.06.2021 § 174   

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että se hyväksyy laaditut vastineet ja asettaa Kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti.

 

Valmistelija

Yleiskaavasuunnittelija Sakari Jäppinen, puh. 040 317 2380

Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 317 2045

 

Käsittely

Juha Peltonen ilmoitti esteellisyydestä (intressijäävi; hallintolaki 28.1 § kohta 3) osallistua asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta. Ismo Uusitalo liittyi kokoukseen Juha Peltosen tilalle.

 

Markku Jalava ilmoitti esteellisyydestä (intressijäävi; hallintolaki 28.1 § kohta 3) osallistua asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Juha Peltonen poistui esteellisenä (intressijäävi; hallintolaki 28.1 § kohta 3) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Markku Jalava poistui esteellisenä (intressijäävi; hallintolaki 28.1 § kohta 3) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Asian käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 18.29-18.35.

 

 

 

Elinvoimalautakunta 25.11.2021 § 88   

 

 

Osayleiskaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset

 

Kirkonkylän osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä syksyllä 2021. Nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa ja 32 muistutusta. Alle on koottu keskeisimpiä kohtia koskevat palautteet. Palautetta esitellään laajemmin kokouksessa. Liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen osoittamista on käsitelty yksityiskohtaisesti ja siitä esitetään tehtäväksi linjaus.

 

Meluntorjunta

Lentomelua koskevat tarkistetut määräykset on todettu hyviksi. Lausunnossa otetaan kantaa siihen, että Härkähaanmäen uuden asuinalueen itäreunaan olisi syytä harkita suojaviheraluevarausta melun torjumiseksi. Lisäksi nähdään tarpeellisena lisätä viittaus melun ohjearvoista kaavan yleismääräyksiin.

 

Kauppa

Maakuntakaavatilanne on muuttunut kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen, mikä on tarpeen huomioida KM-2-alueen kaavamääräyksessä. Lisäksi lausunnoissa katsotaan, että P-4-alueen määräystä on tarpeen selkeyttää kaupan osalta ja että Ilvesvuoren kaupan alueen laajuuden osoittaminen aluevarauksena olisi selkeämpää.

 

Uudet alueet

Heinojan ja Härkähaanmäen ohjeellista katuverkkoa esitetään linjattavaksi toisin luontoarvojen perusteella. Härkähaanmäen viheryhteyttä esitetään linjattavaksi useammalla eri tavalla ja parissa muistutuksessa työpaikka-alueen ei katsota soveltuvan alueelle. Karhunkorven aluetta toivotaan muistutuksissa laajennettavaksi itään.

 

Keskustat

Keskusta-alueen rajauksesta on saatu muistutuksia, jossa katsotaan, että lyhyellä aikajänteellä sen rajaus on melko laaja. Keskustan täydennysrakentamisessa toivotaan huomioitavan olemassa oleva viherarvot sekä osoittamaan lääketehtaan alue virkistyskäyttöön.

 

Liito-orava-alueiden osoittaminen kaavaehdotuksessa

ELY-keskuksen lausunnossa tuotiin esiin, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat maa- ja metsätalousvaltaisilla alueille (M-10) tulisi osoittaa sl-osa-aluemerkintöjen (sl-12, sl-13 & sl-14) sijaan suojelualuevarauksina (S), sillä puun kaatamista ei voida asettaa luvanvaraiseksi maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla (MRL 128 §).

 

Yleiskaavaehdotuksessa lausunnon mukaisista liito-orava-alueista sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaisille yhteensä 4 kappaletta (liite 1). Alueiden pinta-alat vaihtelevat merkittävästi. Suurin alue on 8,3 hehtaaria, mutta pääosin alueet ovat verrattain pienialaisia: 0,6;0,5 ja 1,9 hehtaaria. 

 

Yleiskaavaratkaisun perusteena on ollut erityisesti Ympäristöministeriön 6.2.2017 päivätty ohjekirje liito-oravan huomioon ottamisessa kaavoituksessa.  Ohjekirjeessä todetaan, että yleispiirteisissä yleiskaavoissa luontoselvitystarve painottuu liito-oraville soveltuvien alueiden tunnistamiseen niiden alueiden osalta, jossa maankäyttöä esitetään muutettavaksi merkittävästi nykyisestä. Lajien yksityiskohtaisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen selvittäminen jää tällöin tarkemman suunnittelun tehtäväksi. Mikäli alueen maankäyttöä suunnitellaan muutettavaksi merkittävästi nykyisestä liito-oravalle soveltuvalla alueelle, on kuitenkin syytä selvittää jo yleiskaavavaiheessa liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat mahdollisimman tarkasti. Selvitysten perusteella voidaan tällöin tehdä tarvittavat rajaukset eri maankäyttömuotojen sijoittumisesta ja mitoituksesta kaava-alueen eri osissa. Itse kaavassa pienialaisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen osoittaminen ei yleiskaavatasolla ole kuitenkaan pääsääntöisesti perusteltua.  

 

Ohjekirjeessä annetaan myös esimerkkejä merkinnöistä ja määräyksistä liito-oravan huomioimiseksi. Yleispiirteisissä kaavoissa ja erityisesti yleiskaavatasolla oleellista on toimiva viherverkosto. Samoin erilaisia maa- ja metsätalousalueita pidetään useimmiten liito-oravien suojelun kannalta riittävinä aluevarauksina, sillä luonnonsuojelulain mukainen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskielto on voimassa kaikkialla.

 

Liito-orava-alueiden osoittaminen suojelualueiksi maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla on myös vastoin seudulla yleisesti yleiskaavoissa sovellettavia käytänteitä.

 

Edellä mainitun perusteella Kirkonkylän osayleiskaavaratkaisu, jossa liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat on osoitettu osa-alue-merkintöinä suojelumääräyksin, katsotaan kaavoitusta ohjaavan ministeriön ohjeiden mukaisiksi, sekä kaavan ohjaustarkoituksen mukaiseksi. 

 

Liitteenä Kirkonkylän osayleiskaavan liito-orava-alueet maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla.
Muu ehdotuksen aineisto löytyy kunnan kotisivuilta.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Elinvoimalautakunta päättää merkitä tiedoksi kaavaehdotuksesta saadun palautteen.
Elinvoimalautakunta päättää, että liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat osoitetaan Kirkonkylän osayleiskaavassa kaavaehdotuksen mukaisesti osa-alue-merkintöinä ja varustettuna tarpeellisilla suojelumääräyksillä.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, anita.pihala@nurmijarvi.fi

yleiskaavasuunnittelija Sakari Jäppinen, sakari.jappinen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

Elinvoimalautakunta 14.12.2021 § 100   

 

 

 

Kirkonkylän osayleiskaavan hyväksyminen

 

Kirkonkylän osayleiskaavan suunnittelualueena on asemakaavoitettu taajama ja sitä ympäröivät maaseutualueet. Kaavan keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa kirkonkylän kehittyminen osoittamalla uusia asuin- ja työpaikkarakentamisen mahdollisuuksia taajamasta ja sen läheisyydestä. Keskeisinä uusina maankäytön alueina on osoitettu Heinojan ja Härkähaanmäen alueet sekä Ilvesvuoren pohjoisosa. Lisäksi osayleiskaava luo hyvät mahdollisuudet keskusta-alueen rakenteen täydentämiselle. Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen.

 

Osayleiskaava on tullut vireille keväällä 2016. Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2019. Kaavaluonnosta tarkistettiin saadun palautteen sekä lisäselvitysten perusteella yleiskaavaehdotukseksi. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä syksyllä 2021. Kaavaehdotuksesta saaduissa lausunnoissa kiinnitettiin huomioita erityisesti ympäristöarvojen turvaamiseen ja kauppaan. Muistutuksissa esitettiin muutoksia erityisesti ns. Lääketehtaan alueelle sekä Härkähaanmäelle.

 

Kaavaan ei ole tehty olennaisia muutoksia kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen. Viheryhteystarpeiden jatkuvuutta on tarkistettu ja ohjeellisten ulkoilureittien sijaintia hiottu kuivatun järven alueella. Liito-orava-alueiden osoittamistapaa on yksinkertaistettu teknisesti ja määräystä tarkennettu. Kaupan määräyksiä on selkeytetty KM-2-, P-4- ja km-4-merkintöjen osalta. Yleismääräystä on täydennetty velvoittamalla huomioimaan asemakaavoituksessa toimiva viherverkosto keskusta-alueella sekä selvittämään paineellisen pohjaveden esiintyminen hautausmaan laajennusalueella. Lisäksi kaavamääräysten yhteydessä olevia oikeusvaikutuksettomia lisätietoja ja kaavaselostusta on täydennetty saatujen lausuntojen perusteella.

 

Kirkonkylän osayleiskaavaa korvaa voimaan tullessaan Kirkonkylän oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se
1) esittää valtuustolle liitteen 22 mukaisten vastineiden antamista kaavaehdotuksesta annettuihin   lausuntoihin ja liitteen 23 mukaisten vastineiden antamista kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin
2) saattaa Kirkonkylän osayleiskaavan valtuuston hyväksyttäväksi

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, anita.pihala@nurmijarvi.fi

yleiskaavasuunnittelija Sakari Jäppinen, sakari.jappinen@nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Keskustelun aikana Flinck esitti osayleiskaavan palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että osoitetaan täysin uusia työpaikka-alueita tai alueita nykyisten työpaikka-alueiden läheisyydestä sekä tarkennetaan osayleiskaavan M-alueiden suunnittelutarveharkintavaatimuksia. Esitys raukesi kannattamattomana.

 

Suomi esitti osayleiskaavan palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että M-alueiden rakennuspaikan vähimmäiskoko muutetaan MRL:n vähimmäiskoon mukaiseksi. Esitys raukesi kannattamattomana.

 

Päätös

Esittelijän esitys hyväksyttiin.

Lisäksi elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti, että kaavaselostusta täydennetään maa- ja metsätalousalueiden ja lupajärjestelmän osalta ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 17.01.2022 § 1   

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

1. antaa liitteen 22 mukaiset vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja liitteen 23 mukaiset vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin sekä

2. hyväksyy Kirkonkylän osayleiskaavan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, anita.pihala(at)nurmijarvi.fi

yleiskaavasuunnittelija Sakari Jäppinen, sakari.jappinen(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Arto Hägg esitti Maiju Tapiolinnan, Petri Vaulamon ja Kalle Mustosen kannattamana, että merkitään osayleiskaavan alueella Kirkkotie MRL § 92:n mukaiseksi liikenneväyläksi. Peruste: Kunnalla on tulevaisuudessa maankäyttöön liittyviä suunnittelutarpeita alueella ja kunta on vastikään päättänyt käyttää etuosto-oikeutta kyseisellä alueella.

 

Taneli Kalliokoski esitti Kalle Mustosen ja Riikka Raekannaksen kannattamana Kirkonkylän osayleiskaavan palauttamista valmisteluun siten, että kaavaan tulisi ottaa mukaan myös Karhunkorven itäpuolinen alue. Perusteet: Nurmijärvellä on merkittävä pula työpaikka-alueiksi osoitettujen tonttien osalta. Lisäämällä ko. alue mukaan kaavaan saadaan tarjontaa lisättyä kustannustehokkaasti. Alueen jääminen pois alkuperäisessä kaavaesityksessä on perusteltu pohjavesialueen muodostamalla riskillä. Kyseisestä alueesta on saatu ELY-keskukselta lausunto, jonka mukaan alueen pohjavesitilanne ei muodosta riskiä vaan alueelle voidaan kaavoittaa tontteja.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä palautusesitystä, joten kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian takaisin valmisteluun.

 

Arto Häggin esitys raukesi kunnanhallituksen päätettyä palauttaa esitys valmisteluun. Arto Hägg esitti, että kaavan jatkovalmistelussa tulee huomioida, että Kirkkotie merkitään osayleiskaavan alueella MRL § 92:n mukaiseksi liikenneväyläksi. Peruste: Kunnalla on tulevaisuudessa maankäyttöön liittyviä suunnittelutarpeita alueella ja kunta on vastikään päättänyt käyttää etuosto-oikeutta kyseisellä alueella. Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

 

 

 

 

 

 

 

Elinvoimalautakunta 31.03.2022 § 21   

 

 

 

Kirkonkylän osayleiskaavaehdotus

 

Kirkonkylän osayleiskaavan suunnittelualueena on asemakaavoitettu taajama ja sitä ympäröivät maaseutualueet. Kaavan keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa Kirkonkylän kehittyminen osoittamalla uusia asuin- ja työpaikkarakentamisen mahdollisuuksia taajamasta ja sen läheisyydestä. Keskeisinä uusina maankäytön alueina on osoitettu Heinojan ja Härkähaanmäen alueet sekä Ilvesvuoren pohjoisosa. Lisäksi osayleiskaava luo hyvät mahdollisuudet keskusta-alueen rakenteen täydentämiselle. Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen.

 

Osayleiskaava on tullut vireille keväällä 2016. Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2019. Kaavaluonnosta tarkistettiin saadun palautteen sekä lisäselvitysten perusteella yleiskaavaehdotukseksi. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä syksyllä 2021. Kunnanhallitus palautti tammikuussa 2022 osayleiskaavaehdotuksen valmisteluun kehotuksella osoittaa Karhunkorven itäpuolinen alue työpaikkarakentamiseen sekä Kirkkotie liikenneväyläksi.

 

Kaavaehdotusta on tarkennettu kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen siten että Karhunkorven työpaikka-aluetta on laajennettu itään päin. Samalla alueen eteläpuoliselta liito-oravan elinalueelta on osoitettu viheryhteys työpaikka-alueen läpi pohjoiseen. Kirkkotie on osoitettu tarkistetussa ehdotuksessa liikenneväyläksi. Lisäksi Keikkumäen itäpuolelta on osoitettu kolme vaihtoehtoista linjausta uudelle voimalinjalle Ilvesvuoren pohjoisosan työpaikka-alueelle.

 

Kirkonkylän osayleiskaavaa korvaa voimaan tullessaan Kirkonkylän oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan.

 

Esittelijä 

Yleiskaavapäällikkö

 

Esitys 

Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se
1) antaa liitteen 22 mukaiset vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja liitteen 23 mukaiset vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin
2) asettaa Kirkonkylän tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, anita.pihala@nurmijarvi.fi

yleiskaavasuunnittelija Sakari Jäppinen, sakari.jappinen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 11.04.2022 § 95     

1024/10.02.02/2020  

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää, että se

1) antaa liitteen 22 mukaiset vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja liitteen 23 mukaiset vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin

2) asettaa Kirkonkylän tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, anita.pihala(at)nurmijarvi.fi

yleiskaavasuunnittelija Sakari Jäppinen, sakari.jappinen(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.