Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 84


Liite5 Valtuustoaloite: Kevyen liikenteen väylät

 

 

Valtuustoaloite Valkjärventien kevyenliikenteen väylän kehittämisestä

 

Valtuusto 17.11.2021 § 158   

 

Matti Putkonen (PS) teki valtuustoaloitteen Valkjärventien kevyen liikenteen väylän kehittämisestä.

 

Päätös 

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

Tekninen lautakunta 01.03.2022 § 15   

 

 

Matti Putkonen esittää Maiju Tapiolinnan kannattamana valtuustoaloitteessa 17.11.2021 rakennettavaksi ohjelmaa, jolla varmistetaan jokaisen koulun kohdalle, molemmille puolille koulua rakennettaisiin 3 km pituiset kevyen liikenteen väylät. Valtuustoaloitteessa esitetään, että projektitoteutusohjelma käynnistettäisiin valtuustokaudella. Valtuustoaloitteessa todetaan myös, että Valkjärventie on murtumassa ja tarvitsee nopeasti peruskorjausta. Samassa yhteydessä olisi mahdollista toteuttaa Valkjärven koululaisten turvallisuutta parantava kevyen liikenteen väylä. Valtuustoaloitteen mukaan kunnan aktiivisuudella ELY-keskuksen suuntaan olisi keskeinen merkitys, jolla vauhditettaisiin Valkjärventien peruskorjausta ja kevyen liikenteen väylän aloittamista.

 

Vastine jalankulku- ja pyörätiet koulujen läheisyyteen

Valtuustoaloitteessa esitetään, että jokaisen koulun kohdalle, molemmille puolille koulua rakennettaisiin 3 km pituiset jalankulku- ja pyörätiet. Nurmijärven kunnan alueella toimii 20 suomenkielistä peruskoulua, 1 ruotsinkielinen peruskoulu ja kaksi erityiskoulua. Kirkonkylän alueella toimivat peruskoulut Karhunkorpi, Lukkari, Maaniittu, Nukari, Palojoki, Uotila sekä Nurmijärven yhteiskoulu. Klaukkalan alueella toimivat peruskoulut Harjula, Isoniittu, Klaukkala, Lepsämä ja Lepsämän koulun Lintumetsän toimipiste, Metsäkylä, Mäntysalo, Syrjälä, Vendlaskolan, Urheilupuisto ja Valkjärvi. Rajamäen alueella toimivat Länsikaari, Rajamäki, Röykkä ja Seitsemän veljeksen koulu. Lisäksi Kirkonkylällä toimivat erityiskoulu Kivenpuisto ja Rajamäellä Majakka. Listatekstin liitteenä olevaan kartta-aineistoon on pyritty merkitsemään koulujen näkökulmasta tärkeät puuttuvat jalankulku- ja pyörätiet noin 3 km kouluista eri suuntiin. Alustavien laskelmien mukaan jalankulku- ja pyöräteitä puuttuisi kunnan alueella olevien kaikkien koulujen läheisyydestä yhteensä reilut 58 km, joista vajaat 55 km puuttuisi maantieverkolta, vajaat 4 km puuttuisi katuverkolta ja vajaat 5 km yksityisteiltä. Jos kunta haluaisi toteuttaa kaikkien koulujen läheisyyteen 3 km pituiset jalankulku- ja pyörätiet koulusta katsottuna molempiin suuntiin liitekartan mukaisesti, olisi alustava kustannusarvio hankkeelle 43,8 milj. €. Kustannuksia on arvioitu maantien 1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyörätien tiesuunnitelman yhteydessä laaditun kustannusarvion perusteella (n. 750 €/m).

 

Nurmijärven kunta teetti 2017 selvityksen maanteiden varsille toteutettavista jalankulku- ja pyöräteistä. Selvityksessä tutkittiin eri näkökulmista jalankulku- ja pyöräteiden tarvetta maantieverkolla. Selvityksessä huomioitiin maanteiden liikennemäärät, raskaan liikenteen osuus liikennemääristä, nopeusrajoitukset, kaikki tapahtuneet onnettomuudet vuosina 2011-15 sekä henkilövahinko-onnettomuudet vuosina 2011-15. Lisäksi huomioitiin käyttäjäpotentiaali, koulumatkojen turvallisuus ja mahdolliset erikoistarpeet. Maantie 130 Hämeenlinnantie, kantatie 45 Hämeentie ja valtatie 25 Hangonväylä jätettiin pois selvityksestä, koska ne olisivat nousseet korkeiden liikennemäärien, nopeusrajoitusten, liikenneonnettomuuksien ym. seikkojen vuoksi tärkeysjärjestyksessä listalla ensimmäisten toteutettavien hankkeiden joukkoon. Selvityksen perusteella kunnan alueella olevien maanteiden varsilta puuttuisi jalankulku- ja pyöräteitä yhteensä noin 150 km ja niiden alustava yhteenlaskettu kustannusarvio olisi noin 113 milj.€. Kustannuksia on arvioitu maantien 1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyörätien tiesuunnitelman yhteydessä laaditun kustannusarvion perusteella.

 

Em. selvityksessä tärkeimmäksi toteutettavaksi jalankulku- ja pyörätieksi nousi Klaukkalantien-Lopentien jalankulku- ja pyörätie välille Klaukkala-Perttula. Klaukkalantien katuosuuden jalankulku- ja pyörätien rakentaminen on kunnan toimesta käynnissä ja jkpp-tie valmistuu kesällä 2022. Lopentien maantieosuuden jalankulku- ja pyörätien rakentaminen käynnistynee keväällä 2022 ja sen on arvioitu valmistuvan syksyllä 2023. Toiseksi tärkeimmäksi kohteeksi nousi maantien 132 Lopentien jalankulku- ja pyörätie välille Perttula-Röykkä. Tämän jkpp-tien suunnittelu ei ole edennyt, koska ELY-keskuksella ei ole ollut mahdollisuutta edistää suunnittelua. Perttula-Röykkä väli on kuitenkin merkitty ELY-keskuksen tarveselvitykseen ja tätä osuutta kannattaisi edistää myöhemmässä vaiheessa yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa eikä yksin kunnan rahoituksella. Kolmanneksi tärkeimmäksi kohteeksi selvityksessä nousi jalankulku- ja pyörätie välille Kirkonkylä-Perttula. ELY-keskus ei olisi tämänhetkisen tiedon mukaan osallistumassa Kirkkonkylä-Perttula välin jalankulku- ja pyörätien suunnitteluun ja toteuttamiseen, mutta alustavaa suunnittelua kannattaisi käynnistää kuntavetoisena, kun Klaukkalantien-Lopentien jalankulku- ja pyörätie on saatu toteutettua. Neljänneksi korkeimmalle selvityksessä nousi maantien 1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyörätie välille Klaukkala-Korpilampi. Lahnuksentien jkpp-tien tiesuunnitelma on Väylävirastossa hyväksymisprosessissa ja rakentamissuunnitelman laatiminen olisi mahdollisesti alkamassa jo kuluvan vuoden 2022 aikana yhteistyössä ELY-keskuksen ja Espoon kaupungin kanssa. Viidenneksi tärkeimmäksi jalankulku- ja pyörätieksi selvityksessä nousi maantien 11299 Kiljavantien jkpp-tie välille Röykkä-Kiljava, joka nousi myös pyöräilyviikon kunniaksi järjestetyssä kyselyssä korkealle kuntalaisten toiveissa.

 

Vuonna 2010 valmistuneessa Nurmijärven kunnan kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelmassa on suositeltu edistettäväksi päätaajamien välis, maanteiden varsille toteutettavia jalankulku- ja pyöräteitä. Päätaajamien väliset jalankulku- ja pyörätiet muodostaisivat jalankulun ja pyöräilyn pääverkon eli niin sanotun kunnan sisäisen pääverkon. Joukkoliikenne käyttää päätaajamien välisiä maanteitä ja jalankulku- ja pyöräteiden suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä tulisi parantaa linja-autopysäkkejä, yhteyksiä pysäkeille sekä pysäkkien varustelutasoa. Päätaajamien maanteiden varsille toteutettavat jalankulku- ja pyörätiet parantaisivat kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta ja edistäisivät koululaisten ja työmatkalaisten liikkumista jalan, pyörällä ja busseilla. Kun päätaajamien väliset jalankulku- ja pyörätiet olisi saatu toteutettua, olisi hyvä arvioida alemman maantieverkon jalankulku- ja pyöräteiden toteuttamisjärjestystä, sillä vuonna 2017 tehdyn selvityksen jälkeen on mt132 Klaukkalan kehätie toteutettu, joidenkin maanteiden nopeusrajoituksia alennettu ja valaistusta rakennettu ym., joten erillisen jalankulku- ja pyörätien toteuttamisjärjestys saattaisi selvityksessä muuttua. Lisäksi olisi hyvä arvioida, olisiko kunnalla edelleen mahdollista esim. taloudellisten resurssien puolesta jatkossa edistää 100 % kunnan kustannuksella jalankulku- ja pyöräteiden toteuttamista maanteiden varsille. ELY-keskukselta saadun tämänhetkisen arvion mukaan ELY-keskus voisi edistää yhteistyössä kunnan kanssa ainoastaan maantien 132 Lopentien ja maantien 1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyörätien toteuttamista Nurmijärven kunnan alueella.

 

Vuonna 2021 kuntalaiset vastasivat pyöräilyviikon kunniaksi järjestettyyn kyselyyn, jossa he saivat esittää toiveita jalankulku- ja pyöräteihin liittyen. Vastauksia kyselyssä saatiin yhteensä 1210 kpl ja monet vastaajat vastasivat useampaan kysymykseen. Kyselyssä oli merkitty taajamien väliset vielä suunnittelemattomat ja aikatauluttamattomat jalankulku- ja pyörätiet, joiden väliltä kuntalaiset saivat äänestää tärkeimmäksi kokemaansa jalankulku- ja pyörätietä. Eniten ääniä sai maantien 11299 Kiljavantien välin Röykkä-Kiljava jalankulku- ja pyörätie (263 ääntä) ja toiseksi eniten maantien 1321 Perttulantien jalankulku- ja pyörätie (168). Maantien 132 Lopentien välin Perttula-Röykkä jkpp-tie sai kolmanneksi eniten ääniä eli 100 ääntä yhteensä.

 

Kuntalaiset saivat myös merkitä kartalle mielestään tärkeimmät kehitettävät jalankulku- ja pyörätiet maantieverkolla. Vastauksia merkintöihin saatiin yhteensä 619 kpl. Eniten merkintöjä saivat mt11421 Valkjärventien jkpp-tie välillä nykyinen jkpp-tie-Lopentie (noin 200 kpl), mt11427 Hongisojantien jkpp-tie välillä Perttulantie-Lopentie (n. 170 kpl) ja mt1321 Raalantien jkpp-tie välillä Karhunkorpi-Nukari (noin 75 kpl). Lisäksi kuntalaiset saivat antaa avoimia vastauksia tärkeäksi katsomiinsa asioihin. Avoimia vastauksia saatiin yhteensä 460 kpl. Avoimissa vastauksissa toivottiin eniten mt11299 Kiljavantien välin Röykkä-Rajamäki jkpp-tietä (61 kpl) ja mt11421 Valkjärventien jkpp-tietä (42 kpl). Lisäksi esitettiin toteutettavaksi Kirkonkylän ja Klaukkalan välille jalankulku- ja pyörätie maantielle 1321 Perttulantielle (16 kpl) ja maantielle 11427 Hongisojantielle (30 kpl).

 

Vastine Valkjärventie mt11421

Valtuustoaloitteessa todetaan, että Valkjärventie on murtumassa ja tarvitsee nopeasti peruskorjausta. Todetaan, että samassa yhteydessä olisi mahdollista toteuttaa Valkjärven koululaisten turvallisuutta parantava kevyen liikenteen väylä ja kunnan aktiivisuudella ELY-keskuksen suuntaan olisi keskeinen merkitys, jolla vauhditettaisiin Valkjärventien peruskorjausta ja kevyen liikenteen väylän aloittamista.

 

Valkjärventie on valtion maantie nro 11421, jonka parantamisesta ja kunnossapidosta vastaa Uudenmaan ELY-keskus. Mittavaakin maantien perusparantamista voitaisiin tehdä nykyisen maantiealueen puitteissa, kuten ELY-keskus on viime vuosina tehnyt kunnan alueella esim. maantien 11427 Hongisojantien ja maantien 11433 Järventaustantien osalta.

 

Uusi jalankulku- ja pyörätie ei sopisi Valkjärventien nykyiselle maantiealueelle eikä sitä näin ollen voitaisi toteuttaa maantien perusparantamisen yhteydessä. Maantiealueen leventäminen jalankulku- ja pyörätien toteuttamista varten edellyttäisi suunnittelu- ja toteuttamissopimuksen tekemistä ELY-keskuksen kanssa sekä hallinnollisen tiesuunnitelman ja rakentamista palvelevien asiakirjojen laatimista kunnan kustantamana. Lisäksi tulisi tiesuunnitelman mukaisesti ottaa lisää maantiealuetta haltuun naapurikiinteistöiltä ja varata rahaa jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen 100 % kunnan kustannuksella.

 

Kunta on viime vuosina tehnyt joitakin parantamistoimenpiteitä Valkjärventielle. Vuonna 2016 kunta toteutti Valkjärven koulun läheisyyteen kiinteät nopeusnäyttötaulut. Vuonna 2017 kunta paransi yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa Valkjärventien liikenneturvallisuutta Valkjärven koulun kohdalla. Lisäksi kunta rakennutti kustannuksellaan Valkjärventielle valaistuksen puuttuvalle osuudelle vuonna 2021.

 

Edellä mainitussa maanteiden varsille toteutettavien jalankulku- ja pyöräteiden selvityksessä vuodelta 2017 on Valkjärventien jalankulku- ja pyörätien tarve merkitty sijalle 14. Kunnan olisi hyvä edistää ensin päätaajamien välisiä jalankulku- ja pyöräteitä. Kun päätaajamien väliset jalankulku- ja pyörätiet olisi saatu toteutettua, olisi hyvä uudestaan arvioida alemman maantieverkon jalankulku- ja pyöräteiden toteuttamisjärjestystä. Lisäksi olisi hyvä arvioida, olisiko kunnalla edelleen mahdollisuus esim. taloudellisten resurssien puolesta jatkossa edistää 100 % kunnan kustannuksella jalankulku- ja pyöräteiden toteuttamista maanteiden varsille. ELY-keskukselta saadun tämänhetkisen arvion mukaan ELY-keskus voisi edistää yhteistyössä kunnan kanssa ainoastaan maantien 132 Lopentien ja maantien 1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyörätien toteuttamista Nurmijärven kunnan alueella. Vaikka Nurmijärven kunta on jalankulun ja pyöräilyn reittien osalta pääosin erillään naapurikunnista, olisi kunnan hyvä toimia jalankulun ja pyöräilyn reittien toteuttamisen osalta johdonmukaisesti sekä ELY-keskuksen että KUUMA-kuntien suuntaan.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

 

 

Esitys 

Tekninen lautakunta päättää edellä esittelytekstissä ilmenevin perustein, että kunta edistäisi edelleen kunnan päätaajamien välisten, maanteiden varsille toteutettavia jalankulku- ja pyöräteitä eikä kunta tässä vaiheessa edistäisi kaikkien koulujen läheisyyteen 3 km pituisia jalankulku- ja pyöräteitä molempiin suuntiin koulusta eikä kunta myöskään edistäisi maantien 11421 Valkjärventien perusparantamista ja jalankulku- ja pyörätien toteuttamista tässä vaiheessa. Tekninen lautakunta päättää myös, että Valkjärventien perusparantamisen osalta valtuustoaloite lähetetään Uudenmaan ELY-keskukseen tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Tekninen lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastineen Matti Putkosen ym. valtuustoaloitteeseen.

Tekninen lautakunta esittää, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 28.03.2022 § 84     

1758/00.02.00.02/2021  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi

 

 

Käsittely

Maiju Tapiolinna esitti Mustosen, Maijalan, Kalliokosken ja Lepolahden kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Perusteluina, että Valkjärventie on erittäin kapea ja huonokuntoinen tie, jossa ei juurikaan ole tilaa jalankulkuun. Puuttuva piennaralue on liikenneturvallisuutta vaarantava tekijä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

JAA = asian käsittelyn jatkaminen

EI= Tapiolinnan palautusesitys

 

Äänestyksen tulos

3 JAA (Hägg, Mattila, Vaulamo)

8 EI (Kalliokoski, Lepolahti, Maijala, Mustonen, Pispala, Raekannas, Tapiolinna, Örling)

 

Kunnanhallitus päätti äänin 3 JAA - 8 EI palauttaa asian valmisteluun.

 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

Asian käsittelyn aikana kokouksessa pidettiin tauko klo 16.03-16.05.