Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 81 

 

Ilvesvuori Pohjoinen II asemakaavan muutos, ehdotus

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 04.05.2021 § 40   

 

 

 

Kunnanvaltuusto on päättänyt 28.4.2021 Ilvesvuori pohjoisen alueelta maa-alueen luovutuksen esisopimuksesta Kesko Oyj:n kanssa. Keskon tavoitteena on sijoittaa alueelle logistiikkakeskus. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa em. logistiikkakeskuksen sijoittaminen Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueelle. Tavoitteena on osoittaa kaavamuutosalueelle noin 300 000 k-m². Nykyisen Ilvesvuori pohjoisen asemakaavan rakennusoikeus on lähes samansuuruinen.

 

Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmän mukaan alue on osoitettu työpaikka-alueeksi. Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kirkonkylän osayleiskaavatyö on käynnissä, luonnos oli nähtävillä keväällä 2019. Kaavaluonnoksessa alue on osoitettu työpaikka-alueeksi. Osayleiskaavaluonnoksesta saaduissa mielipiteissä tai lausunnoissa ei ole kyseenalaistettu alueen osoittamista työpaikka-alueeksi.

 

Valtaosa vireille tulevasta alueesta kuuluu tammikuussa 2020 hyväksyttyyn Ilvesvuori Pohjoisen asemakaavaan (2-194). Tässä kaavassa alue on osoitettu suurimmaksi osaksi toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-2). Siippoontien pohjoispuolella sijaitseva aiemmin asemakaavoitettu ja pääosin rakennettu Kuusimäen työpaikka-alue on teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialuetta.

 

Kaava-alueella on vähäisessä määrin yksityisten maanomistusta sekä rakentamattoman että rakennetun alueen osalta kunnan omistaessa loput alueesta. Kaava-alueen raja on alustava ja se tarkentuu kaavoitusprosessin aikana. Kuusimäen rakennettu työpaikka-alue sisältyy alustavaan kaavamuutosalueeseen, koska kaavamuutos saattaa aiheuttaa Kuusimäen aluetta koskevia liikennejärjestelyjä. Tavoitteena ei ole muuttaa Kuusimäen alueen voimassa olevan kaavan sisältöä nykyisten yritysten osalta.

 

Kaavan hyväksyminen saattaa edellyttää maankäyttösopimusta.

 

Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto.

 

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä.

 

 

Esittelijä 

Yleiskaavapäällikkö

 

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Valmistelija

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 14.09.2021 § 82   

 

 

 

Ilvesvuoren pohjoisosan asemakaavaa suunnitellaan muutettavaksi siten, että alueelle voi sijoittua kaupanalan logistiikkakeskus. Suunnittelualueelle on laadittu asemakaavaluonnos. Asemakaavan laatimisesta ja toteuttamisesta on tehty yhteistyösopimus Nurmijärven kunnan ja Kesko Oyj:n välillä.

 

Suunnittelualueen rajaus on tarkentunut asemakaavan valmisteluvaiheessa. Suunnittelualueen koko on 102 hehtaaria. Pääosan suunnittelualueen maasta omistaa Nurmijärven kunta, mutta alueella on myös yksityistä maanomistusta.

 

Asemakaavan rakennettavat alueet sijoittuvat kahteen vyöhykkeeseen, Kuusimäen pohjoispuolelle Kissanojan laakson molemmille puolille. Valtaosa suunnittelualueesta on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Etelässä Siippoontien reunan alue on osoitettu toimitila-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (KTY). Jätevedenpuhdistamon alue sekä pienemmät yhdyskuntateknisen huollon vaatimat varaukset on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET). Kissanoja ympäristöineen on osoitettu suojaviheralueeksi (EV) samoin kuin suunnittelualueen kaakkoiskulma.

 

Asemakaavan mahdollistama rakentamisen määrä on noin 392 000 kerrosneliömetriä. Merkittävä osa rakentamisesta (360 000 k-m2) tulee sijoittumaan suurelle teollisuus- ja varastorakennusten korttelille, joka ulottuu Kuusimäen pohjoisreunasta Kissanojan pohjoispuolelle. Kissanojan ympärille jää suojavihervyöhyke. Rakennusten julkisivujen korkeus Kissanojan eteläpuolisella teollisuusalueella saa olla enintään 40 metriä ja Kissanojan pohjoispuolella enintään 30 tai 20 metriä sijainnista riippuen.

 

Alueen rakentaminen edellyttää alueen tasaamista, mikä tarkoittaa louhintaa ja maantäyttöjä Kissanojan eteläpuolella. Alueen likimääräiseksi korkeusasemaksi on asemakaavaluonnoksessa osoitettu +75.

 

Raskaan liikenteen on suunniteltu kääntyvän Siippoontieltä suoraan logistiikkakeskuksen alueelle, kun taas henkilökuntaliikenne on tarkoitus järjestää Hämeenlinnantieltä eli maantieltä 130 eteläisemmästä liittymästä. Ajoyhteys logistiikkakeskuksen alueelle on myös Hämeenlinnantien pohjoisemmasta liittymästä Kaninlähteentieltä, joka toimii yhteytenä myös Hämeenlinnanväylän itäpuolisille kiinteistöille. Ojamäentie säilyy nykyisellään.

 

Kissanoja, sen varrella sijaitsevat lähteet sekä ojaa ympäröivä vanha metsä ovat arvokkaita luontokohteita. Lähteiden alueelle ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka heikentävät niiden luontoarvoja. Kissanoja ja sitä ympäröivä vanhan metsän alue on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi elinympäristöksi, jossa sallittuja toimenpiteitä on rajoitettu tarkasti luontoarvojen suojelemiseksi.

 

Erityisesti Kissanojan suojelemiseksi asemakaavassa on annettu tarkkoja vaatimuksia hulevesien käsittelylle.

 

Kyseessä on vaikutuksiltaan merkittävä asemakaava, jonka hyväksyy valtuusto.

 

Kaavan selvitykset löytyvät kotisivuilta nurmijarvi.fi/kuntalaisen palvelut/maankäyttö ja liikenne/kaavoitus/ajankohtaiset asemakaavat/Kirkonkylä/Ilvesvuori pohjoinen II

(https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/maankaytto-ja-liikenne/kaavoitus/ajankohtaiset-asemakaavat/2-246-ilvesvuori-pohjoinen-ii/)

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää esittää Ilvesvuori pohjoisen aluetta koskevan asemakaavamuutosluonnoksen (Ilvesvuori pohjoinen II, 2-246) ja valmisteluaineiston MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville laitettavaksi 30 päivän ajaksi. 

Lautakunta oikeuttaa lisäämään asian käsittelyn jälkeen valmistuvia selvityksiä kaavan nähtävilläoloaineistoon. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, anita.pihala@nurmijarvi.fi

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 22.03.2022 § 20   

 

 

 

Ilvesvuoren pohjoisosan asemakaavaa suunnitellaan muutettavaksi siten, että alueelle voi sijoittua merkittävä kaupanalan logistiikkakeskus. Asemakaavan laatimisesta ja toteuttamisesta on tehty yhteistyösopimus Nurmijärven kunnan ja Kesko Oyj:n välillä.

 

Suunnittelualueen rajausta on tarkennettu kaavaehdotusvaiheessa. Kaava-aluetta on laajennettu erityisesti länteen ja etelään, jotta logistiikkakeskuksen edellyttämille liikenteellisille ratkaisuille voidaan tehdä riittävät tilavaraukset.

 

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 23.9.-25.10.2021. Kaavaluonnoksesta annettiin 3 lausuntoa ja 5 mielipidettä. Kaava-alueen rajaa muutettaessa pyydettiin alkuvuodesta 2022 muutosalueen yksityisiltä maanomistajilta mielipidettä rajan muuttamisesta sekä valmisteluaineistosta. Tässä yhteydessä saatiin 1 mielipide. 

 

Lausunnoissa ja mielipiteissä otettiin kantaa erityisesti vesistö- ja ympäristövaikutusten selvittämiseksi, turvallisen ja terveellisen ympäristön varmistamiseksi, Kissanojan viheryhteyden laajentamiseksi sekä maisemallisen vaikutuksen huomioimiseksi.

 

Asemakaavan korttelialueet sijoittuvat myös kaavaehdotuksessa kahteen vyöhykkeeseen Kissanojan etelä- ja pohjoispuolelle. Valtaosa rakennusoikeudesta sijoittuu Kissanojan eteläpuolelle, joka on osoitettu louhittavaksi korkeustasoon 75 mpy. Kissanojan pohjoispuolisen työpaikka-alueen maanpinnan korkotaso ei merkittävästi muutu nykyisestä ja noudattelee uuden Kaninlähteentien korkeustasoa.

 

Kissanojan molemmille puolille ulottuvan tontti on varattu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Kuusimäentien varrelta on osoitettu kaksi tonttia lähes nykyisen kaavan mukaisesti toimitila-, teollisuus-, ja varastorakennusten korttelialueeksi (KTY). Jätevedenpuhdistamon alue sekä pienemmät yhdyskuntateknisen huollon vaatimat varaukset on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET). Kissanoja ympäristöineen on osoitettu suojaviheralueeksi (EV) samoin kuin suunnittelualueen kaakkoiskulma sekä Hämeenlinnantien länsireuna. Siippoontie ja Hämeenlinnantie on osoitettu maantien alueeksi (LT).

 

Merkittävin muutos kaavaluonnokseen verrattuna on laajan maanalaisen energiavaraston louhimisen mahdollistaminen, mikä pienentäisi logistiikkakeskuksen toiminnasta aiheutuvia ilmastopäästöjä merkittävästi. Kaavamerkinnät on pääosin muutettu ohjeellisista sitoviksi, jotta asemakaava ohjaa riittävästi työpaikka-alueen ilmettä. Kissanojan ylittävän sillan paikkaa on siirretty itään päin luontoarvojen turvaamiseksi. Kaavamääräyksiä on tarkennettu mm. hule- ja pohjavesiin liittyen ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Kaavaehdotuksessa alueelle on muodostettu ajoyhteys myös Kuusimäen alueelta, mikä parantaa liikenneverkon toimivuutta vuoronvaihtotilanteissa.

 

Kokonaisuudessaan asemakaava mahdollistaa noin 390 000 kerrosneliömetrin rakentamisen. Rakennusten enimmäiskorkeudeksi on asetettu Kissanojan eteläpuolisella T-alueella 40 metriä ja Kissanojan pohjoispuolella 30 tai 20 metriä sijainnista riippuen.

 

Tonttijako laaditaan sitovana asemakaavatyön yhteydessä.

 

Kyseessä on vaikutuksiltaan merkittävä asemakaava, jonka hyväksyy valtuusto.

 

Kaavan selvitykset löytyvät kotisivuilta nurmijarvi.fi/kuntalaisen palvelut/maankäyttö ja liikenne/kaavoitus/ajankohtaiset asemakaavat/Kirkonkylä/Ilvesvuori pohjoinen II

(https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/maankaytto-ja-liikenne/kaavoitus/ajankohtaiset-asemakaavat/2-246-ilvesvuori-pohjoinen-ii/)

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1) asetetaan nähtäville 30 päiväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisessa tarkoituksessa Ilvesvuori pohjoisen aluetta koskeva asemakaavamuutosehdotus (Ilvesvuori pohjoinen II, 2-246) sekä tonttijakoehdotus (kartat 969 ja 970)
2) annetaan liitteen 3 mukaiset vastineet asemakaavamuutosluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Valmistelija

yleiskaavasuunnittelija Sakari Jäppinen, yleiskaavapäällikkö Anita Pihala

 

Käsittely

Keskustelun kuluessa Tarikka esitti Mustosen kannattamana lisättäväksi päätökseen seuraavaa:

 

Asemakaava- ja rakennuslautakunta on huolestunut hankkeen vaikutuksista erityisesti VT 3 eteläisen liittymän sujuvuuteen. Lautakunta toivoo, että VT 3 liittymien sujuvuuteen kiinnitetään tarkempaa huomiota Keskon ja ELY-keskuksen kanssa. Kirkonkylän alueen maankäyttö perustuu jatkossakin tähän liittymään ja sen järjestelyt on oltava riittävät myös tulevaisuuden tarpeisiin.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa voiko lautakunta olla yksimielinen Tarikan lisäysesityksestä, lautakunta ilmaisi olevansa yksimielinen.

 

Päätös 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että

1) asetetaan nähtäville 30 päiväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisessa tarkoituksessa Ilvesvuori pohjoisen aluetta koskeva asemakaavamuutosehdotus (Ilvesvuori pohjoinen II, 2-246) sekä tonttijakoehdotus (kartat 969 ja 970),
2) annetaan liitteen 3 mukaiset vastineet asemakaavamuutosluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.

Asemakaava- ja rakennuslautakunta on huolestunut hankkeen vaikutuksista erityisesti VT 3 eteläisen liittymän sujuvuuteen. Lautakunta toivoo, että VT 3 liittymien sujuvuuteen kiinnitetään tarkempaa huomiota Keskon ja ELY-keskuksen kanssa. Kirkonkylän alueen maankäyttö perustuu jatkossakin tähän liittymään ja sen järjestelyt on oltava riittävät myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

 

Kunnanhallitus 28.03.2022 § 81     

581/10.02.03/2021  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti

1) asettaa nähtäville 30 päiväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisessa tarkoituksessa Ilvesvuori pohjoisen aluetta koskevan asemakaavamuutosehdotuksen (Ilvesvuori pohjoinen II, 2-246) sekä tonttijakoehdotuksen (kartat 969 ja 970) sekä

2) antaa liitteen 3 mukaiset vastineet asemakaavamuutosluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on huolestunut hankkeen vaikutuksista erityisesti VT 3 eteläisen liittymän sujuvuuteen. Lautakunta toivoo, että VT 3 liittymien sujuvuuteen kiinnitetään tarkempaa huomiota Keskon ja ELY-keskuksen kanssa. Kirkonkylän alueen maankäyttö perustuu jatkossakin tähän liittymään ja sen järjestelyt on oltava riittävät myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 317 2045

yleiskaavasuunnittelija Sakari Jäppinen, puh. 040 317 2380

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.