Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.01.2022/Pykälä 15


 

 

Pysäköinninvalvonnan järjestäminen Nurmijärven kunnan alueella

 

Kunnanhallitus 31.01.2022 § 15     

1812/08.02.03.00/2021  

 

Kunnanlakimies on saanut tehtäväkseen selvittää kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestämistä Nurmijärvellä.

 

Aloite selvitystyöhön pohjaa pitkälti kuntalaispalautteeseen. Kunnassa on yksittäisiä alueita, joissa esiintyy ongelmapysäköintiä esimerkiksi kevyen liikenteen väylällä (mm. Klaukkalan Ropakkotie). Ilmoituksia virheellisistä pysäköinneistä tulee säännöllisesti. Akuuttia varaa aiheuttavista pysäköinneistä on ohjattu olemaan yhteydessä hätäkeskukseen ja poliisiin.

 

Lisäksi kunta on rakentanut Ropakkotien varteen lisää kadunvarsipysäköintiä. Myös hidasteiden ja muiden liikenteellisten ratkaisujen mahdollisuutta jatkuvasti suunnitellaan.

 

Kunnasta on otettu yhteyttä poliisiin useasti pysäköintirikkeisiin liittyen. Poliisi suorittaa itse alueella pysäköinninvalvontaa resurssiensa mukaisesti.

 

Itä-uudenmaan poliisipäälliköltä on pyydetty pysäköinninvalvonnasta annetussa laissa tarkoitettu lausunto, jossa suositellaan kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestämistä kunnan alueella.

Kunnanvaltuusto on päättänyt pysäköintivirhemaksun suuruudeksi 40 euroa.

 

Ongelma-alueita ja tehtyjä toimenpiteitä kunnassa pysäköintiin liittyen

 

Kunta on kesän 2021 aikana toteuttanut pysäköintialueen ja kadunvarsipysäköintiä Tilkantielle.

 

Alitilantien kaavamuutos hyväksyttiin ensimmäisessä valtuustossa. Katusuunnitelma voidaan viedä hyväksyttäväksi, kun kaava on saanut lainvoiman. Aikanaan sen avulla on mahdollista saada asukkaita haittaava pysäköinti järjestykseen Alitilantiellä ja Ropakkotiellä. Ropakkotien pysäköintialueen kaavamuutos on saanut lainvoiman. Ennen tämän toteuttamista arvioidaan, miten autopaikat Ali-Tilkan alueella riittävät, kun Tilkantie on viimeistelty.

 

Kiikkaistentieltä tulee säännöllisin väliajoin valitusta kadunvarteen pysäköidyistä autoista. Tähän liittyen kunta mahdollisesti teettää suunnitelman VP-alueen muuttamisesta pysäköintialueeksi.                   

      

Seurantieltä tulee säännöllisin väliajoin valitusta kadunvarteen pysäköidyistä autoista. Tähän on selvityksessä puistoalueen muuttamiseksi pysäköintialueeksi.

 

Tilkankujalta tulee myös säännöllisin väliajoin valitusta pysäköintiin liittyen. Täällä ei ole laajennusvaraa, mihin voisi parkkipaikkoja suunnitteluttaa.

 

Krannilasta Vehnäpellontieltä ja Riihipellontieltä on tullut palautetta pysäköintiin liittyen, mutta Kirkonkylän liityntäpysäköintialue on vieressä.

 

 

 

Asiaa säätelevät säädökset ja määräykset

 

Pysäköinninvalvonnasta säädetään laissa pysäköinninvalvonnasta (17.6.2011/727). Aluehallintovirasto voi kunnanvaltuuston esityksestä tai sen suostumuksella ja saatuaan asianomaisen poliisilaitoksen päällikön lausunnon antaa pysäköinninvalvonnasta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetun luvan siihen, että kunta alueellaan tai sen tietyllä osalla poliisin ohella huolehtii pysäköintiä ja pysäyttämistä sekä joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvonnasta sekä pysäköintivirhemaksujen ja muiden tässä laissa säädettyjen seuraamusten määräämisestä.

 

Jos valvonta järjestetään edellä mainitulla tavalla, kunnan asetettava kunnallinen pysäköinninvalvoja, jolla on oltava apunaan tarpeellinen määrä pysäköinnintarkastajia. Kunnallinen pysäköinninvalvoja on valvonnan yleistä järjestelyä koskevissa asioissa poliisilaitoksen päällikön johdon ja valvonnan alainen. Kunnallisen pysäköinninvalvojan kelpoisuusvaatimuksena kunnassa on muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys liikennekysymyksiin. Verrokkikunnista saatujen tietojen mukaan kunnanlakimiehen työpanoksesta kuluisi ainakin aluksi arviolta 10 % pysäköinninvalvonnasta aiheutuvien tehtävien ja oikaisuvaatimusten käsittelyyn.  

 

Pysäköinnintarkastajan kelpoisuusvaatimuksena on hänelle kuuluvien tehtävien hoitamiseen tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus.

 

Aluehallintoviraston tulee kunnallista pysäköinninvalvontaa koskevan luvan myöntämistä harkitessaan ottaa huomioon alueen liikennetiheys, valvonnan tarve ja muut paikalliset olosuhteet sekä kunnan edellytykset asianmukaisesti huolehtia valvontatoimesta.

 

Lupa voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi. Luvassa voidaan myös vahvistaa pysäköinnintarkastajien vähimmäismäärä ja asettaa muitakin tarpeellisiksi katsottuja ehtoja.

 

Kunnallisessa valvonnassa olevalla alueella kunta suorittaa valvontatoimen järjestämisestä ja hoitamisesta sekä pysäköinninvalvontaa koskevien ehtojen täyttämisestä aiheutuvat kustannukset.

 

Pysäköinninvalvontaa koskeva mahdollinen yhteistyö

 

Kunnanhallitus on käsitellyt pysäköinninvalvonnan Kuuma -komission selvitystä vuonna 2011. Kunnanhallitus tuolloin katsoi, ettei kunta lähde selvittämään Kuuma -komission esittämiä toimenpide-ehdotuksia pysäköinninvalvonnan järjestämiseksi.

 

Tätä käsillä olevaa selvitystä varten selvityksen laatija on kartoittanut alustavasti mahdollisuuksia kuntayhteistyöhön Keravan, Tuusulan, Hyvinkään ja Vantaan osalta. Nopeaa ratkaisua ei tältä osin ole odotettavissa, koska kunnilla ei ole ylimääräisiä henkilöresursseja osoittaa pysäköinnintarkastusta muihin kuntiin, varsinkin etäisyyksien ollessa pitkiä.

 

Selvitys alueen liikennetiheydestä

 

Kunnassa on selvitetty alueen liikennemääriä viimeksi Klaukkalan ohikulkutietä suunnitellessa, keskittyen erityisesti Ropakkotien liittymäalueeseen. Huomattava osa kuntalaispalautteesta on liittynyt nimenomaisesti Ropakkotien ja Kiikkaistentien pysäköintiin. 

 

Selvityksestä, joka on laadittu 16.1.2013 tulevaisuutta silmällä pitäen ilmenee, että tarkastelussa tutkittiin Klaukkalantien ja Ropakkotien / Kiikkaistenkujan liittymää sekä viereisen Teboilin liittymiä.  Tarkastelut oli tehty kolmella eri liikennemäärillä iltahuippujen liikennetilanteessa.

 

Raportissa esitettiin, että Klaukkalan ohikulkutiellä täydennettynä ennustevuoden 2035 liikennemäärät kokonaisuudessaan olisivat pienentyneet tarkastusalueen liikennettä merkittävästi tarkastelutilanteeseen verrattuna. Tarkastelussa jonot ylettyisivät edelleen ruuhka-aikoina Teboilin liittymälle asti, joka vaikeuttaisi mm. vasemmalle               kääntymistä.

 

Kustannuksista

Pysäköinninvalvojana toimisi kunnanlakimies, mutta isäksi kunnan tulisi perustaa vähintään yhden pysäköinnintarkastajan virka. Yhden tarkastajan viran perustaminen on minimivaatimus.  Lisäksi pysäköinnintarkastajalla tulee olla sijainen, joka voisi hoitaa pysäköinninvalvontaa myös osa-aikaisena. Kokoaikaisen pysäköinnintarkastajan palkka on noin 2300 euroa/kk, henkilösivukuluineen n. 3400 euroa / kk.  Pysäköinnintarkastajalla tulee olla sijainen, joten henkilöstökuluja tulee varata kahteen tarkastajaan.


Lisäksi kunnan tulisi hankkia pysäköintivirhemaksujen määräämiseksi sovellus, joka tulee kilpailuttaa hankintalain edellyttämin tavoin. Sen hankinta-arvo tulisi olemaan vähintään 60 000 euroa neljälle vuodelle. Lisäksi tarvitaan työvälinehankintoja, kuten auto, puhelimet, mobiiliprintterit ja työvaatteet.

Kunnallisessa valvonnassa olevalla alueella kunta suorittaa valvontatoimen järjestämisestä ja hoitamisesta sekä pysäköinninvalvontaa koskevien ehtojen täyttämisestä aiheutuvat kustannukset.

 

Kaiken kaikkiaan kustannukset olisivat neljälle vuodelle laskettuna noin 268 000 euroa.

Pysäköinninvalvonnan kustannukset tulisi kattaa pysäköintivirhemaksuilla ja maksullisesta pysäköinnistä (vähintään 170 virhemaksua kuussa (8,5 pv).

 

Pysäköintimaksun ollessa 40 euroa, tulisi virhemaksujen määrä olla noin 6700-7000 kpl tuon 48 kk:n aikana, jotta pysäköinninvalvonnan kustannukset tulisi katettua. Jos kulut lasketaan kahdelle pysäköinnintarkastajalle, virhemaksuja pitäisi kirjoittaa n. 11 000 neljän vuoden aikana. Kustannuksissa ei ole huomioitu lakimiehen eli pysäköinninvalvojan palkan tai hallinnollisen työn osuutta.

 

Tässä selvityksessä on tarkasteltu lähinnä Klaukkalan tilannetta. Tilastojen valossa virhemaksuja on määrätty seuraavasti. Hyvinkäällä 6800 virhemaksua v. 2020 ja Järvenpäässä 4400 virhemaksua v. 2020. Keravalla 1.900 virhemaksua v.2020) on tuplasti asukkaita Klaukkalaan verrattuna. Kaikissa näissä kolmessa valvottava alue on yksi ja melko yhtenäinen.  

 

Pietarsaaressa (n 20 000 asukasta), virhemaksujen määrä on vaihdellut 1700 ja 2600 välillä viimeisen 5 vuoden aikana. Valvottavana on yksi yhtenäinen alue, mutta Klaukkalaan verrattava. Siilinjärvi on vastaava kuin Pietarsaari asukasmäärältään, ja Siilinjärven vuotuiset virhemaksujen määrät ovat 4 000-7000 kpl viimeisen 5 v aikana.  Ongelmana vertailussa on, että vertailtavat kunnat ja kaupungit ovat kaupunkirakenteeltaan ja liikennetiheydeltään kovin erilaisia.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Tämänhetkisen selvityksen perusteella esitetään, että Nurmijärven kuntaan ei perusteta kunnallista pysäköinninvalvontaa.

 

Valmistelija

kunnanlakimies Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Käsittely

Harri Lepolahti esitti Pispalan kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Asiasta pyydetään teknisen lautakunnan ja asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan lausunnot asiasta. Perusteluna, että asia vaatii lisäselvityksiä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusesitys ja pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

asian käsittelyn jatkaminen = JAA

Lepolahden palautusesitys = EI

 

Äänestyksen tulos

9 JAA (Hägg, Kalliokoski, Maijala, Mattila, Mustonen, Raekannas, Tapiolinna, Örling, Vaulamo)

2 EI (Lepolahti, Pispala)

 

Kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä.

 

Esittelijä muutti päätösesitystään seuraavasti:

Edellä kerrottujen perustelujen nojalla kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestäminen Nurmijärven kunnan tapaisessa kunnassa, jossa on kolme taajamaa, sisältää epävarmuustekijöitä.

 

Kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestäminen ei vaikuta saadun selvityksen perusteella kannattavalta eikä siten tarkoituksenmukaiselta pysäköinninvalvonnasta aiheutuvat kustannukset huomioon ottaen.

                                                 

Näin ollen tämänhetkisen selvityksen perusteella esitetään, että Nurmijärven kuntaan ei perusteta kunnallista pysäköinninvalvontaa.

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen.