Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 92

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Nurmijärven kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätös 2020

 

Kunnanhallitus 29.03.2021 § 92     

453/02.02.01/2021  

 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä lisäksi konsernitilinpäätös.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

 

Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Sen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Siinä on annettava myös tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Siihen on sisällytettävä selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Lisäksi siinä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

Liikelaitoksen tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin samoja yleisohjeita kuin kunnan tilinpäätöksessä.

 

Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle ja tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksensa valtuustolle erikseen. 

 

Kunnan toiminnan ja talouden toteutuminen tilikaudella 2020

 

Tilikausi 2020 päättyi kunnan talouden kannalta suotuisasti tuloksen asettuessa 7,7 milj. euroon. Tilikauden aikana kunnan tilinpäätösennuste vaihteli voimakkaasti koronasta johtuen. Alkuperäinen talousarvio oli tehty 6,9 milj. euroa ylijäämäiseksi ja pahimmillaan tilikauden alijäämäennuste nousi yli 8 milj. euroon. Merkittävän alijäämäennusteen taustalla vaikutti erityisesti koronan vaikutukset verotulojen alenemaan ja sote-menojen nousuun, ja toisaalta oletus siitä, että valtion koronatuet toteutuisivat huomattavasti pienempänä ja usealle vuodelle porrastettuna. Merkittävien kertaluontoisten ja pääasiassa tilikaudelle 2020 kohdistuneiden koronatukien myötä kunnan tilinpäätösennuste kääntyi loppuvuodesta positiiviseksi tilikauden lopullisen tuloksen asettuessa lähelle alkuperäistä talousarviota. 

 

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate oli 225,2 milj. euroa. Toimintakate kasvoi edellisvuodesta 4,1 milj. euroa, joka pääasiassa selittyy sote-menojen nousulla, johon osaltaan on vaikuttanut koronan varautumisesta ja hoidosta johtuvat kertaluontoiset kustannukset. Kunnan omassa palvelutuotannossa nettomenojen kasvu edellisvuodesta oli maltillista noin 0,4 milj. euroa.

 

Verotuloja kertyi yhteensä 200,6 milj. euroa. Verotulot nousivat edellisvuodesta 10,9 milj. euroa. Kasvusta noin 4 miljoonaa euroa selittyy kunnallisveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien korotuksilla sekä 1,9 milj. euroa yhteisöverotuoton kunnan jako-osuuden määräaikaisella korotuksella, joka kuului osaksi kuntatalouden koronatukipakettia. Myös verovuodelta 2019 muodostuneita verotuloja siirtyi tilitettäväksi vuodelle 2020, joka osaltaan korotti tilikauden lopullista verotulokertymää.

 

Valtionosuuksia kertyi yhteensä 51,7 milj. euroa. Valtionosuudet nousivat merkittävästi edellisvuodesta, noin 19,4 milj. euroa. Valtionosuuksien nousua selittää erityisesti valtion koronatuet, joita Nurmijärven kunnalle maksettiin valtionosuusjärjestelmän kautta yhteensä 13,4 milj. euroa. Valtion koronatukien tavoitteena on ollut paikata koronasta aiheutuvia verotulojen menetyksiä sekä koronaan varautumisesta ja hoidosta aiheutuvia sosiaali- ja terveysmenojen nousua. Koronatukien on määrä poistua kuntataloudesta vuodesta 2022 alkaen.

 

Rahoitustuottojen ja -kulujen netto oli tilinpäätöksessä 1,3 milj. euroa positiivinen, joka vastaa edellisvuoden tilinpäätöstasoa.

 

Poistot asettuivat 18,2 milj. euroon kasvaen edellisvuodesta 0,9 milj. euroa. Omaisuuden tasearvon alaskirjauksia tehtiin 2,5 milj. eurolla. Alaskirjaukset kohdentuvat sisäilmaongelmien perusteella käytöstä poistuneisiin Seitsemän veljeksen kouluun, Rajakaareen sekä Vaskomäen ja Tornitien päiväkoteihin.

 

Kunnan tilikauden tulos asettui lopulta 7,7 milj. euroon. Tilikauden tuloksesta on ehdotettu tehtävän 6,0 milj. euron investointivaraus, jonka jälkeen tilikauden ylijäämä asettuu 1,7 milj. euroon.

 

Kunnan investointitaso säilyi edellisvuoden tasossa investointien omahankintamenon asettuessa 35 milj. euroon. Merkittäviä investointeja talorankennushankkeiden osalta olivat Metsolan päiväkodin uudishanke ja Maaniitun koulun peruskorjaus. Kunnallistekniikan rakentamisen nettokulut olivat 10,3 milj. euroa. Merkittäviä infrahankkeita olivat Klaukkalan kehätiehanke, Vanha-Klaukan ja Heinojan asemakaava-alueiden suunnittelu ja rakentaminen sekä pohjoisen Ilvesvuoren työpaikka-alue. 

 

Kunnan lainakanta asettui 206,7 milj. euroon. Velkaantuminen hidastui edellisvuosista lainakannan kasvun asettuessa 7,2 milj. euroon. Pitkäaikaisten lainojen nettolisäys oli 0,8 milj. euroa ja lyhytaikaisten lainojen nettolisäys 6,4 milj. euroa.

 

Talouden tunnuslukujen perusteella kunnan taloudellinen asema ei oleellisesti muuttunut edellisvuodesta. Kunnan talouden vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste nousi maltillisesti edellisvuoden 32,2 prosentista 33,5 prosenttiin. Tasapainoisen talouden omavaraisuusaste tulisi olla vähintään 50 prosenttia. Kunnan lainojen ja käytettävissä olevien tulojen välistä suhdetta kuvaava suhteellinen velkaantuneisuus laski 98,6 prosenttista 88,9 prosenttiin. Kunnan tulorahoituksen riittävyyttä vieraanpääoman korkokuluihin ja pääoman lyhennyksiin kuvaava laskennallinen lainanhoitokate oli 1,1 joka osaltaan vahvistaa muiden tunnuslukujen tavoin kunnan taloudellisen aseman olevan haastava.

 

Kunnan talouden ennustetaan kääntyvän uudelleen alijäämäiseksi, kun valtaosa valtion koronatuista poistuu kuntataloudesta kuluvan vuoden jälkeen. Alijäämäisen talouden ja merkittävien investointipaineiden seurauksena velkaantumisen ennakoidaan jatkuvan voimakkaana ja lainakannan arvioidaan saavuttavan 500 milj. euron tason kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Kunnassa käynnissä oleva talouden sopeutustyö tähtää alijäämäkierteen katkaisemiseen ja velkaantumisen hillitsemiseen jo lähivuosien aikana. Valtuusto päätti palvelutuotannon sopeutuksista tammikuussa 2021. Valtuuston on määrä päättää sopeutusten jatkotoimista osana NUUKA-ohjelman päivittämistä talousarviokokouksessa marraskuussa 2021.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää:

1. esittää valtuustolle tilikauden 2020 tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- tuloutetaan suunnitelman mukaan kunnan poistoeroa 12 500,00 euroa,

- Urheilupuiston koulun investointihankkeeseen kohdistetaan 6 000 000,00 euron investointivaraus,

- Nurmijärven Vesi liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 1 922 264,84 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti liikelaitoksen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille,

- Aleksia liikelaitoksen tilikauden alijäämä -451 799,50 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti liikelaitoksen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille,

- Nurmijärven kunnan tilikauden ylijäämä 255 372,37 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

2. allekirjoittaa tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,

3. saattaa tilikauden 2020 tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi,

4. oikeuttaa talouspalvelut tekemään mahdollisesti tarvittavat tekniset korjaukset tilinpäätösasiakirjaan.

 

 

Valmistelija

talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

taloussuunnittelupäällikkö Erno Kontio, puh. 040 317 2071

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

tekninen johtaja Jouko Lehtonen, puh. 040 317 2300

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa