Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 171 

 

Nurmijärven kunnan lausunto maantien 132 toiminnallisen luokan muuttamisesta Vantaan kaupungin puolella (asianumero UUDELY/9289/2023)

 

Kunnanhallitus 20.11.2023 § 171     

1165/00.04.03/2023  

 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valmistellut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaista esitystä maantien toiminnallisen luokan muuttamisesta ja asettanut julkisesti nähtäville ehdotuksen seututien 132 (Keimola-Loppi) tieosa 1 toiminnallisen luokan muuttamisesta yhdystieksi 1320 (Klaukkalantie), Vantaa.

 

Uudenmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa nähtäville asetettavasta ehdotuksesta (LjMTL 4 a §) 22.11.2023 mennessä.

 

Väylävirasto ja Nurmijärven kunta ovat yhteistyössä toteuttaneet uuden maantien nro 132, Klaukkalan kehätien (ohikulkutie), joka otettiin liikennekäyttöön marraskuussa 2020. Nurmijärven kunnassa on tehty kadunpitopäätös 25.11.2020 (maarakennuspäällikön viranhaltijapäätös §4/2020) Klaukkalantiestä välillä Vantaan kaupungin raja-Klaukkalan kehätie. Kadunpitopäätöksen myötä Klaukkalantie on nykyisin kunnan hallinnoima ja ylläpitämä katu edellä mainitulla osuudella Nurmijärven kunnan puolella. Vantaan kaupungin puolella Klaukkalantie on edelleen valtion maantie, jota hallinnoi ja ylläpitää Uudenmaan ELY-keskus. Vantaan kaupungin puolella olevan Klaukkalantien tienumero on vielä nykyisin 132. Nyt Uudenmaan ELY-keskus on muuttamassa Klaukkalantien hallinnollista luokkaa seututiestä yhdystieksi ja tienumeroa numerosta 132 numeroksi 1320.

 

Maantien 132 Klaukkalantien tieosan 1 alueella on voimassa Vantaan yleiskaava, joka on tullut voimaan 11.1.2023. Yleiskaavassa ei ole otettu kantaa alempiasteisten maanteiden toiminnalliseen luokkaan. Kaavakartalla seutu- ja yhdystiet sekä kadut on merkitty viivamerkinnältään samanarvoisiksi. Tuleva yhdystie 1320 muuttuu kaduksi Vantaan asemakaavoituksen myötä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus antaa Uudenmaan ELY-keskukselle seuraavan lausunnon maantien 132 toiminnallisen luokan muuttamisesta Vantaan kaupungin puolella.

Nurmijärven kunta pyytää ELY-keskusta kiirehtimään Klaukkalantien tienumeron muuttamista numerosta 132 numeroksi 1320, koska nykytilanne on aiheuttanut kuntalaisissa hämmennystä: kunnan alueella on pitkään ollut kaksi maantietä, joiden tienumero on 132.

Nurmijärven kunta esittää, että Klaukkalantien kunnossapitoluokitusta ei muuteta, vaikka maantien tieluokitus muuttuu seututiestä yhdystieksi. Klaukkalantie on erittäin vilkkaasti liikennöity tie Helsinki-Tampere moottoritien ja Klaukkalantien eritasoliittymästä alkaen aina Klaukkalan kehätielle asti. Tietä käyttävät sekä vantaalaiset että nurmijärvilaiset. Lisäksi tietä käyttää raskas liikenne ja tie on mm. erikoiskuljetusten reitti Pohjois-Espoon suuntaan välillä valtatie 3-Lahnuksentie. Tietä käyttää myös kunnan joukkoliikenne liikennöidessään Nurmijärven ja Helsingin suuntaan. Maantien kunnossapito ei saa heikentyä, vaikka tien luokitus muuttuu alempiluokkaiseksi yhdystieksi.

Nurmijärven kunta, Vantaan kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus ovat edistäneet yhteisrahoitteisesti Klaukkalantien kehittämisselvitystä. Selvityksen pääviestinä oli Klaukkalantien liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden edistäminen. Lisäksi Vantaan kaupunki ja Nurmijärven kunta ovat laatineet erillisen selvityksen “Klaukkala-Kivistö vahva joukkoliikennekäytävä”. Selvityksessä on osoitettu etenemispolku joukkoliikenteen infrahankkeiden vaiheistukselle.

Klaukkalantie on mainittu HLJ 2015 suunnitelman jälkeen tehdyssä ajoneuvoliikenteen verkostoselvityksen jatkotyössä. Tieyhteyden kehittämistarve on tunnistettu selvityksessä kärkipäähän kohdelistassa. Erityisesti joukkoliikenteen kehittämisen kannalta yhteyden (sis. joukkoliikenne-etuudet ja kaistajärjestelyt) kehittäminen on tärkeää. Selvityksessä ilmenee myös vt3 toimimattomuus välillä Luhtaanmäen eritasoliittymä-Kehä III ja tähän kunta esittää nopeaa parannusta ja varautumista rahoituksen osalta.

Kunta esittää, että Uudenmaan ELY-keskus varaa erillisen määrärahan Klaukkalantien kehittämiseen Vantaan kaupungin alueella olevalle maantieosuudelle. Kunta on varautumassa tulevaisuudessa kehittämään Klaukkalantie sujuvuutta välillä Mt1324 Lahnuksentien-Vantaan kaupungin raja.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

Uudenmaan ELY-keskus