Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 160 

 

Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023 ja talousarviomuutokset

 

Kunnanhallitus 06.11.2023 § 160     

613/02.02.01/2023  

 

 

Hallintosäännön 66 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

 

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

 

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2023 annetaan valtuustolle marraskuussa. Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.06.2023) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen.

 

Kunnan hallintosäännön 67 §:n mukaan talousarvion muutosehdotukset esitellään pääsääntöisesti valtuustoon raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Syyskuun loppuun mennessä kunnan talous on nettomenojen osalta toteutunut talousarviota parempana, mutta tilinpäätösennuste on heikentynyt talousarvioon nähden. Palvelutuotannon nettomenojen toteuma on syyskuun lopun tilanteessa ollut -68,5 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 73,6 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden palvelutuotannon nettomenot ovat toteutuneet 6,6 milj. euroa pienempinä, kun tarkastelusta jätetään sote-menot pois.

 

Tulorahoituksen osalta verotulot ovat toteutuneet talousarviota parempana verotulokertymän ollessa 88,5 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 78 prosenttia. Suotuisaa verotulokertymää selittää kunnallisverojen osalta ansiotulojen hyvä kehitys, vaikka hallituksen esittämät veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa hieman aiempiin ennusteisiin verrattuna. Yhteisöveron osalta alkuvuoden kertymä on ollut hyvällä tasolla, mutta kesäkuusta alkanut verovuoden 2023 ennakkoverojen heikko kehitys on jatkunut syyskuun loppuun asti. Tästä johtuen kunnan yhteisöverojen tuoton ennuste on heikentynyt muutettuun talousarvioon nähden. Kiinteistöveron osalta ennakkotiedot kuluvalle vuodelle ovat olleet huomattavasti arvioita paremmat johtuen varsinkin kiinteistöjen jälleenhankinta-arvojen korotuksista, joihin kasvaneet rakennuskustannukset ovat vaikuttaneet. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden verotulot ovat toteutuneet 77,5 milj. euroa pienempinä, joka on seurausta sote-uudistuksen aiheuttamasta verotulojen uusjaosta kuntien ja valtion kesken. Valtionosuudet ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä muutetun talousarvion mukaisena kertymän ollessa 23,5 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 75 prosenttia.

 

Tulorahoituksen suotuisasta kehityksestä ja kertaluonteisista tuloeristä johtuen kunnan tilinpäätösennuste näyttäytyy muutettua talousarviota parempana, vaikka käyttötalouden menoissa onkin merkittäviä kasvupaineita. Tilikauden tuloksen ennakoidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan 27,0 milj. euroon ja tilikauden ylijäämän arvioidaan asettuvan 19,0 milj. euroon, joka on 2,6 milj. euroa muutettua talousarviota positiivisempi. Kunnan nettomenojen ennustetaan toteutuvan 1,9 milj. euroa talousarviota heikompana johtuen mm. kunta-alan palkkaratkaisun myötä nousevista henkilöstömenoista, varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen indeksikorotuksesta sekä maanmyynnin heikentyneistä näkymistä.

 

Verotulojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan 114,1 milj. euroon alittaen muutetun talousarvion 0,1 milj. eurolla. Valtionosuuksien ennakoidaan asettuvan muutetun talousarvion mukaisesti 31,5 milj. euroon.

 

Rahoituserien ennuste on parantunut muutettuun talousarvioon nähden 0,2 milj. euroa, joka selittyy vapaaehtoisten kuntayhtymien purkamisen myötä saatavista pääomien palautuksista.

 

Investointien ennakoidaan toteutuvan 3,0 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, koska talonrakennushankkeissa Rajamäen kampuksen arvioidaan toteutuvan kuluvan vuonna arvioitua pienempänä, koska hanke käynnistyi alkuperäisestä aikataulusta jäljessä.

 

Kunnan parantunut tulosennuste ei vaikuta lainanottotarpeisiin. Kunnan lainanottoennustetta pienennettiin 31,1 milj. euroa toisessa osavuosikatsauksessa ja edelleen investoinnit saadaan katettua tulorahoituksella ja kassavaroja pienentämällä. Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaava toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan 30,7 milj. euroon, joka on poikkeuksellisesta vuodesta johtuen 36,9 milj. euroa vuoden 2022 tilinpäätöstä vahvempi. Lainakannan ennakoidaan edelleen pienentyvän kertaluonteisista tuloista johtuen 31,1 milj. euroa. Ennusteen mukaan lainakanta asettuisi vuoden lopussa 196,8 milj. euroon. Tulevina vuosina kunnan rahoitusjäämä tulee taas kasvamaan, joka johtaa lainakannan nopeaan kasvuun.

 

Tarkemmat tiedot kuluvan vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta on esitetty liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa.

 

Tässä vaiheessa esitetään seuraavat talousarviomuutokset:

 

A) Esitettävät muutokset käyttötalousosaan

 

  1. Konsernipalvelujen toimialalle esitetään yhteensä 900 000 euron määrärahalisäystä. Elinvoimapalvelujen työmarkkinatuen kuntaosuuteen esitetään määrärahalisäystä 450 000 euroa, yhteisiin toimintoihin esitetään Klaukkalan Säästökeskus Oy:n myyntitappioon 350 000 määrärahalisäystä ja henkilöstöpalveluihin esitetään 100 000 euron määrärahalisäystä uuden työajanseurantajärjestelmän käyttöönottoon ja Sarastian ostopalveluihin.
  2. Sivistys- ja hyvinvointitoimialalle esitetään 450 000 euron määrärahalisäystä varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin.
  3. Ympäristötoimialalle esitetään nettovaikutuksiltaan 660 000 euron määrärahamuutoksia. Tilakeskukselle esitetään 100 000 euron määrärahalisäystä Klaukkalan palveluverkon kehittämiseen liittyvään selvitystyöhön. Kyseinen määräraha on tarkoitus siirtää investointiosasta käyttötalouteen, koska kyseessä ei ole aktivoitava kulu. Omaisuuden tuottojen ja hallinnan tulosalueelle esitetään 560 000 euron tuloarvion pienentämistä tonttien vuokratuottojen kirjaustavan muutoksen ja heikentyneiden tonttien myyntiennusteiden myötä.

 

B) Esitettävän muutokset investointiosaan

 

1. Talonrakennushankkeiden määrärahoihin esitetään seuraavat hankekohtaiset muutokset:

 

Kuva, joka sisältää kohteen kuvakaappaus, viiva, Fontti, teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

 

2. Kiinteään omaisuuden esitetään seuraavat määrärahamuutokset:

 

3. Irtaimeen omaisuuteen esitetään seuraavat määrärahamuutokset:

 

4. Muihin pitkävaikutteisiin menoihin esitetään seuraavat määrärahamuutokset:

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus:

1. merkitsee Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2023 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi, sekä

2. esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan lautakuntien ja johtokuntien esityksen mukaisesti edellä selostusosassa, kohdissa A-B esitetyllä tavalla.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi

taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, maiju.paaso(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Esittelijä totesi, että osavuosikatsauksen valmistumisen jälkeen on tullut ilmi, että Rajamäen kampuksen osalta ei ole mahdollista esittää -2,0 milj. euron määrärahamuutosta kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Määrärahamuutosesitys perustui urakoitsijalta saatuun tietoon hankkeen etenemisestä vuoden 2023 aikana ja tuleviin maksuposteihin. Urakoitsija on ollut kuntaan yhteydessä ja todennut, että heidän järjestelmissään olleiden virheiden vuoksi kunnalle on annettu virheellistä tietoa ja urakan laskutus tulee toteutumaan alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Tästä johtuen esitän, että kohdassa B) Esitettävät muutokset investointiosaan, luvun 1 "Talonrakennushankkeiden määrärahoihin esitetään seuraavat hankekohtaiset muutokset":

- Kohdan Rajamäen kampus osalta määrärahamuutokseksi muutetaan 0 euroa.

 

Tämän perusteella esittelijä muutti päätösesitystään seuraavasti:

Kunnanhallitus

 

1. merkitsee Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2023 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi, sekä

 

2. esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan lautakuntien ja johtokuntien esityksen mukaisesti edellä selostusosassa, kohdissa A-B esitetyllä tavalla. Kohdassa B, luvussa 1 "Talonrakennushankkeiden määrärahoihin esitetään seuraavat hankekohtaiset muutokset" huomioidaan kunnanjohtajan muutosesityksen mukaisesti, että Rajamäen kampuksen osalta määrärahamuutokseksi esitetään 0 euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta muihin valtuustoon nähden sitoviin eriin.

 

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti

1. merkitä Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2023 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi, sekä

2. esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan lautakuntien ja johtokuntien esityksen mukaisesti edellä selostusosassa, kohdissa A-B esitetyllä tavalla. Kohdassa B, luvussa 1 "Talonrakennushankkeiden määrärahoihin esitetään seuraavat hankekohtaiset muutokset" huomioidaan kunnanjohtajan muutosesityksen mukaisesti, että Rajamäen kampuksen osalta määrärahamuutokseksi esitetään 0 euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta muihin valtuustoon nähden sitoviin eriin.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.