Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 91


Liite4 Kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelma_2023_final

 

 

Kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelma

 

Elinvoimalautakunta 25.05.2023 § 34   

 

 

 

Nurmijärven strategisena painopisteenä on mahdollistaa matkailun, kulttuurin ja tapahtumatoiminnan toimintaedellytyksiä sekä keskeisten matkailukohteiden kehittymistä. Nurmijärven kunnan kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelma kertoo, kuinka Nurmijärvellä edistetään näiden osalta Nurmijärvi - paremman arjen ilmiö -kuntastrategian toteuttamista. Ohjelmassa kuvataan, kuinka kunnan tavoitteet toteutetaan asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja rohkeasti vuoteen 2030 mennessä.

 

Kulttuuriohjelma
 

Kulttuuriohjelma-osio koostuu neljästä osiosta: 1) Kulttuuri osana jokapäiväistä elämää, arkea ja elinympäristöä, 2) Kulttuuri osallisuuden ja hyvinvoinnin rakentajana, 3) Kulttuuri sivistyksen nurkkakivenä ja 4) Kulttuuri elinvoiman, vetovoiman ja lumovoiman luojana.

 

Kunnalla on tärkeä rooli sen varmistamisessa, että kulttuuripalveluita on tarjolla yhdenvertaisesti, tasa-arvoisesti ja saavutettavasti.  Kunnan tuottamilla kulttuuripalveluilla täydennetään niitä kulttuuritarjonnan osa-alueita, jotka jäisivät markkinaehtoisesti toteutumatta, tai jotka lisäävät kulttuurielämän monipuolisuutta ja kiinnostavuutta. Ensimmäistä osiota Kulttuuri osana jokapäiväistä elämää, arkea ja elinympäristöä kunta toteuttaa seuraavin tavoittein: 1) Tuemme kuntalaisten omaehtoista tapaa tehdä ja kuluttaa kulttuuria, ja huolehdimme kulttuurin monimuotoisuuden toteutumisesta; 2) Haemme tapoja edistää julkisten tilojen ja rakennetun ympäristön viihtyisyyttä taiteen keinoin; 3) Tarjoamme kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut kuntalaisille lähipalveluina.

 

Kulttuuri mahdollistaa yhteisöllisyyden kokemuksen syntymistä. Sillä on myös merkittävä tehtävä yleisen ilmapiirin luojana ja keskustelukulttuurin synnyttäjänä, sekä ymmärryksen lisääjänä erilaisten näkökulmien ja elämäntapojen välillä. Toista osiota Kulttuuri osallisuuden ja hyvinvoinnin rakentajana kunta toteuttaa seuraavin tavoittein: 1) Kehitämme palveluita ja yhteistyömalleja asiakaslähtöisesti eri toimijoiden kanssa; 2) Edistämme palveluiden tasa-arvoista ja esteetöntä saavutettavuutta; 3) Juurrutamme kuntaan muuttavia uusia asukkaita Nurmijärvelle; 4) Sovellamme kestävän kehityksen periaatteita toiminnan järjestämisessä.

 

Kulttuurikasvatuksen kautta varmistamme sivistyksen, tiedon ja taitojen karttumisen eri ikäryhmille elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Kolmatta osiota Kulttuuri sivistyksen nurkkakivenä kunta toteuttaa seuraavin tavoittein: 1) Vahvistamme pedagogisen toiminnan sisältöjä ja asemaa; 2) Kirjaston ja museon kokoelmat sekä kunnan taidekokoelma palvelevat tiedonsaannin ja elämysten lähteenä; 3) Teemme suunnitelmallisesti näkyväksi Aleksis Kiveen liittyvää kulttuuriperintöä.

 

Elinvoimaisuus toimii kunnan pitovoiman ja vetovoiman synnyttäjänä ja vahvistajana. Siksi on tärkeää huolehtia, että kulttuurikohteet ja kulttuuritarjonta palvelevat hyvin kuntalaisia ja matkailijoita, säilyttävät kiinnostavuutensa ja ovat osaltaan tukemassa kunnan elinvoimaisuutta. Neljättä osiota Kulttuuri elinvoiman, vetovoiman ja lumovoiman luojana kunta toteuttaa seuraavin tavoittein: 1) Kehitämme käyntikohteiden sisältöjä ja toimintaa palvelemaan eri kävijäryhmiä; 2) Vahvistamme kulttuuri- ja museokohteiden näkyvyyttä ja tunnettuutta alueellisesti ja valtakunnallisesti; 3) Kehitämme toimintaa rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti.

 

 

Kulttuuriohjelmassa on avattu toimenpiteet, joilla eri tavoitteiden saavuttamista edistetään ohjelmavuosien aikana 2023-2030. Lisäksi jokaiselle toimenpiteelle on asetettu mittari, joilla toimenpiteen toteutumista seurataan.

 

Matkailuohjelma

 

Nurmijärven kunnan strategisena tavoitteena on se, että tulevaisuuden Nurmijärvi on suosittu matkailukohde. Nurmijärvellä on jo sijaintinsa vuoksi mahdollisuuksia kehittyä suosituksi matkailukohteeksi. Tämä edellyttää yhteistyötä, yhteistä tahtoa ja selkeitä tavoitteita. Matkailuohjelma-osion päätavoitteet ovat 1) Matkailutoiminnan kehittäminen ja mahdollistaminen; 2) Matkailun vetovoiman vahvistaminen; 3) Nurmijärvi tunnetaan pääkaupunkiseudun lähilandena; 4) Matkailukohteiden kehittäminen Pohjois-Nurmijärven alueella.

 

Matkailun, kulttuurin ja tapahtumatoiminnan toimintaedellytysten kehittämiseksi Nurmijärven kunta toimii eri yritysten ja yhteisöjen aktiivisena yhteen tuojana ja mahdollistaa erilaista toimintaa. Kun alueen matkailutoimijoiden verkosto toimii aktiivisesti, syntyy synergiaa, uusia tuotteita ja mahdollisuuksia. Nurmijärven kunta uudistaa rohkeasti kunnan toimintatapoja palvelemaan matkailun kehittämistä ja hakee aktiivisesti hankerahoitusta matkailun kehittämiseksi. Nurmijärveä kehitetään myös ympärivuotiseksi matkakohteeksi, sillä kunnan alueelta löytyy myös kattava valikoima talviliikuntapaikkoja- ja palveluita. Matkailun kehittäminen huomioidaan soveltuvin osin kunnan investointeja suunniteltaessa ja taajamia sekä kyliä kehitettäessä.

 

Kunnan ja paikallisten matkailukohteiden tunnettuutta lisätään aktiivisella Visit Nurmijärvi -viestinnällä ja -markkinoinnilla. Matkailuviestinnässä ja -markkinoinnissa avataan ovet kansainvälisyydelle. Myös opastoimintaa kehitetään Nurmijärvelle. Nurmijärvelle houkutellaan elokuva- ja tv-sarjojen tuotantoja kasvattamaan kunnan vetovoimaa. Lisäksi Nurmijärvelle mahdollistetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavia tapahtumia.

 

Nurmijärvellä voi kokea maaseutumatkailun parhaat puolet; puhtaan luonnon, kiireettömyyden ja kauniin maalaismaiseman. Kunnan tavoitteena on, että tulevaisuudessa Nurmijärvi on ensimmäisten maaseutumatkakohteiden listalla. Kunta mahdollistaa maaseutumatkailun kehittymistä yhteistyössä yrittäjien, maanomistajien, tapahtumatuottajien, lähikuntien ja muiden sidosryhmien kanssa ja hakee aktiivisesti hankerahoitusta.

 

Kunnan tavoitteena on kehittää Pohjois-Nurmijärven alueesta keskeinen luonto-, liikunta-, teollisuushistoria-, kulttuuri- ja ruokamatkailukohde Etelä-Suomen alueelle. Alue erottuu omien vahvuustekijöidensä ansiosta muista suomalaisista ja eurooppalaisista kohteista. Vaikutukset alueen matkailulle huomioidaan kunnan eri hankkeita suunniteltaessa. Alueelle pyritään saamaan hankerahoitusta ja ulkopuolisia sijoittajia.

 

Matkailuohjelmassa on avattu toimenpiteet, joilla eri tavoitteiden saavuttamista edistetään ohjelmavuosien aikana 2023-2030. Lisäksi jokaiselle tavoitteelle on asetettu mittareita, joilla toimenpiteen toteutumista seurataan.

 

Tapahtumaohjelma

 

Nurmijärven kunnan strategisena tavoitteena on edistää ja mahdollistaa tapahtumatuotantoa yhteistyössä tapahtumatuottajien ja lähikuntien kanssa. Nurmijärven kunta mahdollistaa monenlaisten tapahtumien järjestämisen Nurmijärvellä mm. ylläpitämällä laadukkaita tapahtumanjärjestämispaikkoja, joustavilla toimintatavoilla, avustamalla, yhteistuotannoilla, aktiivisella yhteistyöllä tapahtumanjärjestäjien kanssa sekä markkinoimalla. Kunta haluaa luoda mahdollisuuksia yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden liiketoiminnan kehittymiselle. Kaupallisen tapahtumien järjestäminen ei ole lähtökohtaisesti kunnan tehtävä. Kaupallisilla tapahtumilla tarkoitetaan sellaisia tapahtumia, jotka toteutettaisiin markkinavetoisesti. Kunta järjestää paljon erilaisia ei-kaupallisia tapahtumia muun muassa osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kunta järjestää tapahtumia myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

 

Tapahtumaohjelma-osion päätavoitteet ovat 1) Nurmijärvi on tapahtumajärjestäjille vetovoimainen ja asiakaslähtöinen kumppani; 2) Nurmijärvi on tapahtumakävijälle laadukas ja kiinnostava elämys; 3) Tapahtumat vahvistavat kunnan imagoa eläväisenä paikkakuntana ja kiinnostavana matkailukohteena.

 

Nurmijärven tavoitteena on kasvattaa Nurmijärven vetovoimaisuutta tapahtumanjärjestäjien keskuudessa. Nurmijärvellä asiat sujuvat joustavasti ja asiakaslähtöinen otteemme houkuttelee toteuttamaan Nurmijärvellä uusia tapahtumia kerta toisensa jälkeen. Nurmijärven kunta mahdollistaa tapahtumien järjestämistä mm. yhteistuotannoilla. Kunta tukee harkinnanvaraisesti rahallisesti tapahtumia, jotka tukevat kunnan tavoitteita. Tapahtumille, joille toivotaan kunnan tukea, tehdään vaikuttavuusarviointi. Kunnan tukemilla tapahtumilla on raportointivelvollisuus tapahtuman jälkeen.

 

Nurmijärvi erottuu tapahtumakävijälle laadukkaana kokemuksena. Kunta priorisoi tärkeimmät kunnan ylläpitämät tapahtumapaikat, jotta tapahtumajärjestämispaikkojen laatua, kuntoa ja saavutettavuutta voidaan vaalia. Nurmijärvelle pyritään houkuttelemaan eri kohderyhmiä kiinnostavia ja kunnan vetovoimaisuutta kasvattavia tapahtumia. Kunnan tavoitteena on, että asiakkaalle jää tapahtuman jälkeen tunne laadukkaasta nurmijärveläisestä elämyksestä.

 

Kunnan tavoitteena on vakiinnuttaa tapahtumat osaksi Nurmijärven brändiä. Tapahtumat vahvistavat kunnan haluttua imagoa ja tätä kautta veto- ja pitovoimaa asuin- ja matkailukuntana.
 

Tapahtumaohjelmassa on avattu toimenpiteet, joilla eri tavoitteiden saavuttamista edistetään ohjelmavuosien aikana 2023-2030. Lisäksi jokaiselle tavoitteelle on asetettu mittareita, joilla toimenpiteen toteutumista seurataan.

 

Osallistaminen ohjelmatyöhön

 

Kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelmaan valmistelussa on osallistettu kuntalaisia. Matkailualan toimijoille järjestettiin työpajat marraskuussa 2022 ja tammikuussa 2023. Ensimmäisessä työpajassa matkailualan toimijat saivat osallistua ohjelmatyön valmisteluun ja esittää konkreettisia toimenpiteitä ohjelmaan. Jälkimmäisessä tapahtumassa toimijat saivat kommentoida luonnosta. Lisäksi matkailuohjelman valmistelussa ja vahvuuksien tunnistamisessa hyödynnettiin Meno-Paluu uudelle maalle -hankkeen työpajoista vuosina 2021-2022 osallistamisen kautta saatua tietoa.

 

Kulttuuriohjelman osalta kaikille avoin Kulttuurikohtaus-tilaisuus järjestettiin Nurmijärven pääkirjastolla helmikuussa 2022. Osallistujat pääsivät kommentoimaan ohjelman tavoitteita ja keskustelemaan toimenpiteistä.

 

Tapahtumaohjelman osalta tapahtumanjärjestäjille pidettiin osallistamistilaisuus maaliskuussa 2023. Tilaisuudessa osallistujat saivat kommentoida tapahtumaohjelman luonnosta sekä esittää konkreettisia toimenpiteitä ohjelmaan.

 

Työpajoissa esitetyt kommentit ja ajatukset huomioitiin valmistelussa.

 

Esittelijä 

Hallintojohtaja

 

Esitys 

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä Matkailu- sekä Tapahtumaohjelma-osion ja lähettää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Tämän asiakohdan osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.

 

 

Valmistelija

viestintäpäällikkö Teemu Siltanen, teemu.siltanen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Tämän asiakohdan osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

 

 

 

 

 

 

 

Hyvinvointilautakunta 23.05.2023 § 34

 

 

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä osaltaan Kulttuuriohjelma-osion ja lähettää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

Valmistelija

kirjastonjohtaja Anu Sorvali, puh. 040 317 2517

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 91     

620/00.01.02.01/2023  

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelman.

 

Valmistelija

viestintäpäällikkö Teemu Siltanen, teemu.siltanen(at)nurmijarvi.fi

kirjastonjohtaja Anu Sorvali, anu.sorvali(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.