Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 157 

 

2-242 Ilvesvuoren työpaikka-alueen korttelin 2421 tontti 1 ja LP-alue, asemakaavan muutos, valmisteluvaiheen luonnos

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 09.06.2020 § 49 

 

 

 

Nurmijärven kunta aloittaa Kirkonkylän Ilvesvuorenkatu 21:n asemakaavamuutoksen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 0,6 ha. Alue sijaitsee Ilvesvuoren eteläosassa Ilvesvuorenkadun ja maantie 130:n välissä. Kaava-alue sijaitsee kehittyvän Ilvesvuoren työpaikka-alueen keskeisellä paikalla.

 

Alue ei ole rakentunut asemakaavan tultua voimaan 2012. Asemakaavan muutoksella vastataan elinkeinoelämän kysyntään ja kehitetään Ilvesvuoren työpaikka-aluetta.

 

Suunnittelualue on kunnan omistuksessa.

 

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa alue on osoitettu merkittäväksi taajamatoimintojen ulkopuoliseksi työpaikka-alueeksi. Uusimaa-kaava 2050 on maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyssä 9.6.2020. Tullessaan voimaan, kumoaa Uusimaa-kaava 2050 kaikki Nurmijärven alueen voimassa olevat ja lainvoimaiset maakuntakaavat. Uusimaa-kaavassa alueen läheisyyteen on osoitettu kaupan alue.

 

Suunnittelualueella voimassa oleva asemakaava on hyväksytty 04.04.2012. Suunnittelualue on asemakaavassa osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL) ja yleiseksi pysäköintialueeksi (LP). Yleiselle pysäköintialueelle on osoitettu alue, johon saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman sekä alue, joka on varattu johtoa varten.

 

Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto.

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää ilmoittaa Ilvesvuorenkatu K2421 t1 asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

 

 

Valmistelija

asemakaavasuunnittelija Salla Jäntti, puh. 040 317 2374

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 20.05.2021 § 49   

 

 

 

Asemakaavamuutoksen 2-242 Ilvesvuoren työpaikka-alueen korttelin 2421 tontti 1 ja LP-alue vireilletuloaineisto on ollut nähtävillä 13.-27.8.2020 välisen ajan. Aineistosta ei saatu mielipiteitä eikä lausuntoja.

 

Kunnanhallitus päätti 1.2.2021 § 35, että kunta luovuttaa Yhtymä R-10 Oy:lle kaavamuutosalueelle muodostettavan noin 6000 m² suuruisen toimitilarakennusten korttelialueen tontin. Luovutettava tontti käsittää liiketontin 543-2-421-1 sekä sen pohjoispuolisen pysäköintialueen. Luovutuksesta tehdään ensin esisopimus ja lopullinen kiinteistön kauppa sen jälkeen, kun esisopimuksessa mainitut kaupan edellytykset ovat täyttyneet.

 

Ilvesvuoren työpaikka-alueen asemakaavaa tarkistetaan korttelin 2421 tontin 1 ja sen pohjoispuolella sijaitsevan pysäköintialueen osalta. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus osoittaa toteutumaton liiketontti ja yleinen pysäköintialue toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-2). Alueelle saa rakentaa toimisto-, teollisuus- ja varastorakennuksia.

 

Kortteli on asemakaavan muutosluonnoksessa osoitettu yhdeksi tontiksi, jonka tehokkuusluku on e=0,50. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tontin pohjoisosaan on osoitettu johtoa varten varattu alueen osa.

 

Kaavamuutosluonnoksessa on lisäksi annettu määräyksiä koskien melua, mahdollisen radonhaitan huomioimista, hulevesien viivyttämistä, autopaikkojen määrää, pysäköintiin käytettävien alueiden rajaamista katualueesta, istutuksia ja julkisivujen väritystä.

 

Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy valtuusto.

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy asemakaavan muutosluonnoksen ja asettaa sen nähtäville MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa 30 päivän ajaksi.

 

 

Valmistelija

kaavoitusarkkitehti Essi Vento, essi.vento@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Kunnanhallitus 07.06.2021 § 157     

853/10.02.03/2020  

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä asemakaavan muutosluonnoksen ja asettaa sen nähtäville MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa 30 päivän ajaksi.

 

Valmistelija

kaavoitusarkkitehti Essi Vento, essi.vento@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.