Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 195


 

 

Hallintopäällikön viran täyttämättä jättäminen

 

Kunnanhallitus 06.11.2023 § 164   

 

 

 

Ympäristötoimialan hallintopäällikön virka on tulossa avoimeksi vuoden 2024 alussa nykyisen viranhaltijan irtisanoutumisen vuoksi.

 

Hallintopäällikkö tukee toimialan johtamista hallinnon asiantuntijana huolehtimalla hallinnon ja asiakaspalvelun sujuvuudesta sekä osallistumalla toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, suunnitteluun ja seurantaan. Hallintopäällikkö toimii hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueen esihenkilönä. Tulosalue jakaantuu hallinnon- ja talouden sekä rakennusvalvonnan tulosyksiköihin, joissa on yhteensä 17 työntekijää ja sen tehtävinä on huolehtia ympäristötoimialan ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen hallinnon ja talouden tukipalvelutehtävistä sekä asiakaspalvelusta ja kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä. Hallintopäällikön tehtäviin sisältyy mm. lautakuntien ja johtokunnan valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät, osallistuminen investointien suunnitteluprosessiin ja toimialan hankintaprosesseihin sekä sopimushallinnan ja asianhallinnan kehittäminen.

 

Hallintopäällikön viran kelpoisuusehdoksi esitetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Luonnos työpaikkailmoituksesta ja rekrytoinnin suunniteltu aikataulu on kokouksen oheismateriaalina.

 

Hallintosäännön 47 § mukaan kunnanhallitus päättää tulosaluepäällikön viran haettavaksi julistamisesta ja virkaan valinnasta. Viran tehtäviä on hoidettu vuoden 2023 ajan sijaisjärjestelyin. Viran täyttäminen on perustelua viran tehtäväkuvan ja työmäärän vuoksi ja rekrytointi vakinaiseen virkaan nähdään tarpeelliseksi aloittaa mahdollisimman pian.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää
1. vahvistaa, että hallintopäällikön viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus vastaavista tehtävistä,
2. julistaa viran haettavaksi siten, että haku päättyy perjantaina 24.11.2023 klo 15.00 sekä
3. nimetä valintaryhmän jäsenet valmistelemaan virkavaalia.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti
1. vahvistaa, että hallintopäällikön viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus vastaavista tehtävistä,

2. julistaa viran haettavaksi siten, että haku päättyy perjantaina 24.11.2023 klo 15.00 sekä

3. nimetä valintaryhmän jäseniksi valmistelemaan virkavaalia Tapio Sivulan, Jenni Sandberg, Riina Mattilan ja Ritva Örlingin.

 

 

Kunnanhallitus 18.12.2023 § 195     

1240/01.01.01.01/2023  

 

 

Ympäristötoimialan hallintopäällikön virka on ollut haettavana 9.-24.11.2023. Määräaikaan mennessä virkaa haki 19 henkilöä, joista valintaryhmä haastatteli 4. ja 5.12.2023 kolme henkilöä.

Valintaryhmä arvioi haastattelujen jälkeen, että viran täyttäminen ei ole tässä haussa perusteltua hakijoiden vähäisen määrän vuoksi.

 

Hallintopäällikön tehtävät on mahdollista hoitaa sisäisin järjestelyin, kunnes virka tulee uudelleen avoimeen hakuun ja siihen valitaan vakinainen viranhaltija. Virka tulisi uudelleen haettavaksi elokuussa 2024 ja kunnanhallitus päättäisi viran erikseen hakumenettelystä. Hallinnon asiantuntija on antanut suostumuksensa siihen, että hänet nimetään hallintopäällikön avoimen viran hoitajaksi määräajaksi ajalle 1.3. – 30.9.2024 tai kunnes virkaan valittu alkaa hoitaa virkaansa.

 

Laissa kunnallisesta viranhaltijasta, 4 §:ssä todetaan, että virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

 

Hallintosäännön 47 § mukaan toimialajohtaja päättää tulosaluepäälliköiden sijaisista yhteen vuoteen asti siltä osin, kun sijaisuustarve ylittää normaalin tehtäväkuvan mukaisen sijaistamisen.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää, että hallintopäällikön virka jätetään täyttämättä hakijoiden vähäisen määrän vuoksi ja koska viran tehtävät voidaan hoitaa sisäisin järjestelyin. Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tiedoksi suunnitelman avoimen viran hoitajan nimeämisestä sekä viran uudesta hakumenettelystä.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, leena.ojala(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Pöytäkirjanpitäjä Outi Kylväjä ilmoitti esteellisyydestä (hallintolaki 28.1 § 1, osallisuusjäävi) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi Katja Vuorinen.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Outi Kylväjä poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 16.18–16.19. 

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi Katja Vuorinen.