Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 04.10.2023/Pykälä 60 

 

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen yhteistoimintasopimus ja järjestämissuunnitelma

 

Kunnanhallitus 25.09.2023 § 129   

 

 

 

Lain työvoimapalvelujen järjestämisestä (380/2023) mukaan julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirretään työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025 alkaen. Kunnille siirtyvät myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Siirtyviä tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin tai kuntayhtymiin.

 

Lain mukaan työllisyysalueen kuntien tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle sopimus yhteisestä toimielimestä (vastuukuntamalli) tai kuntayhtymän perussopimus kahden viikon kuluessa sopimuksen hyväksymisestä ja kuitenkin viimeistään 31.10.2023. Kuntien tulee liittää sopimukseen palvelusuunnitelma, josta on käytävä ilmi:

 

a) tehtävien hoitamiseen varattavat taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä niiden kohdentuminen

b) palvelujen tuottamista ja kohdentamista koskevat ratkaisut

c) toimipisteiden määrä ja sijoittuminen

d) yhteistyötahot ja -muodot

e) työperäisen maahanmuuton, työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon sekä työvoiman liikkuvuuden edistäminen

f) varautuminen rakennemuutostilanteisiin.

 

Sopimus on työllisyysalueen kuntia sitova asiakirja ja se luo rakenteet työllisyysalueen päätöksenteolle ja toiminnalle. Palvelusuunnitelma on suunnittelun edetessä muokkautuva materiaali ja sitä voidaan täsmentää myöhemmin.

 

Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti 21.6.2023 kokouksessaan, että kunta sitoutuu muiden Keski-Uudenmaan kuntien (Hyvinkään kaupunki, Järvenpään kaupunki, Mäntsälän kunta, Nurmijärven kunta, Pornaisten kunta ja Tuusulan kunta) kanssa yhteiseen valmisteluun niin, että organisaatiomalliksi valittiin vastuukuntamalli ja ensisijaiseksi vastuukunnaksi Järvenpään kaupunki.

 

Keski-Uudenmaan kunnat ovat edistäneet valmistelua aiesopimuksen mukaisesti hyvässä yhteistyössä. Kuntien valtuustoille ja hallituksille on järjestetty valmistelun edetessä yhteisiä tiedotustilaisuuksia sähköisinä kokouksina. Valmistelutyötä ovat ohjanneet kuntajohtajista koostuva ohjausryhmä sekä kunnanhallituksen ja valtuustojen puheenjohtajista (12 henkilöä) koostuva poliittinen ohjausryhmä. Kuntajohtajilla on ollut poliittisessa ohjausryhmässä läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Siirtyviä tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin tai kuntayhtymiin. Alustavan tiedon mukaan valtiolta Keski-Uudenmaan työllisyysalueelle siirtyvän henkilöstön määrä on noin 130 htv:ta. Työvoimapalveluita ja niihin liittyviä tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy Järvenpään kaupungin palvelukseen, ellei erikseen sopimuksin toisin sovita. Järvenpään kaupungin palvelukseen tulevat henkilöt siirtyvät työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:n ja kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 25 §:n liikkeen luovutusta koskevien säännösten mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Työpanoksen tarkempi kohdentuminen työllisyysalueelle palveluittain ja toimipisteittäin tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä.

 

Vastuukuntana Järvenpään kaupunki huolehtii lakisääteisistä palveluista, joiden kustannukset jaetaan työllisyysalueen kunnille sovitulla tavalla. Työllisyysalue asettuu osaksi Järvenpään kaupungin organisaatiota ja se hyödyntää Järvenpään konsernipalveluita.

 

Tuleva työllisyysalue ilmoittaa työ- ja elinkeinoministeriölle, että se ei halua valtion toimitilojen olevan työllisyysalueen käytössä vuoden 2025 alussa.

 

Kuntalain 14§:n mukaan valtuusto päättää palveluista ja näin ollen siirtyvien työvoimapalveluiden järjestämiseen liittyvästä toimielimen perustamisesta sopimuksineen.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää:

1. hyväksyä esitetyn yhteistoimintasopimuksen
2. hyväksyä esitetyn suunnitelman työvoimapalvelujen järjestämisestä
3. että Nurmijärven kunta ilmoittaa, että se ei halua valtion toimitilojen olevan työllisyysalueen käytössä vuoden 2025 alussa
4. että Nurmijärven kunta lähettää päätökset tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriölle ohjeistusten mukaisesti
5. panna päätöksen täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

elinkeinojohtaja Marko Järvenpää, marko.jarvenpaa(at)nurmijarvi.fi

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Kunnanjohtaja muutti päätösesitystä siten, että päätösesityksen kohta nro 4 muutetaan muotoon: "että Järvenpään kaupunki lähettää päätökset tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriölle ohjeistusten mukaisesti".

 

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut esittelijän muutettua esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen yksimielisesti.

 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

1. hyväksyä esitetyn yhteistoimintasopimuksen
2. hyväksyä esitetyn suunnitelman työvoimapalvelujen järjestämisestä
3. että Nurmijärven kunta ilmoittaa, että se ei halua valtion toimitilojen olevan työllisyysalueen käytössä vuoden 2025 alussa
4. että Järvenpään kaupunki lähettää päätökset tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriölle ohjeistusten mukaisesti
5. panna päätöksen täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

Valtuusto 04.10.2023 § 60     

673/14.05.00/2023  

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto päättää

1. hyväksyä esitetyn yhteistoimintasopimuksen
2. hyväksyä esitetyn suunnitelman työvoimapalvelujen järjestämisestä
3. että Nurmijärven kunta ilmoittaa, että se ei halua valtion toimitilojen olevan työllisyysalueen käytössä vuoden 2025 alussa
4. että Järvenpään kaupunki lähettää päätökset tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriölle ohjeistusten mukaisesti
5. panna päätöksen täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.