Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 39


 

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan määrääminen eduskuntavaaleihin 2023

 

Kunnanhallitus 13.02.2023 § 24   

 

 

 

 

 

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Vaaleissa noudatetaan vaalilain säännöksiä.

 

Kunnanhallituksen on vaalilain mukaan asetettava kutakin vaalia varten hyvissä ajoissa vaaliviranomaiset (äänestysalueiden vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta). Kunnan keskusvaalilautakunta on valittu valtuustokauden loppuun kestäväksi toimikaudeksi.

 

Vaalilautakuntaan kuuluu viisi henkilöä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme henkilöä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita, erikseen sekä jäsenten että varajäsenten osalta. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Em. säännösten lisäksi tasa-arvolain vaatimukset 40 %:n edustuksesta tulee toteutua erikseen sekä jäsenten että varajäsenten osalta.

 

Eduskuntavaalien ehdokas ei voi olla eduskuntavaaleissa vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä vaalipiirissä tahansa.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaalia varten on ryhmiltä pyydetty esitykset valittavista henkilöistä.

 

Esityslistan liitteenä on esitys vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan valittavista henkilöistä. Tasa-arvolain vaatimusten takia saatetaan joiltain osin joutua poikkeamaan ryhmien esityksistä ja lisäksi ryhmiltä tulleita esityksiä jouduttaneen täydentämään sitoutumattomilla henkilöillä. Tasapainotus tehdään, kun listat on saatu täydennettyä.

 

Mikäli vaalipäivänä näyttää siltä, että jokin vaalilautakunta ei olisi kokoonpanoltaan päätösvaltainen, äänestyksen turvaamiseksi kunnanhallituksen tulee oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteeri siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakuntien varajäseninä.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. valita vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten liitteen mukaisesti 16 vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan sekä

2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia kokoonpanoihin puuttuvien jäsenten tai varajäsenten osalta ja täydennetty kokoonpano tuodaan kunnanhallitukseen tiedoksi. Lisäksi hänet valtuutetaan toteuttamaan listojen tasapainottamiseen liittyvät toimet sekä

3. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakuntien varajäseninä.

 

Valmistelija

kunnan lakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, sari.forsstrom(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Esittelijä täydensi päätösesitystään seuraavasti:

Herunen

jäseneksi nimetään Eila Lehtonen VAS

 

Kirkonkylä C

varajäseneksi nimetään Hilkka Ylä-Jääski KD

 

Klaukkala A

jäseneksi nimetään Tiina Ahokas KOK (Ismo Pohjan tilalle)

 

Klaukkala B

jäseneksi nimetään Ismo Pohja KOK (Tiina Ahokkaan tilalle)

 

Metsäkylä

jäseneksi nimetään Satu Hallenberg KOK

 

Perttula

jäseneksi nimetään Harri Lepolahti SDP

varajäseneksi nimetään Jyri Lepolahti SDP

 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti

1. valita vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten liitteen mukaisesti 16 vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan seuraavin muutoksin:
Herunen
jäseneksi nimetään Eila Lehtonen VAS

Kirkonkylä C
varajäseneksi nimetään Hilkka Ylä-Jääski KD

Klaukkala A
jäseneksi nimetään Tiina Ahokas KOK (Ismo Pohjan tilalle)

Klaukkala B
jäseneksi nimetään Ismo Pohja KOK (Tiina Ahokkaan tilalle)

Metsäkylä
jäseneksi nimetään Satu Hallenberg KOK

Perttula
jäseneksi nimetään Harri Lepolahti SDP
varajäseneksi nimetään Jyri Lepolahti SDP sekä

2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia kokoonpanoihin puuttuvien jäsenten tai varajäsenten osalta ja täydennetty kokoonpano tuodaan kunnanhallitukseen tiedoksi. Lisäksi hänet valtuutetaan toteuttamaan listojen tasapainottamiseen liittyvät toimet sekä

3. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakuntien varajäseninä.

 

Jakelu

vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet

 

 

 

Kunnanhallitus 06.03.2023 § 39     

1318/00.00.00.01/2022  

 

 

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita (VaaliL 15 § 2 mom.).

 

Vaalitoimielinten kokoonpanoista on tarkistettu toimielinten poliittista edustavuutta koskevien vaatimusten täyttyminen. Poliittista edustavuutta on pyrittävä tarkastelemaan ottaen huomioon kaikki kunnan vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta. Jos vaalilain 15.2 §:ssä tarkoitetut puolueet eivät saa riittävästi ehdokkaita toimielimiin, toimielimiin voidaan valita myös muita vaalikelpoisia henkilöitä. Edustavuutta tulee arvioida erikseen varsinaisten jäsenten ja erikseen varajäsenten osalta.

 

Vaalitoimielimissä, jos ei erityisestä syystä muuta johdu, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia (Tasa-arvoL 4a § 1 mom.). Käytännössä on pidetty riittävänä, että jos täytettäviä paikkoja on kaksi tai useampia, ehdotus kokonaisuutena täyttää sukupuolten 40 prosentin vähimmäisedustuksen.

 

Edellä kerrottu tarkistusta ja tasapainotusta varten on kuultu paikallisjärjestön edustajia. Varajäsenpaikat, jotka puolueiltaovat jääneet nimeämättä, täytetään saatujen ilmoittautumisten perusteella Nurmijärveläisillä vaalikelpoisilla henkilöillä.

 

Tasapainotusten ja vaalilain mukaisten tarkistusten vuoksi listassa on jäsenten ja varajäsenten paikkojen vaihtamisesta ja uusien henkilöiden nimeämisestä johtuvia muutoksia, jotka ilmenevät tämän päätöksen liitteestä.

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. valita vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten liitteen mukaisesti 16 vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan tämän päätösesityksen liitteestä ilmenevin muutoksin

2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia kokoonpanoihin puuttuvien jäsenten tai varajäsenten osalta ja täydennetty kokoonpano tuodaan kunnanhallitukseen tiedoksi. Lisäksi hänet valtuutetaan toteuttamaan listojen tasapainottamiseen liittyvät toimet sekä

3. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakuntien varajäseninä.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valmistelija

kunnan lakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, sari.forsstrom(at)nurmijarvi.fi

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

valitut henkilöt