Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 18 

 

Lausunto luonnonsuojelualueen perustamisesta Klaukkalassa kiinteistölle Ali-Viiri 543-403-1-415

 

Kunnanhallitus 30.01.2023 § 18     

1760/00.04.03/2022  

 

 

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa 10.2.2023 mennessä luonnonsuojelualueen perustamisesta Klaukkalassa kiinteistölle Ali-Viiri 543-403-1-415.

 

Luonnonsuojelualueen perustaminen koskee aluetta tilalla Ali-Viiri 543-403-1-415, jolla on Luhtaanmäenjokeen laskeva noro ja sitä ympäröivää kuusivaltaista sekametsää. Noro lähiympäristöineen on luonnontilainen ja lahopuuta on paikoitellen varsin runsaasti. Jyrkkäpiirteisellä alueella on lehtoa sekä lehtomaista ja tuoretta kangasmetsää. Alueella on järeitä haapoja ja alueen lajistoon kuuluu muun muassa uhanalainen liito-orava.

 

Alueelle asetetaan rauhoitusmääräykset, joiden mukaan mm. rakennuksien, rakennelmien, teiden tai polkujen rakentaminen on kielletty samoin kuin maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja muuttaminen. Lisäksi on kielletty liikkuminen moottoriajoneuvoilla lukuun ottamatta alueen hoitotoimien yhteydessä sekä muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin maisemaan ja eliölajien säilymiseen.

 

Alueelle laaditaan tarvittaessa hoitosuunnitelma luontoarvojen säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Hoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä maanomistajan ja valtion luonnonsuojeluviranomaisen kesken. Maanomistaja hyväksyy ja luonnonsuojeluviranomainen vahvistaa hoitosuunnitelman.

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön ja tutkimuksen kannalta.

 

Kaavatilanne

 

Alueella on voimassa Klaukkalan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaavassa alueen pääkäyttötarkoitukseksi on osoitettu pientalovaltainen asuinalue. Lisäksi on osoitettu luonnonsuojelullisesti arvokas alueen osa, joka on liito-oravan elinaluetta. Luonnonsuojelualueeksi esitetty alue on rajaukseltaan likimäärin em. alueenosan mukainen sl-5/5. Alueen läpi on osoitettu itä-länsisuunnassa alueen uusi pääkokoojakatu välillä Luhtajoentie - Metsäkyläntie.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon luonnonsuojelualueen perustamisesta Klaukkalassa kiinteistölle Ali-Viiri 543-403-1-415:

Perustettavaksi esitetty luonnonsuojelualue sijoittuu Klaukkalan osayleiskaavan mukaiselle asutuksen päälaajenemisalueelle, joka tukeutuu valmistuneeseen Klaukkalan kehätiehen (ohikulkutie). Osayleiskaavaa laadittaessa on tunnistettu alueen merkitys liito-oravalle. Alueen läpi on suunniteltu alueen pääkokoojakatu. Alueelle on jo rakennettu Klaukkalan Kehätien (ohikulkutie) rakentamisen yhteydessä tieyhteys mahdollisesti perustettavan luonnonsuojelualueen länsireunaan asti Klaukkalan kehätien katkaistua yhteydet kiinteistöille. Pääkokoojakadun linjausta on suunniteltu alustavasti. Alueen maasto-olosuhteet ovat haastavat, joten tien jatkosuunnittelussa kadun linjaus tarkentuu. On odotettavissa, että pääkokoojakatu tulee kulkemaan mahdollisesti muodostettavan luonnonsuojelualueen läpi itä-länsisuunnassa. Pääkokoojakatu sijoittunee mahdollisesti perustettavan luonnonsuojelualueen pohjoisosaan.

Nurmijärven kunta esittää, että mahdollisesti perustettavan luonnonsuojelualueen pohjoisosa poistetaan ohjeellisen tielinjauksen pohjoispuolelta ja osin myös seteläpuolelta sekä mahdollistetaan pääkokoojakadun sijoittaminen myös rauhoitusmääräyksissä. Jatkossa selvitetään aikanaan katusuunnittelun yhteydessä alueen luontoarvoja ja kadun tarkempaa linjausta. Katusuunnittelun ajankohta sijoittunee 2020-luvun loppupuolelle.

Klaukkalan osayleiskaavan mukaisesti alueen päälaajenemissuunta sijoittuu Klaukkalan kehätien ja Luhtajoen väliselle metsäselänteelle. Luhtajoen alueelta maaston korkeusasema nousee kohti Klaukkalan kehätietä. Alueelta johtaa muutama oja kohti Luhtajokea. Päälaajenemisalueelta hulevedet tullaan johtamaan näitä ojien uomia pitkin Luhtajokeen. Alueen hulevesien johtaminen tulee olla mahdollista myös nyt ko. noroa pitkin. Tämä tulee tarvittaessa ottaa huomioon rauhoitusmääräyksissä.

Yhteenvetona Nurmijärven kunta toteaa, että se ei puolla luonnonsuojelualueen perustamista esitetyssä laajuudessa ja katsoo, että esitetyt rauhoitusmääräykset eivät mahdollista osayleiskaavan toteuttamista ja niitä tulee tarkentaa siten, ettei pääkokoojakadun rakentaminen esty.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, anita.pihala(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon luonnonsuojelualueen perustamisesta Klaukkalassa kiinteistölle Ali-Viiri 543-403-1-415:

Perustettavaksi esitetty luonnonsuojelualue sijoittuu Klaukkalan osayleiskaavan mukaiselle asutuksen päälaajenemisalueelle, joka tukeutuu valmistuneeseen Klaukkalan kehätiehen (ohikulkutie). Osayleiskaavaa laadittaessa on tunnistettu alueen merkitys liito-oravalle. Alueen läpi on suunniteltu alueen pääkokoojakatu. Alueelle on jo rakennettu Klaukkalan Kehätien (ohikulkutie) rakentamisen yhteydessä tieyhteys mahdollisesti perustettavan luonnonsuojelualueen länsireunaan asti Klaukkalan kehätien katkaistua yhteydet kiinteistöille. Pääkokoojakadun linjausta on suunniteltu alustavasti. Alueen maasto-olosuhteet ovat haastavat, joten tien jatkosuunnittelussa kadun linjaus tarkentuu. On odotettavissa, että pääkokoojakatu tulee kulkemaan mahdollisesti muodostettavan luonnonsuojelualueen läpi itä-länsisuunnassa. Pääkokoojakatu sijoittunee mahdollisesti perustettavan luonnonsuojelualueen pohjoisosaan.

Nurmijärven kunta esittää, että mahdollisesti perustettavan luonnonsuojelualueen pohjoisosa poistetaan ohjeellisen tielinjauksen pohjoispuolelta ja osin myös seteläpuolelta sekä mahdollistetaan pääkokoojakadun sijoittaminen myös rauhoitusmääräyksissä. Jatkossa selvitetään aikanaan katusuunnittelun yhteydessä alueen luontoarvoja ja kadun tarkempaa linjausta. Katusuunnittelun ajankohta sijoittunee 2020-luvun loppupuolelle.

Klaukkalan osayleiskaavan mukaisesti alueen päälaajenemissuunta sijoittuu Klaukkalan kehätien ja Luhtajoen väliselle metsäselänteelle. Luhtajoen alueelta maaston korkeusasema nousee kohti Klaukkalan kehätietä. Alueelta johtaa muutama oja kohti Luhtajokea. Päälaajenemisalueelta hulevedet tullaan johtamaan näitä ojien uomia pitkin Luhtajokeen. Alueen hulevesien johtaminen tulee olla mahdollista myös nyt ko. noroa pitkin. Tämä tulee tarvittaessa ottaa huomioon rauhoitusmääräyksissä.

Yhteenvetona Nurmijärven kunta toteaa, että se ei puolla luonnonsuojelualueen perustamista esitetyssä laajuudessa ja katsoo, että esitetyt rauhoitusmääräykset eivät mahdollista osayleiskaavan toteuttamista ja niitä tulee tarkentaa siten, ettei pääkokoojakadun rakentaminen esty.

 

Jakelu

Uudenmaan ELY-keskus