Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.01.2023/Pykälä 2


Liite15 Rakentamisohjelma_2023

 

 

Kunnallistekniikan rakentamisohjelmien hyväksyminen vuodelle 2023

 

Tekninen lautakunta 26.01.2023 § 2     

21/02.02.00/2023  

 

 

Valtuusto on hyväksynyt 16.11.2022 vuosien 2023-2025 talousarvion ja taloussuunnitelman.

 

Vuoden 2023 talousarvion investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomäärärahat) on valtuustoon nähden sitova hankeryhmäkohtaisesti.

 

Valtuusto on hyväksynyt teknisen lautakunnan kunnallistekniikan investointeihin seuraavat kolme määrärahaa vuodelle 2023 (hankeryhmätasot):

 

Kunnallistekniikan rakentaminen   12,950 Me

Klaukkalan tieverkko      0,600 Me

Kunnan ja valtion yhteishankkeet     1,460 Me

Yhteensä netto     15,010 Me

 

Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan tekninen lautakunta päättää kunnallistekniikan sekä liikunta- ja virkistyskohteiden rakentamisohjelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää määrärahatasoa ja talousarvion tavoitteita ja perusteluja. Ohjelma annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

 

Ympäristötoimiala on yhteistyössä muiden toimialojen kanssa koordinoinut kunnallistekniikan ra-kentamisohjelman tarpeellisilta osiltaan yhteensopivaksi asunto-, työpaikka- ja palvelurakentami-sen kanssa. Kunnallistekniikan rakentaminen etenee huomioiden kunnan maankäytön tavoiteoh-jelma (MATA), talousarvioraami, kuntastrategia ja yksityisten maanomistajien perustellut tarpeet. Rakentamisohjelma on sovitettu yhteen vesilaitoksen (Nurmijärven Vesi) investointiohjelma huomioiden. Myös Nuuka-ohjelman periaatteet ovat ohjanneet rakentamisohjelman laadintaa. Pidemmän aikavälin kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa on huomioitu kuntarakenteen ke-hittäminen maankäytön suunnittelun kanssa käydyissä palavereissa todettujen tavoitteiden mu-kaisesti.

 

Teknisen lautakunnan 30.6.2022 rakentamisohjelmaesitykseen on tehty mm. kuntatalouden näkökulmasta tarpeellisia muutoksia syksyllä 2022 kunnanjohtajan talousarvioesityksessä kunnanhallitukselle sisältäen kunnallistekniikan investointien hankeryhmäkohtaiset sitovuustasot ja taustatietona niihin liittyvät kunnallistekniikan hankekohtaiset määrärahat. Kunnanjohtajan esitys kunnallistekniikan investointien sitovuustasojen osalta kohta 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet hyväksyttiin kunnanhallituksen ja valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä.

 

Valtuuston talousarviokäsittelyn jälkeen on ympäristötoimialalla valmisteltu kunnallistekniikan rakentamisohjelmaa vuodelle 2023 teknisen lautakunnan tammikuun käsittelyä varten. Valmistelun yhteydessä on mm.

-          siirretty mm. kuntatalouden näkökulmasta eräiden hankkeiden toteuttamista vuodella (yhteensä noin -2 400 000 euroa) tai useammalla vuodella eteenpäin (yhteensä noin -195 000  euroa),

-          tehty tarpeellisia määrärahamuutoksia/lisäyksiä hankkeille, joiden osalta

  • on tapahtunut viime vuoden kesäkuun jälkeen maksuerien ja työvaiheiden siirtymisiä vuodelta 2022 vuodelle 2023 (yhteensä noin +4 665 000 euroa), ja
  • hankesisältö ja määrärahatarpeet ovat viime vuoden kesäkuun jälkeen täsmentyneet (yhteensä noin +680 000 euroa).

Viime vuoden osavuosikatsausten yhteydessä tehtiin sellaisten kunnallistekniikan investointihankkeiden osalta määrärahavähennyksiä, joiden maksueriä ja työsuorituksia ja siten myös budjetoituja määrärahoja tiedettiin siirtyvän vuodelta 2022 seuraavalle vuodelle.

 

Tämän pykälän oheismateriaalissa on kuvattu päivitettyyn kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2023 -ehdotukseen sisältyvät hankekohtaiset määrärahamuutosesitykset verrattuna:

-          teknisen lautakunnan 30.6.2022 hyväksymään rakentamisohjelmaesitykseen sekä

-          valtuuston 16.11.2022 talousarviopäätökseen vuodelle 2023. Huomioitavaa on, että valtuusto päättää kunnallistekniikan investointien hankeryhmäkohtaiset sitovuustasot. Päätöksenteon taustatietona ovat niihin liittyvät kunnallistekniikan hankekohtaiset määrärahat, joista tekninen lautakunta päättää.

 

Kunnallistekniikan merkittävimpiä vuoden 2023 aikana suunniteltavia ja toteutettavia hankkeita ovat mm. Lepsämäntien parantaminen Vanhan-Klaukan alueen kohdalla, Ali-Tilkan alue, Viirinlaakso I alue, Heinojan alue, Kylänpään alue, Rajamäentien-Raalantien risteysalue, Punamullatien sillat, Metsä-Tuomelan alue, Altian ja Ilvesvuoren pohjoisen työpaikka-alueet, jalankulku- ja pyörätie Klaukkalantien ja Kehätien risteyksestä Perttulaan saakka sekä vanhan jäähallin ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteiston uusiminen.

 

Päivitetyn kunnallistekniikan rakentamisohjelmaehdotuksen mukaisesti on tarpeen esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat muutokset investointiohjelmaan vuodelle 2023 kohtaan "3. Kiinteät rakenteet ja laitteet" (määrärahojen lisäykset / vähennykset):

 

Kunnallistekniikan rakentaminen (meno)   + 2,070 Me (lisää)

Klaukkalan tieverkko (meno)    - 0,550 Me (vähennys)

Kunnan ja valtion yhteishankkeet (meno)   + 1,200 Me (lisää)

Yhteensä, netto (meno)     + 2,720 Me (lisää)

 

Muutosesityksen myötä kunnallistekniikan investointien valtuuston nähden sitovat määrärahat (hankeryhmätasot) vuonna 2023 olisivat seuraavat:

 

Kunnallistekniikan rakentaminen    15,020 Me

Klaukkalan tieverkko       0,050 Me

Kunnan ja valtion yhteishankkeet      2,660 Me

Yhteensä netto      17,730 Me

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kunnallistekniikan rakentamisohjelman vuodelle 2023 liitteen mukaisesti ehdollisena edellyttäen, että valtuusto hyväksyy lautakunnan jäljempänä esittämät sitovuustasojen määrärahamuutokset. Ohjelma annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.
 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat määrärahamuutokset investointiohjelmaan vuodelle 2023 kohtaan "3. Kiinteät rakenteet ja laitteet" (määrärahojen lisäykset / vähennykset):

Kunnallistekniikan rakentaminen (meno)   + 2,070 Me (lisää)
Klaukkalan tieverkko (meno)    - 0,550 Me (vähennys)
Kunnan ja valtion yhteishankkeet (meno)   + 1,200 Me (lisää)
Yhteensä, netto (meno)     + 2,720 Me (lisää)

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi, kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, jyrki.meronen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä kunnallistekniikan rakentamisohjelman vuodelle 2023 liitteen mukaisesti ehdollisena edellyttäen, että valtuusto hyväksyy lautakunnan jäljempänä esittämät sitovuustasojen määrärahamuutokset. Ohjelma annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat määrärahamuutokset investointiohjelmaan vuodelle 2023 kohtaan "3. Kiinteät rakenteet ja laitteet" (määrärahojen lisäykset / vähennykset):

Kunnallistekniikan rakentaminen (meno)   + 2,070 Me (lisää)
Klaukkalan tieverkko (meno)    - 0,550 Me (vähennys)
Kunnan ja valtion yhteishankkeet (meno)   + 1,200 Me (lisää)
Yhteensä, netto (meno)     + 2,720 Me (lisää)

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Pykälän jälkeen pidettiin kokoustauko klo 19.17-19.26.