Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 239 

 

Lausunnon antaminen jätelautakunta Kolmenkierrolle esityksestä Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaksi 2023

 

Kunnanhallitus 21.11.2022 § 239     

1412/11.05.00/2022  

 

 

HML/185/11.01.06.01.00/2022

 

Jätelautakunta Kolmenkierto on pyytänyt osakaskunnilta lausuntoa Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaluonnoksesta 18.11.2022 mennessä. Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Taksa oli nähtävillä 18.10.-18.11.2022. Nurmijärven kunta on pyytänyt ja saanut lisäaikaa lausunnon toimittamiseen 22.11.2022 asti. Jätelautakunta päättää taksan hyväksymisestä nähtävillä olon jälkeen.

 

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan kaikki jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen kustannukset. Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. Jätemaksun on lain mukaisesti vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

 

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto. Lakisääteiset kunnille kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö, Kiertokapula Oy. Jäteyhtiö hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan. Jätemaksut on suoritettava jäteyhtiölle.

 

Vuoden 2023 taksaesitystä on esitelty kunnille viikolla 43 Teamsin välityksellä järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa. Oheismateriaaliin on koottu tilaisuuksien esitykset.

 

Taksaluonnokset ja voimassa oleva taksa ovat liitteenä. Uuden taksan esitetään tulevan voimaan 1.1.2023.

 

Tärkeimmät muutokset

Taksaehdotus koskee ensi kertaa kaikilta osin myös Nurmijärven kuntaa, jossa alkaa Kiertokapulan kilpailuttama kiinteistökohtainen jätteenkuljetus seka-, bio- ja muovipakkausjätteen osalta maaliskuussa, ja lasi- ja kartonkipakkausten sekä pienmetallin osalta syyskuussa. Siihen asti biojätteen osalta käytössä on jätelautakunta Kolmenkierron hyväksymä taksa (JÄTELA 11.6.2020 § 34, liitteenä), ja sekajätteen ja muiden jätelajien osalta Nurmijärvellä on voimassa kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätteenkuljetukseen liittyvä toteuttamisvastuu ja kilpailuttamistehtävä on siirretty Kiertokapula Oy:lle Nurmijärven kunnan alueella kunnanhallituksen päätöksellä 9.8.2021 § 182.

 

Kuljetushintojen muutoksien tarkasteluun käytetty pakkaavien jäteautojen kustannusindeksi on noussut 11,61 % vuodessa. Taksaehdotuksessa on varauduttu jätteenkuljetuksen hinnassa indeksikorotuksiin myös vuoden 2023 aikana. Mahdollinen ylijäämä huomioidaan 2024 taksalaskennassa. Kiertokapula Oy:n hallinnointikulujen tarkastelussa käytetty julkisten menojen hintaindeksi on noussut 5,1 %.

 

Jätelain mukaan jätemaksun on mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Tavoitetta edistettäisiin jätemaksutaksassa sisällyttämällä sekajätteen kuljetusosaan 23 % pakkausjätteen (kuljetuksen) kustannuksista, ja sekajätteen käsittelyosaan sisällytettäisiin 85 % biojätteen käsittelyn kustannuksista. Pakkausjätteiden kuljetuskustannuksia ei ennen ole sisällytetty sekajätteen kuljetusosaan, sillä toiminta on vasta alkamassa.

 

Taajamissa reuna-alueineen sekä taajamien välisillä kuljetusreiteillä hyöty- ja biojätteen tyhjennyshinnat ovat samat riippumatta siitä, onko keräys jätehuoltomääräysten perusteella pakollista vai vapaaehtoista (kuva 1: alueet A ja C). Muille alueille esitetään kaksinkertaista tyhjennyshintaa (kuva 1: alue D). Vapaaehtoisen keräyksen asiakasmäärän ja sitä myöten kustannusten arviointi on haastavaa uudessa palvelussa.

 

Kuva, joka sisältää kohteen kartta

Kuvaus luotu automaattisesti

Kuva 1: Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitealueet Kiertokapulan toiminta-alueella. Kuvakaappaus 14.11.2022 https://www.kiertokapula.fi/wp-content/themes/Divi-kiertokapula/erilliskeraysrajaukset/index.html#9/60.8421/24.6411

 

 

Vaikutukset kunnan omistamilla kiinteistöillä

Jätteenkuljetuksissa toteutuvilla muutoksilla on vaikutusta kunnan omistamille kiinteistöille. Kunnan omistamilla palvelukiinteistöillä kerätään tällä hetkellä erikseen pääasiassa sekajätettä, biojätettä, metallia, lasia, kartonkia ja paperia. Pakkausmuovijätteen keräystä ei ole toistaiseksi järjestetty. Jätehuoltomääräysten mukaan erilliskerättäviä jätelajeja kunnan kiinteistöillä olisivat yleensä sekajäte, biojäte, kartonki ja paperi. Syyskuussa, Kiertokapula Oy:n kilpailuttaman pakkausjätteiden kuljetuksen alkaessa kartonkirullakot vaihdetaan 660-litraisiin jäteastioihin, jotka vievät enemmän tilaa jätehuoneessa. Osalla kiinteistöistä jäteastioita on sijoitettu myös jätehuoneiden ulkopuolelle, mikä lisää ilkivallan riskiä ja hankaloittaa alueen talvikunnossapitoa. Kiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä tulisi kiinnittää huomiota myös jätetilojen asianmukaisuuteen.

 

Kunta voi päättää, halutaanko kaikilla palvelukiinteistöillä mahdollistaa jätehuoltomääräyksiä laajemmin hyötyjätteiden lajittelua. Osa Kiertokapula Oy:n osakaskunnista on tehnyt tällaisen päätöksen ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Tällaisen päätöksen vieminen käytäntöön voitaisiin tehdä vaiheittain, esimerkiksi:

  1. pilottikiinteistöt, joiden jätehuoneet ovat riittävän kokoisia ja joihin on nimetty ekotukihenkilö: lajittelun ohjeistus kiinteistöjen käyttäjille pilottien kokemusten perusteella
  2. muut kiinteistöt, joiden jätehuoneet ovat riittävän kokoisia
  3. loput kiinteistöt siinä vaiheessa, kun Kiertokapula Oy laajentaa hyötyjätteiden monilokerokeräyksen koko toiminta-alueelleen. Ennalta arvioiden 3. ryhmä on suurin.

 

Liitteet:

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Kiertokapula Oy:n jätetaksoiksi 2023

Ote pöytäkirjasta; Jätelautakunta 13.10.2022 § 63, Kiertokapula Oy:n jätetaksaluonnokset 2023

Esitys jätetaksasta ja kunnan toissijaisen vastuun jätetaksasta 1.1.2023 alkaen

Kiertokapulan jätetaksa 1.1.2023 alkaen, luonnos

Kiertokapulan TSV-jätetaksa 1.1.2023 alkaen, luonnos

Voimassa olevat jätetaksat

 

Oheismateriaali:

Esittely jätetaksoista 2023

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon jätelautakunta Kolmenkierrolle ehdotuksesta Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaksi:

Taksojen valmistelussa tulee pyrkiä kannustamaan asukkaita lajitteluun koko kunnan alueella. Vapaaehtoisen keräyksen tyhjennyshinta alueella D tulee pyrkiä saamaan lähemmäksi alueiden A ja C tyhjennyshintoja jo vuoden 2024 taksavalmistelussa.

Nurmijärven kunta kehottaa vauhdittamaan hyötyjätteiden monilokerokeräyksen laajentamista jätelautakunnan koko toiminta-alueelle. Monilokeroastiat mahdollistavat monilla kiinteistöillä jätehuoltomääräyksiä kattavamman hyötyjätteiden lajittelun kustannustehokkaasti.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tämän pykälän osalta.

 

Valmistelija

alueisännöitsijä Aino Angervuori, puh. 040 317 4356

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Jätelautakunta Kolmenkierto, jatelautakunta@hameenlinna.fi