Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 15.09.2022/Pykälä 50 

 

Sivistyslautakunnan lausunto talonrakennuksen investointiohjelmasta 2023-2027

 

Sivistyslautakunta 15.09.2022 § 50     

988/02.02.00/2022  

 

 

Talonrakennusinvestointien lähtökohtana ovat olleet yksiköiden tarveselvitykset, jotka on käsitelty ja priorisoitu toimialoilla. Ympäristötoimiala on yhteistyössä muiden toimialojen ja keskusten kanssa koordinoinut talonrakennuksen investoinnit voimassa olevan prosessikuvauksen mukaisesti. Hallintokuntien edustajista koostunut investointiryhmä on valmistellut talonrakennuksen investointiohjelman.

 

Tekninen lautakunta pyytää talonrakennuksen investointiohjelmasta 2023-2027 lausuntoa hallintokunnilta. Lausunnot tulee toimittaa samassa aikataulussa muiden hallintokunnan talousarvioesitysten kanssa. Hallintokuntien on ilmoitettava viimeistään lausunnon yhteydessä talonrakennushankkeidensa käyttötalousvaikutukset päivitettäväksi hankekortteihin.

 

Talonrakennushankkeisiin vuosille 2023-2027 on esitetty 10 yli 300 000 euron hanketta. Pienempiin 30 000-300 000 euron hankkeisiin, mukaan lukien pihaprojektit, varataan vuosittain 1,5-1,7 milj. euroa ja vuositasolla hankkeiden määrä on 20-30 kpl.

 

Käsitellyssä olevassa investointiohjelman laadinnassa on huomioitu kuntastrategia, palvelu-verkkosuunnitelma, maankäytön tavoiteohjelma 2020 (MATA) sekä muut kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset. Myös Nuuka-ohjelman periaatteet ovat ohjanneet investointiohjelman laadin-taa, joskin investoinnit ovat yli Nuuka-ohjelman.

 

Merkittäviä sivistys- ja hyvinvointitoimialaan kohdistuvia talonrakennushankkeita vuosina 2023-2027 ovat koulujen osalta Rajamäen kampus, Urheilupuiston koulu, Syrjälän koulun peruskorjaus sekä Nurmijärven yhteiskoulun ja lukion hanke. Päiväkodeista Syrjälän päiväkoti ja Hellaspolku/Tornitien päiväkoti sisältyvät talonrakennushankkeisiin.

 

Talonrakennuksen investointiohjelma 2023-2027 on liitteenä. Liitteenä ovat myös kalusto- ja irtaimistoesitys vuosille 2023-2027 sekä investointiohjelman hankekortit vuosille 2023-2027.

 

Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan vuosien 2023-2027 investointiohjelmasta seuraavaa:

 

Syrjälän päiväkoti

Syrjälän päiväkodin peruskorjausta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon palveluverkkosuunnitelmassa oleva esitys ruotsinkielisten palvelujen (päiväkoti ja koulu) keskittämisestä Syrjälän päiväkodin tiloihin.

 

Tornitien päiväkoti

Tornitien päiväkodin väliaikaisten tilojen vuokra-aika päättyy syksyllä 2025. Näitä tiloja korvaamaan tulee rakentaa palveluverkkokriteerien mukaisesti hyvien kulkuyhteyksien varteen Rajamäen keskustaan Hellaspolun tontille uusi päiväkoti. Päiväkoti tulee tehdä riittävän suureksi yksiköksi, ja suunnitteluvaiheessa tulee arvioida Kylänpään päiväkodin tulevaisuutta, ja mahdollisuutta sijoittaa nykyistä Kylänpään päiväkotia vastaavat tilat Hellaspolun päiväkodin yksikköön. Tämän hetken arvion mukaan tarvitaan vähintään kahdeksalle päiväkotiryhmälle uudet tilat Hellaspolun uuteen päiväkotiin.

 

Jos uuden päiväkodin rakentaminen toteutetaan vuosina 2027-2028, tulee nykyisten tilojen vuokrasopimusta jatkaa siihen saakka, kunnes uusi päiväkoti valmistuu.

 

Peruskoulun ja lukion tilat NYK:iin

Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion tilojen suunnittelu tulee käynnistää pikaisesti, jotta peruskorjatut ja uudistilat ovat valmiit viimeistään kesällä 2025. Lukion väistötilojen vuokra-aika Rajamäellä loppuu kesällä 2025. NYK:in vanhan liikuntasalin osalta tulee selvittää tilojen kunto ja arvioida, onko järkevämpää toteuttaa tilat uudistiloina.

 

Rajamäen kampus

Investointiohjelmaan tulee kirjata näkyville, milloin toteutetaan kampuksen kakkosvaihe, johon tulee tilat kirjastolle sekä nuorisotilat. Kakkosvaihe tulee toteuttaa vuosina 2026-2027.

 

Urheilupuiston koulu

Urheilupuiston koulun uudisrakennus tulee toteuttaa alkuperäisen aikataulun mukaisesti niin, että uudisrakennus on valmis vuonna 2026.

 

Syrjälän koulu

Koulun peruskorjauksen suunnittelun aloittaminen on siirtynyt vuodella eteenpäin. Suunnittelun aloittamista alkuperäisen aikataulun mukaan vuonna 2023 tulee arvioida uudelleen. Koulun huonoksi koettua sisäilman laatua kohennettiin tiivistyksillä neljä vuotta sitten, mutta osa henkilökunnasta oireilee edelleen. Tämän vuoksi koululla on käytössään väistötiloja.

 

Koulun alapohjan ja ulkoalueiden ongelmat ovat edelleen akuutteja. Hallintosiiven betonilaatan alla oleva maa-aines on tutkitusti märkä. Ulkoseinien tiiliverhouksen alla olevista eristeistä on useista kohdista todettu tutkimuksissa mikrobivaurioita. Väärin toteutetut hulevesien kaadot ja salaojien toimimattomuus pitävät sokkelia paikoitellen jatkuvasti märkänä. Peruskorjauksen siirtyminen pahentaa näitä ongelmia ja lisää kustannuksia.

 

Muita huomioita tilojen suunnitteluun

Toteutettaessa Rajamäen kampusta, NYK:n uudistiloja sekä Urheilupuiston koulun tiloja tulee huomioida se, että tilat ovat muuntojoustavat ja soveltuvat monipuoliseen käyttöön. Suunnittelussa tulee huomioida taiteen perusopetuksen, kansalaisopistotoiminnan sekä liikunta- ja muiden järjestöjen sekä yhdistysten mahdollisuudet käyttää tiloja. Tilasuunnittelussa tulee huomioida myös tilojen käyttömahdollisuudet erilaisten tapahtumien järjestämiseen iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Koulujen ja päiväkotien pihat

Koulujen ja päiväkotien pihojen korjausten osalta tulee edetä suunnitelmallisesti. Pihat ovat tärkeitä oppimisympäristöjä kouluissa ja päiväkodeissa.

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Sivistyslautakunta antaa talonrakennuksen investointiohjelmasta esittelytekstin mukaisen lausunnon.

 

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

 

 

Asian käsittely

 

Lautakunnan jäsen Otto Suhonen teki esittelijän esitykseen muutosesityksen seuraavasti:

"Esitän korvattavaksi lausunnon osaa Peruskoulun ja lukion tilat NYK:iin seuraavalla:

Nurmijärven yhteiskoulu ja Nurmijärven lukio

Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion tilojen suunnittelu tulee käynnistää pikaisesti. Lukion väistötilojen vuokra-aika Rajamäellä loppuu kesällä 2025. 

Nurmijärven lukion sijoittumiseen NYK:in yhteyteen liittyy kuitenkin seuraavia epävarmuustekijöitä, jotka tulee selvittää ennen investoinnin toteutumista:

 

Vanha liikuntasali: 

NYK:in vanhan liikuntasalin osalta tulee selvittää tilojen kunto ja arvioida, onko tila järkevää toteuttaa uudistilana ja tämän vaikutus hankkeen kustannusarvioon.

 

Väistötilakustannukset:

Hankekorttiin ja talonrakentamisen investointisuunnitelmaan merkityt väistötilakustannukset ja investoinnin kustannusarvio tulee päivittää vastaamaan viimeisintä tietoa. 

 

Pysäköintitilojen riittävyys:

Tarkastelussa tulee huomioida lakimuutos liittyen 17-vuotiaille myönnettäviin B-ajokorttipoikkeuslupiin, mikä kasvattanut lukio-opiskelijoiden pysäköintitilojen tarvetta merkittävästi. Lisäksi tulee huomioida käynnissä oleva lainvalmistelutyö, jonka tavoitteena on helpottaa entisestään B-ajokortin myöntämisen edellytyksiä 17-vuotiaille.

 

NYK:in tontin ympäristön liikenneinfrastruktuurin riittävyys:

Noin 900 opiskelijaa/oppilasta sekä lähes 100 henkilökunnan jäsentä tuovat huomattavan määrän liikennettä Kirkonkylän ydinkeskustaan. Taajaman viihtyisyyden säilyttämiseksi ja kokonaisilmeen parantamiseksi esimerkiksi Pratikankujan sisäänkäyntiä tulisi harkita suljettavaksi, jotta kortteli saadaan rauhoitettua mopoliikenteen aiheuttamalta ympäriajolta.

 

Hankkeeseen liittyvä mahdollinen maanhankinta:
Tulee selvittää, onko lisämaata saatavilla, ja mikä on maanhankinnan vaikutus hankkeen lopulliseen kustannusarvioon. 

 

Sivistyslautakunta katsoo, että nämä hankkeeseen liittyvät epävarmuudet sekä väistötila- ja investointikustannusten nousu luovat tarpeen tarkastella, onko Nurmijärven lukion sijoittaminen Nurmijärven yhteiskoulun yhteyteen kokonaisuutena tarkastellen järkevin ratkaisu. Sivistyslautakunta näkee, että lukion rakentaminen erillisenä esimerkiksi Krannilaan olisi toiminnallisesta ja käyttäjän näkökulmasta huomattavasti parempi ratkaisu seuraavista syistä:

 

 • Erillinen lukio varmistaa lukio-opiskelijoille tarpeeksi rauhalliset opiskelutilat, itsenäisen opiskelun tilat sekä ylioppilaskirjoitustilat.  
 • Krannilan tontilla on riittävästi tilaa pysäköinnille. Lukion ja urheilupuiston tarpeisiin voidaan hyödyntää samoja pysäköintialueita tehokkaasti.
 • Lukio ja peruskoulu pystyisivät suunnittelemaan oppituntien pituuden ja jaksotuksen sekä ruokailujen aikataulut omille tarpeilleen sopiviksi ilman rajoitteita.
 • Lukion käyttäjät kannattavat erillisen rakennuksen toteuttamista. Huhtikuussa 2021 toteutetussa kyselyssä 77 % opiskelijoista kannatti lukion sijoittamista erilliseen rakennukseen, kun taas lukion rakentamista NYK:in yhteyteen kannatti vain 1,5 % vastaajista. Lukion henkilökunta oli erillisen rakennuksen kannalla. Nuorisovaltuusto kannatti erillisen lukiorakennuksen toteuttamista lausunnossaan.
 • Erillisellä lukiolla on paremmat edellytykset pitkän aikavälin elinvoimaisuuteen. Lukiorakennuksen erillisyys kasvattaisi huomattavasti lukion vetovoimaa ja varmistaisi sen elinvoimaisuuden pitkälle tulevaisuuteen. Tämä olisi erityisen tärkeää, sillä alueen lukio-opiskelijoista kilpailevat myös Arkadian yhteislyseo, Hyvinkään lukio ja pääkaupunkiseudun lukiot. Kunnan valtiolta saama rahoitus lukiokoulutuksen järjestämiseen on riippuvainen lukion opiskelijoiden määrästä, joten on pitkän aikavälin kestävyyden kannalta tärkeää varmistaa opiskelijoiden riittävyys myös tulevaisuudessa ikäluokkien pienentyessä.
 • Krannilaan sijoittuvalla lukiorakennuksella olisi synergiaetuja liikuntapuiston kanssa. Lukio voisi toimia tapahtumakeskuksena puistossa järjestettäville tapahtumille. Rakennuksen lämmityksessä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää talvikaudella tekojääradan tuottamaa hukkalämpöä. 
 • NYK:in tontille jäisi paremmin tilaa mm. ulkoilualueelle. Tämä on erityisen tärkeää, jos kuudennet luokat siirtyvät tulevaisuudessa koulun tiloihin.
 • Erillisen lukion rakentaminen voisi mahdollista hankkeen toteuttamisen porrastetusti, jolloin sekä lukiota että yläkoulua ei tarvitsisi siirtää väistötiloihin. Erillinen lukiorakennus voitaisiin rakentaa ensin, ja tämän jälkeen aloittaa NYK:in osien purku ja uudisrakentaminen. Pienemmän laajennuksen toteuttaminen saattaa mahdollistaa osan NYK:in tiloista käytön myös jälkimmäisessä vaiheessa. Tämä ratkaisu voisi laskea hankkeen väistötilakustannuksia merkittävästi.

 

Sivistyslautakunta katsoo, että hankkeen kustannusarvioiden päivityksen yhteydessä tulee tuottaa vertailukelpoinen kustannusarvio myös erillisen lukion toteuttamisen osalta. Mikäli edellä mainittujen seikkojen ja selvitysten tulosten perusteella päätöstä lukion sijoituspaikasta muutetaan, Nurmijärven yhteiskoulun peruskorjaus tulee toteuttaa toukokuussa 2021 valmistuneen "NYK - yläkoulun hankesuunnitelma" pohjalta."

Suhosen esitystä kannattivat Ollila, Rantakulma, Korhonen ja Pasanen. Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että JAA = Esittelijän pohjaesitys EI = Suhosen muutosesitys

Äänestystulos:

JAA 3 (Ahonen, Ripatti, Lappalainen)

EI 8 (Pasanen, Aittakallio, Alanne, Jansson, Ollila, Rantakulma, Suhonen, Korhonen)

TYHJÄ 0

Päätös

 

Sivistyslautakunta päätti antaa talonrakennuksen investointiohjelmasta seuraavan lausunnon:

 

Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan vuosien 2023-2027 investointiohjelmasta seuraavaa:

 

Syrjälän päiväkoti

Syrjälän päiväkodin peruskorjausta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon palveluverkkosuunnitelmassa oleva esitys ruotsinkielisten palvelujen (päiväkoti ja koulu) keskittämisestä Syrjälän päiväkodin tiloihin.

 

Tornitien päiväkoti

Tornitien päiväkodin väliaikaisten tilojen vuokra-aika päättyy syksyllä 2025. Näitä tiloja korvaamaan tulee rakentaa palveluverkkokriteerien mukaisesti hyvien kulkuyhteyksien varteen Rajamäen keskustaan Hellaspolun tontille uusi päiväkoti. Päiväkoti tulee tehdä riittävän suureksi yksiköksi, ja suunnitteluvaiheessa tulee arvioida Kylänpään päiväkodin tulevaisuutta, ja mahdollisuutta sijoittaa nykyistä Kylänpään päiväkotia vastaavat tilat Hellaspolun päiväkodin yksikköön. Tämän hetken arvion mukaan tarvitaan vähintään kahdeksalle päiväkotiryhmälle uudet tilat Hellaspolun uuteen päiväkotiin.

 

Jos uuden päiväkodin rakentaminen toteutetaan vuosina 2027-2028, tulee nykyisten tilojen vuokrasopimusta jatkaa siihen saakka, kunnes uusi päiväkoti valmistuu.

 

Nurmijärven yhteiskoulu ja Nurmijärven lukio

Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion tilojen suunnittelu tulee käynnistää pikaisesti. Lukion väistötilojen vuokra-aika Rajamäellä loppuu kesällä 2025. 

Nurmijärven lukion sijoittumiseen NYK:in yhteyteen liittyy kuitenkin seuraavia epävarmuustekijöitä, jotka tulee selvittää ennen investoinnin toteutumista:

 

Vanha liikuntasali: 

NYK:in vanhan liikuntasalin osalta tulee selvittää tilojen kunto ja arvioida, onko tila järkevää toteuttaa uudistilana ja tämän vaikutus hankkeen kustannusarvioon.

 

Väistötilakustannukset:

Hankekorttiin ja talonrakentamisen investointisuunnitelmaan merkityt väistötilakustannukset ja investoinnin kustannusarvio tulee päivittää vastaamaan viimeisintä tietoa. 

 

Pysäköintitilojen riittävyys:

Tarkastelussa tulee huomioida lakimuutos liittyen 17-vuotiaille myönnettäviin B-ajokorttipoikkeuslupiin, mikä kasvattanut lukio-opiskelijoiden pysäköintitilojen tarvetta merkittävästi. Lisäksi tulee huomioida käynnissä oleva lainvalmistelutyö, jonka tavoitteena on helpottaa entisestään B-ajokortin myöntämisen edellytyksiä 17-vuotiaille.

 

NYK:in tontin ympäristön liikenneinfrastruktuurin riittävyys:

Noin 900 opiskelijaa/oppilasta sekä lähes 100 henkilökunnan jäsentä tuovat huomattavan määrän liikennettä Kirkonkylän ydinkeskustaan. Taajaman viihtyisyyden säilyttämiseksi ja kokonaisilmeen parantamiseksi esimerkiksi Pratikankujan sisäänkäyntiä tulisi harkita suljettavaksi, jotta kortteli saadaan rauhoitettua mopoliikenteen aiheuttamalta ympäriajolta.

 

Hankkeeseen liittyvä mahdollinen maanhankinta:
Tulee selvittää, onko lisämaata saatavilla, ja mikä on maanhankinnan vaikutus hankkeen lopulliseen kustannusarvioon. 

 

Sivistyslautakunta katsoo, että nämä hankkeeseen liittyvät epävarmuudet sekä väistötila- ja investointikustannusten nousu luovat tarpeen tarkastella, onko Nurmijärven lukion sijoittaminen Nurmijärven yhteiskoulun yhteyteen kokonaisuutena tarkastellen järkevin ratkaisu. Sivistyslautakunta näkee, että lukion rakentaminen erillisenä esimerkiksi Krannilaan olisi toiminnallisesta ja käyttäjän näkökulmasta huomattavasti parempi ratkaisu seuraavista syistä:

 

 • Erillinen lukio varmistaa lukio-opiskelijoille tarpeeksi rauhalliset opiskelutilat, itsenäisen opiskelun tilat sekä ylioppilaskirjoitustilat.  
 • Krannilan tontilla on riittävästi tilaa pysäköinnille. Lukion ja urheilupuiston tarpeisiin voidaan hyödyntää samoja pysäköintialueita tehokkaasti.
 • Lukio ja peruskoulu pystyisivät suunnittelemaan oppituntien pituuden ja jaksotuksen sekä ruokailujen aikataulut omille tarpeilleen sopiviksi ilman rajoitteita.
 • Lukion käyttäjät kannattavat erillisen rakennuksen toteuttamista. Huhtikuussa 2021 toteutetussa kyselyssä 77 % opiskelijoista kannatti lukion sijoittamista erilliseen rakennukseen, kun taas lukion rakentamista NYK:in yhteyteen kannatti vain 1,5 % vastaajista. Lukion henkilökunta oli erillisen rakennuksen kannalla. Nuorisovaltuusto kannatti erillisen lukiorakennuksen toteuttamista lausunnossaan.
 • Erillisellä lukiolla on paremmat edellytykset pitkän aikavälin elinvoimaisuuteen. Lukiorakennuksen erillisyys kasvattaisi huomattavasti lukion vetovoimaa ja varmistaisi sen elinvoimaisuuden pitkälle tulevaisuuteen. Tämä olisi erityisen tärkeää, sillä alueen lukio-opiskelijoista kilpailevat myös Arkadian yhteislyseo, Hyvinkään lukio ja pääkaupunkiseudun lukiot. Kunnan valtiolta saama rahoitus lukiokoulutuksen järjestämiseen on riippuvainen lukion opiskelijoiden määrästä, joten on pitkän aikavälin kestävyyden kannalta tärkeää varmistaa opiskelijoiden riittävyys myös tulevaisuudessa ikäluokkien pienentyessä.
 • Krannilaan sijoittuvalla lukiorakennuksella olisi synergiaetuja liikuntapuiston kanssa. Lukio voisi toimia tapahtumakeskuksena puistossa järjestettäville tapahtumille. Rakennuksen lämmityksessä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää talvikaudella tekojääradan tuottamaa hukkalämpöä. 
 • NYK:in tontille jäisi paremmin tilaa mm. ulkoilualueelle. Tämä on erityisen tärkeää, jos kuudennet luokat siirtyvät tulevaisuudessa koulun tiloihin.
 • Erillisen lukion rakentaminen voisi mahdollista hankkeen toteuttamisen porrastetusti, jolloin sekä lukiota että yläkoulua ei tarvitsisi siirtää väistötiloihin. Erillinen lukiorakennus voitaisiin rakentaa ensin, ja tämän jälkeen aloittaa NYK:in osien purku ja uudisrakentaminen. Pienemmän laajennuksen toteuttaminen saattaa mahdollistaa osan NYK:in tiloista käytön myös jälkimmäisessä vaiheessa. Tämä ratkaisu voisi laskea hankkeen väistötilakustannuksia merkittävästi.

 

Sivistyslautakunta katsoo, että hankkeen kustannusarvioiden päivityksen yhteydessä tulee tuottaa vertailukelpoinen kustannusarvio myös erillisen lukion toteuttamisen osalta. Mikäli edellä mainittujen seikkojen ja selvitysten tulosten perusteella päätöstä lukion sijoituspaikasta muutetaan, Nurmijärven yhteiskoulun peruskorjaus tulee toteuttaa toukokuussa 2021 valmistuneen "NYK - yläkoulun hankesuunnitelma" pohjalta.

 

Rajamäen kampus

Investointiohjelmaan tulee kirjata näkyville, milloin toteutetaan kampuksen kakkosvaihe, johon tulee tilat kirjastolle sekä nuorisotilat. Kakkosvaihe tulee toteuttaa vuosina 2026-2027.

 

Urheilupuiston koulu

Urheilupuiston koulun uudisrakennus tulee toteuttaa alkuperäisen aikataulun mukaisesti niin, että uudisrakennus on valmis vuonna 2026.

 

Syrjälän koulu

Koulun peruskorjauksen suunnittelun aloittaminen on siirtynyt vuodella eteenpäin. Suunnittelun aloittamista alkuperäisen aikataulun mukaan vuonna 2023 tulee arvioida uudelleen. Koulun huonoksi koettua sisäilman laatua kohennettiin tiivistyksillä neljä vuotta sitten, mutta osa henkilökunnasta oireilee edelleen. Tämän vuoksi koululla on käytössään väistötiloja.

 

Koulun alapohjan ja ulkoalueiden ongelmat ovat edelleen akuutteja. Hallintosiiven betonilaatan alla oleva maa-aines on tutkitusti märkä. Ulkoseinien tiiliverhouksen alla olevista eristeistä on useista kohdista todettu tutkimuksissa mikrobivaurioita. Väärin toteutetut hulevesien kaadot ja salaojien toimimattomuus pitävät sokkelia paikoitellen jatkuvasti märkänä. Peruskorjauksen siirtyminen pahentaa näitä ongelmia ja lisää kustannuksia.

 

Muita huomioita tilojen suunnitteluun

Toteutettaessa Rajamäen kampusta, NYK:n uudistiloja sekä Urheilupuiston koulun tiloja tulee huomioida se, että tilat ovat muuntojoustavat ja soveltuvat monipuoliseen käyttöön. Suunnittelussa tulee huomioida taiteen perusopetuksen, kansalaisopistotoiminnan sekä liikunta- ja muiden järjestöjen sekä yhdistysten mahdollisuudet käyttää tiloja. Tilasuunnittelussa tulee huomioida myös tilojen käyttömahdollisuudet erilaisten tapahtumien järjestämiseen iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Koulujen ja päiväkotien pihat

Koulujen ja päiväkotien pihojen korjausten osalta tulee edetä suunnitelmallisesti. Pihat ovat tärkeitä oppimisympäristöjä kouluissa ja päiväkodeissa.