Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 46


 

 

Matkaviestintukiaseman sijoittamista koskeva poikkeamispäätös Lepsämän taajamassa, Lintumetsän alueella, kiinteistöllä 543-403-2-853

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 30.08.2022 § 46     

815/10.03.00.02/2022  

 

 

Rakennuspaikka ja sijainti

Pinta-alaltaan n. 8 ha suuruinen kiinteistö 543-403-2-853 sijaitsee Nurmijärven Lepsämän taajamassa, Lintumetsän alueelle sijoittuvassa puistossa, joka rajautuu asuinkortteleihin 6168, 6171, 6251, 6252 ja 6254 sekä osin katuihin Lintuparventie, Myrskylinnuntie, Kaskitie, Mäntytie ja Polvikallio. Kiinteistö on Nurmijärven kunnan omistuksessa. Hakija on saanut kunnalta valtakirjan poikkeamis- ja toimenpideluvan hakemiseksi.

 

Rakennuspaikka sijoittuu asemakaavan mukaiselle puistoalueelle (VP), jolle on osoitettu ohjeelliset varaukset puistopolulle sekä leikki- ja oleskelualueille. Koko puistoalueen pinta-ala on n. 14 300 m2. Puistoalue kuuluu kaavan 6-021 alueeseen, joka on hyväksytty kv 26.9.2012 ja tullut voimaan 12.11.2012.

 

Rakennustoimenpide

Matkaviestintukiaseman rakentaminen asemakaavan mukaiselle puistoalueelle (VP). Tukiasema käsittää 36 metriä korkean putkiristikkomaston ja sen viereen tulevan n. 9m2 suuruisen laitesuojan, jotka vaativat yhteensä n. 40-60 m2 suuruisen alueen.

 

Rakentamisrajoitus

Hanke edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamista asemakaavasta (MRL 58 §). Alueen asemakaavassa puistoalueelle (VP) ei ole osoitettu tukiaseman sijoittamisen mahdollistavaa merkintää eikä sille varattua rakennusoikeutta.

 

Hakijan perustelut

Lähialueiden asemakaavoihin ei ole varattu yhdyskuntateknisten rakennusten tai rakennelmien aluetta, jolle tukiasema voitaisiin sijoittaa. Alueelle kuitenkin tarvitaan tukiasema matkaviestinpalveluiden tuottamiseksi. Tukiaseman tilatarve on vaatimaton, eikä tukiasema rajoita ympäröivän alueen käyttöä.

 

Hankkeella pyritään parantamaan matkaviestinverkon (4G ja 5G) kapasiteettia ja samalla kuuluvuutta ko. alueella. Tukiasemaverkon tihentäminen on tarpeen verkkoihin kohdistuvien laatu- ja kapasiteettivaatimuksien takia, jotka edellyttävät aiempaa suurempaa tukiasematiheyttä. Masto voi palvella useampia operaattoreita.

 

Hakija pyytää huomioimaan asian valmistelussa lain sähköisen viestinnän palveluista, jonka tavoitteena on mm. turvata radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä edistää kilpailua ja varmistaa, että viestintäverkot ja -palvelut ovat teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, toimintavarmoja ja turvallisia sekä hinnaltaan edullisia.

 

Naapureiden kuuleminen

Kunta on kuullut naapurit kirjeitse. Poikkeamislupahakemuksesta on lisäksi julkaistu kuulutus 18.5.2022 Nurmijärven Uutisissa, kunnan internetsivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla, koska haetulla poikkeamisella on vaikutuksia laajemmalle alueelle.

 

Hakemuksesta saatiin 29 huomautusta, joista yhdessä on 46 allekirjoitusta. Saaduissa huomautuksissa vastustetaan tukiaseman sijoittamista suunniteltuun sijaintiin.

 

Tiivistelmä esitetystä palautteesta:

 

Huomautusten mukaan suunniteltu masto:

 • sijaitsee keskellä asuinaluetta ja liian lähellä asuinrakennuksia,
 • on liian suuri ja aiheuttaa merkittävän maisemahaitan,
 • heikentää alueen asumisviihtyvyyttä, luonnonmukaisuutta, imagoa sekä vetovoimaisuutta asuinpaikkana,
 • on turvallisuusriski sekä
 • laskee alueella sijaitsevien asuntojen arvoa.

 

Lisäksi muistutusten mukaan:

 • Alueella on havaittu lepakoita (ks. Klaukkalan OYK lepakkoselvitys) ja muita eläimiä ja lintuja.
 • Alueella on valokuituyhteydet, eikä siellä ole havaittu yhteysongelmia, joita pitäisi uudella mastolla parantaa. Lisäksi Lintumetsän lähettyvillä on jo kolme mastoa, jonka vuoksi uuden maston tarve kyseenalaistetaan.
 • Alueella on kaikkiaan vähän puustoa ja virkistysalueita, joita masto, laitesuoja ja huoltotie vähentäisivät entisestään.
 • Lapset leikkivät ko. puiston metsässä, ja sitä käytetään muutoinkin alueen asukkaiden virkistäytymiseen sekä koululaisten kulkureittinä.
 • Alueelta tontin ostaneille on kerrottu, että alue on virkistysaluetta, mikä on vaikuttanut monien ostopäätökseen.
 • Puistoon tulisi toteuttaa sinne suunnitellut puistoreitti ja leikkipaikka. Masto sijoittuisi kiinni suunniteltuun leikkipaikkaan.
 • Mastosta voi tippua jäätä puistossa leikkivien lasten ja muiden siellä oleskelevien päälle. Lisäksi jäätä voi lentää myös rakennusten päälle.
 • Maston aiheuttamasta säteilystä seuraa terveyshaittoja. 5G -verkon aiheuttamista haitoista ei ole olemassa olevaa tietoa. On epäselvää, vaikuttaako masto sydämentahdistimien toimintaan.
 • Asemakaavaa ei ole laadittu siten, että siinä olisi annettu rakennuksille lisääntyvän säteilyn kannalta tarpeelliset kaavamääräykset.
 • Hanke muuttaa puiston teknisille rakenteille varatuksi tontiksi.
 • Hakemukseen liitetyt havainnekuvat eivät anna todellista kuvaa siitä, miltä masto näyttäisi.
 • Tukiasema tulisi toteuttaa vasta, kun asuinalue on täysin toteutunut.

 

Sijainnista esitetään:

 • Tukiasema tulisi sijoittaa kauemmas (vähintään 200 m) asutuksesta siten, ettei se aiheuta haittaa ympäristölleen eikä asutukselle. Ehdotettuja sijaintipaikkoja:
  • Kalkeriin,
  • Kuonomäentien varrelle,
  • Lintumetsän koulun viereiseen metsään,
  • Kaikurinteen viereiseen metsään,
  • Kalliolle Kaikurinteen taakse tai
  • maanläjitysalueelle.
 • Mikäli maston on tarkoitus palvella Kalkerin aluetta, tulisi se myös sijoittaa sinne.
 • Esitetty alue on liian pieni maston rakentamiseen ja asemakaavassa se on osoitettu virkistysalueeksi.
 • Masto sijoittuu todellisuudessa lähemmäs asuntoja kuin hakemuksessa on esitetty.
 • Sijaintipaikka on valittu hakijan kustannusten minimoimiseksi.

 

Lisäksi huomautetaan poikkeamislupahakemukseen liittyvän kuulemisen järjestämisestä. Asukkaita tulisi tiedottaa asiasta muutoinkin kuin kunnanviraston ilmoitustaululla ja kuulemisaineisto tulisi olla helpommin saatavilla. Huomautuksissa on myös mainittu, että alueen tonttien myynnin yhteydessä kunta on antanut ymmärtää, että ko. alue pysyy virkistyskäytössä ja sinne toteutetaan leikkipuisto. Huomautuksissa painotetaan, että asukkaiden mielipiteet tulee huomioida asian valmistelussa.

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalla on mahdollisuus tutustua saapuneisiin muistutuksiin ja niiden liitteisiin kokonaisuudessaan.

 

Lausunnot

Asemakaavoitus on pyytänyt hakemuksesta lausunnot tarvittavilta viranomaistahoilta. Rakennusvalvonnalla ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

 

Kunnallistekniikan suunnittelun antama lausunto:
Asemakaavan mukaiselle puistoalueelle (VP) ei ole tällä hetkellä suunnitteilla toimenpiteitä. Alueella on tehty viime talvena harvennushakkuuta. Puuston kaatoa tulee pyrkiä minimoimaan. Hakija vastaa huoltotien suunnittelemisesta, toteuttamisesta, rakentamisesta ja kunnossapidosta kustannuksellaan. Lähellä on koulu, päiväkoti ja urheilukenttä, joten alueella liikkuu paljon lapsia. Rakentamisen aikana tilapäisissä liikennejärjestelyissä erityistä huomiota tulee kiinnittää lasten turvallisuuteen työmaan kohdalla. Kaikkien liikkujien tulee voida ohittaa työmaa turvallisesti.

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalla on mahdollisuus tutustua saapuneisiin lausuntoihin kokonaisuudessaan.

 

Hakijan vastine esitettyyn palautteeseen

Tukiaseman sijainti
Suunniteltu matkaviestintukiasema poistaa matkapuhelinkuuluvuuden katveita ja lisää datakapasiteettia alueella. Tukiasema tulee palvelemaan mm. liikkuvan laajakaistan asiakkaitamme. Tukiaseman kapasiteetti on rajallinen, joten se voi palvella samanaikaisesti vain rajallisen määrän asiakkaita. Tämän vuoksi tukiasemia täytyy rakentaa suhteellisen taajaan. Suunnitelmia tehtäessä kartoitettiin mahdollisuutta saada alueelle laadullisesti ja kapasiteetiltaan riittävä palvelu jo olevia tukiasemapaikkoja hyödyntäen. Etäisyys lähimmistä olemassa olevasta tukiasemapaikasta halutun kuuluvuusalueen kannalta optimaaliseen uuteen tukiasemapaikkaan on kuitenkin niin suuri, että korvaavaa vaihtoehtoa ei ollut tarjolla. Alueella ei myöskään ole jo olemassa olevia soveltuvia rakenteita tukiasemalaitteiden asennusta varten.

 

Ympärillä olevat ja suunnitellut tukiasemat palvelevat ja tulevat palvelemaan omaa lähialuettaan. Tarve tukiasemaverkon tihentämiseen syntyy asiakkaiden lisääntyvistä laatuvaatimuksista. Sisätilapeitto ja lisääntyvät kapasiteettivaatimukset edellyttävät käytännössä suurempaa tukiasematiheyttä. Sen vuoksi tätä hanketta ja muita ympärillä olevia ja suunniteltuja masto/pylväs hankkeita ei voida yhdistää. Jokainen eri masto/pylväshanke on oma erillinen hankkeensa, jotka täydentävät toisiaan.

 

Tiedoksi: Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt 11.11.2015 antamallaan päätöksellä valituksen poikkeamispäätösasiassa (päätösnumero15/0469/2, diaarinumero 03153/14/4111), joka koski mm. matkaviestintukiaseman vaihtoehtoisten paikkojen selvittelyä. Kyseinen hallinto-oikeuden päätös tuli lainvoimaiseksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 4.5.2016 (taltionumero 1868, diaarinumero 4014/1/15).

 

Vaikutus maisemaan, ympäristöön ja kiinteistöjen arvoon

Masto rakennetaan aina siihen sijoitettavien antennien kiinnitysalustaksi eli sen korkeuden ja järeyden määräävät radio- ja teletekniset vaatimukset. Minimivaatimus antennikorkeuksille on niiden sijoittuminen puuston yläpuolelle ja maaseutukohteissa yleensä 60-90 m:n korkeudelle maanpinnasta. Näin ollen masto erottuu aina korkeutensa vuoksi ympäristöstään. Rakennetyypin oikealla valinnalla ja sen oikealla sijoittelulla voidaan ympäristövaikutuksia vähentää. Tässä tapauksessa antennien kiinnitysalustaksi on valittu varsinaisia perinteisiä mastoja huomattavasti matalampi, yksinkertaisempi ja ilman haruksia oleva ns. putkiristikkopylväs. Antennipylvään korkeus on 36 metriä.

 

Antennipylvään lähimmät naapureiden asuinrakennukset sijaitsevat lounaan suunnassa, johon tulee matkaa noin 44 metriä. Muissa ilmansuunnissa (mm. koillinen ja pohjoinen) asuinrakennuksiin tulee antennipylväästä etäisyyttä noin 60-65 metriä. Antennipylväästä ei ole haittaa ympärillä oleville asutuksille. Antennipylväs sijoittuu puistoalueelle, puuston keskelle. Antennipylväs/tukiasema ei häiritse alueen käyttöä.

 

Antennipylvään yläosa tulee näkymään kauemmaksi ympäristöön, mutta pylvään ristikkomainen yläosa soveltuu ympäristöön hyvin. Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom ei vaadi lentoestelausunnossaan antennipylvään yläosan ristikko-osalle lentoestemerkintöjä tai -valoja. Pimeänä aikana antennipylväs ei siis ole havaittavissa

 

Tukiasemat ovat välttämätön osa yhdyskunnan infrastruktuuria ja sen teknistä toimivuutta. Suunnitteilla oleva masto parantaisi alueen infrastruktuuria tarjoamalla parhaat mahdolliset yhteydet teleoperaattoreiden asiakkaille, jotka alueella asuvat, liikkuvat tai työskentelevät. Näin ollen paremmat tietoliikenneyhteydet palvelisivat yhteiskunnallista kehitystä ja toimivuutta tällä alueella. Matkaviestinpalvelujen luotettava kuuluvuus ja kapasiteetti ovat useille käyttäjille myös turvallisuuskysymys. Alueen tontit ja kiinteistöt hyötyvät positiivisesti siitä, että lähialueella matkaviestinverkon palvelut toimivat.

 

Tiedoksi: Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt 6.6.2017 antamallaan päätöksellä valituksen toimenpidelupa-asiassa (päätösnumero17/0332/5, diaarinumero 15328/16/4114), joka koski suunniteltua matkaviestintukiasemaa. Päätös tuli lainvoimaiseksi (KHO:n kirjaamo 10.7.2017). Toimenpidelupapäätös sisälsi vähäisen poikkeaman. Kyseessä oli matkaviestintukiasema, jonka antennipylvään korkeus oli 30 metriä ja laitesuojan koko n. 2 m2. Antennipylväs sijoittui puistoon puistokäytävän viereen ja sorastetun urheilukentän reunaan. Antennipylväästä lähin asuinrakennus sijaitsi noin 33 metrin päässä ja leikkikentän reunaan tuli matkaa noin 30 metriä.

 

Säteilyvaikutus
Operaattorit noudattavat tukiasemarakentamisessaan lakeja ja muita määräyksiä, jotka koskevat tätä toimintaa. Niihin kuuluu myös tukiasemien sähkömagneettista säteilyä säätelevät määräykset ja lait. Niiden valvontaa hoitaa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluva asiantuntijaviranomainen Säteilyturvakeskus, STUK. Operaattoreiden verkkosuunnittelijat ovat saaneet selkeän ohjeistuksen antennien asennusta, tukiasemapaikan valintaa, käytettyjä tehoja, antennivahvistuksia ja muita tähän vaikuttavia tekijöitä koskien. Operaattoreiden asennushenkilöstö on koulutettu tekemään asennukset niin, että tukiasemien antenneja ei asenneta tavalla, joka voisi aiheuttaa vaaratekijän työntekijöille itselleen tai tukiaseman lähistöllä asuville ihmisille. Käytettävistä tehoista johtuen alue, jolla säädösten mukaiset raja-arvot ylittyvät ovat antennin välittömässä läheisyydessä. Ylhäälle mastoon asennuksesta johtuen jokapäiväisessä elämässä ei ole mahdollista, että lähistön asukkaat joutuisivat tälle varoalueelle. Huomiona, että suunniteltu tukiasema ei missään suhteessa olennaisesti poikkea muista käyttämistämme tukiasemista. Yhteenvetona voidaan todeta, että matkaviestitukiasemat anteineen eivät ole määräysten mukaisesti toteutettuina vaaraksi ihmisille.


Tiedoksi: Turun hallinto-oikeus on hylännyt 18.9.2013 antamallaan päätöksellä valituksen poikkeamispäätösasiassa (päätösnumero 13/0245/1, diaarinumero 02042/12/4111), joka koski mm. matkaviestintukiaseman sijoittamisesta aiheutuvaa säteilyä. Kyseinen hallinto-oikeuden päätös tuli lainvoimaiseksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 9.10.2014 (taltionumero 3031, diaarinumero 3184/1/13).

 

Mastosta irtoava lumi/jää sekä meluhaitat
Antennipylväät suunnitellaan Eurokoodi-normiston mukaan. Normisto huomioi pylvään lujuustekniset näkökohdat sekä mahdollisen jäävaaran. Pylvään tai maston jäävaara-alue määritetään standardien ISO 12494 ja SFS-EN 1993-3-1 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti. Tarkasteltavana oleva pylväs kuuluu jäävaaraluokkiin R0 - R3, jolloin pylvään sijoittelu jäävaaran puolesta on vapaa. Huomion arvoista on myös, että masto rakenteena kerää vähemmän jäätä ja lunta kuin puusto. Oikein asennettuna mastosta ei aiheudu meluhaittaa.

 

Vaikutus alueella havaittuihin lepakoihin
Hakija on liittänyt hakemukselle erääseen toiseen vastaavaan kohteeseen saadun lausunnon maston vaikutuksesta lepakoihin. Lausunnossa todetaan, ettei ole tiedossa, että radiomastoista olisi haittaa lepakoille. Yhteentörmäyksen vaaraa ei ole, sillä lepakot havaitsevat rakenteet helposti kaikuluotaamalla.

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalla on mahdollisuus tutustua hakijan vastineeseen kokonaisuudessaan.

 

Valmistelijan vastine saatuun palautteeseen

Poikkeamislupahakemukseen liittyvä kuuleminen on hoidettu Nurmijärven kunnan kuulemiskäytäntöjen mukaisesti kirjeitse ja kuuluttamalla. Lähetettyjen kirjeiden liitteenä on ollut hakemuksen aineisto. Aineisto on toimitettu sähköisesti tai kirjeitse myös muille sitä pyytäneille.

 

On luonnollista ja ymmärrettävää, että muutokset omassa asuinympäristössä aiheuttavat huolta alueen asukkaissa. Hakijan esittämien perusteiden pohjalta hankkeesta ei kuitenkaan ole merkittävää haittaa alueen asukkaille ja sen parantaa alueen tietoliikenneyhteyksiä.

 

Aiemmin laadituissa asemakaavoissa ei ole voitu huomioida sitä, että verkostojen kehittyminen tulee nykytilanteessa vaatimaan aiempaa tiheämpään sijoitettavia mastoja, minkä vuoksi useille asemakaavoitetuille alueille ei ole myöskään varattu näille riittävästi sijoittamispaikkoja. Kunnan tulee kuitenkin lain edellyttämällä tavalla edistää sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä varmistaa, että viestintäverkkoja ja viestintäpalveluja on jokaisen saatavilla. Lain mukaan tulee myös varmistaa, että nämä ovat teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, toimintavarmoja ja turvallisia. (Laki sähköisen viestinnän palveluista 7.11.2014/917)

 

Hakija on poikkeamishakemuksen yhteydessä esittänyt maankäyttö- ja rakennusasetuksen 64 §:ssä määritellyt maston rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen liitettävät selvitykset.

 

Ratkaisun perustelut

Haetun poikkeamisluvan mukaisen matkaviestintukiaseman rakentaminen parantaa alueen matkapuhelinverkon palvelukykyä. Nykyiset vaatimukset edellyttävät aiempaa suurempaa tukiasematiheyttä. Laki sähköisen viestinnän palveluista huomioiden kunnan on edistettävä sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä varmistaa, että viestintäverkkoja ja viestintäpalveluja on jokaisen saatavilla. Lain mukaan tulee myös varmistaa, että nämä ovat teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, toimintavarmoja ja turvallisia (Laki sähköisen viestinnän palveluista 7.11.2014/917). Näin ollen poikkeamisluvan myöntämiselle voidaan katsoa olevan MRL 171 § mukaisia erityisiä syitä.

 

Kun huomioidaan hakemuksen kohteena olevan puistoalueen pinta-ala suhteessa tukiaseman vaatimaan vähäiseen tilatarpeeseen ja siihen, että aluetta voidaan edelleen käyttää sen voimassa olevan asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen, hankkeen ei voida nähdä aiheuttavan haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Koska tukiasemista ei ole todettu olevan haittaa lepakoille eikä sen lähialueella sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Koska tukiasema toteutetaan niiden rakentamista koskevien lakien ja määräysten mukaisesti eikä ne siten toteutettuina ole vaaraksi ihmisille eikä myöskään sen vaikutusta maisemaan voida nähdä merkittäväksi, ei poikkeaminen myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Edellä mainitut perustelut huomioiden poikkeamislupahakemuksen mukainen rakentaminen täyttää MRL 171 § mukaiset edellytykset poikkeamisen myöntämiselle.

 

Hankkeeseen suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen toteutumista lupakäsittelyssä.

 

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 58.1 § ja 171 §, Maankäyttö- ja rakennusasetus 64 §, Laki sähköisen viestinnän palveluista sekä Nurmijärven kunnan hallintosääntö 30 § asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan ratkaisuvalta kohta 8.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta toteaa, että hanke edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamista asemakaavasta.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta katsoo, että hakemuksen tueksi on erityinen syy ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n sille asettamat edellytykset. Kun huomioidaan hakemuksen kohteena olevan puistoalueen pinta-ala suhteessa tukiaseman vaatimaan vähäiseen tilatarpeeseen ja siihen, että aluetta voidaan edelleen käyttää sen voimassa olevan asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen, hankkeen ei voida nähdä aiheuttavan haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Koska tukiasemista ei ole todettu olevan haittaa lepakoille eikä sen lähialueella sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Koska tukiasema toteutetaan niiden rakentamista koskevien lakien ja määräysten mukaisesti eikä ne siten toteutettuina ole vaaraksi ihmisille eikä myöskään sen vaikutusta maisemaan voida nähdä merkittäväksi, ei poikkeaminen ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää myöntää poikkeamisen asemakaavasta matka-viestintukiaseman rakentamiseksi hakemuksen mukaisesti kiinteistölle 543-403-2-853, joka sijaitsee Nurmijärven Klaukkalan taajamassa, Lintumetsän alueelle sijoittuvassa puistossa.

Poikkeaminen myönnetään seuraavin ehdoin:
1) Masto ja laitesuoja tulee aidata. Aidan tulee soveltua ympäristöönsä materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan.
2) Puuston kaatoa tulee pyrkiä minimoimaan.
3) Hakija vastaa huoltotien suunnittelemisesta, toteuttamisesta, rakentamisesta ja kunnossapidosta kustannuksellaan.
4) Rakentamisen aikana tilapäisissä liikennejärjestelyissä erityistä huomiota tulee kiinnittää lasten turvallisuuteen työmaan kohdalla. Kaikkien liikkujien tulee voida ohittaa työmaa turvallisesti.
5) Jos jalankulku- ja pyöräteitä käytetään rakentamiseen ja huoltotöiden vaatimiin liikennöintiin, tulee alueet ennallistaa niiltä osin kuin ne rikotaan.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta toimenpidelupa.

Päätöksen julkipanopäivä on 8.9.2022.  Päätöksen antopäivä on 9.9.2022. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antamispäivästä lukien kaksi vuotta, jona aikana poikkeamispäätöstä vastaavaa toimenpidelupaa on haettava, muutoin poikkeamispäätös raukeaa.

 

Valmistelija

asemakaavasuunnittelija Tarja Johansson, tarja.johansson@nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Keskustelun aikana Lompolo esitti Tarikan ja Virtasen kannattaman asian jättämistä pöydälle. Koska oli tehty kannatettu esitys asian jättämisestä pöydälle, puheenjohtaja määräsi seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

 

jaa = asian käsittelyn jatkaminen

ei = asian jättäminen pöydälle

 

Äänestyksen tulos:

jaa 4 ääntä: Heino, Laitinen, Penttilä, Virkunen

ei 6 ääntä: Lehto, Lompolo, Mantila, Tarikka, Virtanen, Malkamäki

poissa: Salo

 

Asemakaava- ja rakennuslautakanta oli äänin 4-6, poissa 1 päättänyt jättää asian pöydälle.

 

Päätös 

Asemakaava- ja rakennuslautakanta päätti äänin 4-6 (poissa 1) jättää asian pöydälle.