Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 159


 

 

Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Rajamäen Uimahalli Oy:lle

 

Kunnanhallitus 15.08.2022 § 159     

1153/02.05.06/2022  

 

 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

 

Rajamäen Uimahalli Oy on Nurmijärven kunnan tytäryhtiö. Kunta omistaa yhtiön osakkeista 100,00 %. Rajamäen Uimahalli Oy:n hallitus on 7.6.2022 pidetyssä kokouksessaan päättänyt hakea kunnalta omavelkaista takausta Kuntarahoitukselta hankittavalle 50 000 euron suuruiselle leasingrahoitukselle, jolla on tarkoitus rahoittaa uimahalliyhtiön väyläohjattujen pukukaappien lukkojen uusiminen. Uimahalliyhtiö on vaihtamassa asiakkuudenhallintajärjestelmää, joka edellyttää lukkojen uusintaa.

 

Kuntalain 129 § mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.

 

EU-komissio on antanut tiedonannon EY:n perussopimuksen 87 ja 88 artiklan (sittemmin SEUT 107 ja 108 artiklan) soveltamisesta valtiontukiin takauksina (2008/C 155/02). Komissio katsoo tiedonannossa, että kaikkien seuraavien edellytysten täyttyminen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus (kunnan takaus) ole valtiontukea:

 

  1. Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa
  2. Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa, että takaus liittyy tiettyyn rahoitustoimeen, sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä ja sen voimassaoloaika on rajoitettu
  3. Takaus ei missään vaiheessa kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä
  4. Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta

 

EU-tiedonannossa on myös todettu, että jos jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita sitä, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi. Kuntien on riittävän oikeusvarmuuden saavuttamiseksi perusteltavaa pyrkiä lähtökohtaisesti noudattamaan tiedoksiannossa määriteltyjä vaatimuksia. Mikäli kunta poikkeaa tiedonannossa määritellyistä vaatimuksista, niin kunnalla on näyttötaakka siitä, että takaukseen ei sisälly kiellettyä valtiontukea.

 

Kunnan arvion perusteella myönnettävällä takauksella ei ole vaikutusta markkinoilla tapahtuvaan toimintaan ja se palvelee ensi sijassa paikallisia asukkaita. EU-komission valtiontuen käsitettä koskevan tiedonannon mukaan julkinen tuki yrityksille on perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaista valtiontukea ainoastaan, jos tuki "vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa", ja ainoastaan "siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan". Tiedoksiannon luvun 6 kohdassa 197 todetaan, että ei ole mahdollista määrittää yleisiä ryhmiä, joihin luvussa mainitut edellytykset täyttävät toimenpiteet kuuluisivat, mutta siitä huolimatta komission aikaisemmissa päätöksissä on esimerkkejä tilanteista, joissa on katsottu erityisolosuhteiden vuoksi, että julkinen tuki ei ollut omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Esimerkkinä tällaisista tapauksista ovat urheilu- ja vapaa-ajan tilat, jotka palvelevat ensi sijassa paikallisia asukkaita eivätkä todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista jäsenvaltioista. Kunnan tapauskohtaisen arvion perusteella todetaan, että näin ollen edellä mainitut valtiontukisäännökset eivät tule sovellettavaksi takauksen myöntämisen yhteydessä.

 

Rajamäen Uimahalli Oy kuuluu kuntakonserniin, joten sille voidaan myöntää takaus. Takaukseen ei liity merkittävää taloudellista riskiä, eikä takaus mittakaavansa osalta myöskään vaaranna kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Edellä mainituista tekijöistä johtuen kunnan etujen turvaaminen ei edellytä, että takaukselle vaadittaisiin erillisiä vastavakuuksia. Kuntarahoitus edellyttää kunnalta täysimääräistä (100 %) omavelkaista takausta koko limiitille. Rajamäen Uimahalli Oy solmii rahoitusleasingistä oman sopimuksen Kuntarahoituksen kanssa.

 

Mikäli leasingrahoitussopimus uudistetaan tai ehtoja olennaisesti muutetaan, on tähän saatava takaajan suostumus.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1. päättää myöntää Rajamäen Uimahalli Oy:lle täysimääräisen (100 %) omavelkaisen takauksen Kuntarahoitukselta hankittavalle enintään 50 000 euron leasingrahoitukselle seuraavin ehdoin:

Limiitti: 50 000 euroa
Korko: kuuden kk:n euribor
Sopimusaika: enintään 84 kk

2. toteaa, että takauksesta peritään vuosittain taattavaan limiittiin sidottu 0,3 prosentin takausprovisio, ja että takaus on voimassa koko sopimuskauden.

 

Valmistelija

Hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

va. talousjohtaja Erno Kontio, puh. 040 317 2071

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.