Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 87


 

 

Tilikauden 2021 talousarviopoikkeamien vahvistaminen

 

Kunnanhallitus 28.03.2022 § 87     

428/02.02.00/2022  

 

 

Kunnanvaltuusto on vahvistanut kokouksessaan 11.11.2020 § 77 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2021-2023.

 

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota.

 

Kunnan hallintosäännön 67 §:n mukaan mahdolliset talousarviomuutokset tulee, sitovuustasopäätösten niin edellyttäessä, tuoda valtuustolle hyväksyttäväksi talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

 

Valtuusto on osana talousarvion Yleisperusteluita vahvistanut sitovuustasot käyttö- ja investointitaloudelle, strategian vuositavoitteille sekä rahoituserille.

 

Käyttötaloudessa talousarvio on pääsääntöisesti sitova valtuustoon nähden toimialoittain toimintakate-tasolla. Tästä poikkeuksena ovat omaisuuden tuotot- ja hallinta-, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos- ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalueiden määrärahat, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia toimintakate-tasolla. Investointiosassa sitovuustaso on määritelty hankekohtaisesti investointimäärärahojen ja rahoitusosuuksien erotuksena, kuitenkin niin, että talonrakennushankkeiden kesken voidaan lautakuntatasolla tehdä vähäisiä määrärahasiirtoja, sillä edellytyksellä, että päätetyt hankkeet toteutetaan talousarvion mukaisessa laajuudessa. Rahoituserinä sitovia valtuuston nähden ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuottojen ja -kulujen netto sekä antolainauksen ja lainakannan muutos.

 

äsääntöisesti talousarviomuutokset tuodaan valtuustolle hyväksyttäväksi viimeistään syyskuun osavuosikatsauksessa tai sitä myöhemmin loppuvuoden aikana. Joissakin tapauksissa kunnan toiminnoissa tieto lopullisesta tilinpäätöstoteumasta saadaan vasta tilikauden päättymisen jälkeen, tai niin myöhään talousarviovuoden lopulla, ettei talousarviomuutosta keritä hyväksyttämään valtuustossa. Tällöin oleelliset talousarviopoikkeamat (noin +1,0 milj. euroa = noin 0,5% kunnan koko toimintakatteeseen suhteutettuna), erityisesti määrärahaylitykset, tulee saattaa valtuustolle vahvistettavaksi ennen tilinpäätöksen käsittelyä.

 

Samassa yhteydessä mahdolliset merkittävät määräraha-alitukset sekä ennakoitua parempi toteuma rahoituserissä tuodaan valtuustolle tiedoksi, mikäli toiminta sinänsä on olennaisilta osin järjestetty talousarviossa ja strategian vuositavoitteissa määritellyllä tavalla. Mikäli määrärahan käyttämättä jättäminen johtaisi toiminnassa merkittäviin muutoksiin, tulisi myös määräraha-alitukset esittää valtuustolle vahvistettavaksi.

 

Muutosherkkiä ja vaikeasti ennakoitavia toimintoja kunnassa ovat erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntalaskutus, jossa päättyneen tilikauden tasauslaskutus toteutetaan vasta tilikautta seuraavan vuoden tammi-helmikuussa. Myös esimerkiksi lopullisessa verotulokertymässä voi olla merkittävää vaihtelua tilinpäätösennusteeseen nähden. Näiden lisäksi korona-pandemia on synnyttänyt merkittäviä lisähaasteita tuotto-, kulu- ja rahoituserien ennustamiseen vuonna 2021.

 

Oleelliset talousarviopoikkeamat tilikaudella 2021

 

Kunnan oman toiminnan osalta toimintakate toteutui 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana.

 

Merkittävimmät poikkeamat olivat sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla, jossa toimintakate alittui 11,5 milj. euroa. Alitus selittyy pääosin sosiaali- ja terveyspalvelujen koronakustannuksiin saaduilla valtionavustuksilla, jotka pienensivät Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntalaskutusta. Vuoden 2021 kolmannessa osavuosikatsauksessa oli varauduttu huomattavaan kustannusten kasvuun ja lopullinen varmuus valtionavustusten maksuaikataulusta ja suuruudesta saatiin vasta vuodenvaihteessa. Nurmijärven osalta välittömiin koronakustannuksiin saatiin 13,2 milj. euroa ja asukasperusteista yleiskatteista avustusta 0,7 milj. euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon nettomenot alittuivat muutetusta talousarviosta 1,2 milj. euroa. HUS:n tilikauden tulos ylitti asetetun tulostavoitteen, jonka seurauksena jäsenkunnille tehtiin 57,4 milj. euron palautus. Nurmijärven osuus palautuksesta oli 1,5 milj. euroa.

 

Ympäristötoimiala jäi muutetun talousarvion mukaisesta positiivisesta toimintakatteesta 1,6 milj. euroa. Poikkeamaa selittää varsinkin omaisuuden tuottokertymän alittuminen 1,7 milj. eurolla, koska osa omakoti- ja kerrostalotonttikaupoista siirtyi vuodelle 2022. Toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Valtuustoon nähden sitovista tulosalueista omaisuuden tuotot ja hallinta -tulosalueen toimintakate toteutui 1,9 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä, joka selittyy edellä mainitulla tuottokertymän alittumisella.

 

Investoinnit alittuivat muutetusta talousarviosta noin 10,3 milj. euroa, joista merkittävimpinä olivat maanmyyntituottojen toteutuminen 1,7 milj. euroa talousarviota suurempina ja terveyskeskuksen C osan peruskorjauksen määrärahojen alittuminen 2,1 milj. eurolla. Terveyskeskuksen peruskorjauksen kustannuksia kohdistuu huomattavasti myös vuodelle 2022. Kunnallistekniikan rakentamisen investoinnit alittuivat talousarviosta noin 2,4 milj. eurolla useammasta seuraavalle vuodelle siirtyneistä hankkeista johtuen. Nurmijärven Veden nettoinvestoinnit toteutuivat 1,0 milj. euroa talousarviota pienempinä.

 

Rahoituserien osalta kunnan verotulot toteutuivat noin 2,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana. Verotulojen nousu selittyy suotuisasti kehittyneellä yleisellä taloustilanteella ja sen vaikutuksella verotettavaan palkkasummaan ja valtion koronatukitoimilla.

 

Poikkeamat käyttötaloudesta

 

Alkuperäinen talousarvio 2021

Muutettu talousarvio 2021

Tilinpäätös

2021

Poikkeama muutettu talousarvio / tilinpäätös

Sosiaali- ja terveyspalvelut

- 128 051 675

- 136 193 453

- 124 745 314

- 11 448 139

Ympäristötoimiala

1 478 024

8 729 389

7 154 846

- 1 574 543

 

Poikkeamat rahoituserissä

 

Alkuperäinen talousarvio 2021

Muutettu talousarvio 2021

Tilinpäätös

2021

Poikkeama muutettu talousarvio / tilinpäätös

Verotulot

201 495 000

207 985 637

210 365 829

+ 2 380 192

 

 

 

 

 

 

Poikkeamat lainakannan muutoksessa

 

 

Alkuperäinen talousarvio 2021

Muutettu talousarvio 2021

Tilinpäätös

2021

Poikkeama muutettu talousarvio / tilinpäätös

Lainakannan muutos

25 500 000

13 000 000

10 543 896

- 2 456 103

 

Poikkeamat investoinneissa

 

 

Alkuperäinen talousarvio 2021

Muutettu talousarvio 2021

Tilinpäätös

2021

Poikkeama muutettu talousarvio / tilinpäätös

Kiinteä omaisuus (netto)

- 1 000 000

-1 000 000

2 329 452

- 3 329 452

Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C

- 5 500 000

- 5 500 000

- 3 368 078

- 2 131 922

Kunnallistekniikan rakentaminen

- 18 289 000

- 11 829 000

- 9 414 868

- 2 414 132

Nurmijärven Vesi (netto)

- 9 130 000

- 6 253 000

- 5 247 733

- 1 005 267

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus vahvistaa edellä selostusosan taulukoissa kuvatut tilikauden 2021 talousarviopoikkeamat ja esittää ne edelleen valtuustolle vahvistettavaksi.

 

Valmistelija

va. talousjohtaja Erno Kontio, puh. 040 317 2071

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.