Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.02.2022/Pykälä 31


Liite3 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2022

 

 

Kunnallistekniikan rakentamisohjelmien hyväksyminen vuodelle 2022

 

Tekninen lautakunta 20.01.2022 § 3   

 

 

 

Valtuusto on hyväksynyt 11.11.2021 vuosien 2022-2024 talousarvion ja taloussuunnitelman.

 

Vuoden 2022 talousarvion investointiosassa määrärahojen ja rahoitustulojen erotus (nettomäärärahat) on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasoisesti (hanköpekohtaisesti).

 

Teknisen lautakunnan 1.7.2021 rakentamisohjelmaesitykseen on lisätty valtuustokäsittelyn yhteydessä 100 000 euroa vuodelle 2022 Klaukkalantien kohennukseen.

 

Valtuusto on hyväksynyt teknisen lautakunnan kunnallistekniikan investointeihin seuraavat kolme määrärahaa vuodelle 2022:

 

Kunnallistekniikan rakentaminen   18,300 Me

     - avustukset ja rahoitusosuudet   -1,844 Me

Klaukkalan tieverkko      4,250 Me

Kunnan ja valtion yhteishankkeet     3,005 Me

Yhteensä netto     23,711 Me

 

Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan tekninen lautakunta päättää kunnallistekniikan sekä liikunta- ja virkistyskohteiden rakentamisohjelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää määrärahatasoa ja talousarvion tavoitteita ja perusteluja. Ohjelma annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

 

Ympäristötoimiala on yhteistyössä muiden toimialojen kanssa koordinoinut kunnallistekniikan rakentamisohjelman tarpeellisilta osiltaan yhteensopivaksi asunto-, työpaikka- ja palvelurakentamisen kanssa. Kunnallistekniikan rakentaminen etenee huomioiden kunnan maankäytön tavoiteohjelma (MATA), talousarvioraami, kuntastrategia ja yksityisten maanomistajien perustellut tarpeet. Rakentamisohjelma on sovitettu yhteen vesilaitoksen (Nurmijärven Vesi) investointiohjelma huomioiden. Myös Nuuka-ohjelman periaatteet ovat ohjanneet rakentamisohjelman laadintaa. Pidemmän aikavälin kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa on huomioitu kuntarakenteen kehittäminen maankäytön suunnittelun kanssa käydyissä palavereissa todettujen tavoitteiden mukaisesti (MATA).

 

Merkittävimpiä vuoden 2022 aikana suunniteltavia ja toteutettavia hankkeita ovat mm. Vanha-Klaukan alue (ml. Lepsämäntie), Heinojan alue, Kylänpään alue, Metsä-Tuomelan alue, Altian ja Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alue, Rajamäentien-Raalantien risteysalue sekä kevyenliikenteenväylä Klaukkalantien pohjoisosalla ja Perttulaan saakka.

 

Kesän 2021 jälkeen (tekninen lautakunta 1.7.2021) tapahtuneet merkittävimmät hankekohtaiset täsmennykset ja muutokset rakentamisohjelmaan ovat vuoden 2022 osalta mm. seuraavat:

-          kevyenliikenteenväylähankkeen (Klaukkalantien pohjoisosa) budjetoituja kustannuksia siirtyi vuodelta 2021 vuodelle 2022, lisäksi Lopentien kevyenliikenteenväylähankkeen (Klaukkalantien pohjoisosa-Perttula) budjetoitavat kustannukset ja aikataulu vuosien 2022-2023 osalta ovat täsmentyneet,

-          Luhtajoentien-Havumäentien asemakaavan hyväksymisestä on valitettu ja rakentaminen ei todennäköisesti käynnisty vuonna 2022,

-          Toreenintie-Raalantien ja Rajamäentien hankkeen suunnitelmat ja budjetoitavat kustannukset ovat täsmentyneet vuoden 2022 osalta,

-          Lepsämäntien parantamishankkeen suunnitelmat ja budjetoitavat kustannukset ovat täsmentyneet,

-          Heinojan alueen budjetoituja kustannuksia siirtyi vuodelta 2021 vuodelle 2022 sekä lisäksi suunnitelmat ja kustannukset ovat täsmentyneet loppuvuonna 2021,

-          kunnallistekniikan rakentamiseen budjetoituja ARA-avustuksia siirtyi vuodelta 2021 vuodelle 2022.

 

Tammikuun 2022 tilanteessa kunnallistekniikan rakentamisohjelman hankkeiden kustannukset ovat yhteensä 22 470 00 euroa (liite), eli 1 241 000 euroa pienemmät kuin valtuuston hyväksymässä talousarviossa (yht. 23 711 000 euroa). Alkuvuoden 2022 aikana tulevat edelleenkin eräiden vielä valmisteluvaiheessa olevien hankkeiden aikataulut ja suunnitelmat täsmentymään ja siten aiheuttamaan muutostarpeita valtuustoon nähden sitoviin määrärahoihin vuodelle 2022. Näin olisi tarkoituksenmukaista, että valtuustoon nähden sitoviin määrärahoihin tehdään tarpeelliset muutosesitykset keväällä ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Ero määrärahoihin kirjattaisiin hankevarauksiksi tässä vaiheessa osavuosikatsaus 1:n päätöksentekoon asti.

 

Teknisen johtajan delegointipäätöksen mukaan kunnallistekniikan päällikkö päättää rakentamisohjelmaan tehtävistä vähäisistä muutoksista enintään 300 000 euroon saakka talousarvion sitovuustasojen puitteissa.

 

Asfaltointi- ja varustehankkeiden toteuttamissuunnitelmat sekä liikenneturvallisuusmäärärahojen hankekohtainen kohdentaminen käsitellään erillisinä asioina.

 

Lautakunta antaa hyväksymänsä ohjelmat kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ja raportoi rakentamiskohteiden toteutumisesta osavuosiraportissa ja toimintakertomuksessa.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kunnallistekniikan rakentamisohjelman vuodelle 2022 liitteen mukaisesti. Ohjelma annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

 

Valmistelijat

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi, kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, jyrki.meronen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 07.02.2022 § 31     

5/02.02.00/2022  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää merkitä kunnallistekniikan rakentamisohjelman vuodelle 2022 liitteen mukaisesti tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi

kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, jyrki.meronen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.