Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 30.11.2021/Pykälä 110 

 

Yksityisteiden toisen hakukierroksen perusparannusavustukset vuonna 2021

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 30.11.2021 § 110     

412/02.05.01.02/2021  

 

 

Perusparannusavustusten jakoperusteena noudatetaan valtuuston 22.4.2020 § 35 hyväksymiä yksityistieavustusten myöntämisehtoja.

 

Myöntämisehtojen kohdan 4 mukaan:

 

Perusparannusavustus on harkinnanvarainen ja sitä myönnetään hankkeiden tarpeellisuus ja toteuttamismahdollisuus huomioiden.

  

Tien perusparannusmenoiksi hyväksytään suurehkoihin perusparannuksiin liittyvät menot kuten:

.         huonokuntoisten siltojen ja tierumpujen uusimiset tai korjaukset

.         tulva- ja routavaurioiden korjaukset

.         liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, kuten vaarallisen kaarteen oikaisu, liittymäkohdan parantaminen tai tielinjan siirtäminen

.         tien kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen

 

Valtion avustamat perusparantamiskohteet

Valtion perusparannusavustukseen oikeutettujen yksityisteiden tulee hakea ensin ELY-keskuksen avustuspäätös, joka on liitettävä kunnan avustushakemukseen. Kunta osallistuu niiden tiekuntien perusparannushankkeisiin, joihin valtio on myöntänyt perusparannusavustusta. Kunnan avustuksen suuruus on enintään 15 % hankkeen hyväksytystä kokonaiskustannuksesta. Siltojen osalta avustusta maksetaan kuitenkin enintään 10 % hankkeen hyväksytystä kokonaiskustannuksesta.

 

Muut yksityisteiden perusparantamiskohteet, joihin valtio ei myönnä avustusta

Kunta voi avustaa määrärahojen puitteissa harkinnanvaraisesti sellaisten yksityisteiden perusparantamista, jotka eivät saa valtionapua hankkeen pienuudesta johtuen. Kunta avustaa näitä parantamishankkeita ensisijaisesti liikenteellisen merkityksen perusteella. Kunnan myöntämä perusparannusavustus maksetaan tiekunnalle perusparannushankkeen valmistuttua toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen esitettyjä tositteita vastaan sen jälkeen, kun tiekunta ja kunnan edustaja ovat suorittaneet loppukatselmuksen kohteessa.

 

Hanke tulee toteuttaa kahden (2) vuoden sisällä avustuspäätöksestä. Perusparannusavustusta saava tiekunta sitoutuu vastaamaan sille jäävän osuuden rahoittamisesta, jotta hanke saadaan asianmukaisesti loppuun suoritettua. Yksityisteiden perusparannusavustusta haki määräaikaan 31.10.2021 mennessä 12 tiekuntaa. Hankkeiden kokonaiskustannusarvio on 150 116 euroa ja haettu avustus yhteensä 98 091 euroa.

 

Kokkomäentien tiekunnasta saadun tiedon mukaan tiekunta hakee ELY-keskukselta valtionavustusta hankkeeseen.

 

Ennen lautakunnan kokousta suoritettiin katselmus kyseisillä yksityisteillä.

 

Esityksen mukaan tiekunnille myönnettävien perusparannusavustuksien suuruus on 50 % hankkeiden kokonaiskustannusarvioista ja valtion (ELY-keskus) avustamaan hankkeeseen 15 % hankkeen kokonaiskustannusarviosta. Perusparannusavustusten suuruus prosentteina on sama verrattuna ensimmäiseen hakukierrokseen ja siten yhdenvertainen kaikille tiekunnille. Näillä perusteilla avustusmäärärahasta varataan 53 546 euroa perusparannusavustuksiin.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää:

Myöntää perusparannusavustukset tiekunnille liitteenä olevan laskelman ja perusteluiden mukaisesti.

Kokkomäentien perusparannusavustuspäätös on ehdollinen. Avustuksen maksaminen edellyttää, että ELY-keskus myöntää hankkeelle valtionavustusta ja tiekunta toimittaa kopion avustuspäätöksestä kuntaan.

Perusparannusavustuspäätös on ehdollinen niiden tiekuntien osalta, joilta puuttuvat avustushakemuksen pakollisena liitteenä oleva kopio tiekunnan kokouksen päätöksestä, jossa hankkeeseen on päätetty ryhtyä. Avustuksen maksatus edellyttää, että tiekunta toimittaa kuntaan kopion tiekunnan kokouksen päätöksestä 31.12.2021 mennessä.

Lisäksi tiekuntien tulee ilmoittaa työn valmistumisesta asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle ja toimittaa maksujäljennökset tarkastettavaksi. Avustettavilla teillä suoritetaan katselmus sen jälkeen, kun valmistumisesta on ilmoitettu.

 

Valmistelija

kiinteistöinsinööri Riku Hellgrén, riku.hellgren@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.