Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 239


Liite6 KV 23.9.2020 § 67 Valtuustoaloite A2-kieli

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen A2-kielen opetuksen turvaamisesta Nurmijärvellä

 

Sivistyslautakunta 17.06.2021 § 53   

 

 

 

Valtuutettu Virpi Räty ym. (yht. 14 allekirjoittajaa) esittävät 23.9.2020 päivätyssä aloitteessaan (liite), että vaikka A2-kielen opetus olisi ensisijaisesti pyrittävä säilyttämään kunnassamme lähiopetuksena, tulee kevääseen 2021 mennessä tutkia ja selvittää vaihtoehtoisia A2-kielen toteuttamistapoja, kuten erilaisia etäopetus- ja hybridimalleja. Lisäksi tulee kartoittaa opetusmateriaalien soveltuvuutta ja opetusmateriaalin kehittämismahdollisuuksia sekä analysoida kustannuksia ja toiminnan vaikuttavuutta. Johtopäätösten jälkeen harkitaan etäopetusluvan hankkimista A2-kielten opettamiseen sekä valtionapua tämän opetusmallin kehittämiseen niin opetustekniikan kuin -materiaalinkin osalta. Aloitteen tekijöiden mukaan näin voidaan turvata A2-kielen opetuksen säilyminen Nurmijärven kunnassa tulevaisuudessakin.

 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 19.10.2020 (§ 222) ohjata valtuustoaloitteen sivistys- ja hyvinvointitoimialalle valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala on valmistellut aloitteeseen seuraavan vastauksen:

 

A2-kieli on 4. luokalta alkava, oppilaalle vapaaehtoinen kieli. Nurmijärvellä valittavana ovat espanjan, ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän kielet. A2-kieltä opiskellaan perusopetuksen aikana yhteensä 12 vuosiviikkotuntia.

 

A2-kielen opetusryhmä voidaan perustaa oppilaan omaan kouluun, jos kielen valinneita oppilaita on vähintään 14. Mikäli oppilaan omaan kouluun ei muodostu A2-kielen opetusryhmää, kielen valinneet oppilaat osallistuvat eniten koulussa kannatusta saaneen A2-kielen opetukseen jossain toisessa, oppilaan oman aluerehtorialueen koulussa, jonne kunta järjestää tarvittaessa kuljetuksen.

 

Aloitteen tekemisen pohjana on ollut Nuuka-toimenpidesuunnitelmaan sisältynyt esitys A2-kielen opetuksen lakkauttamisesta ei-lakisääteisenä palveluna. Nuuka eli Nurmijärven kestävän kasvun -ohjelma vuosille 2020-2026 vahvistettiin valtuuston kokouksessa 12.6.2019 (§ 50). Ohjelmalla pyritään kunnan talouden tasapainottamiseen ja nopean velkaantumisen hillitsemiseen. Syksyn 2020 aikana laadittiin Nuuka-toimenpidesuunnitelma, johon toimialat laativat omat toimenpide-esityksensä toimenpiteistä, joiden avulla ne pääsevät Nuuka-ohjelmaan kirjattuihin tavoitteisiin. Koulutuspalveluiden toimenpidesuunnitelmaan sisältyi A2-kielen opetuksen lakkauttamisen lisäksi 13 muuta toimenpide-esitystä. Toimenpidesuunnitelmaa käsiteltiin kunnanhallituksessa ja valtuustossa syksyn 2020 aikana. Tuolloin koulutuspalveluiden toimenpide-esityksistä poistettiin puolet, mukaan lukien A2-kielen opetuksen lakkauttaminen.

 

A2-kielen opetuksen lakkauttamisen poistaminen koulutuspalveluiden toimenpide-esityksistä tarkoittaa sitä, että A2-kielen opetus jatkuu ja se järjestetään lähiopetuksena, kuten tähänkin saakka. Tämä tarkoittaa myös sitä, että aloitteen sisältämät esitykset erilaisten selvitysten ja kartoitusten tekemisestä eivät ole tällä hetkellä ajankohtaisia.

 

Nykyinen oppivelvollisten perusopetusta koskeva lainsäädäntö ei tunnista etäopetusta lainkaan. Sen sijaan etäyhteyksiä hyödyntävä opetus mainitaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Sitä voidaan toteuttaa lähiopetusta vastaavin periaattein. Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa. Opetusryhmällä tulee olla turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaava opettaja ja oppilaiden mahdollisuudet oppimista edistävään vuorovaikutukseen tulee turvata. Jos jokaisella etäyhteyden päässä olevalla opetusryhmällä tulee olla siitä vastaava opettaja, etäyhteyksiä hyödyntävästä opetuksesta saattaa tulla kunnalle kustannuksia enemmän, kuin pienempien koulujen oppilaiden kuljettamisesta saamaan lähiopetusta taajama-alueen kouluihin.

 

Nurmijärvellä on koronapandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi toteutettu lukuvuoden 2020-2021 ajan A2-kielen opetusta nk. hybridiopetuksena, jossa osa oppilasryhmästä on etäyhteyden päässä. Kokemukset tästä eivät ole olleet rohkaisevia. Sekä oppilaat että opettajat ovat kokeneet hybridiopiskelun ja -opetuksen vaativana ja kuormittavana. Kielen opiskelun keskeyttämisiä on kuluvana lukuvuonna ollut normaalia enemmän. Etäopetukseen käytettävät yhteydet eivät ole aina toimineet, jolloin etäyhteyden päässä olevat oppilaat ovat saattaneet jäädä ilman opetusta.

 

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että perusopetuslakiin oltaisiin tekemässä muutoksia, jotka mahdollistaisivat opetuksen antamisen etäopetuksena. Korona-aikana saadut kokemukset A2-kielen opetuksesta eivät myöskään puolla kielten opetuksessa etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen siirtymistä.

 

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Sivistyslautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastineen valtuustoaloitteeseen.

Lisäksi sivistyslautakunta esittää, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi. Mikäli perusopetuksen lainsäädäntö muuttuu etäopetuksen osalta, asiaan voidaan tarvittaessa palata uudelleen.

 

 

Valmistelija

Opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh. 040 317 2401

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 06.09.2021 § 239     

1372/00.02.00.02/2020  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh. 040 317 2401

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.