Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.08.2021/Pykälä 218 

 

Nurmijärven kunnan lausunto tiesuunnitelmasta MT1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Lahnus-Klaukkala, Espoo ja Nurmijärvi

 

Tekninen lautakunta 01.07.2021 § 62   

 

 

 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on lähettänyt kuntaan 11.2.2021 päivätyllä lähetekirjeellä tiesuunnitelman MT1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Lahnus-Klaukkala, Espoo ja Nurmijärvi, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 27 §:n 2 momentin sekä hallintolain 62 a §:n mukaista käsittelyä varten (UUDELY/4566/2020). ELY-keskus on vielä lähettänyt 1.6.2021 kuntaan tiesuunnitelman lausuntopyynnön täydentämispyynnön (UUDELY/4866/2020). Samalla Uudenmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa tiesuunnitelmasta 31.8.2021 mennessä.

 

Maantie 1324 Lahnuksentie on valtion ylläpitämä maantie. Valtiolle kuuluu maantien parantaminen yleisen liikennetarpeen sitä edellyttäessä. Uudenmaan ELY-keskus, Nurmijärven kunta ja Espoon kaupunki ovat yhteistyössä laatineet otsikossa mainitun jalankulku- ja pyöräilyväylän tiesuunnitelman. Tiesuunnitelma on laadittu kustannusjaolla ELY-keskus 50 %, Nurmijärven kunta 20 % ja Espoon kaupunki 30 %. Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistetty 29.4.2020 julkaistulla kuulutuksella.

 

Tiesuunnitelmassa esitetään, että Lahnuksentielle toteutettaisiin uusi jalankulku- ja pyörätie nykyisten jalankulku- ja pyöräteiden väliin välille Klaukkala-Lahnus. Uuden jalankulku- ja pyörätien kokonaispituus on noin 5 km ja jalankulku- ja pyörätie on esitetty koko matkalla toteutettavaksi maantien etelä-/itäreunaan.

 

Nurmijärven kunnan puolella jalankulku- ja pyörätien pituus on noin 1,75 km. Tiesuunnitelmassa on esitetty Lahnuksentien-Veikonmäen risteykseen ja Lahnuksentien-Simolantien risteykseen saarekkeellista suojatietä sekä linja-autopysäkkien ja linja-autopysäkkiyhteyksien parantamista. Valaistuksen parantamista on esitetty koko suunnitteluosuudelle.

 

Tiesuunnitelman alueella on voimassa Klaukkalan osayleiskaava, joka on hyväksytty valtuustossa 27.1.2016 § 6 ja joka on tullut voimaan kuulutuksella 13.9.2017. Osayleiskaava on yhdenmukainen tiesuunnitelman kanssa. Tiesuunnitelman alueella Nurmijärven kunnan puolella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

 

Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvityksessä vuodelta 2016 Lahnuksentien jalankulku- ja pyörätie nousi 30 tärkeimmän hankkeen joukkoon Uudenmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen toimialueella (Uusimaa sekä Kanta- ja Päijät-Häme). Espoon kaupungin pääpyöräreittien toteuttamisohjelmassa Lahnuksentien jalankulku- ja pyörätie on sijoittunut sijalle 6/14. Nurmijärven kunnan maanteiden kevyen liikenteen väylien kehittämisohjelmassa Lahnuksentien jalankulku- ja pyörätie sijoittuu sijalle 4/43.

 

Jalankulku- ja pyörätiehankkeen kokonaiskustannuksiksi on tiesuunnitelmavaiheessa arvioitu noin 3,9 milj. euroa, josta lunastus- ja korvauskustannusten on arvioitu olevan 130 000 €. Arvioidut rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 3,75 milj.€. Tiesuunnitelmassa esitetään, että ELY-keskus, Nurmijärven kunta ja Espoon kaupunki vastaisivat jalankulku- ja pyörätien toteuttamisesta kustannusjaolla ELY-keskus 50 %, Nurmijärven kunta 20 % ja Espoon kaupunki 30 %. Tiesuunnitelman kustannusarvion perusteella Nurmijärven kunnan osuus toteutuskustannuksista olisi noin 732 800 €. Lunastus- ja korvauskustannuksista vastaa ELY-keskus.

 

Tiesuunnitelman Mt1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Lahnus-Klaukkala nähtävillä olosta kuulutettiin Nurmijärven uutisissa 17.2.2021 ja ilmoitus Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta julkaistiin kunnan internetsivuilla 17.2.2021. Tiesuunnitelma pidettiin kunnassa julkisesti nähtävillä 17.2.-19.3.2021 välisen ajan kunnanviraston aulassa ja Klaukkalan kirjastossa kansioissa paperiversioina. Lisäksi kunnan nettisivuilla oli linkki ELY-keskuksen sivuille, jossa tiesuunnitelma oli nähtävillä.

 

Tiesuunnitelmasta on Nurmijärven kuntaan toimitettu 1 muistutus. Alkuperäinen muistutus on listan liitteenä.

 

Muistutus

Muistutuksessa pyydetään huomioimaan, että kiinteistölle johtavien liittymien tulee olla leveydeltään vähintään 8 m ja niiden kantavuus vähintään 30 tonnin kuormaa kestäviä. Lisäksi pyydetään huomioimaan, että navetan kohdalta laskevan peltotieliittymän laskun/nousun kaltevuus tulee rakentaa isoille maa- ja metsätalouskoneille sopivaksi ja liittymien ympäristöt tulee olla vapaita pylväistä, jotta työkoneiden laitteiden kääntyminen Lahnuksentielle on mahdollista. Vielä todetaan, että lähellä olevassa sähköpylväässä on koko kiinteistön sähköpääkeskus ja kysytään, mitä sähkökeskukselle tapahtuu.

 

Vastine

Kaikki nykyiset liittymät säilytetään ennallaan nykyisillä paikoillaan ja nykyisen levyisinä. Jalankulku- ja pyörätien toteuttaminen jopa parantaa liittymiä, koska niihin tulee pidemmät odotustasanteet. Sähkölaitos huolehtii omassa siirtosuunnitelmassaan turvallisesta sähköpylväiden ja pääkeskuksen siirrosta.  

 

Lausunto

Uudenmaan ELY-keskus, Nurmijärven kunta ja Espoon kaupunki ovat yhteistyössä laa­ti­neet lausunnolla olevan tiesuunnitelman. Tiesuunnitelman laa­ti­mi­ses­sa on pyritty huomioimaan jalankulun ja pyöräilyn näkökulmasta par­haat ratkaisut kuitenkin siten, että vaikutukset ympäröivään maan­käyt­töön olisivat mah­doll­isim­man vä­häi­set. Tie­suun­ni­tel­maa laadittaessa on pyritty etsimään ko­ko­nais­ta­lou­del­li­ses­ti edul­li­sim­pia ratkaisuja, jotka vielä tarkentuvat ra­ken­nus­suun­ni­tel­maa laadittaessa.

 

Tiesuunnitelmassa on otettu huomioon valtakunnallisen ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutuminen Nurmijärven kunnan alueella. Tiesuunnitelman alueella on voimassa valtuuston 27.1.2016 § 6 hyväksymä oikeusvaikutteinen Klaukkalan osayleiskaava, joka on yhdenmukainen tiesuunnitelman kanssa. Nurmijärven kunnan kaavoitustilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia tiesuunnitelman nähtävillä oloaikana tai sen jälkeen ja kunnalla ei ole tarvetta muuttaa kaavaa tiesuunnitelman mukaiseksi, koska Klaukkalan osayleiskaava on yhdenmukainen tiesuunnitelman kanssa. Kunnalla ei ole tarvetta tehdä omia suunnitelmia tiesuunnitelman alueella, koska tarvittavat suunnitelmat on esitetty riittävässä laajuudessa tiesuunnitelmassa.

 

Kunnalla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmaan sisältyviin siltoihin, meluesteisiin, tukimuureihin tai muihin merkittäviin rakenteisiin. Tiesuunnitelman alueella, Nurmijärven kunnan puolella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, joten kunta ei voi antaa lupaa tiesuunnitelmassa esitettyjen pysyvien toimenpiteiden, kuten esim. ylijäämämaiden sijoittamiseen ja kuivatusjärjestelyihin, kuten laskuojiin tai -johtoihin. Em. asioista tulee neuvotella yksityisten maanomistajien kanssa ym.

 

Nurmijärven kunta osallistuu maantien tekemisestä aiheutuviin rakentamiskustannuksiin tiesuunnitelman kustannusarviossa ja kustannusjakoehdotuksessa esitetyllä tavalla. Hankkeen kokonaiskustannukset on arvioitu 3 879 000 euroksi (MAKU-ind. 105,00; 2015 = 100, alv 0 %), josta Nurmijärven kunnan osuudeksi on esitetty 732 800 euroa. Kunta on valmis luovuttamaan maantien tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin. Nurmijärven kunta sitoutuu siihen, että ELY-keskus toimii hankkeen urakkasopimuksen mukaisena rakennuttajana.  Nurmijärven kunta esittää, että Uudenmaan ELY-keskus ottaa vastattavakseen maantien 1324 jalankulku- ja pyöräilyväylän kaikkine rakenteineen. Lisäksi Nurmijärven kunta esittää, että Uudenmaan ELY-keskus ottaa vastattavakseen maantien 1324 valaistuksen kunnossapidon ja käyttökustannukset asemakaavan ulkopuolisella alueella sen jälkeen, kun maantien 1324 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Lahnus-Klaukkala on rakentamis- tai parantamistyön valmistuttua luovutettu yleiseen liikenteeseen.

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

 

Esitys 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Nurmijärven kunta antaa Uudenmaan ELY-keskukselle esittelytekstin mukaisen lausunnon laaditusta tiesuunnitelmasta maantien 1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Lahnus-Klaukkala. Tekninen lautakunta toteaa esittelytekstissä ilmenevin perustein, etteivät muistutukset anna aihetta tiesuunnitelmaehdotuksen muuttamiseen.

Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta varaisi edelleen määrärahaa maantien 1324 jalankulku- ja pyöräilyväylän rakennussuunnitelman laatimiseen ja rakentamiseen vuodesta 2022 alkaen, kuten tekninen lautakunta on 25.6.2020 investointiesityksessä esittänyt.

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 23.08.2021 § 218     

574/08.00.02/2020  

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää, että Nurmijärven kunta antaa Uudenmaan ELY-keskukselle teknisen lautakunnan esityksen mukaisen lausunnon laaditusta tiesuunnitelmasta maantien 1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Lahnus-Klaukkala.

Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunta varaisi edelleen määrärahaa maantien 1324 jalankulku- ja pyöräilyväylän rakennussuunnitelman laatimiseen ja rakentamiseen vuodesta 2022 alkaen, kuten tekninen lautakunta on 25.6.2020 investointiesityksessä esittänyt.

 

 

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Uudenmaan ELY-keskus