Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 100

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Nurmijärven kunnan vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Rudus Oy:n ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemuksesta sekä aloituslupahakemuksesta jätetyistä valituksista

 

Kunnanhallitus 12.04.2021 § 100     

1644/11.01.00/2020  

 

 

Vaasan hallinto-oikeus pyytää Nurmijärven kunnan vastinetta Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ympäristölupapäätöksestä 10.11.2020 § 124 tehdyistä valituksista. Ympäristölupapäätös koskee Rudus Oy:n hanketta kalliokiviaineksen ottamiseksi, louhimiseksi ja murskaamiseksi Palojoen kylässä tilalla Mäntymäki 543-410-2-94.

 

Päätöksestä on tehty kaksi valitusta. Toinen valitus on kahdeksan yksityishenkilön allekirjoittama ja toinen valitus on luvan hakijan Rudus Oy:n tekemä.

 

Rudus Oy on vaatinut muutosta lupamääräykseen 16, joka koskee pinta- ja valumavesien johtamista ja käsittelyä. Lupamääräys tulee muuttaa kierrätystoiminnalle myönnetyn ympäristöluvan pintavesien hallintasuunnitelman mukaiseksi.

 

Yksityisten henkilöiden tekemässä valituksessa esitetään, että hakemuksessa on tukeuduttu vuonna 2009 tehtyihin arvioihin ja mallinnuksiin. Ne ovat vanhentuneet eivätkä kuvaa nykytilannetta. Edelleen todetaan, että tärinän osalta mittaukset sekä melun ja pölyn leviämisen mallintaminen ovat puutteellisia. Hankkeen vaikutuksia pintavesiin ja kaivoihin ei ole selvitetty riittävästi nykytilanteessa. Myös hankkeen vaikutuksia maisema- ja luontoarvoja ei ole otettu riittävästi huomioon. Lisäksi hanke heikentää lähialueen asukkaiden elinolosuhteita merkittävässä määrin. Edelleen valituksessa kiinnitetään huomiota hankkeen kestoaikaan.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksestä 10.11.2020 § 124 tehdyistä valituksista koskien Rudus Oy:n hanketta kalliokiviaineksen ottamiseksi, louhimiseksi ja murskaamiseksi Palojoen kylässä tilalla Mäntymäki 543-410-2-94:

Nurmijärven kunta on hakemuksesta antamassaan lausunnossa kiinnittänyt huomiota lupahakemuksen selvitysten vanhentuneisuuteen kuten yksityiset valittajatkin ovat esittäneet. Suurin osa selvityksistä on tehty vuosina 2005 - 2006 YVA-prosessin yhteydessä. Pitkällä aikavälillä toiminnasta on seurannut muutoksia alueen olosuhteissa. Selvitysten ajantasaisuutta tulee arvioida ja päivittää selvityksiä vastaamaan nykytilannetta. Myös kasvien ja eläimistön uhanalaisuusluokitukset ovat muuttuneet vuosien mittaan. Myöskään pintavesien luonnontilaisuutta ei ole selvitetty. Käynnissä olevan toiminnan vaikutuksia vuollejokisimpukkaan ei ole arvioitu pintavesiseurannan tulosten perusteella.

Yksityiset valittajat ovat hyvin kiinnittäneet huomiota toiminnasta aiheutuviin haittoihin myös toiminnan pitkäkestoisuuden kannalta.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 317 2045

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Vaasan hallinto-oikeus

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa