Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.08.2020/Pykälä 160

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Lausunto valitusasiassa Helsingin hallinto-oikeudelle

 

Kunnanhallitus 10.08.2020 § 160  

848/03.01.03/2020  

 

 

Valitus Nurmijärven kunnanvaltuuston päätöksestä, lausunnon toimittaminen hallinto-oikeudelle sekä valtuuston päätöksen täytäntöönpano

 

Yleistä

 

Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt Nurmijärven kunnan lausuntoa kunnanvaltuuston 22.4.2020 antamasta päätöksestä 35§ tehdyn kunnallisvalituksen johdosta. Päätös koski uuden yksityistieavustusten avustusjärjestelmän hyväksymistä ja avustusten myöntämisehtoja.  Alkuperäinen määräaika on ollut 24.7.2020, jota hallinto-oikeus on pyynnöstä pidentänyt 12.8.2020 saakka. Hallinto-oikeuden diaarinumero on 20866/2020.

 

Valituksen laatija 174 kuntalaisen valtuuttamana asiamiehenä (jäljempänä "Valittaja") on esittänyt täytäntöönpanokieltoa ja oikaisuvaatimusta sekä valittanut menettelytapavirheestä Nurmijärven kunnanvaltuuston 22.4.2020 ja kunnanhallituksen 6.5.2019 tekemistä päätöksistä. Päätökset koskevat kunnan hoitovastuulla olleita asemakaavan ulkopuolisia teitä. Valituksen mukaan allekirjoittaneet edustavat asukkaita 52:lta eri tieltä. Nämä tiet on valituksen mukaan otettu kunnan kunnossapitovastuulle ja hoitoon Nurmijärven kunnanvaltuuston tekemillä hallinnollisilla päätöksillä.

 

Valittaja katsoo, ettei päätöstä voida laittaa täytäntöön ennen kuin valitusaika on kulunut umpeen tai valitusta koskeva päätös on lopullisesti ratkaistu.

 

Samalla valittaja esittää Nurmijärven kunnan tekniselle lautakunnalle, hallitukselle ja valtuustolle, että kunta jatkaa hoitovastuutaan niiden teiden osalta, mitkä Nurmijärven kunnanvaltuusto on vuosikymmeniä sitten ottanut hallinnollisilla päätöksillään kunnossapitovastuulleen ja hoitoonsa, valitusajan ja mahdollisen oikeusprosessin ajan. Valittaja perustelee vaatimuksiaan päätöksen liitteenä olevasta valituksesta ilmenevillä seikoilla.

 

Nurmijärven kunta katsoo, että valitus on jätettävä tutkimatta tai toissijaisesti hylättävä perusteettomana. Nurmijärven kunnan lausunto on tämän päätöksen liitteenä.

 

Valtuuston päätöksen täytäntöönpanosta

 

Pääsääntöisesti viranomaisen päätöstä ei hallintolain nojalla voida panna täytäntöön ennen kuin valitusaika on kulunut umpeen tai päätöstä koskeva valitus on lopullisesti ratkaistu. Toisin sanoen päätöksen täytäntöönpano edellyttää päätöksen lainvoimaisuutta. Hallintolain 49 f § 2 momentin mukaan päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos laissa niin säädetään tai jos päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, tai jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä.

 

Kuntalain 143 §:n nojalla kunnan viranomaisen päätös sen sijaan voidaan panna täytäntöön, vaikka päätös olisi vailla lainvoimaa.

 

Valtuuston huhtikuussa 2020 antamassa päätöksessä § 35 todetaan täytäntöönpanosta seuraavaa.

 

"Yksityistieavustukset ja ennakkoavustukset myönnetään (maksatus) uuden avustusjärjestelmän mukaisesti vuonna 2020, jos valtuuston päätös avustusjärjestelmästä on saanut lainvoiman vuoden 2020 aikana. Jos uusi avustusjärjestelmäpäätös ei saa lainvoimaa vuoden 2020 aikana, yksityistieavustukset myönnetään (maksatus) voimassaolevien avustusperiaatteiden mukaan.

 

Vuonna 2020 ennakkoavustusta on mahdollista myöntää tiekunnalle kunnossapitoluokan mukaisesti LK/750 e/km, 2LK/600 e/km ja 3LK/450 e/km, jotka vähennetään ko. tiekunnan seuraavan kolmen (3) vuoden aikana myönnettävistä kunnossapitoavustuksista tasasuuruisina erinä."

 

Yksityisteiden tienpitoavustushakemuksia jätettiin 31.5. mennessä seuraavasti: kunnossapitoavustusta haki 101 tiekuntaa, perusparannusavusta haki 9 tiekuntaa ja ennakkoavustusta haki 19 tiekuntaa.
 

Lähes kaikki kunnossapitoavusta hakeneet tiekunnat olivat jo toimivia tiekuntia, jotka hakivat avustusta edellisen tilikauden kunnossapitomenojen perusteella, voimassaolevien avustusperiaatteiden mukaisesti toukokuun loppuun mennessä. Ainoastaan yksi tiekunta, joka on ollut aikaisemmin kunnan hoitosopimusjärjestelmän piirissä, oli kunnossapitoavustushakemuksen jättäneiden tiekuntien joukossa. Kaikki perusparannusavusta hakeneet tiekunnat olivat jo toimivia tiekuntia.

 

Asemakaavoitus ja rakennuslautakunta päättää 31.5 mennessä tulleiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten myöntämisestä (maksatus) elo/syyskuussa

voimassaolevien valtuuston 25.11.1987/260 päättämien avustusperiaatteiden mukaisesti.

 

Täytäntöönpano kunnossapito- ja perusparantamisavustusten osalta

 

Asemakaavoitus ja rakennuslautakunta päättää toukokuun loppuun mennessä tulleiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten myöntämisestä voimassaolevien avustusperiaatteiden mukaisesti, koska hallinto-oikeus ei ole vielä käsitellyt ja tehnyt päätöstä valituksessa vaaditusta täytäntöönpanokiellon asettamisesta.

 

Valtaosin kunnossapito- ja perusparannusavustusta hakeneille tiekunnille, jotka ovat hakeneet avustusta tultaneen myöntämään avustusta samoilla perusteilla kuin tähänkin asti eli voimassaolevien avustusperiaatteiden mukaisesti.
 

Täytäntöönpano ennakkoavustusten osalta

 

Asemakaavoitus ja rakennuslautakunta päättää 31.5 ja 31.10.2020 mennessä tulleiden ennakkoavustushakemusten myöntämisestä marras/joulukuussa uuden avustusjärjestelmän mukaisesti. Edellytyksenä ennakkoavustusten käsittelylle ja myöntämiselle on se, että hallinto-oikeus ei ole kieltänyt päätöksen täytäntöönpanoa.

 

Jos myöhemmin hallintotuomioistuin kumoaa valtuuston 22.4.2020 tekemän päätöksen uudesta avustusjärjestelmästä myöntämisehtoineen, kunta varaa itselleen mahdollisuuden periä tiekunnalle myönnetyn ennakkoavustuksen takaisin.

 

Koska valituksen jättänyt taho koostuu tiekuntien osakkaista ja tieoikeuden haltijoista, ilman näyttöä siitä, että valituksen jättäneiden tahojen taustalla olisi toimivan tiekunnan lakisääteinen edustaja, voidaan katsoa, että niiden tiekuntien osalta, jotka ovat hakeneet yksityistieavustuksia ja avustuksia kunnanvaltuuston päätös on pantavissa täytäntöön edellä kerotuin tavoin. Kyseessä olevat tiekunnat ovat saadakseen avustusta järjestäytyneet kuten laki vaatii ja todennäköisesti tulevat toimimaan sellaisina jatkossakin joten on kohtuullista käsitellä ennakkoavustushakemukset päätöksessä kuvatulla tavalla. Täytäntöönpanolla ei siis ole merkitystä valituksen käsittelyyn ja lopputulokseen hallinto-oikeudessa.

 

Yhteenveto täytäntöönpanon osalta

 

Kunnanvaltuuston päätös on siten pantavissa täytäntöön edellä kuvatuin tavoin, ellei hallinto-oikeus päätä kieltää täytäntöönpanoa. Täytäntöönpano on myös yleisen edun mukaan kohtuullista ja perusteltua, jotta toimintansa lainmukaisesti ja hyvissä ajoin järjestäneet tiekunnat saavat avustukset edellä kerrotun mukaisesti käsittelyyn ja maksatukseen.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää
1. hyväksyä tämän päätöksen liitteenä olevan lausunnon toimitettavaksi Helsingin hallinto-oikeudelle. Lisäksi kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanlakimiehen tekemään lausuntoon tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia.
2. panna täytäntöön kunnanvaltuuston 22.4.2020 § 35 päätöksen tässä päätöksessä todetun mukaisesti
3. hyväksyä pöytäkirjan tämän päätöspykälän osalta kokouksessaan

 

Valmistelija

 

Sari Forsström, kunnanlakimies (sari.forsstrom@nurmijarvi.fi)

Riku Hellgren, kiinteistöinsinööri (riku.hellgren@nurmijarvi.fi)

Jyrki Meronen, kunnallistekniikan päällikkö (jyrki.meronen@nurmijarvi.fi)

 

Käsittely

 

Maiju Tapiolinna esitti, ettei päätöstä täytäntöönpanna ennen hallinto-oikeuden käsittelyä.

 

Tapiolinnan esitys raukesi kannattamattomana. Maiju Tapiolinna jätti asiasta eriävän mielipiteen.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Maiju Tapiolinna jätti asiasta eriävän mielipiteen.

 

Liitteet

 

 1 Lausunto hallinto-oikeudelle

2 Valituskirjelmä (sisältää henkilötietoja, allekirjoitusliitettä ei saa julkaista verkkosivuilla kuntalain 140§ nojalla )

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa