Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 140

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Maankäytön tavoiteohjelma 2020

 

Elinvoimalautakunta 02.06.2020 § 60 

 

 

 

MATA eli maankäytön tavoiteohjelma asettaa maankäytön tavoitteet ja linjaukset tuleville vuosille. Maankäytön tavoiteohjelman tavoitteet konkretisoituvat toimenpiteiksi maanhankinnassa, asemakaavoitusohjelmassa, kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa sekä tonttien luovutuksessa. MATA:ssa esitetään tavoitteet, ei keinoja niiden toteuttamiseen. Keinojen etsiminen on operatiivista toimintaa olemassa ohjelmien periaatteiden mukaisesti.

 

Maankäytön tavoiteohjelman laadinta

MATA:aa on laadittu kevään 2020 aikana tiiviissä yhteistyössä kuntakehityksen, kaavoituksen, maankäytön ja teknisen keskuksen kanssa. Lisäksi talouden osalta mukana on ollut taloustoimi. MATA:aan liittyviä aiheita on esitelty elinvoimalautakunnalle kevään kuluessa ja laajemmin luottamushenkilöille MATA:n iltakoulussa maaliskuussa 2020, johon osallistui kunnanhallituksen, elinvoimalautakunnan, asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan ja teknisen lautakunnan jäseniä sekä viranhaltijoita.

 

Maankäytön toteutusohjelmasta (MATO) ja Maankäytön kehityskuvasta 2040 Maankäytön tavoiteohjelmaksi (MATA)

MATA korvaa aiemmin vuosittain laaditun MATO:n eli maankäytön toteutusohjelman. MATO:ssa näkökulma oli vuosittaisissa asuntotuotantoluvuissa taajamittain ja talotyypeittäin eri taajamissa. Siinä oli sovitettu yhteen kaavavaranto, asemakaavoitusohjelma, kunnallistekniikan rakentamisohjelma ja maanluovutustavoitteet. Lisäksi siinä oli otettu huomioon MAL-sopimuksen velvoitteet (Helsingin seudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskeva sopimus).

 

MATA korvaa myös valtuustossa vuonna 2011 hyväksytyn Maankäytön kehityskuvan 2040, joka on monien lähtökohtien mm. väestökasvutavoitteen osalta vanhentunut. Jatkossa MATA:aan eli maankäytön tavoiteohjelmaan on tavoitteena sisällyttää tarpeellisin osin Maankäytön kehityskuvassa esitettyjä asioita.

 

Maankäytön tavoiteohjelman laadinnan lähtökohdat

MATA:n valmistelun taustalla vaikuttavat maankäyttöä ohjaavat Nurmijärven kuntastrategia 2018-2025, maakuntakaava ja yleiskaavat. Helsingin seudun MAL 2019 suunnittelun linjaukset mm. asuntotuotanto- ja kaavoitustavoitteiden sekä joukkoliikenteen edistämisen osalta on pidettävä mielessä MATA:aa laadittaessa. Seuraavalla MATA -kierroksella pureudutaan kunnan sekä määrällisiin että laadullisiin väestötavoitteisiin ja kunnan asumisen ohjelmaan, jotka omalta osaltaan linjaavat MATA:ssa tehtäviä valintoja. Vuoden 2020 aikana on tavoitteena valmistua valtion 8 vuotinen asuntopoliittinen ohjelma, joka tulee ottaa huomioon kunnan asumisen ohjelmaa laadittaessa. Toteutusta, kuten kunnallistekniikan rakentamista eli investointeja, ohjaa kunnan taloudellinen tilanne NUUKA-ohjelman 2020-2026 avulla.

 

Maankäytön tavoiteohjelma 2020 - ensimmäinen versio

Tänä vuonna eli keväällä 2020 laadittu MATA-ohjelma on ensimmäinen ja osittain vielä puutteellinen versio verrattuna tulevien vuosien asiakirjoihin. Ensimmäinen versio painottuu asuntoalueisiin ja jatkossa elinkeinoalueet otetaan mukaan vahvemmin.  Maankäytön tavoiteohjelma ei vielä sisällä kaikkia osioita eikä se ole tavoitteidenkaan osalta vielä lopullisessa muodossaan. Tämä versio on siirtymä MATO:sta MATA:aan. Tässä versiossa tuodaan esiin elementtejä, joista seuraava MATA koostuu. Tavoitteena on ollut muuttaa MATO eli maankäytön toteutusohjelma MATA:ksi eli maankäytön tavoiteohjelmaksi, jonka avulla voidaan aiempaa paremmin hahmottaa maankäytön osalta tehtävät linjaukset ja sen vaikutukset sitä toteuttaviin osaohjelmiin, kunnan maanhankintaan ja talouteen.

 

Maankäytön tavoiteohjelma 2020

Maankäytön tavoitteet on jaettu tontintuotantoketjun pääkohtien mukaisesti kolmeen teemaan: (1) asemakaavoituksen edistäminen ja tonttitarjonnan lisääminen, (2) kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä (3) tontin myynti.

 

Hankkeet on priorisoitu koreihin, mutta korien hankkeet eivät ole keskenään tärkeysjärjestyksessä.

Asemakaavoituksen ja tonttitarjonnan edistämisen sekä kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen teemat sisältävät kaksi koria. Tontinmyynnin osalta on esitetty vain hyväksyttyjen asemakaavojen alueet.

 

Maankäytön tavoiteohjelman ohjausvaikutus ja toimeenpano

MATA:n tavoitteet ja linjaukset ohjaavat maanhankintaa ja ne konkretisoituvat ja aikatauluttuvat tarkemmin asemakaavoitusohjelmassa ja kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa. Edellä mainituissa ohjelmissa tulee todeta, miten ne toteuttavat maankäytön tavoiteohjelmaa.

 

Asemakaavoitusohjelma laaditaan osana talousarviota.

 

Talousarviota varten tehdään esitys kunnallistekniikan rakentamisohjelmaksi ja talousarviossa päätetään kunnallistekniikan määrärahat seuraavalle vuodelle. Mahdolliset muutokset tarkennetaan seuraavana vuonna tammikuussa päätettäessä kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa.

 

Tontin luovutustuotot arvioidaan talousarvion yhteydessä. Tontin myynnin määrä on vahvasti sidoksissa talouden suhdanteisiin ja tonttien kysyntään. Tontteja pyritään luovuttamaan monipuolisesti eri taajamista kunnan tonttivarannon ja talouden raamien puitteissa. Luovutettavilla tonteilla tulee olla kunnallistekniikka valmiina, jotta tontinsaajat pääsevät halutessaan rakentamaan heti tontin luovutuksen jälkeen. Kunnallistekniikan rakentaminen eri alueille priorisoidaan jatkossa MATA:ssa investointimäärärahojen mukaisesti.

 

Maankäytön tavoiteohjelman päivittäminen

MATA on tarkoitus päivittää jatkossa vuosittain ja siitä tehdään päätös keväällä ennen talousarviokierroksen alkua.

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Elinvoimalautakunta hyväksyy omalta osaltaan Maankäytön tavoiteohjelman 2020 ja esittää edelleen kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Maankäytön tavoiteohjelman 2020.

Lisäksi Elinvoimalautakunta toteaa, että Maankäytön tavoiteohjelma korvaa Maankäytön toteutusohjelman sekä Maankäytön kehityskuvan 2040.

 

Valmistelija

tekninen johtaja Jouko Lehtonen puh. 040 317 2300, yleiskaavapäällikkö Anita Pihala puh. 040 317 2045, erikoissuunnittelija Katriina Ahokas puh. 040 317 4678, maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala puh. 040 317 2371, kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen puh. 040 317 2304

 

 

 

Kunnanhallitus 15.06.2020 § 140  

847/10.00.00.00/2020  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä Maankäytön tavoiteohjelman 2020.

 

Valmistelija

tekninen johtaja Jouko Lehtonen puh. 040 317 2300, yleiskaavapäällikkö Anita Pihala puh. 040 317 2045, erikoissuunnittelija Katriina Ahokas puh. 040 317 4678, maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala puh. 040 317 2371, kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen puh. 040 317 2304
 

Käsittely

Petri Vaulamo esitti, että kirjataan Maankäytön toteutusohjelma 2020 liitteen lukuun 2. Maankäytön periaatteet uusi kohta 2.1. (muiden kohtien numerointi muuttuu vastaavasti)

 

"2.1. maanhankinta

Nurmijärven kunta harjoittaa monimuotoista maanhankintaa keinoina mm. suorat maanostot ja maankäyttösopimukset."

 

Juha Peltonen ja Juha Hyvämäki kannattivat Petri Vaulamon esitystä.

 

Esittelijä täsmensi 3.1. luvun ensimmäistä lausetta (edistäminen -> edistetään) "Koreissa olevien kohteiden asemakaavoitusta edistetään erilaisin tontintuotantoketjun toimenpitein, kuten..."

 

Juha Peltonen esitti, että

- poistetaan kori 1 A kohta b.:n kursiivilla oleva lause "Kaavan laatimisen valmistelu siten, että alue on otettavissa käyttöön Heinoja I:n alueen valmistuttua" ja lisätään sana Heinoja II, (Heinoja II ja III), sekä

- 1.2. luvusta Talouden näkökulma MATA:aan poistetaan kappale "Mikäli luovutustulo on samansuuruinen..."

 

Alpo Sailio ja Petri Vaulamo kannattivat Juha Peltosen esityksiä.

 

Tarja Salonen esitti, että muutetaan 1. luvun "MATA, mikä se on?" 5. kappaleen toinen lause siten, että "Ensimmäinen versio painottuu asemakaava-alueiden asuntoalueisiin ja jatkossa elinkeinoalueet ja haja-asutusalueet - otetaan mukaan."

 

Riikka Raekannas ja Juha Hyvämäki kannattivat Tarja Salosen esitystä. 

 

Tehdyt esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.
 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen mukaisen maankäytön tavoiteohjelman 2020 seuraavin muutoksin:

- muutetaan 1. luvun "MATA, mikä se on?" 5. kappaleen toinen lause siten, että "Ensimmäinen versio painottuu asemakaava-alueiden asuntoalueisiin ja jatkossa elinkeinoalueet ja haja-asutusalueet - otetaan mukaan. "
- poistetaan luvun 1.2. kolmas kappale "Mikäli luovutustulo on saman suuruinen..."
- lisätään luku 2.1. maanhankinta, joka kuuluu "Nurmijärven kunta harjoittaa monimuotoista maanhankintaa keinoina mm. suorat maanostot ja maankäyttösopimukset."
- tehdään tekninen korjaus 3.1. luvun ensimmäiseen lauseeseen (edistäminen -> edistetään) "Koreissa olevien kohteiden asemakaavoitusta edistetään erilaisin tontintuotantoketjun toimenpitein, kuten..."
- poistetaan kori 1 A kohta b.:n kursiivilla oleva lause "Kaavan laatimisen valmistelu siten, että alue on otettavissa käyttöön Heinoja I:n alueen valmistuttua" ja lisätään sana Heinoja II, (Heinoja II ja III).

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa