Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 11.11.2020/Pykälä 77

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Nurmijärven kunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

 

Kunnanhallitus 19.10.2020 § 226   

 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).

 

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Tasapainon arvioinnissa huomioidaan tarvittaessa taseeseen edellisiltä tilikausilta muodostuneet ylijäämät. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

Talousarvio ja -suunnitelma 2021-2023 on valmisteltu kunnanhallituksen (KH 152/2020) antaman talousarviokehyksen pohjalta, joka osaltaan pohjautuu valtuuston 12.6.2019 vahvistamaan (KV 50/2019) Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelmaan (NUUKA-ohjelma). Lisäksi kehyksessä käyttötalouden nettomenoraamin asettamisessa on huomioitu sopeutustarpeet, jotka liittyvät koronan aiheuttamaan akuuttiin kunnan talouden heikentymiseen.

 

Ohjelman tavoitteiden sekä käynnistyneen talouden tasapainotustyön pohjalta kunnanhallitus on kehyksessä esittänyt talousarviovalmistelun lähtökohdaksi seuraavaa:

 

1. Kunnan omassa palvelutuotannossa ei ole käyttötaloudessa kasvuvaraa taloussuunnitelmakautena 2021-2023 ja käyttötalouden budjetoinnin lähtökohtana on ollut 2019 vuoden tilinpäätöstaso.  

 

2. Bruttoinvestoinnit vuonna 2021 ovat enintään 48,0 milj. euroa (sis. liikelaitokset).

 

3. Kunnallisveroprosenttiin ja kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä muutoksia vuodelle 2021.

 

Kunnan toimialat ja liikelaitokset ovat valmistelleet talousarvioehdotuksensa kunnanhallituksen antaman kehyksen mukaisesti 7.9.2020 mennessä.

 

Kunnanhallituksen kehyksestä poiketen kunnanjohtajan talousarvioesitys sisältää 2,0 milj. euron määrärahalisäyksen sosiaali- ja terveyspalvelujen budjettiin. Muutoin kunnanjohtajan talousarvioesitys on olennaisilta osin annetun kehyksen mukainen.

 

 

 

 

Nurmijärven kunnan taloudelliset lähtökohdat kaudelle 2021-2023

 

 • Kunnan taloudelliset lähtökohdat tulevalle suunnitelmakaudelle ovat erittäin haastavat erityisesti koronapandemian verotulovaikutuksista ja sote-menojen ennakoituva voimakkaammasta kasvusta johtuen. Kunnan pitkän aikavälin talousennuste on verotulojen kasvun hidastumisen ja sote-menojen nousun yhteisvaikutuksesta heikentynyt yli 100 milj. euroa aikavälillä 2021-2026. Tilanne on hankala, sillä jo ennen koronaa kunnan tilikaudet ovat toteutuneet merkittävästi alijäämäisinä ja velkaantuminen on ollut voimakasta.

 

 • Kunnan käyttötalousmenot ovat nousseet merkittävästi viime vuosina, kun samaan aikaan verotulojen kehitys on ollut poikkeuksellisen verkkaista. Kunnan käyttötalousmenojen kasvu on ollut 2017-2019 28,3 milj. euroa, kun samalla aikavälillä verotulot ovat kasvaneet 7,1 milj. euroa. Valtionosuuksien nousu huomioituna on kunnan verorahoitus yhteensä kasvanut vain 9,5 milj. euroa.

 

 • Kunnan lainakanta on tilikausien 2011-2018 aikana kasvanut 75,6 milj. eurosta 169,3 milj. euroon. Suhteellisen lyhyessä ajassa kunnan lainakanta on yli kaksinkertaistunut ja vuonna 2019 lainakanta nousi jo 199,3 milj. euroon. Vuoden 2020 osalta tilinpäätösennusteessa lainakannan arvioidaan asettuvan 209,7 milj. euron tasoon.

 

 • Pitkän aikavälin talouden näkymät maalaavat haasteita kunnan taloudenpidolle ja lopulta myös toiminnan järjestämiselle. Kunnan talous tulee jatkumaan pitkään alijäämäisenä ilman tasapainottavia toimenpiteitä. Myös kunnan lainakannan kasvu tulee voimistumaan merkittävästi, mikäli investointien sopeutukset jäävät liian maltillisiksi. Jo loppuvuoden 2020 aikana on kunnassa tarpeen linjata käyttö- ja investointitalouden sopeutuksista, jotta talous saadaan käännettyä kestävälle uralle jo lähitulevaisuudessa. Myös verotulojen kasvattamisen mahdollisuudet tulee arvioida osana talouden sopeutusta. Käytännössä linjauksia kunnan taloudesta tullaan tekemään sekä NUUKA-ohjelmassa ja NUUKA:n toimenpidesuunnitelmassa, kuin myös käynnissä olevassa palveluverkkotyössä.

 

Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 perustelut

 

 • Palvelutuotannon nettomenot ovat vuonna 2021 225,6 milj. euroa, joka on noin 4,5 milj. euroa enemmän vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna. Kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen (Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020) nähden palvelutuotannon nettomenojen arvioidaan supistuvan 0,4 milj. euroa. Nettomenojen kasvu taloussuunnitelmassa 2021-2023 keskittyy pääasiassa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Talousarvioon sisältyvät sopeutukset tasaavat merkittävästi menojen kasvupaineita. Sopeutuksia on kuvattu talousarvion yleisperusteluissa ja käyttötalousosassa. Palvelutuotannon nettomenojen kasvu historiassa on ollut keskimäärin yli 3 prosenttia vuodessa.

 

 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetti vuodelle 2021 on 128,1 milj. euroa. Tämä on noin 2,5 milj. euroa enemmän vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden sekä 0,2 milj. euroa enemmän vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen (Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020) nähden. Suunnitelmavuosina 2022 ja 2023 on varauduttu sosiaali- ja terveyspalveluissa noin 2,5 prosentin kasvuun vuodessa.

 

 • Verotulojen kasvuennuste on heikentynyt merkittävästi vuoden takaisesta kunnan pitkän aikavälin talousennusteesta. Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä vuonna 2021 201,5 milj. euroa, joka on 4,5 milj. euroa enemmän kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen nähden. Vuonna 2022 verotuloja arvioidaan kertyvän 206,2 milj. euroa ja vuonna 2023 212,2 milj. euroa. Koronaa edeltäneeseen talouden pitkän aikavälin ennusteeseen nähden verotulojen kasvu näyttäytyy tulevina vuosina huomattavan heikkona, sillä verotulojen arvioitiin alun perin saavuttavan 206 milj. euron tason vuonna 2020, mutta nykyennusteiden mukaan vastaava verotulokertymä saavutettaisiin vasta vuonna 2022. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vuonna 2021 40,7 milj. euroa, joka on 4,1 milj. euroa vähemmän vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen nähden. 

 

 • Verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustulojen ja -menojen jälkeen vuoden 2021 vuosikatteeksi muodostuu 17,8 milj. euroa. Vuosikate asettuu suunnitelmavuosina 2022-2023 noin 20,1-23,5 milj. euroon.

 

 • Merkittävien investointien myötä poistojen arvioidaan nousevan 21,3 miljoonasta 26,9 miljoonaan euroon aikavälillä 2021-2023. Pitkällä aikavälillä kunnan tulee huolehtia vuosikatteen riittävästä vahvuudesta poistojen kasvaessa, että talous säilyisi tasapainossa myös tuloslaskelmatasolla (ns. kirjanpidollinen tasapaino).

 

 • Taloussuunnitelmassa kunnan bruttoinvestointitaso vuonna 2021 on 47,4 milj. euroa, vuonna 2022 58,3 milj. euroa ja vuonna 2023 50,2 milj. euroa. Rahoitusosuuksia investointeihin on arvioitu taloussuunnitelmakaudella kertyvän yhteensä 3,1 milj. euroa.

 

 • Arvioitu nettolainakannan muutos vuonna 2021 on 25,5 milj. euroa, jolloin kunnan lainakanta nousisi yhteensä noin 235,2 milj. euroon. Suurista investoinneista ja kunnan heikentyneestä taloustilanteesta johtuen velkaantuminen lähivuosina tulee kiihtymään merkittävästi. Vuoden 2023 loppuun mennessä kunnan lainakannan arvioidaan nousevan 298,2 milj. euroon.

 

 • Muuttuneesta taloustilanteesta johtuen, NUUKA-ohjelman välitavoitteen saavuttaminen on kääntynyt mahdottomaksi ja myös vuoden 2026 lopun sitovan lainakantatavoitteen saavuttaminen on äärimmäisen haastavaa. NUUKA-ohjelman päivittämisen yhteydessä arvioidaan loppuvuodesta 2020 toimet, jolla velkaantuminen saadaan hidastumaan heikentyneessä taloustilanteessa.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää:

1. hyväksyä osaltaan vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2023 ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi,

2. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

 

Valmistelija

kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh. 040 317 2100

talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

taloussuunnittelupäällikkö Erno Kontio, puh. 040 317 2071

 

Käsittely

Ennen asian käsittelyn aloittamista kokouksessa pidettiin tauko klo 15.09-15.20.

 

Käsiteltiin YLEISPERUSTELUT -luku seuraavin huomioin:

-          sivulle 4 muutetaan organisaatiokaavion otsikko kulumaan "Kunnan organisaatiorakenne 1.1.2021-30.6.2021".  Kaavion yhteyteen lisätään tieto toimielinorganisaation muuttamisesta: "Valtuusto päättää toimielinorganisaation uudistamisesta vuoden 2021 aikana."

-          sivulta 21 Talonrakennus -kohdasta muutetaan virke "Talonrakennushankkeet ovat palveluverkkosuunnitelman mukaisia" kuulumaan "Talonrakennushankkeet toteutetaan palveluverkkosuunnitelman mukaisesti".

 

Käsiteltiin KUNTASTRATEGIA, STRATEGIAN VUOSITAVOITTEET JA STRATEGIAMITTARIT-luvut seuraavin huomioin:

-          sivulta 43 kohdasta Kunnan omistamisen tehostaminen kohta muutetaan "Arvioidaan konserniomistusten realisoinnin mahdollisuuksia ja luovutaan sellaisista omistuksista, joiden strateginen merkitys kunnalle on vähäinen, tai luovutaan omituksista osittain, silloin kun se on strategisesti ja taloudellisesti perustelua vastuutoimialaksi konsernipalvelut".

 

Käsiteltiin LIIKELAITOKSET -luku seuraavin huomioin:

-          Aleksia -liikelaitoksen osalta sivulle 150 lisätään Toimintaympäristö ja sen muutokset -kohdan toiseen kappaleeseen viimeiseksi lauseeksi "Toiminnan sopeutus aloitetaan tällöin välittömästi" ja kolmannen kappaleen viimeinen lause muutetaan muotoon "Kunnanhallitus on päättänyt siirtää kaikki ruokapalvelut Aleksialle".

 

Käsiteltiin TYTÄRYHTEISÖT -luku seuraavin huomioin:

-          Nurmijärven Kodit Oy:n osalta sivun 161 taulukkoon tehdään tekninen korjaus sarakkeen TP2019 osalta.

 

Käsiteltiin LIITTEET -luku seuraavin huomioin:

-          Asemakaavoitusohjelman osalta tehdään Juha Peltosen ehdottamana ja Alpo Sailion kannattamana seuraavat lisäykset ja muutokset:

 • sivulle 188 kohtaan 7. Heinoja I (2-232) Ensimmäisen kappaleen viimeiseen lauseeseen lisätään sana "osa" ja toisen kappaleen ensimmäinen lause poistetaan kokonaan.

 

Kohta 7. Heinoja I (2-232) kuuluu seuraavasti: Heinoja on Raalantien länsireunassa sijaitseva kaavoittamaton alue. Heinojassa on sekä kunnan että yksityisten omistuksessa olevia maa-alueita. Kaavoituksen lähtökohtana on pientalovaltainen asuntoalue, jolla katetaan osa Kirkonkylän myyntitarpeesta useaksi vuodeksi eteenpäin.

 

Kaava on hyväksytty valtuustossa tammikuussa 2020. Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

 

-          sivulle 188 kohtaan 12. Heinoja III (2-XXX) lisätään ensimmäiseen lauseeseen sanat "Rajamäentien varressa" ja "hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä".

 • Kohta 12. Heinoja III (2-XXX) kuuluu seuraavasti:

Heinojan kolmas aluekokonaisuus Rajamäentien varressa täydentää Kirkonkylän pientalotonttivarantoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Alueen kaavoittaminen myös tiivistää taajamarakennetta.

 

-          sivulle 188 Lisätään kohta 13. Lukkari

Pientaloalue Sompiontien varrella.

 

-          sivulla 188 Muutetaan kohtien numerointia seuraavasti

14. Lääketehtaan alue (2-XXX)

15. Kirkonkylän täydennysrakentaminen

 

-          sivun 189 karttaa muutetaan seuraavasti karttapiirrokseen Heinoja III -aluetta kuvaavaa sinistä ympyrää siirrettään hieman vasemmalle niin, että ympyrän vasen reuna tulee kiinni Rajamäentiehen. Heinoja I ja II -alueita kuvaava sininen ympyrä siirtyy saman verran vasemmalle Heinoja III -ympyrän mukana. Sompiontien ja Lukkarin koulun väliselle alueelle lisätään Lukkari-niminen sininen ympyrä kuvaamaan kohdassa 13. mainittua Lukkarin pientaloaluetta.

 

-          liitteiden käsittelyn yhteydessä muistutettiin siitä, että liitteissä tulee näkyä niiden hyväksymispäivä.

 

Asian käsittelyn aikana pidettiin kokouksessa tauko klo 18.54-19.00.

 

 

 

Päätös 

Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2021 talousarviota sekä taloussuunnitelmaa 2021-2023 ja päätti jatkaa asian käsittelyä 20.10.2020 klo 14.00 alkavassa jatkokokouksessa.

 

Jakelu

Toimielimet

Kunnanjohtajan johtoryhmä

Talouspalvelut

Toimialojen ja liikelaitosten johtoryhmät

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 20.10.2020 § 229   

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää:

1. hyväksyä osaltaan vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2023 ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi,

2. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

 

Valmistelija

kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh. 040 317 2100

talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

taloussuunnittelupäällikkö Erno Kontio, puh. 040 317 2071

 

Käsittely

INVESTOINTIOSA

 

Hyväksyttiin investointiosa seuraavin muutoksin:

 

-          Kunnanhallitus päätti yksimielisesti muuttaa investointiohjelman talorakennushankkeiden kohtaa 3.3. (s. 113) siten, että hankkeista Lukio (KK) ja liikuntasali, Rajamäen kampus, Lepsämän koulun korjaus, Urheilupuiston koulun uudiskohde, muodostetaan hankeryhmä " Palveluverkkopäätösten alaiset investointikohteet, jotka täydennetään investointiosaan palveluverkkopäätösten jälkeen" ja samalla hankkeiden investointimäärärahat poistettiin odottamaan palveluverkkopäätöksiä. Lisäksi kunnanhallitus päätti varata 1,0 milj. euron määrärahan Rajamäen alueen palveluverkkokohteiden suunnittelulle ja valmistelulle sekä osoittaa ensivaiheessa 0,6 milj. euron määrärahan Urheilupuiston koulun korjaukseen ja 0,2 milj. euron määrärahan Lepsämän koulun korjaukseen.

 

-          Investointiohjelman hankekortteihin ( s. 115-124) merkitään kursiivilla investointiohjelman mukaisesti päätetyt tiedot.

 

KÄYTTÖTALOUSOSA

 

Konsernipalvelut

Konsernipalveluiden käyttötalous käsiteltiin ja hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

-          Yhteisten toimintojen kohdalla esittelijä muutti pohjaesitystään Rajamäen Uimahalli Oy:n vuoden 2021 toimintatuen osalta siten, että perustoimintatukeen varataan 668 000 euroa ja Hyvä-Olo kortin kuntaosuuteen 70 000 euroa (s. 57). Kunnanhallitus hyväksyi muutetun esityksen yksimielisesti.

 

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan käyttötalous käsiteltiin ja hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

 

-          Koulutuspalveluiden käyttötalouden osalta tehtiin kaksi esittelijän pohjaesityksestä poikkeavaa muutosesitystä.

 

Leni Pispala teki Rädyn, Jalavan, Tapiolinnan ja Vaulamon kannattamana muutosesityksen A2 -kielen opetuksen määrärahan palauttamisesta. Samalla tulee tutkia etäopetuksen mahdollisuuksia A2 -kielen opetuksessa.

 

Riikka Raekannas teki Häggin, Salosen ja Sailion kannattamana muutosesityksen, että A2 -kielen opetuksen määräraha 24000 euroa palautetaan talousarviovuodelle 2021 ja selvitetään mahdollisuutta etäopetuksen mahdollisuuteen A2-kielen opetuksessa. Tämän selvityksen perusteella arvioidaan A2-kielen opetuksen muotoa ja jatkoa tulevaisuudessa.

 

Puheenjohtaja totesi suoritettavan nimenhuutoäänestykset. Ensimmäisessä äänestyksessä olivat vastakkain muutosesitykset siten, että

Pispalan esitys = JAA

Raekannaksen esitys = Ei

 

Äänestyksen tulos:

5 JAA ääntä: Jalava, Pispala, Tapiolinna, Vaulamo ja Räty

4 Ei ääntä: Hägg, Raekannas, Sailio ja Salonen

2 VAITI: Hyvämäki ja Peltonen

 

Toisessa äänestyksessä olivat vastakkain esittelijän pohjaesitys ja Pispalan muutosesitys siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA

Pispalan esitys = EI

 

Äänestyksen tulos:

5 JAA: Hyvämäki, Peltonen, Raekannas, Sailio ja Salonen

6 EI: Hägg, Jalava, Pispala, Tapiolinna, Vaulamo ja Räty

 

Kunnanhallitus päätti äänin 5 JAA - 6 EI, että A2 -kielen opetuksen määräraha palautetaan. Samalla tulee tutkia etäopetuksen mahdollisuuksia A2 -kielen opetuksessa.

 

Ympäristötoimiala

Ympäristötoimialan käyttötalous käsiteltiin ja hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

 

-          teknisen keskuksen käyttötalouden osalta (s. 87)

Leni Pispala teki Tapiolinnan ja Vaulamon kannattamana muutosesityksen, että katujen hiekanpoistotöiden ja roskakorien tyhjennysten sekä viheralueiden ja liikuntapaikkojen laatutason laskemisen tuoma säästö 70 000 € palautetaan talousarvioon.

 

Puheenjohtaja totesi suoritettavan nimenhuutoäänestyksen siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA

Pispalan muutosesitys = EI

 

äänestyksen tulos:

5 JAA: Hyvämäki, Hägg, Jalava, Peltonen, Sailio

6 EI: Pispala, Raekannas, Salonen, Tapiolinna, Vaulamo, Räty

 

Kunnanhallitus päätti äänin 5 JAA - 6 EI, että katujen hiekanpoistotöiden ja roskakorien tyhjennysten sekä viheralueiden ja liikuntapaikkojen laatutason laskemisen tuoma säästö 70 000 € palautetaan talousarvioon.

 

-          maankäytön ja kaavoituksen käyttötalouden osalta (s. 97)

Hyvämäki esitti Salosen kannattamana, että yksityisteiden avustusmäärärahaa nostetaan 40.000 €.

Nosto rahoitetaan tarvittaessa siirtämällä ympäristötoimialan kalustoinvestointeja  vuodella eteenpäin 200.000 € (talousarviokirjan sivu 114). Siirrettyjen kalustoinvestointien laskennallinen aktivoituva poisto vuodelle 2021, n. 40.000 €, siirretään yksityisteiden avustusmäärärahoihin s. 97, (330.000 € ---> 370.000 €)

 

Puheenjohtaja totesi suoritettavan nimenhuutoäänestyksen siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA

Hyvämäen esitys =  EI

 

äänestyksen tulos:

5 JAA: Hägg, Peltonen, Sailio, Vaulamo, Räty

6 EI: Hyvämäki, Jalava, Pispala, Raekannas, Salonen, Tapiolinna

 

Kunnanhallitus päätti äänin 5 JAA -6 EI, että yksityisteiden avustusmäärärahaa nostetaan 40.000 €.

Nosto rahoitetaan siirtämällä ympäristötoimialan kalustoinvestointeja tarvittaessa vuodella eteenpäin 200.000 € (talousarviokirjan sivu 114). Siirrettyjen kalustoinvestointien laskennallinen aktivoituva poisto vuodelle 2021, n. 40.000 €, siirretään yksityisteiden avustusmäärärahoihin s. 97, (330.000 € ---> 370.000 €)

 

-          päätettiin tehdä tekninen korjaus s. 97 vasemmalla puolella toiseen kappaleeseen. Kappaleen toiseksi viimeiseksi lauseeksi lisätään lause  "Nurmijärven kunta harjoittaa monimuotoista maanhankintaa keinoina mm. suorat maanostot ja maankäyttösopimukset.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

-          Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttötalous käsiteltiin ja hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

Käsittelyn aikana kuultiin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän edustajien esittely kuntayhtymän taloudesta klo 15.30-16.24.

 

Käsittelyn aikana kokouksessa pidettiin  tauko klo 17.01-19.00.

 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti

1. Hyväksyä investointiosan seuraavin muutoksin
- yksimielisesti muutettiin investointiohjelman talorakennushankkeiden kohtaa 3.3. (s. 113) siten, että hankkeista Lukio (KK) ja liikuntasali, Rajamäen kampus, Lepsämän koulun korjaus, Urheilupuiston koulun uudiskohde, muodostetaan hankeryhmä " Palveluverkkopäätösten alaiset investointikohteet, jotka täydennetään investointiosaan palveluverkkopäätösten jälkeen" ja samalla hankkeiden investointimäärärahat poistettiin odottamaan palveluverkkopäätöksiä. Lisäksi kunnanhallitus päätti varata 1,0 milj. euron määrärahan Rajamäen alueen palveluverkkokohteiden suunnittelulle ja valmistelulle sekä osoittaa ensivaiheessa 0,6 milj. euron määrärahan Urheilupuiston koulun korjaukseen ja 0,2 milj. euron määrärahan Lepsämän koulun korjaukseen.

- Investointiohjelman hankekortteihin ( s. 115-124) merkitään kursiivilla investointiohjelman mukaisesti päätetyt tiedot

2. Konsernipalvelujen käyttötalouden (s. 49-58) osalta
- yksimielisesti hyväksyä esittelijän muutetun esityksen Rajamäen Uimahalli Oy:n vuoden 2021 toimintatuen osalta siten, että perustoimintatukeen varataan 668 000 euroa ja Hyvä-Olo kortin kuntaosuuteen 70 000 euroa
- hyväksyä konsernipalvelujen käyttötalouden yllä olevin muutoksin

3. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan käyttötalouden (s. 61-82) osalta
- palauttaa (äänestys:  JAA 5, EI 6) A2 -kielen opetuksen määrärahan. Samalla tulee tutkia etäopetuksen mahdollisuuksia A2 -kielen opetuksessa
- hyväksyä sivistys- ja hyvinvointitoimialan käyttötalouden yllä olevin muutoksin

4. Ympäristötoimialan käyttötalouden (s. 85-100) osalta
- nostaa (äänestys: JAA 5, EI 6) yksityisteiden avustusmäärärahaa 40.000 €. Nosto rahoitetaan siirtämällä ympäristötoimialan kalustoinvestointeja  tarvittaessa vuodella eteenpäin 200.000 € (talousarviokirjan sivu 114). Siirrettyjen kalustoinvestointien laskennallinen aktivoituva poisto vuodelle 2021, n. 40.000 €, siirretään yksityisteiden avustusmäärärahoihin s. 97, (330.000 € ---> 370.000 €)
- tehdä teknisen korjauksen sivun 97 vasemmalla puolella toiseen kappaleeseen. Kappaleen toiseksi viimeiseksi lauseeksi lisätään lause  "Nurmijärven kunta harjoittaa monimuotoista maanhankintaa keinoina mm. suorat maanostot ja maankäyttösopimukset
- hyväksyä ympäristötoimialan käyttötalouden yllä olevin muutoksin

5. hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttötalouden (s. 103) esityksen mukaan

6. jatkaa asian käsittelyä tuloslaskelma- ja rahoitusosien osalta 21.10.2020 klo 15.00 alkavassa jatkokokouksessa.

Asian käsittelyn aikana kokouksessa pidettiin tauko klo 17.01-19.00.

 

Jakelu

Toimielimet

Kunnanjohtajan johtoryhmä

Talouspalvelut

Toimialojen ja liikelaitosten johtoryhmät

 

 

Kunnanhallitus 21.10.2020 § 232   

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää:

1. hyväksyä osaltaan vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2023 ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi,

2. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

 

Valmistelija

kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh. 040 317 2100

talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

taloussuunnittelupäällikkö Erno Kontio, puh. 040 317 2071

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti

1. hyväksyä Tuloslaskelmaosan investointiosan ja käyttötalousosan muutokset huomioiden,
2. hyväksyä Rahoitusosan investointiosan ja käyttötalousosan muutokset huomioiden,
3. hyväksyä Avustusten yhteenvedon muutettuna Rajamäen Uimahalli Oy:n  ja yksityistieavustusten osalta käyttötalousosan päätösten mukaisesti,
4. esittää edellä mainituin muutoksin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 valtuuston hyväksyttäväksi sekä
5. valtuuttaa talousjohtajan tekemään tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

 

 

Jakelu

Toimielimet

Kunnanjohtajan johtoryhmä

Talouspalvelut

Toimialojen ja liikelaitosten johtoryhmät

 

 

Valtuusto 11.11.2020 § 77     

921/02.02.00/2020  

 

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto päättää:

1. hyväksyä talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 liitteen mukaisesti

2. valtuuttaa talousjohtajan tekemään tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

 

 

Käsittely

 

Yleiskeskustelu

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Virpi Räty kertoi kunnanhallituksen esityksestä ja kuultiin ryhmäpuheenvuorot, nuorisovaltuuston edustajan puheenvuoro sekä kahden valtuutetun yleispuheenvuoro.

 

Yleiskeskustelun jälkeen pidettiin kokoustauko klo 15.37-15.50.

 

Yksityiskohtainen käsittely:

 

Yleisperustelut hyväksyttiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti seuraavalla teknisellä korjauksella:

 

-          sivulle 19 korjataan teknisenä korjauksena rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentin vaihteluväliksi Nurmijärvellä noudatettava vaihteluväli 4,18-6,00 %

 

Kuntastrategia todettiin ja vahvistettiin strategiset mittarit (s. 40) ja strategiaa toteuttavat vuositavoitteet kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

 

Konsernipalvelut

 

Harri Lepolahti esitti, että konsernipalvelujen toimialalle yhteisten toimintojen tulosalueelle lisätään 2,0 milj. euroa koronariskilisää kunnan omaan toimintaan vuodelle 2021 ja määrärahaa siirretään osavuosikatsausten yhteydessä konsernipalveluista niille toimialoille, joissa syntyy koronariskilisällä katettavia kuluja. Esitys raukesi kannattamattomana.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi konsernipalvelut ja toimialan osuuden henkilöstösuunnitelmasta kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

 

Harri Lepolahti esitti Jenni Sandbergin kannattamana, että nuorisopalveluihin lisätään 50 000 euroa nuorten kesätyöllistämiseen vuosille 2021-2023.  Vastaesityksen vuoksi asiassa suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen:

 

JAA = kunnanhallituksen esitys

EI = Lepolahden esitys

 

Äänestyksen tulos:

JAA 29 ääntä

EI 21 ääntä

VAITI 1 ääni

 

Äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen esitys voitti äänin 29-21-1. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

 

Valtuusto hyväksyi seuraavan teknisen korjauksen talousarviokirjan sivulle 81: "Kunta vastaanottaa 10-15 kiintiöpakolaista yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa joka toinen vuosi (lisäys kursiivilla).

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi sivistys- ja hyvinvointitoimialan ja toimialan osuuden henkilöstösuunnitelmasta kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

 

Ympäristötoimiala

 

Visa Tarikka esitti Harri Lepolahden kannattamana, että teknisessä keskuksessa katuvalojen kesäaikainen sammutus perutaan ja talousarvioon palautetaan 20 000 euroa vuosille 2021-2023. Vastaesityksen vuoksi asiassa suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen:

 

JAA = kunnanhallituksen esitys

EI = Tarikan esitys

 

Äänestyksen tulos:

JAA 2 ääntä

EI 46 ääntä

VAITI 3 ääntä

 

Äänestyksen tuloksena Visa Tarikan esitys voitti äänin 2-46-3. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

 

Kalle Mustonen esitti Ismo Uusitalon kannattamana, että maankäytössä ja kaavoituksessa lisätään yksityisteiden avustusmäärärahaan 180 000 euroa vuosille 2021-2023. Vastaesityksen vuoksi asiassa suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen:

 

JAA = kunnanhallituksen esitys

EI = Mustosen esitys

 

Äänestyksen tulos:

JAA 31 ääntä

EI 19 ääntä

VAITI 1 ääni

 

Äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen esitys voitti äänin 31-19-1. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi ympäristötoimialan ja toimialan osuuden henkilöstösuunnitelmasta sillä muutoksella, että teknisessä keskuksessa katuvalojen kesäaikainen sammutus peruttiin ja talousarvioon palautettiin 20 000 euroa vuosille 2021-2023.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän talousarvio -liite

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

 

Käyttötalousosan jälkeen kunnanvaltuusto piti kokoustauon klo 16.55.-17.05.

 

Investointiosa

 

Kimmo Pirkkala esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän esityksenä pääkirjaston peruskorjauksen toteutusta siirrettäväksi vuodella eteenpäin. Vastaesityksen vuoksi asiassa suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen:

 

JAA = kunnanhallituksen esitys

EI = Pirkkalan esitys

 

Äänestyksen tulos:

JAA 46 ääntä

EI 5 ääntä

 

Äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen esitys voitti äänin 46-5. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

 

Juha Hyvämäki esitti keskustan valtuustoryhmän esityksenä, että ympäristötoimialan irtaimiston ja kaluston investointimäärärahaa pienennetään 200 000 € vuodelle 2021. Vastaesityksen vuoksi asiassa suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen:

 

JAA = kunnanhallituksen esitys

EI = Hyvämäen esitys

 

Äänestyksen tulos:

JAA 37 ääntä

EI 14 ääntä

 

Äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen esitys voitti äänin 37-14. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

 

Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi teknisenä korjauksena talousarviokirjan sivun 128 päivittämisen vastaamaan sivun 114 investointitaulukkoa, kohta 5.3.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi investointiosan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

 

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan.

 

Aleksia -liikelaitos

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan.

 

Tuloslaskelmaosa

 

Harri Lepolahti esitti, että kunnallisveroprosenttia korotetaan vuodesta 2021 alkaen 0,5 prosenttiyksikköä. Puheenjohtaja siirsi Lepolahden esityksen käsiteltäväksi veroprosenttien päättämisen yhteydessä.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan.

 

Rahoitusosa

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan.

 

Tytäryhteisöt

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan.

 

Talousarviokirjan liitteet

 

-          todettiin henkilöstösuunnitelma -liite käsitellyksi käyttötalousosan yhteydessä

-          hyväksyttiin kaavoitusohjelma ohjeellisena

-          hyväksyttiin kunnallistekniikan rakentamisen periaatteet ohjeellisena

-          hyväksyttiin maankäytön tavoiteohjelma ohjeellisena

-          merkittiin tiedoksi avustusten yhteenveto

-          merkittiin tiedoksi sisäiset toimintatuotot ja -kulut

-          todettiin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän talousarvio -liite käsitellyksi käyttötalousosan yhteydessä

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti:

1) hyväksyä talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 seuraavin muutoksin:

- teknisessä keskuksessa katuvalojen kesäaikainen sammutus peruttiin ja talousarvioon palautettiin 20 000 euroa vuosille 2021-2023.

2) valtuuttaa talousjohtajan tekemään tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa