Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.04.2024/Pykälä 53


Liite1 Henkilöstökertomus 2023_valmis 3.4.2024

 

 

Henkilöstökertomus vuodelta 2023

 

Kunnanhallitus 08.04.2024 § 53     

289/00.01.02.02/2024  

 

 

Henkilöstökertomus kuvaa edellisen vuoden henkilöstövoimavarojen kehitystä kunnan tilinpäätöstä ja toimintakertomusta täydentäen. Raportointi perustuu Prima -palkkajärjestelmän ja Sarastia365 BI:n sekä vakuutusyhtiön ja työterveyshuollon raportteihin ja se on laadittu henkilöstöpalveluiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Henkilöstökertomusta on käsitelty kunnan johtoryhmässä ja yhteistoimintaryhmässä 19.3.2024.

 

Uusi henkilöstöohjelma vuosille 2023 – 2025 tuli voimaan kunnanhallituksen päätöksellä helmikuun alussa. Ohjelman perustana on Nurmijärven kunnan strategia vuosille 2022–2030. Strategian toimintaperiaatteet – asukas- ja asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja rohkeus – muodostavat henkilöstön yhteisen arvopohjan. Henkilöstöohjelman toimenpitein edistetään erityisesti henkilöstön hyvinvointia ja laadukasta johtamista.

 

Loppuvuodesta toteutettiin uudistettu, työilmapiiriä mittaava henkilöstökysely. Sen tuloksissa henkilöstötyytyväisyysindeksi oli 3,7 (asteikolla 1–5). Tuloksissa vahvimpia osa-alueita olivat työn sisältö ja motivaatio, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä lähiesihenkilötyö, matalinta tyytyväisyys oli työtilanteeseen, hyvinvointiin ja sisäiseen viestintään. Tulosten käsittely ja kehittämistoimenpiteiden valmistelu toteutuivat pääosin vuoden 2024 alkupuolella. 

 

Työmarkkinoilla kilpailu työvoimasta jatkui, mikä haastoi edelleen kunnan rekrytointeja ja henkilöstösuunnittelua. Useissa ammattiryhmissä oli vaikeuksia täyttää avoimia tehtäviä ja lyhytaikaisista sijaisista oli pulaa erityisesti varhaiskasvatuksen ja ruoka- ja siivouspalvelujen tehtävissä. Rekrytointihaasteet huomioitiin paikallisten palkankorotusten kohdentamisessa, kouluttautumisen tukemisessa ja johtamisjärjestelmän kehittämisessä. 

 

Henkilöstömäärän ja palkkakulujen kehitys

 

Kunnan palveluksessa oli vuoden 2023 lopussa yhteensä 1731 henkilöä, mikä on 38 vähemmän kuin vuonna 2022. Henkilöstömäärä laski siten edelliseen vuoteen nähden 2 %. Vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa oli 77,7 % henkilöstöstä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 22,3 %. Tämä jakauma on pysynyt samana kuin vuonna 2022. Henkilöstömäärään sisältyy 21 työllistettyä.

 

Henkilöstötyövuosi eli HTV1 kuvaa henkilöstön määrää toteutuneen työpanoksen ja tuottavuuden näkökulmasta. Kaikki palveluksessaolopäivät huomioiden HTV1 oli yhteensä 1724 (v. 2022: 1738). Asukaslukuun suhteutettuna Nurmijärven kunnan henkilöstömäärän kehitys on pysynyt tasaisena viime vuodet. Vuonna 2023 palveluksessa oli 38,7 henkilöä 1000 asukasta kohti (v. 2022: 39,8).  

 

Vuoden aikana avoinna oli noin 530 määräaikaista ja vakinaista työpaikkaa. Vakinaisessa palvelussuhteessa aloitti 94 henkilöä. Kunnan vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 11,4 %, eli 153 vakinaista palvelussuhdetta päättyi vuoden aikana, heistä 24 vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi.

 

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten sopimus-kausi on 1.5.2022–30.4.2025. Sopimukset sisältävät yleiskorotusten lisäksi paikallisesti neuvoteltavia järjestelyeriä, palkkojen kehittämisohjelman ja kertaerät. Vuonna 2023 palkankorotukset tulivat voimaan pääosin 1.6.2023 lukien keväällä toteutettujen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen pyrkineiden paikallisneuvottelujen jälkeen. Yleiskorotukset olivat eri työehtosopimuksissa 2,02 % -2,2 %, paikal-liset järjestelyerät 0,7 %, kehittämisohjelma 1,2 % ja kertaerät 120, 150 tai 467 euroa.

Maksetut palkat vuonna 2023 olivat yhteensä 68,2 Me, jossa edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on 2,6 Me eli 4 %. Henkilöstökulut yhteensä olivat 83,6 Me (+ 3 Me, + 3,7 %). 

 

Henkilöstökertomus on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 sekä esittää valtuustolle sen hyväksymistä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa henkilöstöjohtajan tekemään asiakirjan sisältöön mahdolliset teknisluontoiset korjaukset.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, leena.ojala@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.