Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 15


 

 

Lausunto Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle Autocirc Finlandin ympäristöluvasta ja aloitusluvasta koskien romuajoneuvojen esikäsittelyä ja välivarastointia

 

Kunnanhallitus 12.02.2024 § 15     

1524/11.01.00/2023  

 

 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää kunnan lausuntoa Autocirc Finlandin ympäristöluvasta ja aloitusluvasta koskien romuajoneuvojen esikäsittelyä ja välivarastointia. Kyseessä on uusi toiminta. Lausuntoa on pyydetty 31.1.2024. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 16.2.2024.

 

Toiminta sijoittuu Karhunkorven työpaikka-alueelle kiinteistölle 543-402-11-378 alueen luoteisosaan osoitteessa Karhutie 19. Toiminta sijoittuisi 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeäksi luokitellulle pohjavesialueelle ja tämän pohjavesialueen varsinaiselle muodostumisalueelle.

 

Purettavat ajoneuvot otetaan vastaan nestetiiviille kentälle, josta ne siirretään sisälle halliin käsiteltäväksi. Ajoneuvoista poistetaan renkaat ja vantee, kaikki nesteet ja kaasut sekä uudelleen käytettäviksi soveltuvat osat. Kuivatut ja esikäsitellyt romuajoneuvot välivarastoidaan asfalttikentälle odottamaan kuljetusta tuottajayhteisön operaattorin jatkokäsittelyyn. Lisäksi toiminta-aluetta käytetään ajoneuvokuljetusten logistiikkakeskuksena. Kiinteistöllä välivarastoidaan kuljetuksessa olevia uusia ja käytettyjä autoja sekö aluetta käytetään hinaus- ja kuljetuskaluston tukikohtana. Kalustoa ei korjata alueella.

 

Alueelle otetaan vastaan ja käsitellään vuodessa enintään 3000 romuajoneuvoa. Vastaanotetut romuajoneuvot kuivataan ja käsitellään mahdollisimman nopeasti. Vastaanotettavien ajoneuvojen lisäksi alueella välivarastoidaan yhteensä enintään 900 ajoneuvoa, joista enintään 800 on esikäsiteltyjä ja kuivattuja romuajoneuvoja sekä enintään 100 tavanomaisia kuljetuksessa olevia myytäviä uusia tai käytettyjä autoja. laitos on toiminnassa arkisin 6 – 21 ja lauantaisin klo 8 -18. Sunnuntaisin laitos on suljettu.

 

Varsinaisessa toiminnassa syntyvät jätejakeet syntyvät pääosin romuajoneuvojen purkamisessa. Omiksi jätejakeikseen erotellaan autonrungot eli esikäsitellyt romuajoneuvot, loppuun käytetyt renkaat/ akut, jäteöljyt, jarrunesteet, jäähdytinnesteet, kylmäaineet, alumiini, sekalainen metalli sekä kiinteä öljyinen jäte. Lisäksi syntyy hiekan- ja öljynerotus kaivojen lietettä sekä sekajätettä.

 

Päästöjä ilmaan aiheutuu ajoneuvojen pakokaasupäästöistä. Normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään, pohjaveteen tai vesistöihin. Alueella syntyvät hulevedet käsitellään hiekan- ja öljynerottimilla ennen niiden johtamista hulevesiviemäriin. Toiminnassa syntyvät autojen pesuvedet käsitellään hiekan- ja öljynerottimilla ennen niiden johtamista kunnalliseen jätevesiviemäriin. Toiminnalla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia alueelle.

 

Toiminta-alue sijaitsee 1. luokan, vedenhankintaa varten tärkeäksi luokitellulla Valkojan (0154301) pohjavesialueella ja tämän pohjavesialueen varsinaisella muodostumisalueella.  GTK:n selvityksen mukaan toiminta-alueella pohjaveden pinta on ollut vuonna 2018 aivan kallion pinnan tasolla tai sen alapuolella, noin 72-76 m mpy. Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus on 5-10 m.

 

Valkojan pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivityksessä vuodelta 2010 esitetään suosituksia alueen käytön rajoituksista. Alueella on kielletty vanhan ympäristösuojeluasetuksen

(169/2000) 1 § mukaiset uudet toiminnot sekä asetuksen liitteessä 1 lueteltujen aineiden käsittely ja varastointi niin, että aineita voi päästä maaperään tai pohjaveteen.

Toiminta sijaitsee pohjavesialueella, joten suurin riski ympäristön pilaantumiselle on päästöillä maaperään ja pohjaveteen. Tavanomainen toiminta ei aiheuta päästöjä maaperään tai vesiin, vaan toimintaan liittyvät ympäristöriskit ovat mahdollisten poikkeustilanteiden aiheuttamia. Tällaisia poikkeustilanteita laitosalueella voivat olla polttoaine- tai öljyvuodot, tulipalo, koneiden  toimintahäiriöt sekä ilkivalta.

 

Toiminnalle haetaan lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää antaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon Autocirc Finlandin ympäristölupahakemuksesta ja aloituslupahakemuksesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta:

Toimintaa esitetään sijoitettavaksi 1-luokan pohjavesialueelle. Hakemuksessa esitetään, että tavanomainen toiminta ei aiheuta päästöjä maaperään tai vesiin. Alueella säilytetään kuitenkin merkittäviä määriä mm.  polttoaineita ja öljyjä. Romuautoista kerätään polttoaine säiliöihin ja työkoneita tankataan näillä polttoaineilla. Lisäksi alueelle ostetaan dieseliä työkoneiden tankkaukseen. Siirrettäessä ja kuljetettaessa polttoaineita tai muita nesteitä poikkeustilanteiden syntymiseen on mahdollisuudet. Tällöin ei toimita nestetiiviillä alueella ja polttoaineen tai muun nesteen kulkeutuminen pohjaveteen on mahdollista.

Nurmijärven kunta katsoo, ettei hakemuksen mukaista toimintaa tule sallia 1-luokan pohjavesialueella sen aiheuttamien mahdollisten riskien takia. Karhunkorven alueella on jo useita olemassa olevia toimintoja, jotka voivat aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle. Näin ollen alueelle ei perusteltua lisätä mahdollisia riskitoimintoja.

Nurmijärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa on päivitetty ja se on valmistumassa kevään 2024 aikana.

Aloituslupaa ei tule myöntää toiminnalle ennen mahdollisen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, anita.pihala(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus