Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 6


Liite2 Sijaintikartta ja hankealueen rajaus

 

 

Nurmijärven kunnan lausunto YVA-menettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta yksittäistapauksessa aurinkovoimahankkeessa, Yrjö ja Hanna-säätiö, Sun Rajamäki, Nurmijärvi

 

Kunnanhallitus 15.01.2024 § 6     

1505/00.04.03/2023  

 

 

Uudenmaan ELY-keskus pyytää Nurmijärven kunnan lausuntoa koskien ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tapauskohtaista soveltamisesta yksittäistapauksessa Yrjö ja Hanna -säätiön aurinkovoimahankkeessa (Sun Rajamäki). Lausuntoa on pyydetty 15.1.2024 mennessä. Lisäaikaa lausunnon toimittamiselle on saatu 19.1.2024 asti. ELY-keskus pyytää kannanottoa siitä, onko YVA-menettelyä tarpeen soveltaa hankkeeseen.

 

YVA-menettelyä sovelletaan hankkeeseen ELY-keskuksen päätöksellä, mikäli hanke tai sen muutos todennäköisesti aiheuttaa YVA-lain (252/2017) liitteen 1 hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia (YVA-laki § 3.2). Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne YVA-liitteen 2 osoittamalla tavalla.

 

Hankkeen yleisesittely

 

Hankealue sijaitsee Uudellamaalla Nurmijärven kunnan alueella noin 5 km Nurmijärven kirkonkylän pohjoispuolella, ja noin 2,5 km Rajamäen kylän itäpuolella, valtatie 3:n (E12) tuntumassa. Hankealue on pääosin peltoa eikä alueelta jouduta kaatamaan metsää. Osa hankealueesta sijoittuu pohjavesialueelle. Alueen läpi kulkee Fingrid Oyj:n 400 kV sähkölinja.

 

Perustettavana on yhteensä noin 118 ha kokoinen aurinkoenergian tuotantoalue, joka koostuu kolmesta erillisestä alueesta. Hankkeen liityntäteho on noin 60 MVA. Hankkeen vuosituotanto on noin 53 500 MWh. Paneeleiden lisäksi alueelle rakennetaan muuntamot, huoltotiet ja paneeleita ympäröivät aidat. Liittyminen sähköverkkoon toteutetaan maakaapelilla. Hanke on tarkoitus liittää Nurmijärven Sähkön 110 kV:n voimalinjaan.

 

Hankkeen rakentamisesta suurin osuus muodostuu metallisille telineille asennetuista aurinkopaneeleista. Tämän lisäksi hankealueelle rakennetaan tarvittavat muuntamo-/invertterialueet, huolto-/pelastustiet, sekä paneelialueita ympäröivät aidat. Hankkeeseen kuuluu myös sähköverkkoon liittymiseen tarvittavat maanalaiset kaapeloinnit hankealueen ja liityntäpisteen välillä. Hankkeen todennäköiset liityntäpisteet sähköverkkoon sijaitsevat noin 2,5 -3,5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta etelään/lounaaseen.

 

Hankkeen elinkaari on lähtökohtaisesti noin 35 - 40 vuotta. Voimala muuttaa selkeästi hankealuetta, sekä hankealueen ympäristön maisemaa. Hankkeen vaikutukset alueen maaperään ja topografiaan ovat kuitenkin vähäiset, ja voimalan rakenteet ovat voimalatoiminnan loputtua purettavissa. Maisemallisesti alue voidaankin tällöin palauttaa voimalatoimintaa edeltävään tilaan.

 

Hankkeeseen liittyen on tehty seuraavia selvityksiä:

-          liito-oravaselvitys

-          pesimälinnustoselvitys

-          viitasammakkoselvitys

-          lepakkoselvitys

-          kasvillisuusselvitys.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon koskien ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tapauskohtaista soveltamista yksittäistapauksessa Yrjö ja Hanna -säätiön aurinkovoimahankkeessa (Sun Rajamäki):

Nurmijärven kunta katsoo, että hankkeella ei ole sellaisia YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia, että hankkeeseen olisi tarpeen soveltaa YVA-menettelyä. Hankkeen vaikutukset eivät ole tehtyjen selvitysten mukaan merkittäviä. Hankkeen koko ei myöskään ole niin merkittävä, että YVA-menettely olisi tarpeen.

Hankkeen vaikutukset voidaan riittävässä määrin ottaa huomioon ja lieventää hankkeen yleiskaavaprosessissa, eikä YVA-menettely tuo tältä osin mitään lisäarvoa hankkeen toteuttamisen aiheuttamien vaikutusten arviointiin ja lieventämiseen. Yleiskaavaprosessi turvaa myös vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuudet.

Hankealueen kaakkoispuolella on suunnitteilla kaksi muuta aurinkovoimahanketta, joista toinen on kokoluokaltaan Sun Rajamäen hanketta merkittävästi suurempi. Näiden hankkeiden yhteisvaikutusten arviointi voidaan riittävässä määrin tehdä yleiskaavaprosessissa, joka alueellisesti käsittää kaikkien näiden hankkeiden alueet ja liitynnät sähköverkkoon.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, anita.pihala(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Uudenmaan ELY-keskus