Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 2


 

 

Vastaus oikaisuvaatimukseen koskien hallintopäällikön viran täyttämättä jättämistä

 

Kunnanhallitus 15.01.2024 § 2     

1240/01.01.01.01/2023  

 

Kunnanhallituksen 18.12.2023 tekemästä päätöksestä (§ 195) hallintopäällikön viran täyttämättä jättämisestä on tehty 27.12.2023 oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen mukaan hakijoiden vähäinen määrä ja sisäiset järjestelyt eivät ole tapauksessa perusteltuja syitä ja siksi päätös viran täyttämättä jättämisestä on oikaistava ja hakumenettelyä on kunnanhallituksen toimesta jatkettava kolmen haastatteluun otetun hakijan osalta arviointeihin siirtymällä. Oikaisuvaatimuksessa on todettu seuraavaa: ”Ilman julkista hakumenettelyä on mahdollista ottaa virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on sijaistaminen tai määräaikainen virkasuhde (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 11.4 2003/ 304, 4§ 3 mom.) Tämän on täytynyt olla selvää jo ennen julkiseen hakuun ryhtymistä, että näin tullaan toimimaan tai ainakin sen olisi pitänyt olla selvää. Julkinen hakumenettely kuitenkin käynnistettiin ja markkinoitiin mm. Facebookissa lauseella ”Harvinaista herkkua on tarjolla” (FB Nurmijärvi kunta 18.11) Edelleen peruste hakijoiden vähäisestä määrästä ei ole tässä täyttämättä jättämisessä perusteltu syy. Hakijoita on ollut 19, joista 3 haastateltiin. Helsingissä syksyllä 2023 hallintopäällikön virkaa (HEL 2023-012158) haki 24 henkilöä. Hakijoiden joukon katsottiin olevan riittävän kokoinen viran täyttämiseen. Nurmijärven asukasmäärä on n. 44 000 ja Helsingin puolestaan n. 630 000. Näin voidaan todeta 19 hakijan olleen määrältään suhteessa, ellei jopa parempi kuin hallintopäällikkö- hauissa viran täyttämiseksi on yleensä.”

 

Vastaus oikaisuvaatimukseen

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Hallintopäällikön virka oli kunnanhallituksen aiemman päätöksen mukaisesti avoimessa haussa marraskuussa ja valintaryhmä haastatteli 3 hakijaa joulukuun alussa. Kunnanhallitus päätti valintaryhmän valmisteleman esityksen mukaisesti viran täyttämättä jättämisestä, koska virkaan oli vähäinen määrä hakijoita ja viranhoito todettiin mahdollista hoitaa määräajan sisäisin järjestelyin. Virka on tarkoitus valmistella uudelleen avoimeen hakuun myöhemmin vuoden 2024 aikana.

 

Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Lain 141 §:n 3 momentin mukaan päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, on liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta.

 

Viran täyttämättä jättämistä koskevalla päätöksellä ei ole lopullisesti ratkaistu viran täyttämistä koskevaa asiaa. Tällainen päätös katsotaan asian valmisteluksi. Muutoksenhaku tapahtuu siinä vaiheessa, kun virka on täytetty. Muutoksenhakukiellosta täyttämättäjättämispäätöksessä on kerrottu pöytäkirjassa. Kunnalla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana olevaa virkaa. Viran täyttämättä jättämistä koskevan päätöksen on tehnyt kunnanhallitus hallintosäännön mukaisena toimivaltaisena viranomaisena. 

 

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saisi tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen ja siksi esityksenä on, että oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää edellä selostettuun viitaten, että oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, leena.ojala(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Pöytäkirjanpitäjä Outi Kylväjä ilmoitti esteellisyydestä (hallintolaki 28.1 § 1, osallisuusjäävi) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi Outi Mäkelä.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Outi Kylväjä poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.11–15.30.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi Outi Mäkelä.

 

Jakelu

oikaisuvaatimuksen tekijä