Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 155


 

 

Kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2024

 

Kunnanhallitus 23.10.2023 § 155     

1169/02.03.00.00/2023  

 

 

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

 

Verotusmenettelylain 91 a §:n 1 momentin mukaan tuloveroprosentti tulee ilmoittaa prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella. Kuntien tulee verotusmenettelystä annetun lain mukaan ilmoittaa tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskeva sote-uudistus vaikutti kuntien vuoden 2023 kunnallisveroprosenttien tasoon. Kunnat eivät voineet päättää itsenäisesti vuoden 2023 kunnallisveroprosenttia, vaan se muodostui vuoden 2022 kunnallisveroprosentista josta vähennettiin -12,64 %-yksikköä. Veroprosenttileikkaus huomioiden Nurmijärven vuoden kunnallisveroprosentiksi muodostui 7,11 prosenttia. Kunnanjohtaja esittää vuodelle 2024 kunnallisveroprosentin nostamista 0,5 %-yksiköllä, jolloin kunnallisveroprosentti olisi 7,6 prosenttia. Veroprosentin korotus on perusteltua ottaen huomioon kunnan lainakantaa huomattavasti kasvattavat mittavat panostukset peruspalveluinvestointeihin. Tulorahoituksen lisäämisellä saadaan hillittyä lainakannan kasvua ja rahoituskuluja sekä käännettyä suunnitelmakauden talous alijäämäisestä ylijäämäiseksi. 

 

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan valtuusto määrää kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit tulee määrätä sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistöverolain (654/1992) mukaan rakennuksista ja maapohjasta sille kunnalle, jonka alueella kiinteistö sijaitsee. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta, ja se määrätään erikseen maapohjan ja erikseen rakennusten ja rakennelmien osalta.

 

Hallitus esittää eduskunnalle kiinteistöverolain muutosta siten, että maapohjan kiinteistöveroprosentti eriytettäisiin yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen vaihteluvälin alaraja korotettaisiin yleisen kiinteistöveroprosentin alarajan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin. Yläraja säilyisi 2,00 prosentissa. Esitys liittyy valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Hallituksen esityksen perusteluissa maapohjan veroprosentin eriyttäminen rakennusten yleisestä veroprosentista tarjoaisi kunnille nykyistä paremmat edellytykset sopeuttaa kiinteistöveroprosenttejaan kunnan olosuhteet huomioiden. Päätösehdotuksessa esitetään Nurmijärven kunnan vuoden 2024 maapohjan kiinteistöveroprosentiksi vuonna 2024 voimaantulevan kiinteistöverolain mukaista alarajaa. Maapohjan kiinteistöveroa kertyy uudella 1,30 prosentin alarajalla noin 0,4 milj. euroa enemmän kuin nykyisellä 1,18 prosentilla. Muihin kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä muutoksia.

 

Alla Nurmijärven kunnan veroprosentit vuonna 2023 ja vuodelle 2024 esitettävät veroprosentit:

  

 

2023

2024

Alaraja

Yläraja

Tuloveroprosentti

7,11 %

7,60 %

 

 

Yleinen kiinteistöveroprosentti

1,18 %

1,18 %

0,93 %

2,00 %

Maapohjan kiinteistöveroprosentti

1,18 %

1,30 %

1,30 %

2,00

Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti

0,48 %

0,48 %

0,41 %

1,00 %

Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti

0,00 %

0,00 %

Alaraja 0,00

 

Muiden asuinrakennusten veroprosentti

1,18 %

1,18 %

0,93 %

2,00 %

Rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti *

4,30 %

4,30 %

2,00 %

(4,30 %*)

6,00 %

 

* Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on 14 pääkaupunkiseudun ja sen kehysalueen kunnassa vähintään kunnassa sovellettava maapohjan kiinteistöveroprosentti + 3,0 prosenttiyksikköä, enintään kuitenkin 6,00 prosenttia.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se:

1. vahvistaa kunnan vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 7,60 % sekä

2. vahvistaa kunnan vuoden 2024 kiinteistöveroprosenteiksi:
2.1. yleinen kiinteistöveroprosentti 1,18 %
2.2. vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,48 %
2.3. yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 %
2.4. muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,18 %
2.5. rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 4,30 %
2.6. maapohjan kiinteistöveroprosentiksi 1.1.2024 voimaan tulevan uuden lain mukainen kiinteistöverotuksessa sovellettava alaraja. Mikäli lakia ei saada vahvistettua 17.11.2023 mennessä sovelletaan voimassa olevan kiinteistöverolain mukaista jaottelua, eli maapohjan osalta yleistä kiinteistöveroprosenttia 1,18 %.

 

Valmistelija

talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Muutosesitykset

Maiju Tapiolinna esitti Maijalan ja Pirkkalan kannattamana, että kunnan tuloveroprosenttia ei tule nostaa.

Perustelut: Tulevana vuonna pelkästään valtionhallinnosta tulevat kiristykset vaikuttavat kuntalaisten tulotasoon. Vaikka veronkorotusesitys on maltillinen, sen yhteisvaikutus muiden leikkausten ohessa aiheuttaa kuntalaisille elintason heikennystä ja ostovoiman vähentymistä.

Kunnanjohtajan on yhdessä viranhaltijoiden kanssa etsittävä muita keinoja veronkorotustarpeen kattamiseksi ja esitettävä ne valtuustolle. Kuntaorganisaation tehostamiseksi ja säästöjen löytymiseksi tulisi kunnassa käynnistää muutosneuvottelut, kuten toimitaan yksityisomisteisissa yrityksissä.

 

Arto Hägg esitti Tapio Sivulan kannattamana, että kunnan tuloveroprosenttia korotetaan vuodelle 2024 0,39 %-yksiköllä (tuloveroprosentti 7,50 %).

 

Petri Vaulamo esitti Virpi Rädyn kannattamana, että kunnan tuloveroprosenttia ei nosteta.

Perustelut: Muutetaan kohdan verotulot TA2024 kohta vastaamaan kolmen edellisen vuoden verotulojen keskimääräistä kasvua Nurmijärvellä. Muutos kattaa esitetyn tuloveroprosentin korotustarpeen 0.50 %.

Keskustelun aikana Vaulamo veti esityksensä pois.

 

Petri Vaulamo esitti Virpi Rädyn kannattamana, että kunnan tuloveroprosenttia ei nosteta.

Kunnanhallitus edellyttää, että kunnanjohtaja valmistelee johtoryhmän kanssa vaihtoehtoiset esitykset, miten veronkorotus voidaan välttää tai kohtuullistaa tasolle 0,19 % (tuloveroprosentti 7,30 %). Esim. mistä investoinneista kunnan tulisi karsia tai missä kunta voi parantaa tuottojaan. Mitä maksuja (ei veroja) tulisi korottaa, kun täsmennetty verotulo ennuste 2024 on valtuuston käytössä, lomapalkkojen purun vaikutukset, mahdollinen lisälaina arvio, omakoti- ja tai yritystonttien myynti.

 

Koska oli tehty useampi kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestykset siten, että ensimmäisessä äänestyksessä olivat vastakkain Tapiolinnan ja Vaulamon esitykset

JAA = Tapiolinnan esitys

EI= Vaulamon esitys

 

Äänestyksen tulos

3 JAA (Maijala, Pirkkala, Tapiolinna)

8 EI (Hägg, Niinimäki, Raekannas, Sandberg, Sivula, Suhonen, Vaulamo, Räty)

 

Toisessa äänestyksessä olivat vastakkain ensimmäisen äänestyksen voittanut Vaulamon esitys ja Häggin esitys

JAA = Häggin esitys

EI = Vaulamon esitys

 

Äänestyksen tulos

6 JAA (Hägg, Niinimäki, Raekannas, Sandberg, Sivula, Suhonen)

5 EI (Maijala, Pirkkala, Tapiolinna, Vaulamo, Räty)

 

Kolmannessa äänestyksessä olivat vastakkain toisen äänestyksen voittanut Häggin esitys esittelijän pohjaesitystä vastaan

JAA = esittelijän pohja

EI = Häggin esitys

 

Äänestyksen tulos

4 JAA (Niinimäki, Raekannas, Sandberg, Suhonen)

5 EI (Hägg, Maijala, Pirkkala, Sivula, Tapiolinna)

2 TYHJÄ (Vaulamo, Räty)

 

Kunnanhallitus hyväksyi äänin 4 JAA - 5 EI - 2 TYHJÄÄ Arto Häggin esityksen.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se:

1. vahvistaa kunnan vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 7,50 % sekä

2. vahvistaa kunnan vuoden 2024 kiinteistöveroprosenteiksi:
2.1. yleinen kiinteistöveroprosentti 1,18 %
2.2. vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,48 %
2.3. yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 %
2.4. muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,18 %
2.5. rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 4,30 %
2.6. maapohjan kiinteistöveroprosentiksi 1.1.2024 voimaan tulevan uuden lain mukainen kiinteistöverotuksessa sovellettava alaraja. Mikäli lakia ei saada vahvistettua 17.11.2023 mennessä sovelletaan voimassa olevan kiinteistöverolain mukaista jaottelua, eli maapohjan osalta yleistä kiinteistöveroprosenttia 1,18 %.

Asian käsittelyn aikana kokouksessa pidettiin tauko klo 17.23-17.35.