Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 139


 

 

Nurmijärven kunnan lausunto Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2024-2026 luonnoksesta

 

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 139     

1031/00.04.03/2023  

 

 

Pelastuslaitos toimii kahdeksan kunnan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisen, Tuusulan ja Vantaan alueella. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Vantaa-Kerava hyvinvointialueeseen, mutta palvelee myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta.

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuslautakunta pyytää lausuntoa palvelutasopäätösluonnokseen. Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelutasopäätöksessä päätetään molempien hyvinvointialueiden pelastustoimen palveluista ja niiden kohdentamisesta. Palvelutasopäätös kattaa erikseen sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoimintaan sekä pelastustoimen viranomaisten vastuulla olevaan väestönsuojeluun varautumisen palvelut. Palvelut on suunniteltu siten, että ne toteutuvat yhdenvertaisesti koko toimialueella ja palveluiden saatavuutta seurataan osana palveluiden omavalvontaa.

 

Keski-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen perusteella pelastuslautakunnan tehtävänä on valmistella esitys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelutasosta hyvinvointialueitaan kuultuaan sekä tehdä esitys palvelutasopäätöksestä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle. Palvelutasopäätös valmistellaan vuosille 2024-2026.

 

Lausunnot on pyydetty toimittamaan 11.10.2023 mennessä. Lausuntojen pohjalta valmistellaan esitys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoimen palvelutasopäätökseksi 8.11.2023 pelastuslautakunnan kokoukseen.

 

Liitteenä pelastustoimen palvelutasopäätös 2024-2026 ja Uudenmaan pelastuslaitosten riskianalyysi, jotka ovat salassa pidettäviä asiakirjoja (JulkL 621/1999 24 § 1 mom. 8 k).

 

Nurmijärven kunnan lausunto

 

Kiinteistöt

Nurmijärven kunnan omistuksessa on Kirkonkylän pelastuslaitoksen kiinteistö. Kunta on teettänyt kiinteistöön laajan kuntotutkimuksen v. 2023 keväällä. Vuokranantajan näkökulmasta tilat ovat turvalliset, terveelliset ja toimivat. Kiinteistö on aikoinaan toteutettu optimaaliselle paikalle huomioiden väestö, kiinteistömassa ja liikenneyhteydet. Ilvesvuori pohjoisen asemakaava-alueelle toteutettava Keskon-logistiikkahanke vaikuttaa kunnan näkökulmasta olennaisesti paloaseman tarpeellisuuteen Kirkonkylällä jatkossakin.

 

Nurmijärven kunta pitää tärkeänä, että kiinteistöjen vuokrasopimukset laaditaan 15 vuoden mittaisiksi, mikä mahdollistaa toiminnan pysyvyyden ja mahdollistaa kiinteistöjen pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kehittämisen. Kunta on myös kiinnostunut myymään kiinteistön ensisijaisesti hyvinvointialueelle tai vaihtoehtoisesti kiinteistökehittäjälle.

 

Nurmijärven kunnan näkökulmasta laadukkaiden palvelujen tuottamisen perusta ovat toimivat kiinteistöt pelastustoiminnan kannalta optimaalisilla paikoilla.

 

Öljyvahinkojen jälkitorjunta

Pelastuslain 40 § määrittää jälkiraivauksen ja -vartioinnin sekä jälkitorjunnan vastuita. Pelastuslaitos tekee ilmoituksen ensitorjunnan päättymisestä öljyvahingon jälkitorjunnasta vastaavalle viranomaiselle eli kunnalle. Nurmijärven kunnan näkökulmasta prosessi toimii tällä hetkellä, mutta vaatii vielä selkeytystä rajapinnoista ja toimintatapojen optimoinnista.

 

VPK-toiminta, sopimuspalokunnat

Kunnassa toimii useita vapaaehtoistoimintaan perustuvia VPK:ta. Toiminnan ylläpitämiseksi on ensisijaisen tärkeää, että sopimuspalokuntien toimintaedellytykset turvataan ja toiminnalle mahdollistetaan resurssit. Rahoituksella luodaan edellytykset kaluston kehittämiseen, koulutusten järjestämiseen ja mm. kiinteistökehittämiseen. Tarkoituksenmukaisilla tiloilla ja toiminnan rahoituksella on merkittävä vaikutus vapaaehtoisten rekrytointiin ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen.

 

Sopimuspalokuntien neuvottelukunnan toiminnan jatkamista kannatetaan ja toivotaan aktiivista kehittämisotetta mm. kiinteistöjen osalta. Nurmijärvellä on ilmennyt Perttulan VPK:n osalta uudisrakentamistarve vanhojen tilojen huonosta kunnosta ja toimimattomuudesta johtuen. Nurmijärven kunnan rooli on kiinteistöjen kehittämisen osalta jatkossa mahdollistava eli voimme tarjota esimerkiksi kunnan omistamia maa-alueita vuokralle. Rakennushankkeiden rahoitusjärjestelyihin takauksin tai vastaavin ei ole kunnassa mahdollisuuksia.

 

Varautuminen

Kunnassa toimii aktiivisesti valmiussuunnittelun johtoryhmä. Varautumisen suunnitelmia päivitetään yhteistyössä tarpeen mukaan. Harjoitustoimintaa ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä mm. hyvinvointialueen kanssa. Varautumisen aktiivista yhteistyötä kuntien ja hyvinvointialueen välillä tulee jatkaa ja varmistaa yhteistyön edellyttämä tiedonkulku organisaatioiden välillä.

 

Kunta varaa henkilöstönsä liikekannallepanon varalta sotilasviranomaisilta omaan käyttöönsä. Palvelukseen kutsumatta jättäminen yleisen tai sotilaallisen edun vuoksi on määritelty asevelvollisuuslaissa (1438/2007). Henkilövarauksin turvataan kunnan palveluja kaikissa turvallisuustilanteissa.

 

Henkilöstö

Henkilökunnan rekrytointihaasteet herättävät kunnassa huolta niin lyhyellä, kuin pitkällä aikavälillä. Koulutuspaikkojen määrällä ja oppilaitosten sijainnilla on merkittävä vaikutus tulevaisuuden ammattilaisten saatavuuteen pelastusalalla. Hyvinvointialueen henkilöresurssien kehittäminen nykyisten käyttötalousarvion puitteissa on kannatettavaa. Oikealla henkilömitoituksella on vaikutusta henkilökunnan jaksamiseen, pysyvyyteen ja mm. työn laatuun.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus hyväksyy edellä selostusosassa annetun lausunnon pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2024-2026 luonnoksesta.

 

Valmistelija

tekninen johtaja Juha Oksanen, juha.oksanen(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Arto Hägg ilmoitti esteellisyydestä (yhteisöjäävi, hallintolaki 28.1 § 5 kohta; hyvinvointialueen pelastuslautakunnan jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Juhani Vuorisalo liittyi Arto Häggin tilalle kokoukseen asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Arto Hägg poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Jakelu

Vantaa-Keravan hyvinvointialue