Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.09.2023/Pykälä 128


Liite4 Hallintosääntö_kh esitys valtuustolle 4.10.2023

 

 

Nurmijärven kunnan hallintosääntö 1.11.2023 alkaen

 

Kunnanhallitus 25.09.2023 § 128     

1074/00.01.01.00/2023  

 

 

Jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö, jonka sisältö on määritelty kuntalain (410/2015) 90 §:ssä. Voimassa olevan kuntalain lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Hallintosäännön määräysten sisältö on valtuuston harkinnassa, mutta hallintosääntömääräys ei kuitenkaan saa olla lainvastainen. Hallintosäännössä tulee antaa tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalain 90 §:ssä luetellaan. Hallintosäännössä voidaan antaa myös muita kuin edellä mainitussa säännöksessä mainittuja määräyksiä.

 

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeisin ohjausväline. Hallintosäännöllä valtuusto siirtää päätösvaltaansa kunnan muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Samalla valtuusto voi antaa viranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaa edelleen. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista.

 

Nurmijärven kunnan hallintosääntö on ollut voimassa 1.8.2021 alkaen. Hallintosäännön päivittämistä on valmisteltu vuoden 2023 aikana. Hallintosääntöön on tehty lukuisia teknisiä korjauksia ja hallintosäännön päivittämisen yhteydessä on valmisteltu muutoksia muun muassa valtuustoaloitteiden käsittelyyn. Hallintosäännön päivityksen yhteydessä erillisiin ohjeistuksiin kuten talonrakennuksen hankeohjeeseen sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen aiemmin sisältyneitä sisältöjä on siirretty osaksi hallintosääntöä.

 

Lisäksi hallintosäännön päivityksen yhteydessä on tarkasteltu mahdollisuudet vähentää monitasoista päätöksentekoa sekä mahdollisuus lisätä delegointeja niissä asioissa, jotka eivät vaadi poliittista harkintaa tai jotka ovat luonteeltaan ns. rutiiniasioita. Edellä mainitussa tarkoituksessa hallintosääntöön on esitetty muutoksia toimivallanjaon osalta.

 

Päivitetyn hallintosäännön on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2023 alkaen.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1. liitteen mukainen hallintosääntö hyväksytään tulemaan voimaan 1.11.2023 lukien
2. samasta ajankohdasta lukien kumotaan kunnanvaltuuston 16.6.2021 hyväksymä hallintosääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, tiina.hirvonen(at)nurmijarvi.fi

tekninen johtaja Juha Oksanen, juha.oksanen(at)nurmijarvi.f

 

Käsittely

Palautusesitys

Maiju Tapiolinna esitti Pirkkalan ja Maijalan kannattamana että, hallintosääntö palautetaan uudelleen valmisteluun.

 

Perustelu:

Viranhaltijoiden muutosesitykset hallintosääntöön painottuvat useassa kohdassa luottamustoimielinten toimivallan kaventamiseen. Tätä on perusteltu päätöksenteon sujuvoittamisella, jota ei voi käyttää perusteena. Viranhaltijoiden toimivallan lisääminen rapauttaa demokraattista päätöksentekojärjestelmää.

 

Lisäksi hallintosäännön viranhaltijaesitykseen ei ole tuotu esille poliittisten ryhmien muutosesityksiä. Näin ollen vertailtavuus on mahdotonta, eikä kuvaa poliittista tahtotilaa. Viranhaltijoiden on toimitettava uusi esitys, jossa esillä ovat nykyinen hallintosääntö ja poliittisten ryhmien muutosesitykset.

 

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA= asian käsittelyn jatkaminen

EI= Tapiolinnan palautusesitys

 

Äänestyksen tulos

8 JAA (Räty, Raekannas, Hägg, Niinimäki, Sandberg, Sivula, Suhonen, Vaulamo)

3 EI (Tapiolinna, Maijala, Pirkkala)

 

Kunnanhallitus päätti äänin 8 JAA - 3 EI jatkaa asian käsittelyä.

 

Muutosesitykset

Riikka Raekannas esitti Häggin ja Suhosen kannattamana 26 § Sivistyslautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta (s.16) seuraavia muutoksia:

 

Muutetaan 4. momentti kuulumaan seuraavasti: Yksiköiden hallinnollisista yhdistämisistä ja uusien toimintayksiköiden perustamisesta.

 

Lisätään momentti 5. Yksiköiden lakkauttamisesta varhaiskasvatuksen osalta.

 

Perustelu: Koulu- ja palveluverkkosuunnitelmat ovat sen luontoisia, että niissä tarkastellaan aina mm. talousvaikutuksia, opetustoimen käyttötaloutta, mahdollisia investointeja, henkilöstöä ja

elinvoimaa (kaavoitus yms.). Nämä ovat niin isoja kokonaisuuksia, että ne on syytä pitää myös jatkossa valtuuston toimivallan alla. Sivistyslautakunta antaa oman arvionsa päätöksenteon tueksi

asiantuntijalautakunnan mandaatilla. Myös kuntaliiton mukaan (Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa, Myllynen-Leinonen-Lahtinen 2020) päätöksentekomenettelyssä kouluverkon muutoksissa kunnanvaltuustot eivät yleensä delegoi päätösvaltaa. Lopullinen päätös koulun lakkauttamisesta tehdään siten kuntaliiton mukaan lähes aina kunnanvaltuustossa.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Raekannaksen esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Raekannaksen esityksen yksimielisesti.

 

Otto Suhonen esitti Raekannaksen kannattamana seuraavia muutoksia (lisäykset kursiivilla):

 

29 §, Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta (s. 19)

Lisätään uusi 10. kohta, joka kuuluu seuraavasti: "katusuunnitelmista, liikuntapaikkojen, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnitelmien hyväksymisestä"

 

33 §, Teknisen johtajan erityiset tehtävät ja toimivalta (s. 23)

Muutetaan 21. kohtaa seuraavasti:

"päättää katusuunnitelmien, liikuntapaikkojen, puistojen ja muiden yleisten alueiden

suunnitelmien hyväksymisestä vähäisistä muutoksista"

 

Perustelut esitykselle:

Esitys noudattaa nykyistä käytäntöä suunnitelmien käsittelyssä. Suunnitelmat käsittelevät asukkaille tärkeää lähiympäristöä, minkä vuoksi niiden hyväksyminen on tärkeää säilyttää luottamushenkilöistä koostuvalla asiantuntijalautakunnalla. Luottamushenkilöt tuovat suunnitelmien käsittelyyn lisäarvoa paikallistuntemuksellaan.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Suhosen esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Suhosen esityksen yksimielisesti.

 

Otto Suhonen esitti Vaulamon, Maijalan ja Tapiolinnan kannattamana seuraavaa lisäystä 35 § Rakennustarkastajan ja lupainsinöörin tehtävät ja toimivalta (s. 26):

 

tehdään 1. momenttiin seuraava lisäys (lisäys kursiivilla):

"Rakennustarkastaja päättää rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluvista lupa- ja työnjohtajapäätöksistä lukuun ottamatta:

-hallintopakkoa tai oikaisuvaatimusta koskevia asioita.

-yli 2 500 k-m2 uudisrakennuksia."

 

Perustelut esitykselle:

Esitys noudattaa nykyistä käytäntöä yli 2 500 k-m2 uudisrakennuksien rakennuslupien käsittelyssä. Rakennuslupien käsittelyyn liittyy harkintavaltaa, jonka käyttö on erityisen merkittävää suurissa rakennushankkeissa. Kaavoituksesta vastaavana asiantuntijalautakuntana asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalla on laaja ymmärrys siitä, miten kaavamääräyksiä on niitä hyväksyttäessä tarkoitettu tulkittavan.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Suhosen esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Suhosen esityksen yksimielisesti.

 

Otto Suhonen esitti Raekannaksen ja Maijalan kannattamana seuraavia muutoksia 47 § Palvelussuhteeseen ottaminen (s. 29):

 

2. momenttiin seuraava lisäys (lisäys kursiivilla):

"Valtuusto päättää kunnanjohtajan ja toimialajohtajien valinnasta."

 

3. momentti korvataan seuraavalla:

Kunnanhallitus päättää liikelaitosjohtajien ja tulosaluepäällikköinä toimivien viranhaltijoiden valinnasta. Kunnanhallitus päättää toimialajohtajien ja tässä kappaleessa lueteltujen viranhaltijoiden sijaisten valinnasta yli vuoden ajaksi.

 

4. momentista tehdään seuraava poisto

Kunnanjohtaja päättää tulosaluepäällikköinä toimivien viranhaltijoiden ja niiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta, joista ei ole muualla toisin määrätty. Kunnanjohtaja valitsee toimialajohtajien ja liikelaitosjohtajien sijaiset yhteen vuoteen asti siltä osin, kun sijaisuustarve ylittää normaalin tehtäväkuvan mukaisen sijaistamisen.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Suhosen esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Suhosen esityksen yksimielisesti.

 

Arto Hägg esitti Vaulamon ja Raekannaksen kannattamana § 33 (s. 22) Toimialajohtajan tehtävät ja toimivalta kohta 13 seuraavaa muutosta:

Ei koroteta vahingonkorvausvaltuuksia 100k€ -> 300k€. Niin merkittäviä asioita, että tuotava luottamushenkilöille hallintosäännön perusteella kaikki tieto tällaisista tapauksista. Kaikki tähän liittyvät eurorajoitukset esim. lautakuntien ja liikelaitos johtajien osalta muutetaan vastaavasti.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Häggin esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Häggin esityksen yksimielisesti.

 

Arto Hägg esitti Raekannaksen, Pirkkalan ja Tapiolinnan kannattamana § 172 seuraavaa muutosta:

Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä korotetaan 50€/h.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Häggin esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Häggin esityksen yksimielisesti.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1. liitteen mukainen hallintosääntö hyväksytään tulemaan voimaan 1.11.2023 lukien seuraavin muutoksin:

26 § Sivistyslautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta (s.16)
Muutetaan momentti 4. kuulumaan seuraavasti: Yksiköiden hallinnollisista yhdistämisistä ja uusien toimintayksiköiden perustamisesta.
Lisätään momentti 5.  Yksiköiden lakkauttamisesta varhaiskasvatuksen osalta.

29 § Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta (s. 19)
Lisätään uusi 10. kohta, joka kuuluu seuraavasti: "katusuunnitelmista, liikuntapaikkojen, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnitelmien hyväksymisestä"

33 § Teknisen johtajan erityiset tehtävät ja toimivalta (s. 23)
Muutetaan 21. kohtaa seuraavasti:
"päättää katusuunnitelmien, liikuntapaikkojen, puistojen ja muiden yleisten alueiden
suunnitelmien hyväksymisestä vähäisistä muutoksista"

§ 33 (s. 22) Toimialajohtajan tehtävät ja toimivalta kohta 13.
Ei koroteta vahingonkorvausvaltuuksia 100k€ -> 300k€.
Kaikki tähän liittyvät eurorajoitukset esim. lautakuntien ja liikelaitos johtajien osalta muutetaan vastaavasti.

35 § Rakennustarkastajan ja lupainsinöörin tehtävät ja toimivalta (s. 26)
1. momentti
Rakennustarkastaja päättää rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluvista lupa- ja työnjohtajapäätöksistä lukuun ottamatta:
-hallintopakkoa tai oikaisuvaatimusta koskevia asioita.
-yli 2 500 k-m2 uudisrakennuksia.

47 § Palvelussuhteeseen ottaminen (s. 29)
2. momentti
Valtuusto päättää kunnanjohtajan ja toimialajohtajien valinnasta.

3. momentti
Kunnanhallitus päättää liikelaitosjohtajien ja tulosaluepäällikköinä toimivien viranhaltijoiden valinnasta. Kunnanhallitus päättää toimialajohtajien ja tässä kappaleessa lueteltujen viranhaltijoiden sijaisten valinnasta yli vuoden ajaksi.

4. momentti
Kunnanjohtaja päättää niiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta, joista ei ole muualla toisin määrätty. Kunnanjohtaja valitsee toimialajohtajien ja liikelaitosjohtajien sijaiset yhteen vuoteen asti siltä osin, kun sijaisuustarve ylittää normaalin tehtäväkuvan mukaisen sijaistamisen.

§ 172 Ansiomenetyksen korvaus
Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä korotetaan 50€/h.

2. samasta ajankohdasta lukien kumotaan kunnanvaltuuston 16.6.2021 hyväksymä hallintosääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.