Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 126


 

 

Lausunto Helg Oy:n ympäristö- ja aloituslupahakemuksesta jätteen vastaanottamiselle ja loppusijoittamiselle, maankaatopaikka

 

Kunnanhallitus 11.09.2023 § 126     

916/00.04.03/2023  

 

 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää lausuntoa Helg Oy:n lupahakemuksesta koskien pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottamista ja loppusijoittamista maankaatopaikalle. Hakemus pitää sisällään aloituslupahakemuksen aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Hakemuksen mukainen toiminta sijaitsee osoitteessa Lopentie 128 kiinteistöillä 543-409-11-60, 543-409-11-38 ja 543-409-11-47.

 

Täyttöalueen pinta-ala on 4,7 ha ja läjitettävä maa-ainesmäärä noin 360 000 m3 eli noin 576 000 tonnia. Maa-aineksia otetaan vastaan alle 50 000 tonnia vuodessa. Toiminnan kestoksi hakemuksessa on arvioitu 10 - 15 vuotta.

 

Toimintaa esitetään tehtäväksi arkisin klo 7 - 17 välisenä aikana ja lauantaisin klo 10 - 16 välisenä aikana. Toiminta koostuu maa-ainesten kuormien vastaanotosta ja purkamisesta sekä maa-ainesten siirtelystä, muotoilusta ja tiivistämisestä. Alueelle vastaanotetaan arviolta yhdeksän kuormaa päivässä. Kulku alueelle järjestetään Lopentieltä alueen itäpuolella sijaitsevan liittymän kautta. Hakemuksen mukaan alueelle on syntynyt kraaterimainen ympäristöään 5 - 10 metriä matalampi alue maa-ainesten ottotoiminnan vuoksi, ja se on tarkoitus täyttää ylijäämämailla.

 

Toiminnasta arvioidaan aiheutuvan mahdollisesti pölyä ja melua. Hankkeen meluvaikutukset on mallinnettu laskennallisesti kuormaliikenteen ja laitosalueen toimintojen osalta, melumallinnus on hakemuksen liitteenä. Melumallinnuksen perusteella maankaatopaikan aiheuttama melutaso alittaa keskiäänitason ohjearvon 55 dB(A) lähimmillä asuinrakennuksilla. Toiminnan vesienkäsittelystä ja vesitarkkailusta on esitetty suunnitelma, joka on hakemuksen liitteenä. Alueella muodostuvat hulevedet laskeutetaan viivytysaltaissa ja imeytetään maaperään alueelle rakennettavissa salaojakaivoissa ja alueen pohjoisosaan kaivetaan ympärysoja, jolla estetään vesien purkautuminen ympäristöön.

 

Pohjaveden virtaussuunta on hakemuksen mukaan alueella koilliseen. Alueelle tulee polttoaineiden tankkauspaikka, jonka alle asennetaan tiivis kalvo ja sillä syntyvät jätevedet johdetaan I-luokan öljynerottimen kautta maastoon. Hakemuksessa arvioidaan, ettei toiminnalla ole vaikutuksia vesistöihin, luontoon tai pohjaveden laatuun tai muodostumiseen. Toiminnan päätyttyä alue maisemoidaan.

 

Liikenne toiminta-alueelle tullaan järjestämään Lopentieltä, Lopentie 126 liittymän kautta. Maa-aineskuljetuksia tulee arviolta 9 kuormaa päivässä. Kuormista tulee arviolta 90 % kaakosta Helsingin suunnasta.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon Helg Oy:n hakemuksesta pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottamiseen ja loppusijoittamiseen:

Toiminta-alue sijoittuu noin 150 metrin etäisyydelle Kiljavan 1E-luokan pohjavesialueesta. Pohjaveden muodostumisalue ulottuu toiminta-alueen lähellä lähes pohjavesialueen rajaan saakka. Hakemuksessa on todettu, että veden virtaussuunta toiminta-alueelta on kohti koillista eli kohti pohjavesialuetta. Imeytettävien hulevesien tulee olla ehdottoman puhtaita, jotta niistä ei aiheudu pohjavesialueen pilaantumisvaaraa.

Lähimmät asuinrakennukset pihapiireineen ovat käytännössä aivan kiinni toiminta-alueessa sen länsi- ja pohjoispuolella. Tämä tulee ottaa huomioon toiminnassa ja lupaehdoissa.  Liikenne toiminta-alueelle johdetaan asuinkiinteistön kanssa samaa tietä pitkin, mikä heikentää liikenneturvallisuutta.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, anita.pihala(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus