Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 105 

 

Lausunto Kesko Oyj:n täydennetystä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

 

Kunnanhallitus 19.06.2023 § 105     

153/11.01.00/2022  

 

 

Uudenmaan ELY-keskus pyytää Nurmijärven kunnan lausuntoa Kesko Oyj:n suunnitteilla olevan päivittäistavarakaupan logistiikkakeskuksen rakentamiseen liittyvää maanrakentamista, kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta kokevasta täydennetystä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunto on pyydetty viimeistään 22.6.2023.

 

Täydennykset koskevat kappaleita:

-          2.6.1 Maakuntakaava

-          2.9 Hankkeen toteuttamiseen liittyvät luvat

-          kappale 6 Pohjavesi: 6.1 Vaikutusten muodostuminen, 6.2 Lähtökohdat ja arviointimenetelmät, 6.3 Nykytila, 6.4.1 Pohjaveteen vaikuttavat toimenpiteet, 6.4.3 vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys, 6.5 Haitallisten vaikutusten lieventäminen ja ehkäiseminen, 6.6 Epävarmuudet ja seurantatarve

-          8.4.3 Natura - 2000 arviointitarve

-          kappale 23 Jatkotoimenpiteet lisätty.

 

Jatkotoimenpiteissä on todettu, että hankesuunnitelmaa muutetaan siten, että jatkosuunnittelussa hankealuetta supistetaan noin 100 metriä pohjoisosastaan. Hankealueen supistaminen pienentää merkittävästi maanrakennustoimenpiteiden laajuutta aiemmin esitetystä ja näin myös vähentää hankkeen ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi Kissanojan välittömään läheisyyteen ei toteuteta paalulaattaa, jolloin kyseisen alueen paalutustarve ja siitä aiheutuva pohjavesiriski sekä meluhaitat poistuvat. Hankkeen supistaminen vähentää myös muita pohjanvahvistustarpeita ja tarvittavien massanvaihtojen laajuutta.

 

Hankealueen laajuuden supistamisen lisäksi maanrakennustyöt suunnitellaan toteutettavan useammassa erillisessä vaiheessa ja kulloinkin vain kyseisen rakennusvaiheen edellyttämässä laajuudessa.

 

Vaiheittain toteutus jatkaa töiden kokonaiskestoa YVA-selostuksessa aikaisemmin kuvattua pidemmälle aikajaksolle, mutta mahdollistaa hankealueen rakentamisen pienemmissä ja hallittavimmissa osissa, tarpeetonta ylirakentamista välttäen.

 

Muutetussa hankesuunnitelmassa ensimmäisenä toteutetaan FS-logistiikkakeskus hankealueen eteläiseen osaan ja suoritetaan vain sen edellyttämät liittymien, piha-alueiden, rakennusten ja parkkipaikkojen maanrakennustoimenpiteet.

 

Tässä vaiheessa FS-logistiikkakeskuksesta pohjoiseen sijoittuva hankealue jätetään pääosin luonnontilaiseksi. Alueelle voidaan välivarastoida FS-vaiheessa syntyvää louhetta tai mursketta sekä toteuttaa hulevesien viivytysaltaita, mikäli se on välttämätöntä hulevesien hallinnan näkökulmasta. Näistä toimenpiteistä huolimatta FS-vaiheen ja Kissanojan välinen hankealue jää pääosin luonnontilaiseksi. Näin ollen luontoarvoille (mm. Kissanojan lähteikkö) koituvat riskit pienenevät aiemmin YVA-selostuksessa esitetystä. Samalla pienenevät Hämeenlinnanväylälle ja Hämeenlinnanväylän ylittävälle sillalle aiheutuvat painumariskit.

 

Myöhemmin rakennetaan FS-vaiheesta pohjoiseen sijoittuva hankealueen osa.

 

Myöhempien rakennusvaiheiden laajuus, sijainti sekä aikataulu tarkentuvat suunnittelun edetessä ja kunkin vaiheen rakennustyöt luvitetaan tarveperusteisesti. Samoin toimitaan myös lämmön kausivaraston ja Kissanojan ylittävän sillan osalta.

 

YVA-selostus ja siihen liittyvä aineisto kokonaisuudessaan: https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/kesko-oyjn-ilvesvuori-pohjoisen-louhinta-ja-murskaus-nurmijarvi

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon Kesko Oyj:n suunnitteilla olevan päivittäistavarakaupan logistiikkakeskuksen rakentamiseen liittyvää maanrakentamista, kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta kokevasta täydennetystä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta:

Kaavoitustilanne

Ilvesvuori pohjoinen II asemakaavan muutos on lainvoimainen ja se on tullut voimaan kuulutuksella 29.5.2023. Näin ollen vaihtoehto 0+ ei ole enää mahdollinen.

Kirkonkylän osayleiskaavaehdotus on ollut uudelleen nähtävillä keväällä 2022 ja osayleiskaava on tarkoitus viedä hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2023.

Hankesuunnitelmaan tehtävät muutokset

Hankesuunnitelmaan esitetyt muutokset lisäävät hankkeen kokonaiskestoa, mikä on asukkaiden kannalta valitettavaa. Toisaalta vaiheittain toteutettavat maanrakennustyöt ovat kunkin vaiheen osalta laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäisempiä ja paremmin hallittavissa kuin maanrakennustöiden toteuttaminen kokonaisuudessaan yhtenä hankkeena.

Hankesuunnitelmaan on esitetty tehtävän muutoksia siten, että hanke toteutetaan vaiheittain eikä yhtenä kokonaisuutena. Vaiheittain toteuttaminen muuttaa osaltaan vaikutuksia mm. massatasapainon suhteen, mikä vaikuttaa liikenteen määrään. Tulevissa lupaprosesseissa tulee selvittää erikseen kunkin vaiheen vaikutukset siltä osin, kun hankkeen vaikutukset eroavat YVA-selostuksen hankevaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

 

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, anita.pihala(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.05-16.10.

 

Jakelu

Uudenmaan ELY-keskus