Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 83


 

 

Rajamäen kampuksen liikuntatilan laajentaminen

 

Sivistyslautakunta 16.06.2022 § 37   

 

 

 

Tilakeskus pyytää lausuntoa Rajamäen kampuksen luonnossuunnitelmiin. Arkkitehti on laatinut kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa Rajamäen kampuksen rakentamiseksi seuraavasti:

  • Vaihtoehto B: Kuntola peruskorjataan ja siihen liitetään uudisrakennusosa + uusi Rajakaari
  • Vaihtoehto D: Uusi Seitsemän veljeksen koulu ja uusi Rajakaari

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää, että Seitsemän veljeksen koulu ja uusi Rajakaari toteutetaan vaihtoehdon D mukaisesti, jossa myös Kuntola- rakennuksen osuus toteutetaan uudistusrakennuksena. Sisäilmakorjauksista huolimatta Kuntola -rakennuksessa oireillaan edelleen. Uudisrakennus mahdollistaa tilojen toteuttamisen joustavasti, monimuotoisesti ja tukemaan nykyaikaisia pedagogisia ratkaisuja.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää, että vaihtoehdon D luonnossuunnitelman jatkosuunnittelussa huomioidaan seuraavia asioita:

 

Tilojen käytettävyys eri toimintoihin

 

.         Toivottavaa on, että Seitsemän veljeksen koulun ja Rajakaaren uudisrakennusten myötä saadaan toimiva yhtenäinen kokonaisuus.

.         Koulun tulee palvella monikäyttöisenä sekä muuntuvana opetus- ja kohtaamispaikkana.

.         Tilat tulisi voida jaotella toiminnoiltaan julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisiin tiloihin siten, että tilojen käyttö on joustavaa eri tilanteissa ja tarpeissa.

.         Koulun ulkopuolisia iltakäyttäjiä varten tulee suunnittelussa varmistaa se, että koulun tilojen käyttö on sujuvaa. Tilojen iltakäyttöä varten tulee huomioida kulkuyhteydet niihin rakennusten osiin, joita on mahdollista käyttää koulupäivien ulkopuolella.

.         Oppilashuollon asiakaskäynteihin varatut tilat tulee sijoittaa siten, että ne ovat saavutettavissa huomiota herättämättä.

.         Koulurakennukseen tulee varata riittävästi erilaisia säilytys- ja varastotiloja.

 

Opetustilat

 

.         Uudisrakennuksen opetustilojen on suunniteltu muodostuvan moduuleista, jotka jaetaan aineryhmien oppimisalueisiin (kielet, reaaliaineet, matemaattis-luonnontieteelliset aineet, taito- ja taideaineet). Tämä on hyvä ratkaisu.

.         Oppimistilat tulee rakentaa monitoimisiksi ja joustaviksi työskentelyalueiksi, jotka tukevat perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja pedagogiikkaa, ja mahdollistavat yhteisopettajuuden toteuttamista. Pienryhmätiloja tulee olla riittävästi. Koulun luokkatiloja ei siis tule muodostaa tarkasti tilaohjelmassa kuvattujen neliömäärien mukaisesti. Luokkatilakoot (OT 1- OT 3) on annettu suunnittelua varten ohjaamaan tarvittavia tilatarpeita.

.         Oppimisalueiden tiloja tule pystyä jakamaan erikokoisiin oppimisen tiloihin (opetus- ja oppimistuokiot) kouluaikana ja opiskelussa tulee voida hyödyntää koulurakennuksen muita yhteistiloja tarvittaessa (esim. ruokala).

.         Oppimisalueiden yhteyteen tulee rakentaa riittävästi pienryhmätiloja

.         Akustiikassa tulee kiinnittää erityistä huomiota lattioiden, seinien ja katon materiaaleihin ja rakenneratkaisuihin, mitkä mahdollistavat miellyttävät ja rauhalliset tilat koko rakennuksessa. Avoimissa oppimistiloissa tulee ottaa käyttöön sähköiset äänentoistoratkaisut.

 

Liikuntatila

 

.         Rajakaareen sijoittuvan jaettavan liikunta- ja monitoimitilan koko tulisi olla 1200 m2 (suunnitelmassa 1000 m2). Neliömäärältään tämä koko on yhteensä sama kuin nykyisten liikuntatilojen yhteisneliömäärä.

.         Liikuntasali tulee pystyä jakamaan neljään osaan (suunnitelmassa esitetty jakoa kolmeen osaan).

 

Muita huomioita:

 

.         Rakentamisen toivotaan tapahtuvan sellaisella aikataululla, että alueelle ei tule pitkään kestävää rakennustyömaaprojektia. Erittäin toivottavaa on, että koulun tilat, liikuntahalli sekä kirjasto- ja nuorisotilat rakennetaan samanaikaisesti hankesuunnitelman mukaisesti.

.         Saattoliikenteen toimivuuteen ja koulun alueen liikenneturvallisuuteen tulee kiinnittää suunnittelussa huomiota.

 

Luonnossuunnitelmien vaihtoehdot ovat liitteenä.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Sivistyslautakunta antaa Rajamäen kampuksen luonnossuunnitelmiin esittelytekstin mukaisen lausunnon tekniselle lautakunnalle.

 

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

 

 

Asian käsittely

 

Lautakunnan jäsen Veikko Ollila esitti pohjaesitykseen muutoksia lausunnon kohtaan Muita huomioita seuraavasti:

 

. "Erittäin toivottavaa on, että koulun tilat, liikuntahalli sekä kirjasto- ja nuorisotilat rakennetaan samanaikaisesti hankesuunnitelman mukaisesti." muutetaan muotoon: Sivistyslautakunta edellyttää, että koulun tilat, liikuntahalli sekä kirjasto ja nuorisotilat rakennetaan samanaikaisesti hankesuunnitelman mukaisesti.

. Lisätään uusi kohta: Kunta valvoo rakennuttajana sitä, ettei rakenteisiin jää kosteutta. Samoin kunta valvoo, etteivät rakentamisratkaisut tuota myöhemminkään vaaraa kosteusvaurioille eikä terveydelle haitallisen sisäilman muodostumiselle.

 

Ollilan esitys raukesi kannattamattomana.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin esittelijän pohjaesityksen mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

 

 

 

 

Tekninen lautakunta 30.06.2022 § 33   

 

 

 

Sivistyslautakunta on käsitellyt Rajamäen kampuksen luonnossuunnitelmat kokouksessaan 16.6.2022. Luonnossuunnitelmien hyväksymisprosessi on osa talonrakennuksen hankeohjeen menettelyjä. Kunnanhallitus hyväksyy yli 4 milj. euron hankkeiden luonnossuunnitelmat.

 

Luonnossuunnitelmaa ja tilaohjelmaa on kehitetty alkuperäisestä hankesuunnitelmasta jonkin verran. Keskeinen muutos on ollut opetustoiminnan nykyaikaistaminen oppimisalueita hyödyntämällä ja oppimistilojen rakentaminen monimuotoisiksi. Luonnossuunnitelman kehitystyön yhteydessä kävi ilmi, että Rajamäeltä puuttuu kiinteistöhoidon sosiaalitilat, jotka on lisätty tilaohjelmaan. Luonnossuunnitelmassa ja valmistelussa olevassa tarjouspyyntöaineistossa on myös huomioitu koulukeskuksen kyky toimia osittain kriisiajan johto- ja valmiuskeskuksena.

 

Valtuusto on päättänyt 26.1.2022, että Kuntolan peruskorjaus voidaan tarvittaessa muuttaa uudisrakennushankkeeksi, mikäli se osoittautuu kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi ratkaisuksi.

 

Liikuntasalin jaettavuus parantaisi sen käytettävyyttä. Liikuntasalin kasvattaminen on kuitenkin merkittävä muutos hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan, eikä siten ole suoraan hyväksyttävissä. Liikuntasalin kasvattamisella on myös suuri vaikutus tarvittavaan investointimäärärahaan.

 

Hanketta on vaiheistettu, koska Nurmijärven kunnan investointimäärä ja -paine on suuri ja kustannuksia on tarpeellista jaksottaa pidemmälle ajanjaksolle. Mikäli koko kohde rakennettaisiin kerralla, kunnalle jäisi vielä kustannukset Rajamäen kirjaston yhtiövastikkeista siihen saakka, kunnes kiinteistöyhtiön osakkeista pystyttäisiin luopumaan.

 

Hanke toteutetaan KVR-urakkana, jossa urakoitsija vastaa rakentamisen lisäksi suunnittelusta. Luonnossuunnitelmat toimivat tarjouspyynnön tukimateriaalina kuvaamaan tilaajan tahtotilaa. Tarjouspyyntöön jätetään varaa urakoitsijan ideoinnille ja innovaatioille, joilla voitaisiin lisätä toimivuutta ja kustannustehokkuutta.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta hyväksyy Rajamäen kampuksen luonnossuunnitelmat ja esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Liikuntasalia ei kasvateta nykyisestä ja hankkeen vaiheistus säilytetään.

 

Valmistelija

tilakeskuksen päällikkö Ville Könönen, ville.kononen@nurmijarvi.fi

 

 

Käsittely

Keskustelun aikana Perkiö esitti mm. Lehtimäen, Jokisen, Jalavan ja Diakiten kannattamana seuraavaan muutosesityksen:

 

Tekninen lautakunta hyväksyy Rajamäen kampuksen vaihtoehto B:n mukaiset luonnossuunnitelmat ja esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

Rakentamisessa tulee noudattaa valtuuston 26.5.2021 hyväksymää hankesuunnitelmaa päätösehtoineen, sekä 26.1.2022 valtuuston tekemää päätöstä toteutusmallista päätösehtoineen.

 

Hankkeen laajuutta, esim. liikuntasalia ei kasvateta ja hankkeen vaiheistus säilytetään.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa voiko lautakunta olla yksimielinen muutosesityksestä, lautakunta ilmaisi olevansa yksimielinen.

 

 

Päätös 

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Rajamäen kampuksen vaihtoehto B:n mukaiset luonnossuunnitelmat ja esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Rakentamisessa tulee noudattaa valtuuston 26.5.2021 hyväksymää hankesuunnitelmaa päätösehtoineen, sekä 26.1.2022 valtuuston tekemää päätöstä toteutusmallista päätösehtoineen.

Hankkeen laajuutta, esim. liikuntasalia ei kasvateta ja hankkeen vaiheistus säilytetään.

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 15.08.2022 § 163   

 

 

 

Sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta ovat osaltaan hyväksyneet Rajamäen kampuksen luonnossuunnitelmat. Luonnossuunnitelmien hyväksymisprosessi on osa talonrakennuksen hankeohjeen menettelyjä. Kunnanhallitus hyväksyy yli 4 milj. euron hankkeiden luonnossuunnitelmat.

 

Luonnossuunnitelmaa ja tilaohjelmaa on kehitetty alkuperäisestä hankesuunnitelmasta jonkin verran. Keskeinen muutos on ollut opetustoiminnan nykyaikaistaminen oppimisalueita hyödyntämällä ja oppimistilojen rakentaminen monimuotoisiksi. Luonnossuunnitelman kehitystyön yhteydessä kävi ilmi, että Rajamäeltä puuttuu kiinteistöhoidon sosiaalitilat, jotka on lisätty tilaohjelmaan. Luonnossuunnitelmassa ja valmistelussa olevassa tarjouspyyntöaineistossa on myös huomioitu koulukeskuksen kyky toimia osittain kriisiajan johto- ja valmiuskeskuksena.

 

Valtuusto on päättänyt 26.1.2022, että Kuntolan peruskorjaus voidaan tarvittaessa muuttaa uudisrakennushankkeeksi, mikäli se osoittautuu kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi ratkaisuksi.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

 Kunnanhallitus hyväksyy Rajamäen kampuksen vaihtoehto B:n mukaiset luonnossuunnitelmat.

Rakentamisessa tulee noudattaa valtuuston 26.5.2021 hyväksymää hankesuunnitelmaa päätösehtoineen, sekä 26.1.2022 valtuuston tekemää päätöstä toteutusmallista päätösehtoineen.

Hankkeen laajuutta, esim. liikuntasalia ei kasvateta ja hankkeen vaiheistus säilytetään.

 

Valmistelija

tilakeskuksen päällikkö Ville Könönen, ville.kononen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 83     

554/10.03.02.00/2022  

 

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala on esittänyt Rajamäen kampuksen liikuntasalin laajentamista 1000 m2:stä 1150-1200m2:iin seuraavin perustein:

 

Rajamäen kampuksen liikuntasaliin sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää nykyisestä suunnitelmasta poiketen noin 200 lisäneliöitä, jotta tilassa voidaan toteuttaa opetussuunnitelman mukaista laadukasta ja turvallista liikunnanopetusta liikuntatunneilla ja tilassa voi toimia kolme liikuntaryhmää yhtä aikaa. Suurempi liikuntasali tarjoaa riittävästi harjoitusolosuhteita urheiluseurojen ilta- ja viikonloppukäyttöön ja mahdollistaa myös turnaus- ja kilpailutoiminnan.

 

Liikuntatilaa käyttää samanaikaisesti ala- ja yläkoulun opetusryhmät. Yläkoulun liikunnan opetusryhmän koko on 20-25 oppilasta ja alakoulun opetusryhmä on 25-28 oppilasta. Liikuntasalissa on yhtä aikaa kaksi yläkoulun ryhmää ja yksi alakoulun ryhmä. Iltapäivisin alakoulun tuntien päättyvät, salia tulee käyttämään lukion liikuntaryhmät, joissa 17-26 opiskelijaa niin kauan, kun lukion toimipiste on Rajamäellä. Samanaikaisesti liikuntasalissa voi olla 80 oppilasta, joista suurin osa on yläkouluikäisiä.

 

Lasten ja nuorten hyvinvointia ja liikunnallisten elintapojen syntymistä edistävät myönteiset kokemukset koululiikunnassa ja seuratoiminnassa. Riittävän tilavat ja asianmukaiset liikuntatilat vaikuttavat positiivisesti myönteisen liikkumiskokemuksen syntymiseen osaavien opettajien ja ohjaajien ohjauksessa. Osa oppilaista kokee pienet liikuntatilat ahdistavina, eikä ahtaus tue osallistumista liikuntatunneille ja liikkumisesta innostumista.

 

Jotta liikuntasali olisi jaettavissa järkevästi kolmeen osaan, tulisi liikuntasalin kokoa kasvattaa noin 200 m2. Liikuntasalin kooksi tulisi 1150 m2- 1200 m2 ja kukin lohko olisi noin 400 m2. Tällöin kussakin osiossa mahdollistuisi monipuolinen liikkuminen.

 

Aikaisemmin Rajamäen keskustassa oli liikuntaan käytettäviä liikuntatiloja yhteensä 2078m2 sisältäen koulujen liikuntasalit, Rajakaaren monitoimitilan, peilisalin ja budotilan. Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan olisi Rajamäen keskustassa kaksi liikuntasalia ja kampuksen liikuntatila yhteensä 1798 m2. Kilpailutuksen jälkeen Rajamäen kampus tullaan toteuttamaan uudisrakennuksena, jolloin hankesuunnitelman mukaisten liikuntatilojen määrä vähenee. Tämän takia sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää tulevan uuden liikuntatilan koon kasvattamista noin 200 m2:llä 1000 m2:stä 1150 m2- 1200 m2:iin.

 

Liikuntatilan laajentamisella on noin 600 000 € (alv. 0 %) vaikutus. Hankkeelle myönnetyn investointimäärärahan puitteissa lisäys mahtuu hankeriskivaraukseen. Urakkatarjous on noin 23,9 M€ (alv. 0 %) ja hankkeelle varattu investointimääräraha on 27,5 M€ (alv. 0 %).

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistys- ja hyvinvointitoimialan esityksen liikuntatilan kasvattamisesta noin 200 m2 hyväksyttyihin luonnossuunnitelmiin nähden. Samalla kunnanhallitus valtuuttaa ympäristötoimialan lisäämään toteutussuunnitelmiin käyttäjän esittämä tilamuutos, sekä neuvottelemaan pääurakoitsijan kanssa lisätyöstä.

 

Valmistelija

tilakeskuksen päällikkö Pasi Kivelä, pasi.kivela(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely:

Esittelijä täydensi esitystään seuraavilla lisäyksillä (lisäykset tummennettu);

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala on esittänyt Rajamäen kampuksen liikuntasalin laajentamista 1000 m2:stä 1150-1200m2:iin seuraavin perustein:

 

Rajamäen kampuksen liikuntasaliin sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää nykyisestä suunnitelmasta poiketen noin 200 lisäneliöitä, jotta tilassa voidaan toteuttaa opetussuunnitelman mukaista laadukasta ja turvallista liikunnanopetusta liikuntatunneilla ja tilassa voi toimia kolme liikuntaryhmää yhtä aikaa. Suurempi liikuntasali tarjoaa riittävästi harjoitusolosuhteita urheiluseurojen ilta- ja viikonloppukäyttöön ja mahdollistaa myös turnaus- ja kilpailutoiminnan. Isompi sali mahdollistaa mitoiltaan salibandyn pelaamisen ja ottelut, sekä iltakäytön koko kunnan alueen toimijoille ja harrastusseuroille.

 

Liikuntatilaa käyttää samanaikaisesti ala- ja yläkoulun opetusryhmät. Yläkoulun liikunnan opetusryhmän koko on 20-25 oppilasta ja alakoulun opetusryhmä on 25-28 oppilasta. Liikuntasalissa on yhtä aikaa kaksi yläkoulun ryhmää ja yksi alakoulun ryhmä. Iltapäivisin alakoulun tuntien päättyvät, salia tulee käyttämään lukion liikuntaryhmät, joissa 17-26 opiskelijaa niin kauan, kun lukion toimipiste on Rajamäellä. Samanaikaisesti liikuntasalissa voi olla 80 oppilasta, joista suurin osa on yläkouluikäisiä.

 

Lasten ja nuorten hyvinvointia ja liikunnallisten elintapojen syntymistä edistävät myönteiset kokemukset koululiikunnassa ja seuratoiminnassa. Riittävän tilavat ja asianmukaiset liikuntatilat vaikuttavat positiivisesti myönteisen liikkumiskokemuksen syntymiseen osaavien opettajien ja ohjaajien ohjauksessa. Osa oppilaista kokee pienet liikuntatilat ahdistavina, eikä ahtaus tue osallistumista liikuntatunneille ja liikkumisesta innostumista.

 

Jotta liikuntasali olisi jaettavissa järkevästi kolmeen osaan, tulisi liikuntasalin kokoa kasvattaa noin 200 m2. Liikuntasalin kooksi tulisi 1150 m2- 1200 m2 ja kukin lohko olisi noin 400 m2. Tällöin kussakin osiossa mahdollistuisi monipuolinen liikkuminen.

 

Aikaisemmin Rajamäen keskustassa oli liikuntaan käytettäviä liikuntatiloja yhteensä 2078m2 sisältäen koulujen liikuntasalit, Rajakaaren monitoimitilan, peilisalin ja budotilan. Alakoulun liikuntasalin koko on 190m2, joka on kooltaan liian pieni useimpiin sisäpeleihin ja koulun oppilasmäärään (n. 600) nähden riittämätön. Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan olisi Rajamäen keskustassa kaksi liikuntasalia ja kampuksen liikuntatila yhteensä 1798 m2.

 

Kilpailutuksen jälkeen Rajamäen kampus tullaan toteuttamaan uudisrakennuksena, jolloin hankesuunnitelman mukaisten liikuntatilojen määrä vähenee hankesuunnitelmasta poiketen kahdesta yhteen. Neliömäärä liikuntatiloissa vähenee nykyisestä 280 m2 (2078 m2 - 1798 m2 = 280 m2). Tämän takia sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää tulevan uuden liikuntatilan koon kasvattamista noin 200 m2:llä 1000 m2:stä 1150 m2- 1200 m2:iin.

 

Liikuntatilan laajentamisella on noin 600 000 € (alv. 0 %) vaikutus. Hankkeelle myönnetyn investointimäärärahan puitteissa lisäys mahtuu hankeriskivaraukseen. Urakkatarjous on noin 23,9 M€ (alv. 0 %) ja hankkeelle varattu investointimääräraha on 27,5 M€ (alv. 0 %).

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän täydentämän esityksen.

Asian käsittely keskeytettiin ja sen käsittelyä jatkettiin esityslistan asioiden 89-92 käsittelyn jälkeen.