Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 77


Liite1 Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus I 1-3 2023

 

 

Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023 ja talousarviomuutokset

 

Kunnanhallitus 22.05.2023 § 77     

613/02.02.01/2023  

 

 

Hallintosäännön 66 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

 

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

 

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 annetaan valtuustolle toukokuussa. Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.06.2023) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen.

 

Kunnan hallintosäännön 67 §:n mukaan talousarvion muutosehdotukset esitellään pääsääntöisesti valtuustoon raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Maaliskuun loppuun mennessä kunnan talous on toteutunut hieman talousarviota paremmin. Palvelutuotannon nettomenojen toteuma on maaliskuun lopun tilanteessa ollut -24,6 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 23,5 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden palvelutuotannon nettomenot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa korkeampana, kun tarkastelusta jätetään sote-menot pois.

 

Tulorahoituksen osalta verotulot ovat toteutuneet talousarviota parempana verotulokertymän ollessa 42,9 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 39 prosenttia. Alkuvuoden suotuisaa verotulokertymää selittää kunnallisverojen osalta ansiotulojen hyvä kehitys. Yhteisöveron osalta alkuvuoden kertymä on ollut hyvällä tasolla, mutta vuoden 2022 valmistuva yhteisövero aiheuttaa epävarmuutta kuluvan vuoden tilityksiin. Kiinteistöveron osalta ennakkotiedot kuluvalle vuodelle ovat olleet huomattavasti arvioita paremmat johtuen varsinkin kiinteistöjen jälleenhankinta-arvojen korotuksista, joihin kasvaneet rakennuskustannukset ovat vaikuttaneet. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden verotulot ovat toteutuneet 18,5 milj. euroa pienempinä, joka on seurausta sote-uudistuksen aiheuttamasta verotulojen uusjaosta kuntien ja valtion kesken. Valtionosuudet ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä hieman talousarviota parempina kertymän ollessa 7,7 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 24 prosenttia.

 

Tulorahoituksen suotuisasta kehityksestä huolimatta kunnan tilinpäätösennuste näyttäytyy alkuperäistä talousarviota heikompana käyttötalouden kasvupaineista johtuen. Merkittävimmät paineet kustannusten kasvuun ovat ympäristötoimialalla ja sivistys- ja hyvinvointipalveluissa. Tilikauden ylijäämän arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan 2,5 milj. euroon, joka on 2,8 milj. euroa talousarviota heikompi. Kunnan nettomenojen ennustetaan toteutuvan 4,7 milj. euroa talousarviota heikompana johtuen mm. kunta-alan palkkaratkaisun myötä nousevista henkilöstömenoista, varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen indeksikorotuksesta sekä maanmyynnin heikentyneistä näkymistä.

 

Verotulojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa nousevan 113,0 milj. euroon ylittäen muutetun talousarvion 3,2 milj. eurolla. Valtionosuuksien ennakoidaan asettuvan 31,5 milj. euroon alittaen alkuperäisen talousarvion 0,7 milj. eurolla.

 

Rahoituserien ennuste on heikentynyt alkuperäiseen talousarvioon nähden 0,5 milj. euroa, joka selittyy korkokustannusten nousulla.

 

Investointien ennakoidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana, koska maanmyynneistä saatavien tulojen arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempinä ja irtaimen omaisuuden hankintojen ennakoidaan toteutuvan arvioitua suurempina. Kunnallistekniikan määrärahoihin tehtiin alkuvuodesta 2,7 milj. euron määrärahalisäys kunnallistekniikan rakentamisohjelman hyväksymisen yhteydessä.

 

Kunnan heikentynyt tulosennuste ei vaikuta tässä kohtaa vuotta lainanottotarpeisiin, koska kunnalla on hyvät kassavarat. Investoinnit pystytään nykyennusteen valossa rahoittamaan tulorahoituksella ja kassavaroja hallitusti pienentämällä. Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaavan toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan -3,7 milj. euroon, joka on noin 7,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Lainakannan ennustetta tarkennetaan seuraavissa osavuosikatsauksissa, kun investointien ja tulorahoituksen näkymä selkiytyy. Tällä hetkellä lainakannan ennustetaan pienentyvän 4,1 milj. euroa, joka on hieman talousarviossa suunniteltua enemmän. Ennusteen mukaan lainakanta asettuisi 223,8 milj. euroon vuoden lopussa.

 

Tarkemmat tiedot kuluvan vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta on esitetty liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa.

 

Tässä vaiheessa esitetään seuraavat talousarviomuutokset:

 

A) Esitettävät muutokset käyttötalousosaan

 

  1. Konsernipalvelujen henkilöstöpalvelut -tulosalueelle esitetään 310 000 euron lisämäärärahaa palkkajärjestelmäkokonaisuuden ja Titania -työvuorosuunnittelun kustannuksiin.
  2. Omaisuuden tuottojen ja hallinnan tuloarviota esitetään vähennettävän 2 060 000 eurolla, teknisen keskuksen määrärahoja esitetään lisättävän 200 000 eurolla tuntipalkkaisten lomapalkkakirjausten vuoksi ja valmistus omaan käyttöön -kirjaustavan vuoksi esitetään 650 000 euron määrärahamuutoksia palvelujen ostoihin ja tuloihin (nettovaikutus 0). Tilakeskuksen määrärahoja esitetään lisättävän 200 000 eurolla purkukustannuksien osalta.

 

B) Esitettävän muutokset investointiosaan

 

  1. Talonrakennushankkeiden määrärahoihin esitetään seuraavat hankekohtaiset muutokset:

 

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, kuvakaappaus, Fontti, numero

Kuvaus luotu automaattisesti

 

  1. Kiinteään omaisuuden esitetään seuraavat määrärahamuutokset:

 

  1. Irtaimeen omaisuuteen esitetään seuraavat määrärahamuutokset:

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, kuvakaappaus, Fontti, numero

Kuvaus luotu automaattisesti

 

  1. Muihin pitkävaikutteisiin menoihin esitetään seuraavat määrärahamuutokset:

 

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, kuvakaappaus, Fontti, viiva

Kuvaus luotu automaattisesti

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus:

1. merkitsee Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2023 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi, sekä
2. esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan lautakuntien ja johtokuntien esityksen mukaisesti edellä selostusosassa, kohdissa A-B, esitetyllä tavalla.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi

taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, maiju.paaso(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.