Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 44 

 

Nurmijärven kunnan lausunto maantien 130 Hämeenlinnantien ja maantien 1311 Siippoontien tiesuunnitelmasta

 

Tekninen lautakunta 07.03.2023 § 9   

 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on lähettänyt kuntaan 4.1.2023 päivätyllä lähetekirjeellä tiesuunnitelman Maanteiden 130 ja 1311 parantaminen liittymäjärjestelyineen Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen kohdalla, Nurmijärvi, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 27 §:n 2 momentin sekä hallintolain 62 a §:n mukaista käsittelyä varten (UUDELY/11335/2021). Samalla Uudenmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa tiesuunnitelmasta 10.3.2023 mennessä. Kunta on saanut lisäaikaa lausunnon antamiseen siten, että asia voidaan käsitellä myös kunnanhallituksen kokouksessa 20.3.2023.

 

Maantie 130 Hämeenlinnantie ja maantie 1311 Siippoontie ovat valtion ylläpitämiä maanteitä. Valtiolle kuuluu maanteiden parantaminen yleisen liikennetarpeen sitä edellyttäessä. Uudenmaan ELY-keskus ja Nurmijärven kunta ovat yhteistyössä laatineet maantietä 130, Hämeenlinnantietä ja maantietä 1311, Siippoontietä koskevan tiesuunnitelman. Tiesuunnitelma liittyy Nurmijärven kunnan Ilvesvuori pohjoinen II asemakaavan muutokseen.

 

Maantien 130 Hämeenlinnantien osalta tiesuunnitelmassa esitetään uutta katuliittymää (Keskokatu) Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueelle. Lisäksi esitetään uutta kevyen liikenteen alikulkua (Ilvesvuoren pohjoinen alikulkukäytävä) maantien alitse sekä linja-autopysäkkijärjestelyjä uuden katuliittymän läheisyyteen. Vielä esitetään Hämeenlinnantieltä Keskokadulle vasemmalle kääntyville omaa kaistaa sekä maantielle uutta tievalaistusta ja melusuojausta (melukaide) toimenpidealueella. Keskokadun ja kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentaminen edellyttävät varsin mittavia johtosiirtoja ym. liittymäalueen läheisyydessä.

 

Maantien 1311 Siippoontien osalta tiesuunnitelmassa esitetään uutta katuliittymää (Pirkkakatu) Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueelle. Lisäksi esitetään uutta kevyen liikenteen alikulkua (Kuusimäen alikulkukäytävä) Pirkkakadun alitse ja nykyisten linja-autopysäkkien siirtoa lähemmäksi uutta nelihaaraliittymää ja Ilvesvuorenkadun varressa olevaa liityntäpysäköintialuetta. Kevyen liikenteen alikulun toteuttaminen edellyttää järjestelyjä nykyisten jalankulku- ja pyöräteiden osalta. Liittymään esitetään toteutettavaksi liikennevalot ja maantien tievalaistusta esitetään parannettavaksi toimenpidealueella. Pirkkakadun ja kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentaminen edellyttävät   varsin mittavia johtosiirtoja ym. liittymäalueen läheisyydessä.

 

Tiesuunnitelman alueella on voimassa Ilvesvuori pohjoinen asemakaava, jonka valtuusto on hyväksynyt 29.1.2020 § 4. Em. asemakaava on kuulutettu voimaantulleeksi 15.2.2021. Tiesuunnitelman alueelle on lisäksi laadittu Ilvesvuori pohjoinen II asemakaavan muutos, jonka valtuusto on hyväksynyt 24.8.2022 § 63. Em. asemakaavan muutoksesta on valitettu ja asian käsittely hallinto-oikeudessa on kesken. Ilvesvuori pohjoinen II asemakaavan muutos on yhdenmukainen lausunnolla olevan tiesuunnitelman kanssa.

 

Tiesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kokonaiskustannuksiksi on tiesuunnitelmavaiheessa arvioitu noin 8,3 milj.€, josta Nurmijärven kunnan osuudeksi on arvioitu 7,97 milj.€.

 

Tiesuunnitelman Maanteiden 130 ja 1311 parantaminen liittymäjärjestelyineen Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen kohdalla nähtävillä olosta kuulutettiin Nurmijärven Uutisissa 11.1.2023 ja ilmoitus Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta julkaistiin myös kunnan tietoverkossa 11.1.2023. Tiesuunnitelma-asiakirjat pidettiin kunnassa julkisesti nähtävillä 11.1.-10.2.2023 välisen ajan kunnanviraston aulassa. Lisäksi kunnan internetsivuilta oli linkki ELY-keskuksen internetsivuille, jossa tiesuunnitelma-asiakirjat olivat nähtävillä.

 

Tiesuunnitelmasta on Nurmijärven kuntaan toimitettu 3 muistutusta. Alkuperäiset muistutukset ovat listan liitteenä.

 

Muistutus 1

Muistutuksessa todetaan, että maantien 130 varteen ei ole tiesuunnitelmassa esitetty kevyenliikenteenväylää Laidunkaaren liittymästä maantien 130 uusille linja-autopysäkeille. Todetaan, että maantien 130 vartta kävelee nykyisin paljon ihmisiä nykyisille maantien 130 pysäkeille ja Seitsemän veljeksen ulkoilureitille. Muistutuksessa kysytään, mitä on tarkoitus tehdä maantien 130 ja maantien 1311 risteykselle, jossa jo nykyisin on liikennemerkit ajettu kumoon, koska autoja ei saada pysäytettyä tarpeeksi nopeasti käännyttäessä Hyvinkäätä kohden. Todetaan vielä, että Heinojan asuinalueelle on kaavailtu uutta tietä, joka yhdistyisi myöhemmin maantiehen 1311. Kysytään, lisääkö tämä rekkaliikennettä välillä logistiikkakeskus - Laidunkaari - Heinoja - mt1311.

 

Vastine 1

Maantielle 130, Hämeenlinnantielle, on suunniteltu ne toimenpiteet, joita edellytetään, jotta uusi Keskokadun liittymä maantielle 130 voidaan avata. Muistutuksessa esitetty jalankulun ja pyöräilyn väylä maantielle 130 välille Keskokatu - Laidunkaari ei liity varsinaisesti logistiikka-alueen hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Maantien 130 - Laidunkaaren liittymässä on nykyiset linja-autopysäkit, joita asiakkaat voivat käyttää eikä heidän tarvitse kävellä reilun kilometrin päähän etelän suuntaan uusille Keskokadun liittymän pysäkeille. Seitsemän veljeksen reitti kulkee nykyisin maantien 130 vartta välillä Kissanoja - Laidunkaaren liittymä. Voimassa olevan asemakaavan mukaan reitti olisi mahdollista toteuttaa myös Laidunalueen EV- ja VL-alueiden kautta Laidunkaaren suuntaan eikä 7 veljeksen reitin vuoksi olisi tarpeellista toteuttaa jalankulku ja pyöräilyväylää maantien 130 varteen.

 

Ilvesvuori pohjoinen II asemakaava-alueelle suuntautuva rekkaliikenne käyttää pääasiassa reittiä Mt1311 Siippoontie - valtatie 3 (Helsinki - Tampere moottoritie). Maantien 130 - maantien 1311 liittymän parantamista ei ole katsottu tarpeelliseksi sisällyttää tämän logistiikka-alueen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 

Rekkaliikenteen näkökulmasta ei ole mielekästä käyttää alempaa tie-/katuverkkoa, jossa on ahtaasti mitoitetut katualueet, matalat nopeusrajoitukset ja joiden liittymiä ei ole mitoitettu raskaalle liikenteelle, kuten esimerkiksi HCT-rekoille. Logistiikka-alueen toteutumisen jälkeen kunta seuraa palautteita ja liikenteen kehittymistä ja puuttuu mahdollisiin epäkohtiin.

 

 

Muistutus 2

Muistutuksessa todetaan, että tiesuunnitelmassa on maantielle 130 estetty meluaitaa, jonka korkeus on 1,2 m. Todetaan, että aidan tulisi olla huomattavasti korkeampi sillä jo nykyisellään tiemelu kuuluu häiritsevästi Mustakorventien varressa oleviin omakotitaloihin. Liikennemäärien noustessa melu lisääntyy ja vaatii toimia melun riittävään hallintaan.

 

Vastine 2

Tiesuunnitelmavaiheessa meluntorjuntaa on tutkittu ennustetilanteessa vuoden 2050 arvioiduilla liikennemäärillä tiesuunnitelman toimenpidealueella. Vaikka liikennemäärät kasvavat ennustetilanteessa, on asutuksen näkökulmasta melutilanne parempi verrattuna nykytilanteeseen, koska Hämeenlinnantien nopeusrajoitus lasketaan 80 km/h -> 60 km/h välillä Mt1311 Siippoontie - Laidunkaari ja logistiikkakeskuksen rakennusmassat suojaavat asutusta valtatieltä 3 kantautuvalta melulta. Lisäksi Hämeenlinnantien muuttuva pystygeometria vaikuttaa suotuisasti melun kantautumiseen. Ennustetilanteen melukaide (h=1,2 m) on mitoitettu siten, että suunnittelualueen kohdalla sijaitsevien asuinrakennusten piha-alueilla melutasot pysyvät nykyistä vastaavalla tasolla tai jopa paranevat suunniteltujen toimenpiteiden johdosta. Näin ollen ei ole tarpeen toteuttaa korkeampaa meluestettä.

 

Muistutus 3

Muistutuksessa 3 todetaan, että Hämeenlinnantien länsipuolella on asemakaavan mukainen pientaloalue, joka tulee mahdollisesti kärsimään nyt suunnitelmissa olevalta risteysalueelta lähtevien raskaiden yhdistelmäajoneuvojen kiihdyttäessä kohti pohjoista, mutta ennen kaikkea etelän ylämäkeä, jossa ajoneuvon tehoa joudutaan todella käyttämään. Nyt suunnitelmissa esitetty 1,2 m korkea melukaiteen tulisi olla korkeampi esim. noin 2 m korkea ja johtaa pidemmälle etelän ja pohjoisen suuntaan kuin suunnitelmissa on esitetty.

 

Muistutuksessa 3 todetaan, että tiesuunnitelman laadinnassa ei ole selvitetty minkäänlaisia risteysalueiden vaihtoehtoisia ratkaisutapoja ennen kaikkea Siippoontien (MT1311), Ilvesvuorenkadun ja Pirkkakadun risteysalueen osalta. Todetaan, että Nurmijärvellä on käyty melko laajasti keskustelua kadun- ja tienrakentamisen ratkaisuista ja kuntalaiset ovat laajasti toivoneet, että maalaiskunnassamme suosittaisiin liikennevaloristeysten sijaan kiertoliittymiä. Todetaan, että luonnossuunnitelmien esittelyn yhteydessä kuntalaisille on luvattu, että kiertoliittymän toteutusmahdollisuus selvitetään osana valmistelua ja tätä ei ole toteutettu.

 

Muistutuksessa todetaan, että Pirkkakadun risteysalue on ensimmäinen risteys saavuttaessa moottoriteiltä Nurmijärven Kirkonkylään. Kirkonkylän taajama laajenee jatkuvasti kohti moottoritietä ja kyseinen risteysalue toimii tulevaisuudessa "Kirkonkylän porttina", joka luo ensivaikutelman Suomen suurimman maalaiskunnan hallinnollisesta keskuksesta. Mikäli risteysalueesta saataisiin toimiva ja jollain tavoin myönteisiä mielikuvia herättävä, saattaisi satunnainenkin kulkija käydä käyttämässä Kirkonkylän palveluja. Asianmukainen kiertoliittymä loisi valtaväylämäiselle Kirkonkylään johtavalle tielle luonnollisen maisemallisen katkon ja mahdollistaisi tulevaisuudessa ko. tien bulevardisoinnin. On hyvin todennäköistä, että näin lähellä moottoriteitä olevat liikennevalot yhdistettynä Kirkonkylän, Rajamäen ja logistiikkakeskuksen liikenteeseen tulevat aiheuttamaan ruuhkautumista, joka heijastuu moottoritielle saakka.

 

Muistutuksessa todetaan, koska Nurmijärven kunta maksaa hankkeen kustannukset, arvioltaan 8,3 M€, olisi suunnitelmista pitänyt käydä ennakkokeskustelu ja suunnitelmaluonnokset olisi tullut hyväksyttää kunnan asianomaisissa päätöselimissä. Ilmeisesti näin ei ole toimittu. Nähtävillä olevassa aineistossa mainitaan, että hankkeelle on olemassa rahoitus ja hanke on tarkoitus käynnistää vuonna 2024. Nurmijärven kunnan taloussuunnitelmassa ei kuitenkaan ole kyseiselle hankkeelle varattu tässä vaiheessa riittävää määrärahaa ja tämä tulee ottaa huomioon kunnan taloussuunnittelussa.

 

Muistutuksessa todetaan vielä, että kunta omistaa risteysalueen ympäröivät maa-alueet yhtä pientä joutomaana olevaa aluetta lukuun ottamatta, joten maa-alueen hankinta ja katualueen laajentaminen ei olisi tällä aikataululla ongelma.

 

Muistutuksessa vaaditaan, että Pirkkakadun ja Siippoontien MT1311 risteysalueesta laaditaan vaihtoehtoinen suunnitelma, joka perustuu kaksikaistaiseen kiertoliittymään, jossa on oikealle vapaa kaista Siippoontieltä Pirkkakadulle, kuten nyt nähtävillä olevassa suunnitelmassa on. Suunnitelmien vaihtoehtojen osalta on syytä arvioida vähintään liikenteen välityskykyä moottoritieltä ja Kirkonkylältä saakka, sekä vaihtoehtojen toteutuskustannuksia. Hankkeen taloudellisen ja toiminnallisen merkittävyyden takia vaihtoehdot on syytä viedä Nurmijärven kunnan päätöksentekoelimiin arvioitavaksi ja päätettäväksi.

 

Muistutuksessa todetaan vielä, että Pirkkakadun ja Siippoontien MT1311 risteysalueen suunnitelmissa ei ole huomioitu tulevan logistiikkakeskuksen kevyen liikenteen tarpeita. Todetaan, että suuri osa logistiikkakeskuksen joukkoliikennettä käyttävistä työntekijöistä suuntaa juuri eteläisen liittymän kautta kohti moottoritietä liikennöiviä linjoja. Tälle kevyen liikenteen yhteydelle tulisi suunnitella vähintään varaus / linjaus tässä suunnitelmassa. Todetaan vielä, että Hämeenlinnantielle MT130 rakennetaan kaksi linja-autopysäkkiä, vaikka tiellä ei liikennöi julkista liikennettä kuin kaksi vuoroa päivässä suuntaansa. Tämä MT130 vuoromäärä saattaa lisääntyä tulevaisuudessa, mikäli logistiikkakeskuksen henkilöstöllä on sille tarve.

 

Muistutuksessa todetaan vielä, että muistutus otettaisiin mahdollisesti lisääntyvästä työmäärästä huolimatta positiivisella ja kehitysmyönteisellä asenteella vastaan. Muistutus kuvastaa laajemminkin tiedossa olevaa kuntalaisten tahtotilaa, jota ei jostain syystä nykyisessä suunnitelmassa ole huomioitu. Toteuttamismahdollisuuksien vertailussa olisi hyvä osallistaa kuntalaisia ja muita sidosryhmiälaajemmin kuin yhdellä tilaisuudella suunnittelun alkuvaiheessa.

 

Vastine 3

Maantien 130 Hämeenlinnantien eteläistä liittymää logistiikka-alueelle käyttää Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen henkilökunta. Liittymä ei tule olemaan raskaan liikenteen ensisijainen liittymä alueelle. Tiesuunnitelmavaiheessa meluntorjuntaa on tutkittu ennustetilanteessa vuoden 2050 arvioiduilla liikennemäärillä tiesuunnitelman toimenpidealueella. Vaikka liikennemäärät kasvavat ennustetilanteessa, on asutuksen näkökulmasta melutilanne parempi verrattuna nykytilanteeseen, koska Hämeenlinnantien nopeusrajoitus lasketaan 80 km/h -> 60 km/h välillä Mt1311 Siippoontie - Laidunkaari ja logistiikkakeskuksen rakennusmassat suojaavat asutusta valtatieltä 3 kantautuvalta melulta. Lisäksi Hämeenlinnantien muuttuva pystygeometria vaikuttaa suotuisasti melun kantautumiseen. Ennustetilanteen melukaide (h=1,2 m) on mitoitettu siten, että suunnittelualueen kohdalla sijaitsevien asuinrakennusten piha-alueilla melutasot pysyvät nykyistä vastaavalla tasolla tai jopa paranevat suunniteltujen toimenpiteiden johdosta. Näin ollen ei ole tarpeen toteuttaa korkeampaa meluestettä.

 

Ilvesvuori pohjoinen II asemakaavan laatimisen yhteydessä on laadittu liikenneselvitys, joka on ollut kaavamateriaalin liitteenä asemakaavan käsittelyvaiheen ajan (asemakaavan selostusosa sekä asemakaavaan liittyvät selvitykset). Liikenneselvityksessä todetaan, että Mt1311 Siippoontien - Ilvesvuorekadun - Pirkkakadun liittymä tullaan varustamaan liikennevaloilla. Kunnan päätöksenteossa on ollut tiedossa, että Mt1311 Siippoontien - Pirkkakadun - Ilvesvuorenkadun liittymään esitetään liikennevaloin ohjattua liittymää. Ilvesvuori pohjoinen II asemakaavaan liittyvä materiaali löytyy tälläkin hetkellä kunnan nettisivuilta osoitteesta 2-246 Ilvesvuori pohjoinen II - Nurmijärvi (nurmijarvi.fi). Asemakaavaprosessin aikana liikenteellisiä vaikutuksia on arvioitu asiantuntijoiden toimesta laajasti ja asemakaavan sisältövaatimusten edellyttämällä tasolla. Asemakaavaratkaisut perustuvat tehtyihin selvityksiin ja niiden tuomaan viitekehykseen mm. katu- ja liikennealuiden osalta.

 

Mt1311 Siippoontien - Pirkkakadun - Ilvesvuorenkadun liittymään on suunniteltu kustannustehokas, liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kannalta toimiva liittymäratkaisu liikennevaloin ohjattuna. Tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut on tarkastettu Väyläviraston edustajan kanssa ja hän on ne hyväksynyt.

 

Kiertoliittymää ei yleensä toteuteta sellaiseen kohteeseen, jossa pääsuunnan, tässä tapauksessa mt1311 Siippoontien, liikennemäärät ovat merkittävästi suuremmat kuin sivusuunnan liikennemäärät. Logistiikka-alueen liikenteestä huomattava osa on raskaita ajoneuvoja, erityisesti HCT-rekkoja, joille kiertoliittymä ei ole toimivin liittymäratkaisu. Logistiikka-alueen tuleva toimija on keskustellut kiertoliittymäratkaisusta yrityksen kuljetuksista vastaavan henkilön kanssa. He toteavat, että kiertoliittymät ovat vaativia raskaalle liikenteelle ja haittaavat raskaan liikenteen sujuvuutta. Usein kiertoliittymät ovat pieniä, jolloin esimerkiksi rekan perävaunun pitäminen ajokaistalla on hyvin vaikeaa. Mikäli Mt1311 Siippoontien - Pirkkakadun - Ilvesvuorenkadun liittymään toteutettaisiin kiertoliittymä, tulisi sen olla kaksikaistainen. Kiertoliittymän keskiosan tulisi olla suuri kooltaan, jotta raskaan liikenteen sujuvuus olisi kohtuullisella tasolla. Mikäli kiertoliittymä toteutettaisiin Mt1311 Siippoontien kaltaiselle keskeiselle väylälle, heikentäisi se väistämättä liikenteen sujuvuutta, koska liittymään tultaessa tulisi kaikkien ajoneuvojen, vuorokaudenajasta riippumatta, hidastaa ajonopeuttaan. Lausunnolla olevan tiesuunnitelman liittymäratkaisu edistää liikenteen sujuvuutta. Esitetyssä ratkaisussa esim. logistiikka-alueelle saapuva liikenne kulkee pääsääntöisesti oman oman kaistan kautta logistiikka-alueelle.

 

Muistutuksessa esitetty kaksikaistainen kiertoliittymä varustettuna vapaan oikean kaistalla logistiikka-alueelle ei sopisi Ilvesvuori pohjoinen II asemakaavan mukaiselle liikennealueelle, koska kaksikaistaisen kiertoliittymän kiertosaarekkeen halkaisija olisi vähintään 30 m tai mahdollisesti jopa 55 m ja kiertotilan leveys olisi 10-11,50 m. Lisäksi mm. kuivatusjärjestelyt veisivät tilaa maantiealueella. Jos liittymään haluttaisiin toteuttaa kiertoliittymä, tulisi asemakaavaa muuttaa siten, että maantien 1311 Siippoontien asemakaavan mukaista liikennealuetta laajennettaisiin. Tämä siitä syystä, että tiesuunnitelmaa ei voida vahvistaa, jos se ei ole yhdenmukainen asemakaavan kanssa.

 

Muistutuksessa todetaan, että luonnossuunnitelmien esittelyn yhteydessä kuntalaisille on luvattu, että kiertoliittymän toteutusmahdollisuus selvitetään osana valmistelua ja tätä ei ole toteutettu. Tiesuunnitelman esittelytilaisuudessa 22.3.2022 ei ole keskusteltu kiertoliittymävaihtoehdosta kumpaankaan katuliittymään eikä saaduissa palautteissa ole kiertoliittymävaihtoehtoon viitattu. Myöskään asemakaavaan liittyvien asukastilaisuuksien muistioissa (6.10.2021 ja 26.4.2022) ei ole kiertoliittymän tarkasteluun liittyviä merkintöjä. Kuten edellä on todettu, liikenteellisiä vaikutuksia on tarkasteltu asemakaavaprosessien yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä laajuudella.

 

Muistutuksessa todetaan, että Nurmijärven kunta maksaa hankkeen kustannukset, arviolta 8,3 M€, mutta kunnan taloussuunnitelmassa ei ole kyseiselle hankkeelle varattu tässä vaiheessa riittävästi määrärahaa. Nurmijärven kunnan rakentamisohjelmassa vuosille 2023 - 2027, jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 30.6.2022 § 32, on alustavasti esitetty Ilvesvuori pohjoinen II asemakaava-alueen toteuttamiseen määrärahaa 4 milj.€ vuodelle 2024. Nurmijärven kunta ei yksin rahoita Ilvesvuori pohjoinen II asemakaava-alueen liittymien ja niihin liittyvien ratkaisujen toteuttamista. Nurmijärven kunnalla ja logistiikka-alueen tulevalla toimijalla (Kesko Oyj) on keskinäinen sopimus hankkeen toteuttamisen kustannusjaosta, jossa todetaan, että logistiikka-alueen tuleva toimija osallistuu hankkeen toteuttamiskustannuksiin noin 50 %. Kunnan määrärahan tarve tarkentuu, kun rakentamissuunnitelmat valmistuvat ja urakkakyselyä ym. saadaan aikanaan edistettyä.

 

Muistutuksessa todetaan, että Pirkkakadun ja Siippoontien Mt1311 risteysalueen suunnitelmissa ei ole huomioitu tulevan logistiikkakeskuksen kevyen liikenteen tarpeita ja että tälle kevyen liikenteen yhteydelle tulisi suunnitella vähintään varaus / linjaus tässä suunnitelmassa. Mt1311 Siippoontien - Pirkkakadun liittymää käyttää pääasiassa logistiikka-alueelle suuntautuva raskas liikenne. Aloite erillisen jalankulku- ja pyöräilytien pois jättämisestä Pirkkakadun varresta on tullut logistiikka-alueen tulevalta toimijalta.

 

Muistutuksessa todetaan, että Mt130 Hämeenlinnantielle rakennetaan kaksi linja-autopysäkkiä, vaikka tiellä ei liikennöi julkista liikennettä kuin kaksi vuoroa päivässä suuntaansa. Maantien 130 - Keskokadun liittymään on suunniteltu uudet linja-autopysäkit sekä kevyen liikenteen alikulku. On totta, että tällä hetkellä maantiellä 130 liikennöi linja-autoja harvakseltaan, mutta uudet linja-autopysäkit mahdollistavat maantiellä 130 liikennöivän linja-autoliikenteen kehittämisen tulevaisuudessa. Linja-autopysäkkejä ei saisi toteuttaa, jos kevyen liikenteen alikulkua ei toteutettaisi. Lisäksi EV-alueen suunnitelmassa on esitetty kevyen liikenteen alikulusta jalankulku- ja pyörätien toteuttamista maantien 1311 Siippoontien suuntaan. EV-alueen suunnitelma asetetaan erikseen nähtäville, kun Ilvesvuori pohjoinen II asemakaava saa lainvoiman.

 

Tiesuunnitelmassa maantielle 130 esitetyn melusuojauksen korkeus 1,2 m on riittävä ja kiertoliittymävaihtoehdon tutkimista Mt1311 Siippoontien - Ilvesvuorenkadun - Pirkkakadun liittymään ei ole tarpeen edistää tässä vaiheessa.

 

Lausunto

Uudenmaan ELY-keskus ja Nurmijärven kunta ovat yhteistyössä laatineet maantietä 130, Hämeenlinnantietä ja maantietä 1311, Siippoontietä koskevan tiesuunnitelman. Tiesuunnitelma liittyy Nurmijärven kunnan Ilvesvuori pohjoinen II asemakaavan muutosalueen toteuttamiseen. Tiesuunnitelman ratkaisuissa on pyritty huomioimaan liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus parhaalla mahdollisella tavalla mahdollisimman kustannustehokkaasti.

 

Kunta ja Uudenmaan ELY-keskus ovat laatineet suunnittelusopimuksen 22.11.2021. Sopimuksessa on sovittu mm. suunnitteluprosessin vuorovaikutuksesta, noudatettavista liittymien suunnitteluohjeista, suunnitelmien hyväksymistä ja hallinnollisesta käsittelystä, rakentamisesta, kustannusjaosta ja kunnossapidosta.

 

Tiesuunnitelman laatimisen käynnistämisestä on kuulutettu Nurmijärven Uutisissa 22.12.2021. Lisäksi kuulutus on julkaistu kunnan tietoverkossa 22.12.2021. Kunta on lisäksi pyytänyt Uudenmaan ELY-keskusta ja Väylävirastoa julkaisemaan kuulutuksen tiesuunnitelman laatimisen käynnistämisestä tietoverkossaan, jossa kuulutus on julkaistu 22.12.2021. Tiesuunnitelman esittelytilaisuudesta on kuulutettu Nurmijärven Uutisissa 16.3.2022 ja kunnan tietoverkossa. Tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta on kuulutettu Nurmijärven Uutisissa 11.1.2023. Lisäksi kuulutus tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta on julkaistu kunnan tietoverkossa 11.1.2023. Kunta on lisäksi pyytänyt Uudenmaan ELY-keskusta ja Väylävirastoa julkaisemaan kuulutuksen tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta omassa tietoverkossaan, jossa kuulutus on julkaistu 11.1.2023.

 

Tiesuunnitelmassa on otettu huomioon valtakunnallisen ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutuminen Nurmijärven kunnan alueella.

 

Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Suunnittelualueella on käynnissä Kirkonkylän osayleiskaavan laatiminen. Kunnanhallitus hyväksyi 11.4.2022 Kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksen. Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 28.4.-27.5.2022 välisen ajan. Osayleiskaava ei ole vielä edennyt nähtävillä olon jälkeen.

 

Tiesuunnitelman alueella on voimassa Ilvesvuori pohjoinen asemakaava (kaavatunnut 2-194), jonka valtuusto on hyväksynyt 29.1.2020. Em. asemakaava on kuulutettu voimaantulleeksi 15.2.2021. Tiesuunnitelman alueelle on lisäksi laadittu Ilvesvuori pohjoinen II asemakaavan muutos (kaavatunnus 2-246), jonka valtuusto on hyväksynyt 24.8.2022 § 63. Asemakaavan muutoksesta on valitettu ja asian käsittely hallinto-oikeudessa on kesken. Ilvesvuori pohjoinen II asemakaavan muutos on yhdenmukainen lausunnolla olevan tiesuunnitelman kanssa. Tiesuunnitelman alueella tai sen läheisyydessä on lisäksi voimassa useita pieniä asemakaavoja, joiden kaavatunnukset ovat 2-004 (Kirkonkylä, hyväksytty 22.3.1965), 2-037 (Kuusimäki, hyväksytty 26.1.1977), 2-091 (Kirkonkylä, Sisääntulotiet, hyväksytty 14.12.1987), 2-223 (Kuusimäentien oikaisu, hyväksytty 24.4.2013) ja 2-207 (Myllykukko, kortteli 2405, hyväksytty 8.10.2014). Asemakaavaa kaavatunnuksella 2-091 ei ole ollut mainittuna nähtävillä olleen tiesuunnitelman tiesuunnitelmaselostuksessa kohdassa 1.4. Maankäyttö ja kaavoitus. Kunta on toimittanut kaikki edellä mainitut asemakaavat kaavamääräyksineen Uudenmaan ELY-keskukseen.

 

Kunnalla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmaan sisältyviin siltoihin, meluesteisiin, kaukalorakenteisiin tai muihin merkittäviin rakenteisiin.

 

Kunta sallii tiesuunnitelmassa esitettyjen pysyvien rakenteiden, ml. kuivatusjärjestelyt kuten laskuojat ja -johdot, tekemisen asemakaava-alueellaan.

 

Kunta vastaa maantien tekemisestä aiheutuvista rakentamis- ja kunnossapitokustannuksista rakentamisen aikana tiesuunnitelman kustannusarviossa esitetyllä tavalla. Hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 8 287 968 euroa (MAKU (2015=100) 130,0, alv 0 %), josta Nurmijärven kunnan osuudeksi on arvioitu 7 972 968, 00 euroa.

 

Kunta on valmis luovuttamaan maantien tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin.

 

Kunta toteuttaa tiesuunnitelman mukaiset katujärjestelyt Pirkkakatu, Keskokatu sekä jalankulku- ja pyörätietä K1J, K2J, K3J, K4J ja K5J samanaikaisesti tietöiden kanssa.

 

Kunta esittää, että Uudenmaan ELY-keskus ottaisi vastattavakseen maantien 1311 (M2) valaistuksen kunnossapito- ja käyttökustannukset välillä valtatie 3 - mt130 läntinen ramppi sen jälkeen, kun maantie 1311 on rakentamis- ja parantamistöiden valmistettua luovutettu yleiselle liikenteelle. Lisäksi kunta esittää, että Uudenmaan ELY-keskus ottaisi vastattavakseen maantien 130 (M1) valaistuksen kunnossapito- ja käyttökustannukset sen jälkeen, kun maantie 130 on rakentamis- tai parantamistyön valmistuttua luovutettu yleiselle liikenteelle.

 

Kunta suostuu vastaamaan Mt130 (M1) alittavan kevyen liikenteen alikulun, Ilvesvuori pohjoinen alikulkukäytävä, alapuolisten rakenteiden ja hulevesipumppaamon kunnossapito- ja käyttökustannuksista, kun maantie 130 on rakentamis- ja parantamistöiden valmistuttua luovutettu yleiseen liikenteeseen.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Nurmijärven kunta antaa Uudenmaan ELY-keskukselle esittelytekstin mukaisen lausunnon laaditusta tiesuunnitelmasta Maanteiden 130 ja 1311 parantaminen liittymäjärjestelyineen Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen kohdalla, Nurmijärvi. Tekninen lautakunta toteaa esittelytekstissä ilmenevin perustein, etteivät muistutukset anna aihetta tiesuunnitelmaehdotuksen muuttamiseen.

Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta varaisi edelleen määrärahaa maanteiden 130 ja 1311 parantamiseen liittymäjärjestelyineen Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen kohdalla vuodesta 2024 alkaen, kuten tekninen lautakunta on 30.6.2022 § 32 investointiesityksessä esittänyt.

 

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Pykälän käsittelyn aikana Kristiina Rouhikoski, Mirja-Liisa Tofferi ja Kristian Kivi poistuivat klo 18:36 ja palasivat pykälän käsittelyn aikana klo 18:39.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 20.03.2023 § 44     

1790/10.03.01.00/2021  

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti,

1. että Nurmijärven kunta antaa Uudenmaan ELY-keskukselle esittelytekstin mukaisen lausunnon laaditusta tiesuunnitelmasta Maanteiden 130 ja 1311 parantaminen liittymäjärjestelyineen Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen kohdalla, Nurmijärvi. Kunnanhallitus toteaa esittelytekstissä ilmenevin perustein, etteivät muistutukset anna aihetta tiesuunnitelmaehdotuksen muuttamiseen.

2. esittää valtuustolle, että kunta varaisi edelleen määrärahaa maanteiden 130 ja 1311 parantamiseen liittymäjärjestelyineen Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen kohdalla vuodesta 2024 alkaen, kuten tekninen lautakunta on 30.6.2022 § 32 investointiesityksessä esittänyt.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Uudenmaan ELY-keskus