Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 17


 

 

Lausunto Helsinki-Vantaan lentoaseman meluntorjuntatavoitteesta

 

Kunnanhallitus 30.01.2023 § 17     

1610/00.04.03/2022  

 

 

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoa nykyisen meluntorjuntatavoitteen ajantasaisuudesta ja toimivuudesta Helsinki-Vantaan lentoaseman melun vaikutuspiirissä olevilta kunnilta 15.2.2023 mennessä.

 

Lausunnossa pyydetään näkemyksiä siitä, onko nykyinen meluntorjuntatavoite edelleen toimiva, vai pitäisikö sitä jollain tavoin tarkentaa? Jos muutoksille tällä hetkellä katsotaan olevan tarvetta, millaisia muutoksia ehdotetaan?

 

Päivitystarvetta arvioidessaan lausunnon antajien toivotaan ottavan huomioon, että koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat vähentäneet lentoliikennettä ja lentomelulle altistuvien asukkaiden määrää merkittävästi, eikä vielä ole tietoa siitä, miten, millä aikataululla ja mille tasolle lentoliikenne tulee palautumaan.

 

Lausunnoissa toivotaan huomioitavan tasapainoisen lähestymistavan periaatteiden mukaisesti myös Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitys Suomelle kansainvälisenä lentoliikenteen solmukohtana ja lentoaseman toiminnan kehittämismahdollisuudet.

 

Lausuntojen jälkeen Traficom arvioi, onko meluntorjuntatavoitetta muuttaa nyt vai palataanko sen arviointiin uudelleen lähivuosina.

 

Helsinki-Vantaan lentoaseman meluntorjuntatavoite

 

Meluntorjuntatavoitteeksi on asetettu, että lentomelualueella Lden> 55 dB asuvien asukkaiden kokonaismäärä ei kasva. Tavoitteen pohja-aineistona on vuodelle 2025 laadittu lentomeluennuste (päivitetty 21.6.2012). Lentomelualueella asuu tuon ennusteen mukaan arviolta 20 900 asukasta vuoden 2009 asukasmääräaineistoon perustuen. Melutavoitetta on rajattu siten, että siinä ei huomioida maankäytön kehittymisen myötä lentomelualueelle tulevia uusia asuinalueita ja näiden asukasmääriä. Melutavoite ei koske uutta asutusta ja siksi se on sidottu v. 2009 asukasmäärään.

 

Meluntorjuntatavoitteen toteutuminen 2016 -2021

 

Vuosina 2016 - 2019 meluntorjuntatavoite on ylittynyt 12- 21 %. Tämä on johtunut operaatiomäärien kasvusta. Vuosina 2020 ja 2021 meluntorjuntatavoite alittui selvästi lähes 90 %:lla, kun lentoliikenne väheni koronapandemian vaikutuksesta merkittävästi.

 

Melun hallinta

 

Helsinki-Vantaan lentoaseman melua hallitaan monin keinoin:

 

-          Konemallien melutasot nousujen ja laskujen aikana ovat laskeneet ja laskevat teknisen kehityksen ja kiristyvien melustandardien myötä edelleen.

-          Lentomelua torjutaan suunnittelemalla ja ohjaamalla kiitoteiden ja ilmatilan käyttöä siten, että vältetään mahdollisuuksien mukaan tiheästi asuttuja alueita ja ohjataan myöhäisillan ja yön liikenne kiitotielle, jonka läheisyydessä on vähiten asutusta.

-          Kaavoituksella ja maankäytöllä voidaan välttää herkkien toimintojen kuten asumisen kaavoittamista lentomelualueelle.

-          Melua torjutaan myös rakennusteknisin keinoin eli asuntojen ja muiden herkkien kohteiden ääneneristystä koskevilla määräyksillä. Oleskelualueilla melun torjuntaan ei ole kuitenkaan keinoja.

 

Meluntorjuntatavoite

 

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) asettaa lentoasemalle meluntorjuntatavoitteen. EU:n melunhallinta-asetuksen mukaisesti lentoaseman melunhallinnassa noudatetaan niin kutsuttua tasapainoista lähestymistapaa. Lentoaseman meluntorjuntatavoitetta asettaessaan liikenne- ja viestintäviraston on huomioitava, mitä vaikutuksia meluntorjuntatavoitteella on lentoaseman ja Suomen lentoliikennejärjestelmän toiminta- ja kehittämismahdollisuuksien turvaamiseen pitkällä aikavälillä kestävällä tavalla, niin, että erilaiset taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset otetaan tasapainoisella tavalla huomioon.

 

Lento-operaatioiden määrällä on huomattava vaikutus lentomeluun. Lisäksi mm. tuuliolosuhteilla, kiitoteiden ja ilmatilan käytön suunnittelulla on vaikutusta siihen, missä lentomelua on.

Tehokas keino meluhaitan ennaltaehkäisemiseksi ovat maankäyttö ja kaavoitus. Maankäytöllä ja kaavoituksella on suuri merkitys lentomelun hallinnassa ja terveellisen ja viihtyisän ääniympäristön luomisessa ja ylläpidossa, ja uutta asuinrakentamista ei tulisi sijoittaa melualueelle eikä melualueen välittömään tuntumaan.

 

Nykyisen melunhallintatavoitteen saavuttamiseksi Finavia on hakenut 2012 toimintarajoitusten asettamista. Trafi (=nyk. Traficom) on päätöksellään 2015 asettanut toimintarajoituksia.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon Helsinki-Vantaan lentoaseman meluntorjuntatavoitteesta mahdollisesta tarkistamisesta:

Lentoliikenteen kehitystä on tällä hetkellä haastavaa arvioida. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat vähentäneet lentoliikennettä merkittävästi. Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, miten, millä aikataululla ja mille tasolle lentoliikenne tulee palautumaan. Ottaen lisäksi huomioon, että viimeisin lentomeluennuste ulottuu vain vuoteen 2025, meluntorjuntatavoitteen tarkentamiseen tai muuttamiseen ei ole saatavilla riittävän luotettavaa tietopohjaa tällä hetkellä. Asiaa on perusteltua tarkastella uudelleen lähivuosina, kun nähdään, miten ja mille tasolle lentoliikenne palautuu. Lisäksi olisi perusteltua laatia uusi lentomeluennuste ennen uuden meluntorjuntatavoitteen asettamista ulottumaan selkeästi vuotta 2025 pidemmälle.

Nurmijärven kunta pitää tärkeänä, että maaseudun kylien kehittäminen yhdyskuntarakenteessa hyvin sijaitsevilla alueilla on mahdollista myös jatkossa asetettaessa mahdollisesti uutta meluntorjuntatavoitetta. Lisäksi Kirkonkylän alueen kehittäminen asemakaavoituksella tulee olla mahdollista nykyistä yhdyskuntarakennetta täydentäen.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, anita.pihala(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon Helsinki-Vantaan lentoaseman meluntorjuntatavoitteesta mahdollisesta tarkistamisesta:

Lentoliikenteen kehitystä on tällä hetkellä haastavaa arvioida. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat vähentäneet lentoliikennettä merkittävästi. Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, miten, millä aikataululla ja mille tasolle lentoliikenne tulee palautumaan. Ottaen lisäksi huomioon, että viimeisin lentomeluennuste ulottuu vain vuoteen 2025, meluntorjuntatavoitteen tarkentamiseen tai muuttamiseen ei ole saatavilla riittävän luotettavaa tietopohjaa tällä hetkellä. Asiaa on perusteltua tarkastella uudelleen lähivuosina, kun nähdään, miten ja mille tasolle lentoliikenne palautuu. Lisäksi olisi perusteltua laatia uusi lentomeluennuste ennen uuden meluntorjuntatavoitteen asettamista ulottumaan selkeästi vuotta 2025 pidemmälle.

Nurmijärven kunta pitää tärkeänä, että maaseudun kylien kehittäminen yhdyskuntarakenteessa hyvin sijaitsevilla alueilla on mahdollista myös jatkossa asetettaessa mahdollisesti uutta meluntorjuntatavoitetta. Lisäksi Kirkonkylän alueen kehittäminen asemakaavoituksella tulee olla mahdollista nykyistä yhdyskuntarakennetta täydentäen.

 

Jakelu

Traficom