Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 216 

 

Valtuustoaloite frisbeegolfradan perustamiseksi Klaukkalan alueelle

 

Valtuusto 11.11.2020 § 81   

 

 

 

Sirpa Rantala (kesk.) ja 13 allekirjoittajaa esittävät, että Nurmijärven kunta kartoittaa Klaukkalan ympäristöstä sopivia alueita laadukkaalle frisbeegolfradalle ja, että kunta pyrkii yhteistyöhön eri tahojen (yritykset, yhteistyötahot) kanssa sponsorin/sponsorien saamiseksi hankkeelle.

 

Päätös 

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 14.12.2020 § 281   

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää ohjata aloitteen ympäristötoimialalle valmisteltavaksi.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 

 

Tekninen lautakunta 15.09.2022 § 46   

 

 

 

Aloitetta valmisteltiin ympäristötoimialan teknisessä keskuksessa yhteistyössä aloitteen tekijän ja paikallisen seuran kanssa. Kunta kartoitti eri vaihtoehtoja Klaukkalan alueella ja lopputulemana oli, että eri selvitysten ja palavereiden jälkeen päädyttiin esittämään frisbeegolfrataa Klaukkalan Hernemäkeen. Tarkoituksena on, että aikaisempi suunnitelma päivitetään yhteistyössä frisbeeseuran yhteyshenkilöjen kanssa.

 

Tällä hetkellä Nurmijärvellä on täydet radat (18-väylää) Kirkonkylällä (Maaniittu-Ihantola) ja Herusissa. Lisäksi Rajamäen liikunta-alueella on 9-ratainen väylä. Näiden lisäksi on toteutettu myös lyhyempiä ratoja mm. Klaukkalan Mäntysaloon ja Isoniitun koulun yhteyteen. Lisäksi toukokuussa 2022 tilakeskus on antanut Valkjärven kyläyhdistys ry:lle luvan sijoittaa frisbeegolfrata Valkjärven koulua ympäröivälle kunnan omistamalle maa-alueelle.

 

Näiden kunnan ylläpitämien ratojen lisäksi kunnasta löytyy Kiljavan opistolta ja Nurmijärven golfkentällä 9-väyläiset radat.  Kokonaisuutena lajin harrastusmahdollisuus on kunnassa otettu kohtuullisen hyvin huomioon. On kuitenkin totta, että Klaukkalasta puuttuu edelleen kunnan ylläpitämä täysimittainen rata. Vuonna 2022 Kirkonkylän rataa peruskorjataan investointiohjelman mukaisesti.

 

Kunta on vuoden 2021-2022 aikana kartoittanut liikunta- ja viheraluepäällikön, liikenneinsinöörin, sekä yleiskaavapäällikön kanssa yhdessä eri maa-alue vaihtoehtoja Klaukkalan alueelta frisbeegolfradalle. Asiasta on pidetty useampia yhteisiä palavereita aloitteentekijän sekä paikallisen frisbeeseuran kanssa. Aloitteen mukaan vaadittava maa-alue on noin 15 ha laaja ja tällaista aluetta ei löytynyt läheltä Klaukkalan keskustaa - mikä olisi kunnan omistamaa ja profiililtaan sopivaa kyseiseen harrastukseen. Palavereissa esiin nousseet vaihtoehdot Syrjälän ja Isoniitun osalta kariutuivat luontoarvoihin, Haikalan alueelle on kaavoitettu asuinaluetta, sekä Pietarinmäen ja ohitustien välinen alue on liian haastava korkeuserojen takia.

 

Kunta on aikaisemmin suunnitellut Klaukkalan frisbeegolfradan rakentamista Hernemäkeen, joka toimii tällä hetkellä maankaatopaikkana. Hernemäen maanläjitysalueella on vielä jäljellä täyttötilavuutta, jolle sijoitetaan seuraavien vuosien aikana kunnan omilla työmailla syntyviä pilaantumattomia ylijäämämaita ympäristöluvan mukaisesti.  Alueelle on tehty lupahakemuksen osana maisemointi- ja frisbeegolfratasuunnitelma edistämään alueen mielekästä jatkokäyttöä läjitystoiminnan loppumisen jälkeen.

 

Aloitteentekijän ja frisbeeseuran kanssa päädyttiin yhteisesti siihen, että uusi rata rakennettaisiin Hernemäkeen sen jälkeen, kun kaikki muut vaihtoehdot oli käyty läpi ja pidetty yhteinen katselmus paikan päällä. Tätä vaihtoehtoa puolsi myös se, että maa-alue on riittävän suuri täysimittaiselle laadukkaalle radalle, sekä alueelle on mahdollista rakentaa kunnan toimesta myös riittävä ja turvallinen parkkialue ja kulku. Paikallinen frisbeeseura on radan uudessa suunnittelussa mukana ja loput alueen maanläjityksistä pyritään tekemään jo tulevan radan profiileja silmällä pitäen. Alue on osittain myös kallioista metsikköä, joten alue palvelee hyvin tällaista tarkoitusta. Alueen suunnittelu on alustavasti aloitettu ja se etenee talven 2023 aikana.

 

Aloitteessa myös toivotaan puistomaista viheraluetta radan yhteyteen, Hernemäen alue mahdollistaisi tilansa puolesta myös tällaisen vapaan puistoalueen, missä muutkin kuin radalla harrastavat voisivat viettää aikaa.

 

Lisäksi aloitteessa kuntaa pyydetään pyrkimään eri tahojen kanssa (yritykset, yhteistyötahot) kanssa sponsorin/sponsorien saamiseksi hankkeelle. Kunta on aloittanut suunnittelut yhdessä frisbeegolfseuran kanssa ja tekee heidän kanssansa myös mm. alueen hoidosta yhteistyötä jatkossa, mikä vähentää resurssipaineita viher- ja liikunta-alueilta. Sponsoreiden hankintaan käydään siinä vaiheessa, kun radan suunnitelmat tarkentuvat. Alustavasti liikunta- ja viheraluepäällikkö ja elinkeinokoordinaattori ovat keskustellut asiasta ja siitä että lähempänä hanketta, suunnitelmien valmistuttua, Klaukkalan alueen yrittäjiä voisi yrittää saada mukaan tukemaan hanketta. Kunnan rakennuttamissa kuntoportaissa toimi malli, missä yritykset, yhteisöt ja yksityiset pystyivät tulemaan tietyllä summalla tukemaan. Rata-alueen alkuun, parkkialueen jälkeen, voisi pystyttää vastaavanlaisen taulun.

 

Kokonaisuudessaan yhteistyö aloitteentekijän, frisbeeseuran ja kunnan välillä on sujunut hyvin ja kunnan tavoitetila on jatkaa seuran kanssa tiivistä yhteistyötä hankkeessa ja sen jälkeenkin hoidollisissa asioissa. Lisäksi seuran kanssa on tehty hyvää yhteistyötä myös vuoden 2022 investointiohjelman mukaisen Maaniitun frisbeegolfradan peruskorjauksen osalta.

Hernemäen frisbeegolfrata hanke sisältyy kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan vuodelle 2025 ja hankkeen toteuttamiseen on ohjelmassa varattu 120 000 euroa. Hankkeen aikataulu, sisältö ja kustannusarvio tarkentuu suunnitelmien edetessä.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastineen valtuustoaloitteeseen.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusaloite todetaan em. toimenpitein loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

liikunta- ja viheraluepäällikkö Ville Ruokoja, ville.ruokoja@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 216     

1633/00.02.00.02/2020  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä teknisen lautakunnan vastineen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi. 

 

Valmistelija

liikunta- ja viheraluepäällikkö Ville Ruokoja, ville.ruokoja(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.