Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.03.2022/Pykälä 67


Liite1 Nurmijärvi kuntastrategia 2022-2030 KH 14.3.22

 

 

Nurmijärven kuntastrategia 2022-2030

 

Kunnanhallitus 14.03.2022 § 67     

1514/00.01.02.00/2021  

 

 

Nurmijärven kuntastrategian päivitystyö käynnistettiin kevättalvella 2021. Strategiatyö on vaiheistettu kolmeen osaan siten, että ensimmäinen vaihe käsittää tilannekuvan luomisen, toinen vaihe strategisten suuntien määrittelyn visiointityön ja toimintaperiaatteiden hahmottelun kautta sekä kolmas vaihe visiota toteuttavien strategisten painopistealueiden työstön.

 

Tilannekuvan muodostamiseksi toteutettiin kyselyt menneestä strategiakaudesta valtuutetuille, tulosaluepäälliköille ja kunnanjohtajan johtoryhmälle. Kesän 2021 aikana toteutettiin lisäksi laaja Verkkoaivoriihikysely kunnan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kartoittamiseksi. Avoimeen kyselyyn pyydettiin vastauksia kuntalaisilta, kunnan henkilöstöltä, elinkeinoelämän edustajilta, järjestökentältä sekä kunnan vaikuttajatoimielimiltä. Kunnan asiantuntijat ovat laatineet tiivistetyn tilannekuva-analyysin kunnan toiminnan eri teemoista mm. palveluista, elinkeinoista, väestökehityksestä, taloudesta, hyvinvoinnista sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisuudesta.

 

Syksyllä 2021 työstettiin valtuuston 2.10.2021 pidetyn strategiaseminaarin sekä muun osallistamis- ja valmisteluaineiston pohjalta pohjaesitys kuntastrategian visiosta, toimintaperiaatteista (=arvoista) ja strategiatyölle asetettavista tavoitteista. Pohjaesitykseen hahmoteltiin myös alustavat strategian teemakokonaisuudet.

 

Nurmijärven kunnan lautakunnat antoivat kommenttinsa ensimmäisen vaiheen pohjaesityksestä 19.10.-4.11. välisenä aikana. Myös kunnan eri sidosryhmät kommentoivat pohjaesitystä verkkokyselyn kautta lokakuun lopussa. Lautakuntien kommentit ja sidosryhmäkyselyn tulokset esiteltiin valtuuston toisessa strategiaseminaarissa 8.11.2021. Seminaarissa valtuusto työsti eteenpäin strategian visiota, toimintaperiaatteita ja strategiatyölle asetettavia tavoitteita. Elinvoimalautakunta on kommentoinut strategiaesityksen lopullista versiota kokouksessaan 25.11.2021. Valtuusto hyväksyi 15.12.2021 strategian vision ja toimintaperiaatteet ja samalla valtuusto päätti, että niitä voidaan tarvittaessa vielä täsmentää jatkovalmistelussa, kun strategian painopistealueet sisältöineen on määritelty.

 

Loppuvuodesta 2021 aloitettiin visiota toteuttavien strategisten teemakokonaisuuksien työstäminen. Teemakokonaisuuksia ja näiden painopisteitä on valmisteltu kevään 2022 aikana valtuuston kahdessa strategiaseminaarissa 19.1.2022 ja 9.2.2022. Lautakuntien ja vaikuttajatoimielinten yhteinen kommentointilaisuus strategiasta pidettiin 16.2.2022. Lopullisesta pohjaesityksestä pyydettiin vielä valtuustoryhmien kommentit 28.2.-4.3. välisenä aikana ja elinvoimalautakunta antoi kommenttinsa pohjaesityksestä kokouksessaan 3.3.2022.

 

Kunnan eri sidosryhmät ovat kommentoineet strategian painopisteitä kahdessa eri sidosryhmäkyselyssä kevään 2022 aikana. Avoimiin kyselyihin pyydettiin vastauksia kuntalaisilta, kunnan henkilöstöltä, elinkeinoelämän edustajilta, järjestökentältä sekä kunnan vaikuttajatoimielimiltä. Ensimmäinen kysely alustavista painopisteistä toteutettiin verkkokyselynä 13.-23.1.2022 ja toinen sidosryhmäkysely tarkennetuista painopisteistä toteutettiin 17.-25.2.2022. 

 

Osallistamis- ja valmisteluaineiston pohjalta on laadittu esitys kuntastrategiaksi vuosille 2022-2030. Valtuuston joulukuussa 2021 hyväksymään visioon ei ole tehty muutoksia. Toimintaperiaatteisiin on tehty yksi muutos, kun Vastuullisuus -teemassa henkilöstöä koskeva lause on muutettu muotoon "Työn­antajana huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja työnteon edellytyksistä." Strategian painopisteet muodostuvat kolmesta eri teemasta; Hyvinvoiva Nurmijärvi, Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärvi sekä Elinvoimaisten elinkeinojen Nurmijärvi.

 

Strategia viedään käytäntöön ja konkretisoidaan erillisohjelmilla ja -suunnitelmilla, joiden päivitystyö käynnistyy strategian hyväksymisen jälkeen. Strategian hyväksymisen jälkeen toteutetaan strategian mittarointi keväällä 2022 ja strategian jalkauttaminen toteutetaan vuoden 2023 talousarvion sitoviin tavoitteisiin.  

 

Strategiatyön taustamateriaalit ovat tutustuttavissa kunnan verkkosivuilla.

 

Liitteenä on Nurmijärven kuntastrategia vuosille 2022-2030.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

- hyväksyy Nurmijärven kuntastrategian vuosille 2022-2030.

- valtuuttaa viranhaltijat tekemään mahdolliset tekniset korjaukset teksteihin ja visuaaliseen ulkoasuun.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

erikoissuunnittelija Katriina Ahokas puh. 040 317 4678

palvelumuotoilija Piia Nurkka, puh. 040 317 2412

 

Käsittely

-Teknisenä korjauksena muutetaan Alkusanat-osiossa otsikko "Tähtäimessä paremman arjen ilmiö" kuulumaan "Tavoitteena paremman arjen ilmiö".

 

Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärvi

- Teknisenä korjauksena muutetaan ingressin viimeinen virke "Palveluiden kehittyminen ja turvallisuus sekä alueiden viihtyisä yleisilme ovat meille tärkeitä." kuulumaan seuraavasti "Palveluiden ja julkisen liikenteen kehittyminen sekä turvallisuus ja alueiden viihtyisä yleisilme ovat meille tärkeitä." 

 

- Teknisenä korjauksena valintaan Tarjoamme monimuotoisia asumisratkaisuja kysyntää vastaavasti lisätään viimeiseksi uusi pallukkakohta "Mahdollistamme puurakentamista."

 

Jouni Maijala teki Lepolahden, Örlingin ja Tapiolinnan kannattamana seuraavan muutosesityksen: Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärven teemassa oleva valinta "Tavoittelemme keskimäärin 1,5 prosentin väestönkasvua" muutetaan kuulumaan "Tavoittelemme hallittua väestönkasvua".

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Maijalan muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 6 (Hägg, Kalliokoski, Mattila, Mustonen, Raekannas, Vaulamo)

EI 5 (Lepolahti, Maijala, Pispala, Tapiolinna, Örling)

 

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohja esityksen äänin 6 JAA - 5 EI.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto

 

- hyväksyy Nurmijärven kuntastrategian vuosille 2022-2030 seuraavin muutoksin:

Visuaalinen ilme

  • kunnanhallitus evästi visuaalisen ilmeen jatkovalmistelua

 

  • Alkusanat-osiossa otsikko muutetaan kuulumaan "Tavoitteena paremman arjen ilmiö"

 

Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärvi

  • Ingressin viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti "Palveluiden ja julkisen liikenteen kehittyminen sekä turvallisuus ja alueiden viihtyisä yleisilme ovat meille tärkeitä." 
  • Valintaan Tarjoamme monimuotoisia asumisratkaisuja kysyntää vastaavasti lisätään viimeiseksi uusi pallukkakohta "Mahdollistamme puurakentamista."

 

- valtuuttaa viranhaltijat tekemään mahdolliset tekniset korjaukset teksteihin ja visuaaliseen ulkoasuun.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Asian käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 17.11-17.20.